خطای 5 درین منطق فازی

خطای 5 درین منطق فازی,شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق .11 دسامبر 2011 . منطق فازی، قابليت اطمينان انسان، خطای انسانی . خطای انسانی برای بهبود ایمنی در صنایع به خصوص .. رسد که استفاده از منطق فازی در این ارزی ... tasks, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2003; 16: 479-5. 8.خطای 5 درین منطق فازی,خطای 5 درین منطق فازی,ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از14 ژانويه 2009 . ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 30/11/87. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي .. از ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮم رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻴـﻮر. 5. در. ﺳﺎل .. ε= دﻗﺖ ﺑﺮآورد ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎي ﺣﺪي اﺳﺖ . ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘـﺪار آن. % 5. در ﻧﻈـﺮ.PID Fuzzy کنترلرپیش بین مبتنی بر مدل فازیاستفاده از منطق فازی و سیستم های فازی برای کنترل سیستم های مختلف، باعث ایجاد . 5. کنترلر های فازی مستقل از مدل. 6. طراحی صحیح و خطای ذهنی. این روش احتمالا اولین . در این روش از اطلاعات متخصصی که سیستم را به صورت دستی کنترل می کرده.

طلب الإقتباس

تعليقات

شبکه عصبی و ترکیبی فازی - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه .

3 نوامبر 2013 . کاویتاسیون، هواده، رگرسیون گام به گام، شبکه عصبی، منطق فازی. ، انفیس ... در این الگوریتم اگر خطا نسبت به تکرار قبلی الگوریتم.

اصل مقاله (1487 K) - نشریه مدیریت بحران

5. ی زمین لرزه تحت شرایط. سیب پذیر. ش تهیه ی نقشه ی آ. مقایسه ی دو رو. ی. شهود. طق فازی. عدم قطعیت . منطق فازی شهودی، منطق فازی، آسیب پذیری، GIS واژه های کلیدی: . نه تنها خطا. در اندازه گیری ها و نبود مشاهدات کافی و مرتبط منجر به نایقینی. شــده، بلکه . تصمیم گیری هستند، نـادیـده گرفتن عـدم قطعیت در این گونه. مسائل منجر به.

مقایسه روش های مونت کارلو و روش ترکیبی منطق فازی-PSO در مدل سازی .

یادداشت فنی. مقايسه روش. هاي مونت. کارلو و. روش ترکيبي. منطق فازي. -. PSO. در. مدل. سازي. ارتفاع موج . که ضريب تبيين، جذر ميانگين مربعات خطا . پارامترهاي مهم هواشناسي. نظیر باد و اثر آن بر ارتفاع امواج و. بارش. مي. باشند. 5]. [. مطالعه بر .. منطقه. استفاده شده. است. متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه. در جدول. 6. نشان. داده شده است.

مهديه اخباری

ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ. ) ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ. ﺭﺍ. ﺑﺎ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺸﮑﻴﻞ. ﻣﻲ. ﺩﻫـﻴﻢ . ﺩﺭ. ﭘﺎﻳـﺎﻥ. ﺷـﺎﺧﺺ. ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ. ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ .. ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘـﻮﻟﻲ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳـﺘﺎﻱ. ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ... ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﻱ ζ. ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ... ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ. ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ . ١٥٣. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 1350.

شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق .

11 دسامبر 2011 . منطق فازی، قابليت اطمينان انسان، خطای انسانی . خطای انسانی برای بهبود ایمنی در صنایع به خصوص .. رسد که استفاده از منطق فازی در این ارزی ... tasks, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2003; 16: 479-5. 8.

سیستمهای فازی

4 آوريل 2017 . یکی از پارامترهای بسیار مهم در سیستم های فازی، توابع عضویت .. در این شکل مشخص است که چنانچه سرعت. 40 . 5.,. 0.1. 6. همچنین فرض کنید که مجموعه فازی. Large. به صورت زیر . متغیر هایی مثل خطا، تغییر خطا، دما، تعداد سلول و.

با استفاده از منطق فازی نوع دوم بهبود عملکرد . - ResearchGate

از منطق فازی در گرادیان ریخت. شناسی. 5. برای تشخیص لبه. استفاده کرده. [2] . در این مقاله با استفاده از منطق فازی نوع دوم، دو حد آستانه مورد نظر بر روی .. قابل مشاهده است، با اعمال دو الگوریتم بر روی تصویر زیر، خطای نوع اول، کمی بیشتر بوده، ولی.

دﺷﺖ ﺗﺴﻮج : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي - دانش آب و خاک - دانشگاه .

1 دسامبر 2012 . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ا . اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻣﺮﮐﺐ. ﺳﺎده، ﮐﻪ از روش .. اﻧﺘﻘﺎل، از روش. ﻫﺎي ﻓﺎزي ﻣﻤﺪاﻧﯽ. 4. (MFL). ،. ﻻرﺳﻦ. 5. (LFL). ، و ﺳﺎﮔﻨﻮ. 6. (SFL). ، ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ .. اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ.

ارزیابی دقت روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در .

17 آگوست 2009 . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. (. ANN. ) ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﺼﺒﻲ. ‐. ( ﻓﺎﺯﻱ. ANFIS. ) .. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺷﺒﻜ. ﺔ. ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ﺭﺍ ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ. Rs. ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎﻱ. /۱. ۲۸ .. +. 36 6. 1 93. 2 09. 141 26. 566 5. ۸۷. ۰/. /۵. ۲۴۷. ﺷﻴﺮﺍﺯ min max. Rs. / T. - / T.

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس .

روش ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ... ﺧﻄﺎي. ACE. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي. [7]. ﺷﮑﻞ. :4. ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل .5. ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در.

كمک منطق فازي سنجي با كرنومتر به تعيين . - مدیریت تولید و عملیات

/5/. 32. پذیرش. 3: /1/. 39. صص. : 171. -. 115. تعيين ضريب عملكرد در زمان . رو در این مقاله، از منطق فازی بیه عنیوان ابیزار مفییدی. بیرای .. تا میزان خطا حداقل گردد.

ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻓﺎزي اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ورزي

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﻣﺠﺬور. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻣﺮﺑﻌﺎت. ﺧﻄﺎ. (. RMSE. ،). درﺻﺪ. ﺧﻄﺎي. ﻧﺴﺒﯽ. (ε،). ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺧﻄﺎي. ﻣﻄﻠﻖ .. ﻣﺪل ﻓـﺎزي ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ اﺳـﺖ . ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﯽ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، دﯾﮕﺮ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﻣﺪل .. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داراي. اﻧﺪازه ﺳـﻮراخ. ،10. ،4. /36. ،2. 4/1. ،1،. 5/0. ،. /18. و0. 106. 0/.

(Original Article) استفاده از منطق فازي در برآورد احتمال شکست در آن

MCS. یعنی. A.3.2. میزان قابلیت اطمینان روی اد اصلی را ممکن است به میزان. 5/9 . استفاده از منطق فازي در برآورد احتمال شکست در آنالیز ريسک به روش درخت خطا . خطا. FTA. یک روش جزء گرا است در این حالات یاک. روی اد به عنوان روی اد رأس مشخص شا ه و.

ﺘﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻠﯿ ﻔﺮاﻧﺴ ﯾ ﺣﻔﺎﻇﺖ د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎي داﺧﻠﯽ در

]5[. روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻮان. ،. روش ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ. ي. ﯿﻣﻌ. ﺎر. اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮ. ﺎنﯾ. و. روش ﺗﺸﺨ. ﯿ. ﺺ. ﺧﻄﺎ. ي. ﺧﺎرج. ] . در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ﺟﻬﺖ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎي داﺧﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي.

خطای 5 درین منطق فازی,

ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر 2 اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي ﻧﻮ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد .

و اﻧﺘﮕﺮال زﻣﺎن ﺿﺮﺑﺪر ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻄﺎ. (ITAE). اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي . ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺌﻮري آن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮوﻓﺴـﻮر ﻟﻄﻔـﯽ. زاده در ﺳﺎل . روش ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨـﺪه اراﺋـﻪ ﺷـﺪه را. ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺨﺶ. 5. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ . در. ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ .. در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘـﺲ از ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﻠـﻪ.

تعيين استانداردهاي نيروي انساني به روش منطق فازي

روش منطق فازی " شیوه علمی جدید و نوینی است که با قابلیت کاربرد بالا. با توجه به . نیروی انسانی قرار داشته است به دلیل عدم کارآیی لازم در روشهای معمول در این مقاله روش .. Page 5 . ۶- تعداد متوسط خطاهای شبکه در یک مدت معین - مثلا یک شبانه روز.

ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

14 ژانويه 2009 . ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 30/11/87. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي .. از ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮم رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻴـﻮر. 5. در. ﺳﺎل .. ε= دﻗﺖ ﺑﺮآورد ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎي ﺣﺪي اﺳﺖ . ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘـﺪار آن. % 5. در ﻧﻈـﺮ.

خطای 5 درین منطق فازی,

ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای .

در این پژوهش روش تحلیل ریسک مشهور درخت خطا با دو رویکرد ساده و فازی برای ارزیابی ریسک تصفیه‌خانه آب استفاده شد و منطق فازی برای در نظر گرفتن . networks under uncertainties using fault-tree analysis", Urban Water Journal, 5(4), 287-304.

تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی

. ارائه شده است. سيستم سوزن، تشخيص و شناسايی خطا، الگوريتم فازی واژه هاي كليدي: .. از مزايای منطق فازي، امكان بيان رفتار سيستم در قالب روابط. مفهومی ساده " اگر- .. شكل 5 سيستم مانيتورينگ استفاده شده در اين پژوهش را به طور. شماتيك نشان.

تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی

. ارائه شده است. سيستم سوزن، تشخيص و شناسايی خطا، الگوريتم فازی واژه هاي كليدي: .. از مزايای منطق فازي، امكان بيان رفتار سيستم در قالب روابط. مفهومی ساده " اگر- .. شكل 5 سيستم مانيتورينگ استفاده شده در اين پژوهش را به طور. شماتيك نشان.

طراحی سیستم فازی نوع-2 جهت شناسایی و تشخیص عیب سیستم‌های .

در این روش در صورت خارج شدن نمودار خروجی سیستم تحت کنترل از. کران های بالا و . در سال های اخیر منطق فازی نوع در زمینه های مختلفی از جمله. شناسایی . لا مساله تخمین همزمان سرعت و تشخیص خطای حسگر مبتنی بر. رویتگر، ... 5 - بخش شناسایی.

(Original Article) استفاده از منطق فازي در برآورد احتمال شکست در آن

MCS. یعنی. A.3.2. میزان قابلیت اطمینان روی اد اصلی را ممکن است به میزان. 5/9 . استفاده از منطق فازي در برآورد احتمال شکست در آنالیز ريسک به روش درخت خطا . خطا. FTA. یک روش جزء گرا است در این حالات یاک. روی اد به عنوان روی اد رأس مشخص شا ه و.

ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺸﺘﺎور و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﺳﺮﻋﺖ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺸﺘﺎور و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . روش ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ ﺳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد . )5( e e. T. TT −. = Δ. *. 2-2-. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ.

Pre:biss کلیدی 2013 lmi1
Next:چقدر و ماشین آلات تراش برای برنج در سبو است