درایو 40mm سنگ گرد تراکم فله

Export Worksheet - پرتال صنعت نفتبتونه اپوکسی صباشیمی برای سطوح بتونی، موزائیکی، آجری، سنگ های طبیعی، .. زیبایی خاصی به سطح می¬بخشد و آن را از آلودگی و گرد و غبار مصون نگاه می دارد. .. حداکثر دبی : 160 متر مکعب و حداکثر فشار: 122 بار با درایور دیزل یا موتور .. نام تجارتی نیا شیمی ضخامت 40 mm کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده تولیدی و.درایو 40mm سنگ گرد تراکم فله,IPS-M-AR-225(1) - استانداردهاي نفت وگازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺦ ﻣﻜﻌﺒﻲ. (. ﻧﻮع. ﻓﻠﻪ. )اي. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اداري ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ. اﻗﻼم اﺻﻠﻲ زﻳﺮ . exceed 40 mm and recommended meet to . ﮔﺮد. Large. ﺑﺰرگ. 30 grams. 30. ﮔﺮم. Medium. ﻣﺘﻮﺳﻂ. 20 grams. 20. ﮔﺮم. Small .. semi hermetic, suitable for direct drive as .. ﺳﺮدﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺎر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاي .. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺗﺎﻟﻚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻳﺎ ﺑﻮﺷﻦ.IPS-M-AR-225(1) - استانداردهاي نفت وگازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺦ ﻣﻜﻌﺒﻲ. (. ﻧﻮع. ﻓﻠﻪ. )اي. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اداري ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ. اﻗﻼم اﺻﻠﻲ زﻳﺮ . exceed 40 mm and recommended meet to . ﮔﺮد. Large. ﺑﺰرگ. 30 grams. 30. ﮔﺮم. Medium. ﻣﺘﻮﺳﻂ. 20 grams. 20. ﮔﺮم. Small .. semi hermetic, suitable for direct drive as .. ﺳﺮدﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺎر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاي .. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺗﺎﻟﻚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻳﺎ ﺑﻮﺷﻦ.

طلب الإقتباس