به ثمر رساند علف هرز در پونا

اثرات دگرآسیبی (آللوپاتی) چند گونه علف هرز روی جوانه زنی بذر گیاه .ﺑﻪ ﻣﻨ. ﻈﻮر ﺑﺮ. رﺳﯽ اﺛﺮات دﮔﺮ آﺳﯿﺒﯽ. ﻋﻠﻔﻬﺎي. ﻫﺮز ﺗﺎج ﺧﺮوس. (. L. Amaranthus retroflexus. ،) . روي. درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان آﻧﺮا. ﺑﻪ. 69. 24/. درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ. /7.به ثمر رساند علف هرز در پونا,کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت . متریبیوزین، دیکلوفوپ-متیل و ترالکوکسیدیم و تلفیق آنها به صورت 11 تیمار .SID | علفهاي هرز غالب تاكستانهاي اروميه و روشهاي شيميايي موثر در .حدود 20 هزار هكتار از اراضي آبي استان آذربايجان غربي به كشت انگور اختصاص دارد كه ده درصد از موكاري كشور را شامل مي شود. در طي سال 1380 دوازده باغ انگور در مناطق.

طلب الإقتباس

تعليقات

تأثیر علفکش‌ها به همراه وجین دستی در کنترل علف‌های هرز در کشت .

ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻭﺟﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ. ﻋﻠﻔﻜﺶ. ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﺖ. ﻭ ﺍﻛﺴﻲ ﻓﻠﻮﺭﻓﻦ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ. ﺩﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ . ﺑﻮﺩ. ﺗﺎﺝ ﺧﺮﻭﺱ ﻭ ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮﻩ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ.

کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .

تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت . متریبیوزین، دیکلوفوپ-متیل و ترالکوکسیدیم و تلفیق آنها به صورت 11 تیمار .

دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، شماره 27 - Magiran

ارزيابي تاثير عوامل زراعي و مديريتي در مقاومت خردل وحشي (Sinapis arvensis) به علف كش تري بنورون متيل در مزارع گندم استان گلستان عبدالعزيز حقيقي ، حميدرضا.

تأثیر علفکش‌ها به همراه وجین دستی در کنترل علف‌های هرز در کشت .

ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻭﺟﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ. ﻋﻠﻔﻜﺶ. ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﺖ. ﻭ ﺍﻛﺴﻲ ﻓﻠﻮﺭﻓﻦ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ. ﺩﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ . ﺑﻮﺩ. ﺗﺎﺝ ﺧﺮﻭﺱ ﻭ ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮﻩ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ.

دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، شماره 27 - Magiran

ارزيابي تاثير عوامل زراعي و مديريتي در مقاومت خردل وحشي (Sinapis arvensis) به علف كش تري بنورون متيل در مزارع گندم استان گلستان عبدالعزيز حقيقي ، حميدرضا.

SID | علفهاي هرز غالب تاكستانهاي اروميه و روشهاي شيميايي موثر در .

حدود 20 هزار هكتار از اراضي آبي استان آذربايجان غربي به كشت انگور اختصاص دارد كه ده درصد از موكاري كشور را شامل مي شود. در طي سال 1380 دوازده باغ انگور در مناطق.

Pre:راه حل های سنگین جدایی معدنی
Next:طلا exrtact با الکترولیز