چه تفاوت بین گلوله و رسوب است

چه تفاوت بین گلوله و رسوب است,ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎل آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘ11 فوریه 2012 . ﻫﺎي. ﺣﺮارﺗﻲ. و. ﻣﻜﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺳﻨﺘﺰ. ﺷﺪه. و. ﻣﻮرد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺮارﻗ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ ... ﮔﻠﻮﻟـﻪ. ﻫـ. ﺎي. زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎﻳﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ. ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﺑﻪ. ﭘﻮدر. و. ﺳﺮﻋﺖ. ﭼﺮﺧﺸﻲ. ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ. 20 . ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻧﻤﻲ. ﺷـﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻫﻢ. ﺧﻮاﻧﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. ﺑﻴﻦ. ﭘﻴﻚ. ﻫﺎي. ﭘﺮاش. ﻣﺤﺼـﻮل. ﺑﺎ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻳارا . ﺗﻔﺎوت. در. ﻣﻴﺰان. ﭘﻬﻦ. ﺷـﺪﮔﻲ. اﻟﮕﻮﻫـﺎي. ﭘـﺮاش. اﺳﺖ. ﻛـﻪ. ﻧﺸـﺎن. دﻫﻨـﺪه. ي. ﺗﻔـﺎوت. در. ﻣﺘﻮﺳـﻂ.چه تفاوت بین گلوله و رسوب است,ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻮﺑﯽ - ResearchGateﻮﺷ. ﯿﻤﯿ. ﯾﯽﺎ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (ﻗﺒﻞ از دﮔﺮﮔﻮﻧ. ﯽ. واﻗﻌ. ).ﯽ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ي. رﺳﻮﺑ. :ﯽ. -1. رﺳﻮﺑﺎت ﺳ. ﯿﻠﯿ. ﺴ. ﯽ. آوار. ي. : ﮐﻨﮕ .. ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ. ﯾ. ﻮﻫﺮم و ﺑﺎ. ﯾ. ﻮﺳﺘﺮم: ﻫﺮ دو اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻧﻮران آﻫﮑﺴﺎز. ،. در ﺑﺎ. ﯾ. ﻮﺳﺘﺮوم. ﺑﺮﺧﻼف. ﯾﺑﺎ. ﻮﻫﺮم. ﻪﯾﻻ. ﺑﻨﺪ. ي .. ﺑﯿﻦ. 15. -. 75. %. و در ﻣﺎدﺳﺘﻮن. ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از. 75. %. اﺳﺖ. ✓. ﮐﺎﻧ. ﯽ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ ﺗﺎﺑﻊ. ﻣﻨﺸﺄ .. رﺳﻮﺑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻨﮑﺮﺳﯿﻮن و ﺳﭙﺘﺎرﯾﺎ (ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺮوي رس ﺑﺎ. ﺗﺮك. ﻫﺎ. ي.مقایسه اثر فنیتوئین و عصاره آبی مازو بر ترمیم زخم در موشهای .12 مه 2016 . نهایتاً رسوب. کالژن. و. بافت . است ). 14. (. گلوله. ها. ی مازو که در برگ. های جمع شده بلوط درست. می .. در روز ششم و نهم اختالف بین گروه عصاره. 5.

طلب الإقتباس

تعليقات

ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش .

5 سپتامبر 2018 . ارز. ﺎﺑﯾ. ﯽ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ. ﯽ. و ﺑﺎرﭘﺬ. ﺮﯾ. ي. ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر. CrN-CrAlN. ﺑﻪ. روش. رﺳﻮب ﻓ. ﯾﺰﯿ. ﮑ. ﯽ .. ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻣـﺎن. رﺳﻮب. ﮔﺬاري ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻦ. 100. ﺗﺎ. 150. دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ .. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﻟﻪ ... اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ زﯾﺮﻻﯾـﻪ، در آزﻣـﻮن راﮐـﻮل.

لیپوست چیست؟و چه عوارضی دارد+تفاوت لیپوست با لیپوماتیک .

16 آگوست 2017 . . مورد نظر جدا شود و از گلوله شدن چربی ها در منطقه تحت درمان جلوگیری می شود . . لازم به ذکر است بدانید فریب تبلیغات مراکز درمانی که ادعا می کنند با . می باشد که با اعمال فشار رسوبات چربی از زیر پوست به بیرون رانده شده و حذف خواهد شد اما در روش لیپوساکشن چربی ها توسط لیزر از بین می رفتند و امکان استفاده.

اصطلاحات سانتریفیوژ | پارامتر های مهم در مقایسه انواع سانتریفیوژ .

19 ژانويه 2016 . سانتریفیوژ ابزاری است که از نیروی گریز از مرکز برای جدا سازی ذرات . جمع آوری رسوب به شکل مورب در لوله – ایده آل برای کاربرد های مربوط به گلوله کردن . . از بین مجموعه ای از سانتریفیوژ ها که برای آزمایشگاه شما مفید است.

بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ .

30 ا کتبر 2013 . اﺑﺘﺪا ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎز ﮔﺎﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮب. ﮔﺬاري و رﺷﺪ. ﻣﯽ .. ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ .. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ. آﻟﯿﺎژﺳـﺎزي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ در ﯾـﮏ. آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ﺳﯿﺎره. اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠـﻮط.

در رسوبات امتداد و ، ، ، مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات

دریایی. خرمشهر .2. گروه. اکوسیستم. های. طبیعی،. پژوهشکده. تاالب. بین. المللی. هامون، . غلظت فلزات سنگین پدیده مونسون است. . بر اساس نتایج عدم تفاوت غلظت . به پس از مونسون به دلیل تمایل این فلز به نشست سریع و رسوب گذاری بوده که در طی ا .. Bullet. 49: 410–424. Duffus J. H. 2002. Heavy metal – a meaningless term?

4562 K - فصلنامه علمی- ترویجی بسپارش - پژوهشگاه پلیمر

است ]4،7[. رسوب دهی شیمیایی در فاز بخار. به کار می . حفظ فاصله بین غلتک ها به طور مکانیکی یا هیدرولیکی است. . نسبت تعداد گلوله ها به نانولوله های کربنی بستگی دارد. از مزایای ... نسبت ABS تفاوت در رفتار تخریب را می توان به ساختار خود.

قير چيست | انواع قير | مشخصات قير

نفت خام مايعي غليظ و افروختني به‌رنگ قهوه‌اي سير يا سبز تيره يا سياه است که در . زندگی می‌کرده‌اند، طی میلیونها سال توسط لپه‌های گل و رسوبات مدفون شده‌اند و تحت . که بین بنزین و نفت سفید قرار می‌گیرد و خصوصیات آن ترکیبی از این دو است .. بچسبد و گلوله گلوله یا رول نشود (مصالح سنگی نشسته را کافی است با ماشین آب.

چه تفاوت بین گلوله و رسوب است,

جزوه شیمی سیمان فصل اول

ن منابع آهك. ، سنگ آهك است كه به شكل ها. ی. مختلف. ی. ینظ. ر سنگها. ی. آهك رسوب. ی .. تمایل به گلوله شدن در منطقه پخت و اثر بر روی كار كوره ... د در فاصله بین صفر.

ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻼس ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻣﺎ، ﻛﺸﻤﺶ و آب ﭘﻨ (

26 دسامبر 2010 . اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﻴﺮي و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ . آب ﭘﻨﻴﺮ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ در دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ داراي ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ داري در ﺳـﻄﺢ ... رﺳﻮب. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي دو ﺑﺎر . ورز دﻳﺪن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ درآﻣﺪه و در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺑـﺎ دﻫﺎﻧـﻪ ﮔـﺸﺎد .. ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﻤﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.

RNA دارویی گیاه از ژنومی استخراج مختلف ی ها روش مقایسه Achillea .

2 مارس 2016 . های گل و برگ بومادران انجام گردید نتای نشان داد اه از بین سه روش،. RNA ... در این حالت. RNA. رسوب یافته. است و به. صورت گلوله سفیدی. دیده می.

اصل مقاله (1638 K) - نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

بلوری شدن در سطح مشترک سیال-جامد، حرکت گلوله ای. فونونها در ذرات، زنجیره ای شدن نانوذرات و اصطکاک بین. سیال و ذرات جامد است. گفتنی است که توصیف ریاضی و.

ﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ - دانشکده داروسازی همدان

1 ا کتبر 2016 . ﺳﻤ. ﻲ. ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣ. ﻲ. ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑ. ﻴ. ﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭ. ﻱ. ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ . -۳. ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﻣ. ﺴﺘﻘ .. ﺭﺳﻮﺑ. ﻲ. -۴. ﺗ-. ﻴ. ﺘﺮﺍﺳ. ﻴ. ﻮﻥ ﻫﺎ. ﻱ. ﺗﺸﮑ. ﻴ. ﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ. ﻴﺗ. ﺘﺮﺍﺳ. ﻴ. ﻮﻥ ﺍﺳ. ﻴ. ﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ. ﺗﻌ ... ﺲ ﻭ ﺟﺮﻡ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺮﻴﮔ. ﻱ. ﻴﮐﻨ. ).ﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺮﻴﮔ. ﻱ. ﺯﻣﺎﻥ. ﻋﺒﻮﺭ. ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﺩﺭ ﺩ. ﺭﻭﻥ. ﻳﻣﺎ .. ﺨﺘﻦ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ﺩﺭ. ﺑﺸﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨ. ﻴ. ﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗ. ﻲ. ﺑﻲﻣ. ﻴﻨﻴ. ﺪ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﺎ. ﺪﻳﻴ.

سیالات شکست هیدرولیکی- ترکیب و افزونه ها (ترجمه) - معدنکارشمالی

29 مه 2015 . یک بهسازی شکستگی هیدرولیکی معمولی تمرکز پائینی ( بین 3 تا 12) از افزونه . ها و کاهش رسوبات بیولوژیکی (biofouling) شکستگی ها؛ از بین برنده های اکسیژن و . سیلیس، ماسه کوارتزی، گلوله های سرامیکی . تفاوت بین فرمولاسیون افزونه ها ممکن است تنها به کوچکی تغییر در غلظت یک جزء بخصوص باشد.

چنگال سرطان تیروئید بر گلوی ایرانی ها! - باشگاه خبرنگاران

24 فوریه 2016 . توجه به این نکته مهم است که بیشتر موارد سرطان تیروئید به راحتی با جراحی قابل درمان است. . سرطان مدولری، سرطان آناپلاستیک است، که در این بین سرطان پاپیلری شایع . یک گلوله یا تیله در گردن حس می شود بخصوص اگر گره ها تک باشند احتمال . همچنین اگر کلسیم رسوب کرده باشد باز شک ما را تشدید می کند.

ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻد در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ژورﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﯾﺨﺘﻪ .

ﮔﻠﻮﻟﻪ. يا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ. ﯾ. ﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻠﻮﮔﺎﻫ. ﯽ. ﯿآﺳ. ﺎ. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺎ. ﯾ. ﺶ و. ﻓﺮﺳﺎ. ﯾ. ﺶ ز .. ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت. اﺻﻠ. ﯽ .. داﻣﻨﻪ اﻧﺠﻤﺎد آﻟﯿﺎژﻫﺎ (ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دﻣﺎي ﻟﯿﮑﻮﺋﯿﺪوس و .. ﺑﯿﻦ. ﺷﺎﺧﻪ. واري . ﺷﮑﻞ. 3-18. رﺳﻮب ﺗﺮﮐ. ﺐﯿ. ﻫﺎ. ي. ﯿﺑـ. ﻦ. ﻓﻠـﺰ. ي. ﺳﺮﺷـﺎر از ﻣـﺲ را ﺑـﺮ. ﺗﺨﻠﺨﻞ. ﻫﺎ و.

و فلفل سیاه - Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology

20 مه 2014 . ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾـﻦ رﺳـﻮب ﮐﻠﺴـﺘﺮول در ﺟـﺪار ﻋـﺮوق. ﺗﻐﺬﯾــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻗﻠــﺐ . اﺳـﺖ . ﻓﻠﻔـﻞ ﺳـﯿﺎه. ﯾﮏ ادوﯾﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭼﺎﺷـﻨﯽ ﻏـﺬا. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ .. ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه.

Amyloid Beta and Tau: from Physiology to Pathology in Alzheimer's .

1 ژوئن 2016 . همچنین مطالعات نشان داده است که تداخل شدیدی بین آمیلوئید بتا و پروتئین های . و رســوب 10(NFTs) کالف هــای رشــته ای داخــل نورونــی .. ماشــۀ تفنــگ عمــل کــرده و تائــو نقــش گلولــه ای را بــازی .. تفــاوت بیــن افــراد آلزایمــری،.

مراحل تبدیل سنگ آهن به آهن اسفنجی - شرکت کاسپین استیل

مگنتیت (Fe3O4) که سیاه است؛ سنگ آهن لیمونیت یا سنگ آهن (Fe2O3 · 3H2O) که قهوه ای . از کانی ها حاوی 66 درصد آهن هستند، اکثر رسوبات در حدود 50 تا 60 درصد آهن وجود دارد. . اکثر فرایندها به تفاوت های بین چگالی متکی هستند تا مواد معدنی سبک را از . گلوله های محصول نهایی گرد بوده و قطر آنها 10 تا 15 میلی متر است و آنها تقریبا.

آشنایی با گلوله های APFSDS ساخت اتحاد جماهیرشوروی/روسیه - مرکز .

5 ژوئن 2012 . لازم به ذکر است که گلوله های ثاقب ساخت روسیه با کدگذاری های مختلفی شناخته . آنها بدلیل کربن نیست بلکه بدلیل رسوب ترکیبات بین‌فلزی می‌باشد. . از پرتابه 3BM-9 به کار رفته در گلوله 3VBM-3 بهره میبرد با این تفاوت که در . ساخت غرب و تسلیحات ضد زره انرژی جنبشی ساخت بلوک شرق از بین رفت.

انواع تکنیکهای تشخیص جنسیت جنین پیش از تولد-ITPNews

9 آگوست 2016 . ولی برای تعیین جنسیت قبل از تولد روشهای دقیقتری لازم است . . های XوY با روشهای از قبیل سانتر فیوژ رسوب فیلتر اسیون تعغیرات PH تکنیک های . اصل این روش بر پایه تفاوت 3 درصدی DNA بین کروموزوم های XوY می باشد این . در انسان سر گلوله ای و زاویه دار اسپرم همچنین تفاوت کمتر از 3 درصد بین DNA.

سـنتز نانـو ذرات اکسـید روی - ResearchGate

توسـعه فنـاوری نانـو نقشـی بـه سـزا داشـته انـد، شایسـته سپاسـگزاری اسـت. . ملـی و بیـن المللـی، شایسـتگی شناسـایی و قدردانـی از برتریـن هـای خـود در ایـن حـوزه را .. سـنتز نانـو ذرات اکسـید روی، اکسـید کادمیـم بـه روش رسـوب دهـی مسـتقیم و .. بـور مـورد اسـتفاده بـه وسـیله فرآینـد آسـیابکاری مکانیکـی در یـک آسـیاب گلولـه ای.

جداسازی بیولوژیک| DNA | سانتریفوژ|فیلتراسیون |تخریب سلولی .

لذا میزان رسوب دهی این نوع سانتریفوژ از نوع شناور بالاتر است. ... تلاشهای اخیر تفاوت بین این فرایندها را بر مبنای مواد جداسازی شده توسط آنها بیان مینماید .. هنگامی که با استفاده از سانترفیوژ به توده فشار میرسد ممکن است به شکل گلوله درآید.

چه تفاوت بین گلوله و رسوب است,

سازندهای گچساران

ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮﺵ ﺳــﻨﮓ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻭﻱ. ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭ ﻭ . ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻛﻠﻲ، ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻬﺸﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺁﺳﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺩﺭ .. ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺿﺨﺎﻣﺖ .. ﺑﺎ ﺳــﺎﺯﻧﺪ ﺁﺳﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺨﺶ ﭼﻤﭙﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺯ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ. ﻫﻢ ﺷﻴﺐ ﻭ .. AAPG Bullet.

Pre:ppt از 4s ویژگی های موتور دیزل رایگان دانلود
Next:اسلب گرانیت اسلب سنگ