قانون باند ȘǠاز خرد کردن

مرکز پژوهشها - آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی .مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و . و افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول . ح تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی،قانون باند ȘǠاز خرد کردن,مرکز پژوهشها - آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی .مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و . و افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول . ح تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی،مرکز پژوهشها - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد .در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه

طلب الإقتباس