محققان پیشنهاد طرح haccp آزمایشی برای خوراک

HACCP-آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی - qms italiaآنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) یک استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعریف می نماید. . 5- طرح ریزی اقدامات اصلاحی.محققان پیشنهاد طرح haccp آزمایشی برای خوراک,دستاورد اهی دولت تدبیر و امید رد حوزه غذا، دارو وتجهیزات زپشکی کشورانس اني ماهر و امکانات آزمایش گاهي مجهز مي باشد را بس یج کنیم تا به نحو . بالیني، طرح ژنریک و نظام دارویي ملي کشور و سیاست گذاري و نظارت کارآمد بر تولید، .. ای داروهای گیاهی س ایر کش ورها با داروهای گیاهی ایران )برای محققان ... طرح های پژوهشی پیشنهادی از ادارات تابعه سازمان، معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم.سیستم HACCP | سیستم HACCP چیست - مشاوره ایزو2 سپتامبر 2015 . سیستم HACCP ، روش سیستماتیک بررسی فرآیند تحقق محصول است که نقاط . تا فرمولاسیون و تولید آزمایشی یک غذای بهداشتی، سالم و قابل‌استفاده در شرایط . جواب سؤال کم‌وبیش روشن بود و به همین جهت محققین شرکت پیشنهاد کردند . محققین پروژه HACCP، شرکت‌کنندگان را برای کنترل مواد غذایی آموزش دادند.

طلب الإقتباس

تعليقات

HACCP تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقطه بحرانی

HACCP. رویکردی منظم برای شناسایی و تشخیص خطرات, تعیین نقاط بحرانی و اقدام . این طرح انجام اقدامات لازم و تعیین زمان ، مکان و تعداد دفعات و برخی موارد دیگر را .. در محصول جدید - استفاده در خوراک دام- نمونه برداری – آزمایش- ترخیص بدون آزمایش ).

کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران . - طب نظامی

7 ژانويه 2012 . ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎﯼ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ .. ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ،. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ . ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. HACCP. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ. ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ. ﻫﺎﻱ ﻋﺮﺿﻪ .. ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻳﮑﺴﺎﻥ ... ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ.

کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران . - طب نظامی

7 ژانويه 2012 . ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎﯼ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ .. ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ،. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ . ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. HACCP. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ. ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ. ﻫﺎﻱ ﻋﺮﺿﻪ .. ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻳﮑﺴﺎﻥ ... ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ.

تحقیق استراتژی صنایع غذایی و صادرات و تاریخچه و نقش کلیدی .

۱۳-۱-طرح حمایت از صنایع تبدیلی غذایی ۱۴ ۱۴-۱-ارائه پیشنهادات در صنایع غذایی ۱۷ . ۲۷-۱-سسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی ۴۵ .. مجموعه علوم و صنایع کشاورزی که با عنوان مهندسی کشاورزی توسط داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و . از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است.

کرونوباکتر ساکازاکی - مجله میکروب شناسی مواد غذایی

گزارش شده است که از راه آلوده شدن خوراک. شیرخواران هنگام آماده . طرح ریزی. شد . مواد و روش کار. ناونه ها و جداسازی باکتری. در این مطالعه توصیفی. -. مقطعی،. 122 . آزمایش مولکولی. ایزوله. هایی که در ... عدم رعایت. صررحی اصررول ایانرری و امنیررت غررذایی هرر چررون. HACCP. و. GMP . پیشنهاد می شرود. از طرفری . محققان انگلیسی. اقدام.

ي ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺨﺶ ﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾ ﺖ رﻋﺎ ﯿ وﺿﻌ HACCP ﺗﻬﺮا

HACCP. در ﺑﺨﺶ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ي. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ. ﺗﻬﺮان. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺗﻮﻓ. ﻘﻴ. ﻲ. ۱،. ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺣﻤﻮﺯﺍﺩﻩ. ۲،. ﺟﻤ . ﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ. ﺍﺳﺖ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. HACCP. ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺭﻭﺷ. ﻲ. ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻦ ﺍ .. ﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺗﻬ. ﻴ. ﻪ ﻭ ﺗﻮﺯ. ﻳ. ﻊ ﻏﺬﺍ ﺗﻼﺵ. ﻴﺑ. ﺸﺘﺮ. ﻱ. ﻧﻤﺎ. ﻨﺪﻳ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺸﮑ. ﻴ. ﻞ ﺩﻭﺭﻩ. ﻫﺎ. ﻱ . ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴ. ﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ.

کرونوباکتر ساکازاکی - مجله میکروب شناسی مواد غذایی

گزارش شده است که از راه آلوده شدن خوراک. شیرخواران هنگام آماده . طرح ریزی. شد . مواد و روش کار. ناونه ها و جداسازی باکتری. در این مطالعه توصیفی. -. مقطعی،. 122 . آزمایش مولکولی. ایزوله. هایی که در ... عدم رعایت. صررحی اصررول ایانرری و امنیررت غررذایی هرر چررون. HACCP. و. GMP . پیشنهاد می شرود. از طرفری . محققان انگلیسی. اقدام.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

2 نوامبر 2015 . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪون ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺳﻮء ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﺮﮐﺰ و . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﺘﻮاي ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ را ﺣـﺪود. 120. ﮔـﺮم ﺑـﺮ .. آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه در زﻣﺎن. ( repeated .. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻼژ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ. ﺗﻮده ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ .. HACCP control in feed.

استاندارد HACCP (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

درباره دوره: استاندارد HACCP ، اصول تحلیل خطر و کنترل بحران در صنایع غذایی را بیان می کند. .. مسئولیت مدیریت; 5-3 طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی.

دفتر نظارت و ارزشيابی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

ﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . .ﺑﺪ .. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ. ﺟﺪﻳﺪ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ .. ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫﻮﺍﻭ ﻓﻀﺎ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ. ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻧﺮﮊﻳﻬﺎﯼ ﻧﻮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ .. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺩﺍﻡ ﺯﺭﻧﺎﻥ.

تحقیق استراتژی صنایع غذایی و صادرات و تاریخچه و نقش کلیدی .

۱۳-۱-طرح حمایت از صنایع تبدیلی غذایی ۱۴ ۱۴-۱-ارائه پیشنهادات در صنایع غذایی ۱۷ . ۲۷-۱-سسیستم های (HACCP )در صنایع غذایی ۴۵ .. مجموعه علوم و صنایع کشاورزی که با عنوان مهندسی کشاورزی توسط داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و . از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است.

محققان پیشنهاد طرح haccp آزمایشی برای خوراک,

آشنایی با HACCP (اصول کنترل بحران و تحلیل خطر در صنایع غذایی .

سیستم HACCP هساپ ، اصول تحلیل خطر و کنترل بحران یا سیستم هساپ را کامل می کند. همچنین جزئی از مراحل نرم افزاری توسعه یافته توسط کمیته غذایی کدکس،.

ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺶ دﻣﺎ اﺑﺰاﺭ دﻗﯿﻖ - ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ﺯﻣ - دانشگاه فردوسی مشهد

HACCP. 3. ﺑﺮﺍي ﮐﻨﺘﺮل و ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺮ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ. 4 ... ﻫﺎی ﺍﮐﺘﯿﻮﺍﺳﯿﻮن. رﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎل. ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﺍز. TTI. آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﭙﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ .. ﻃﺮح ﺍوﻟﯿﻪ. TTI. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ی ﺟـﻮﻫﺮ ﻣﺤـﻮ ﺷـﻮﻧﺪه ﺍﺳـﺘ. ﻮﺍر ﺍﺳـﺖ. و. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺑﺎزه . ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺍز ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ﮐـﺎﻻی ﺧﺮﯾـﺪﺍری ﺷـﺪه ﻫﻤـﻮﺍره. ﻣﺸﻮﻕ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. و ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﺑﺮﺍی.

محققان پیشنهاد طرح haccp آزمایشی برای خوراک,

ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺶ دﻣﺎ اﺑﺰاﺭ دﻗﯿﻖ - ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ﺯﻣ - دانشگاه فردوسی مشهد

HACCP. 3. ﺑﺮﺍي ﮐﻨﺘﺮل و ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺮ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ. 4 ... ﻫﺎی ﺍﮐﺘﯿﻮﺍﺳﯿﻮن. رﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎل. ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﺍز. TTI. آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﭙﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ .. ﻃﺮح ﺍوﻟﯿﻪ. TTI. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ی ﺟـﻮﻫﺮ ﻣﺤـﻮ ﺷـﻮﻧﺪه ﺍﺳـﺘ. ﻮﺍر ﺍﺳـﺖ. و. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺑﺎزه . ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺍز ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ﮐـﺎﻻی ﺧﺮﯾـﺪﺍری ﺷـﺪه ﻫﻤـﻮﺍره. ﻣﺸﻮﻕ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. و ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﺑﺮﺍی.

HACCP تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقطه بحرانی

HACCP. رویکردی منظم برای شناسایی و تشخیص خطرات, تعیین نقاط بحرانی و اقدام . این طرح انجام اقدامات لازم و تعیین زمان ، مکان و تعداد دفعات و برخی موارد دیگر را .. در محصول جدید - استفاده در خوراک دام- نمونه برداری – آزمایش- ترخیص بدون آزمایش ).

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي درﻣﺎﻧﯽ و رﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ارد - بیمارستان کودکان مفید

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. درآﻣﺪ. و. ﺑﺮآورد. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ،. ﻃﺮح. ﻫﺎ. و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. -. اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ. در. ﻣﻮرد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. واﺣﺪﻫﺎ .. ﻣﺤﻘﻘﺎن. و. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮﻗﺮاري. ﻣﺒﺎدﻻت. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. و. ﻫﻨﺮي. -. اﯾﺠﺎد. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي .. ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن، ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ، ﻣﻬﺎرت آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ .. HACCP. ) ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. -. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاد آراﯾﺸ.

استاندارد های پایه صنایع غذایی - ایزو کارت

ایزو کنترل نقاط بحرانی و ایمنی مواد غذایی ، اخذ گواهی ایزو 22000 و haccp ، استاندارد . سازمانهای درون زنجیره های مواد غذایی دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام و . با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق و تدوین سیستم شناسایی و ردیابی, 3 هفته.

محققان پیشنهاد طرح haccp آزمایشی برای خوراک,

دوره آموزشی HACCP تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی

یکی از اصولی که در زنجیره مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است رعایت و پیاده سازی اصول HACCP یا تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی است. این استاندارد.

HACCP-آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی - qms italia

آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) یک استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعریف می نماید. . 5- طرح ریزی اقدامات اصلاحی.

Pre:اصلاح خبر ابزاری برای t10010 گریزلی
Next:که در آن به خرید ultragrind به علاوه در بمبئی