کار باند استاندارد تست شاخص

اصل مقاله (598 K) - مجله علمی پزشکی جندی شاپور - دانشگاه علوم .هرچند اثرات این کار در دوام باند طوالنی. مدت به عاج هنوز به ... از تسـت اسـتحکام. باند .. مختلط طبقه. بندی. شدند . شاخص. های پراکندگی مرکزی مقادیر استحکام باند. ریز. بر. شی. به ... exposure and polishing with silicone carbide for standard smear.کار باند استاندارد تست شاخص,کار باند استاندارد تست شاخص,ﺑﺎﻧﺪ ﻛﺎر اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ رو2 آگوست 2010 . اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﺪ و اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر ﺑﻪ . ﻛﺎر ﻣﻲ. رود. 1[ .] در روش. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨ. ﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر. ﺑﺎ. آﺳﻴﺎي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. ،اي. 15 ... [7] JKMRC CO., 2006, "Procedure for BBMWI Test." . Determination of the Bond Work Index", International.آزمایش استاندارد آسیای گلوله ای و میله ای باند - سایت مهندسی معدن13 فوریه 2010 . در عمل، برای محاسبه کار باند، از اندازه ای برحسب میکرون که 80% مواد از آن . آوردن مقدار شاخص کار کانسنگ های مختلف، لازم است آزمایش های استاندارد.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ ر دﺳﺘﻮ - American Society of Echocardiography

ﺷﺎﺧﺺ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﺑﻄﻦ راﺳﺖ. RIMP. ﺑﻄﻦ راﺳﺖ. RV. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﯽ دﯾﻮاره. RWT .. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر. ،. ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺎﺳﺘﻮل. را. اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ. ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ. ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﻣﯿﺘﺮال ﯾﺎ ﻓﺮﯾﻤ. ﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻠﺒﯽ .. اﺳﺘﺮس ﺗﺴﺖ. ،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮاي. اﯾﺴﮑﻤﯽ رژﯾﻮﻧﺎل. ،. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﺷﮑﻞ .. ﺗﺮاﺑﮑﻮﻻﺳﯿﻮن. ﻫﺎي ﻣﯿﻮﮐﺎرد و. ﺑﺎﻧﺪ. وﺳﻂ. ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﺣﻔﺮه ﻣﺤﺴﻮ. ب ﺷﻮﻧﺪ.. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

2 آوريل 2013 . دﺳﺘﻮر ﮐﺎر. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه. : ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻮرﺻﺎدق. ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ. -. ﺑﻬﺎر. 93 . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺑﺮداري ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. آﻧﻬﺎ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺟﺪار. و. STC .آن ... اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﺎدﻟﻪ. (. 12 ... درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺪا ﺑﻨﺪي دﯾﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪاي ﻫﻮا ﺑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

آزمايشگاه روسازي - مرکز تحقیقات زیرساخت های صنعت حمل و نقل کشور

آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم (Indirect Tension Test)وآزمایش خزش: . با فرکانس ها و بزرگي بار مختلف بر اساس استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرند. . به طور کلی این آزمایش ها برای اندازه گیری مقاومت لغزندگی به کار می روند. . آزادراه ها، بزرگراه ها و نيز راه هاي محلي، باند فرودگاه و نيز زيرسازي مسير راه آهن اشاره نمود.

دزيمتر و دزيمتري

مواجهه با تراز فشار صوت بیش از dBA85 برا ی 8 ساعت کار روزانه غیر مجاز است. در این مقررات . ج- روش تست در آزمایشگاه با استفاده از گوش مصنوعی. د- روش تست در.

موارد بازرسی جرثقیل سقفی - بازرسی آسانسور|بازرسی لیفتراک .

12 جولای 2017 . بازرسی جرثقل ها بر اساس استاندارد های روز دنیا OSHA و بازرسی جرثقیل سقفی . واگن برقی و باند ریل; ساختار باند; سیستم هدایت; دستگاه های زیر هوک . شاخص، سنسورهای یا دستگاه های دیگر: برای بارگذاری، باد و سایر شاخص ها در . تخصص و تجربه کاری از سوی کارشناس تست جرثقیل دارد و گاهی برای بازرسی.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﮑﺮ و روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺳﯿﻊ در روﻏﻦ. ﻫـﺎ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد و ﺗﻤـﺎم. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ). .. ﮐﺎر ﻣﯽ. رود. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ. ﻋـﺪد ﭘﺮاﮐﺴــﯿﺪ از روش ﯾــﺪوﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد. AOCS. ﺑﺎ ﺷﻤﺎره cd-8- ... ﺑﺎﻧﺪ. دوﮔﺎﻧﻪ. ﺗﻮﺟﯿﻪ. ﮔﺮدد . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺣﺮارت. 180. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ . Frying oil and fat quality measured by chemical, physical, and test kit analyses.

آزمايشگاه روسازي - مرکز تحقیقات زیرساخت های صنعت حمل و نقل کشور

آزمایش خستگی به روش کشش غیرمستقیم (Indirect Tension Test)وآزمایش خزش: . با فرکانس ها و بزرگي بار مختلف بر اساس استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرند. . به طور کلی این آزمایش ها برای اندازه گیری مقاومت لغزندگی به کار می روند. . آزادراه ها، بزرگراه ها و نيز راه هاي محلي، باند فرودگاه و نيز زيرسازي مسير راه آهن اشاره نمود.

و ﺻﺪا ﺳﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. ﻣﺪرس. : دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮي وارﯾﺎﻧﯽ. ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮان ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮي. داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي .. ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ. وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. : ﺻﺪا ﺳﻨﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺻﺪاﺳﻨﺞ ﺳﺎده ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮت. ، ﺧﻂ ﮐﺶ ، ﻧﻘﺎﻟﻪ . Test Tone Generator . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ وﭘﻬﻦ ﺻﻮﺗﯽ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﮑﺮ و روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺳﯿﻊ در روﻏﻦ. ﻫـﺎ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد و ﺗﻤـﺎم. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ). .. ﮐﺎر ﻣﯽ. رود. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ. ﻋـﺪد ﭘﺮاﮐﺴــﯿﺪ از روش ﯾــﺪوﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد. AOCS. ﺑﺎ ﺷﻤﺎره cd-8- ... ﺑﺎﻧﺪ. دوﮔﺎﻧﻪ. ﺗﻮﺟﯿﻪ. ﮔﺮدد . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺣﺮارت. 180. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ . Frying oil and fat quality measured by chemical, physical, and test kit analyses.

کار باند استاندارد تست شاخص,

شرکت کانی کاران آسیا – Kani Karan Asia | آسیای باند گلوله‌ای

برچسب: آزمایشگاهی, آسیا, آسیای باند, آسیای باند گلوله‌ای, اندیس باند, اندیس . آن در شروع به کار آسیا در مقیاس صنعتی از شاخص استانداری به نام اندیس باند گلوله‌ای استفاده می‌شود. . برای اندازه‌گیری این شاخص از آسیای استاندار باند استفاده می‌شود. . موتور الكتريكي اروپايي; دور سنج دقیق; استاندارد; پوسته و گلوله‌های ضد سایش.

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ و ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت - Aquatic Commons

ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و . از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ، ﮔﺮوه ارزﻳﺎب ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز را در ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ، ﻃﻌﻢ وﻣﺰه و . اﺳﻴﺪ. ﻫﺎي ﭼﺮب. و. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺣﺴـﻲ. اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻛﺎر. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي. ﻧﻴﻞ. و. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ. ﻗﺮﻣﺰ. ﻛﻪ. د. ر اﺳﺘﺨﺮ ... ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ. ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗ. ﺮﻣﺰ. ΣMUFA. : ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب. ﻏﻴﺮ. اﺷﺒﺎع دار. ا. ي ﻳﻚ. ﭘﻴﻮﻧﺪ. دوﮔﺎﻧﻪ ... texture, test and flavors).

IPS-C-PI-290(1) - استانداردهاي نفت وگاز

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ آن ﭘﺮوژه و ﻳﺎ ﻛﺎر ... preparation of test piece and welding including .. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻮﻳﺮ .. band on each side of the weld is 2.5 t, with a.

پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان (نسخه 2.1) - University of .

11 Structured play test .. شاخص هاي. پرسشنامه. انگیزه ی انجام كار. در کودکان. را بعنوان آیتم های. بیانگر. ساختار .. 183 an elastic band ... 191 Standard.

ارزیابی روش های ساده و غیر مستقیم تخمین اندیس کار باند (مطالعه موردی .

تعیین اندیس کار باند، زمان‌بر است و به‌طور معمول بعد از 7 تا 10 سیکل خردایش به‌دست می‌آید. . ارتباط بین اندیس‌های ضربه وسایش با اندیس کار استاندارد باند توسط . of Ball Bond Work Index in the Commerical Operations", Minerals Engineering, Elsevier, Volume 22, pp. . [7] JKMRC CO., 2006, "Procedure for BBMWI Test".

ﺑﺎﻧﺪ ﻛﺎر اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ رو

2 آگوست 2010 . اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﺪ و اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر ﺑﻪ . ﻛﺎر ﻣﻲ. رود. 1[ .] در روش. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨ. ﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﻛﺎر. ﺑﺎ. آﺳﻴﺎي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. ،اي. 15 ... [7] JKMRC CO., 2006, "Procedure for BBMWI Test." . Determination of the Bond Work Index", International.

بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از .

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺧﻄﺎي ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﮐﻤﺘﺮ از. 85 . ﺧﻄﺎ و ﺳﺎﻧﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.,6[. ]7 . ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﺪاي. ﺑﺎﻻﺗﺮ از. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻮاﺟﻬـﻪ. ﺑﺎﻋـﺚ. اﯾﺠـﺎد. ﻣﺰاﺣﻤـﺖ. در . ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ. (ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن، ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺿــﺮﺑﺎن ﻗﻠــﺐ) ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ. 10[. ] . ﺗﺴﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ادﯾـﻮﻣﺘﺮي . ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﭘﻬﻦ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه.

ارزیابی روش های ساده و غیر مستقیم تخمین اندیس کار باند (مطالعه موردی .

تعیین اندیس کار باند، زمان‌بر است و به‌طور معمول بعد از 7 تا 10 سیکل خردایش به‌دست می‌آید. . ارتباط بین اندیس‌های ضربه وسایش با اندیس کار استاندارد باند توسط . of Ball Bond Work Index in the Commerical Operations", Minerals Engineering, Elsevier, Volume 22, pp. . [7] JKMRC CO., 2006, "Procedure for BBMWI Test".

Australian Citizenship test resource book Farsi translation non testable

که در این مناطق دور افتاده و خشن زندگی و کار می کنند از احترام زیادی برخوردارند. . های بومی، پارک های جنگلی و ملی حفاظت شده است که بر طبق استانداردهای بین المللی حفاظت محیط زیست ... فعال حفظ محیط زیست و طبیعت گرا. 1978* آلن باند )Alan Bond(. کار آفرین. ) .. .humanrights/social_justice/bth_report/index.

متن کامل (PDF)

1 نوامبر 2014 . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ. ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ . )1(. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸ . از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮردﻳﻚ. وﺗﺴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. Slump . ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ، ﺷﺎﺧﺺ. MAPO. ، ﺗﺴﺖ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. Slump. ،. ﻛﻤﺮدرد،. ﭘﺮﺳﺘﺎران .. were in red band. Based on.

آزمایش استاندارد آسیای گلوله ای و میله ای باند - سایت مهندسی معدن

13 فوریه 2010 . در عمل، برای محاسبه کار باند، از اندازه ای برحسب میکرون که 80% مواد از آن . آوردن مقدار شاخص کار کانسنگ های مختلف، لازم است آزمایش های استاندارد.

پهنای باند اختصاصی و اینترنت وایرلس پیشگامان و اینترنت اداری .

به منظور تهیه پهنای باند، پهنای باند اختصاصی، اینترنت وایرلس و اینترنت اداری . و همچنین ارائه ی خدمات، ویژه برج‌ها و مجتمع ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت کانی کاران آسیا – Kani Karan Asia | آسیای باند گلوله‌ای

برچسب: آزمایشگاهی, آسیا, آسیای باند, آسیای باند گلوله‌ای, اندیس باند, اندیس . آن در شروع به کار آسیا در مقیاس صنعتی از شاخص استانداری به نام اندیس باند گلوله‌ای استفاده می‌شود. . برای اندازه‌گیری این شاخص از آسیای استاندار باند استفاده می‌شود. . موتور الكتريكي اروپايي; دور سنج دقیق; استاندارد; پوسته و گلوله‌های ضد سایش.

استفاده از شاخص ضریب تغییرات برای ارزیابی و مقایسه دقت .

اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. آزﻣﺎ. ﻳ. ﺸﮕﺎﻫ. ﻲ. ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴ. ﻦﻴ. واﺣﺪ. ي. در اﺑﺘﺪا. ي. ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر. ي. و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. 2 .. ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. ﻋﺪم دﻗﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ. ﺎرﻴ. ﺎﻳ. ﺿـﺮ. ﺐﻳ. ﻴﻴﺗﻐ. ﺮات،. ﺗﺤﺖ ﺷﺮا. ﻂﻳ. ﻴ ﻣﻌ. ﻦ. اﻧﺪازه ... ﺑﺎﻧﺪ. روف، وﻧﮕﻞ و روﺑ. ﻴ. ﻨﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران. ﻳارا. ﻪ. ﺷﺪه، در ا. ﻦﻳ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ]5-8 .[. ﻫﻢ .. estimate and test the mention CV theory, in the formal statistic texts which could be used.

Pre:yanmar موتور تجهیزات سنگین تولید کننده قطعات یدکی
Next:تفاوت بین گچ و گچ