آنگوس mackirk وزن دره گود و باریک خشک

شماره تعرفه ها | انجمن تخصصی تجارت بین الملل - Part 42- آنگوس قرمز (Red Angus) - گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده . از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده.آنگوس mackirk وزن دره گود و باریک خشک,شماره تعرفه ها | انجمن تخصصی تجارت بین الملل - Part 42- آنگوس قرمز (Red Angus) - گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده . از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده.

طلب الإقتباس