شکن هرموسیو

اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيافتد بايد به من هم يك - روزنامه عصر مردم11 ژوئن 2009 . . کیان ملی زیر لوای وحدت زمینهساز انتخاباتی باشکوه و دشمن شکن باشند. .. انبار یک مهد کودک بزرگ در شهر «هرموسیو» مکزیک آتش گرفت و ده ها.شکن هرموسیو,اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيافتد بايد به من هم يك - روزنامه عصر مردم11 ژوئن 2009 . . کیان ملی زیر لوای وحدت زمینهساز انتخاباتی باشکوه و دشمن شکن باشند. .. انبار یک مهد کودک بزرگ در شهر «هرموسیو» مکزیک آتش گرفت و ده ها.

طلب الإقتباس