بتون مسلح یکی از راه های صفحه گسترده طراحی دال

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان1 مه 2013 . اﺟﺮاﯼ ﺳﺎزﻩ هﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ و ﻣﺸﺨ ﺼﺎت ﻣـﻮاد و ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺗﺸﮑﻴـﻞ دهﻨـﺪﻩ ﺁﻧﻬـﺎ ... ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ در ﺳﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮاﯼ اﺟـﺮا، ﮐـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺁﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم .. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺁزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ... ﺑﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠـﺢ و ﺑـﺪون ﺁرﻣـﺎﺗﻮر، وﻟـﯽ داراﯼ ﻣـﻮاد .. در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎزﮎ. ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوﯼ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ. ﺷﻮد . دال.بتون مسلح یکی از راه های صفحه گسترده طراحی دال,دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه - سازمان نظام .صفحه. 1. مهاربندی شده را. کنترل. نمود. )در. صورت وجود دال بتنی، از سختی آن نیز می باید ... کیلونیوتن و بیشتر، سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده یکنواخت . در طراحی به روش حدی نهایی سازه های بتن آرمه و روش حدی مقاومت در سازه های فوالدی، .. به منظور سازگاری اتصال با کمانش مهاربندی ها، اتصاالت مهاربندی باید یکی از.1 1 ﺟﺰوه ﺑﺘﻦ ﺟﺰوه ﺑﺘﻦﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ. ﺭ ﺭ. ﻴﺮ. ﺢ. ﺑ ﻦ. ‐. ﻟﻨﮕﺮ ﻣﻘﺎﻭﻡ. ﺗﻴﺮ. ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ. ﻣﺎﮐﺰﻳ. ﻭ. ﻣ ﻠﮕ ﺩﻫﺎﻱ ﺗ ﻠ ﺢ. ﻣ ﻨ. ‐. ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ . ﺎ ﻫﺎﻱ. ﺍ ﺩ ﺩﺍﻝ ﺗ ﻂ ﺩ ﮔ. ﻧ ﺍ ﻫﺎﻱ. ﺩ ﻫ ﻪ. ﺩﺍﻟﻬﺎﻳﻲ. ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ. 0.5< m = S/L <2. ﺍﻳﻦ. ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ. ۴. ﻃﺮﻑ ... One-way slab. L/24. L/28. L/10. L/20. ﺗﺬﮐﺮ. : ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ. ﺟﺪﻭﻝ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. BEAM. L/18.5. L/21 ... ﻃﺮﺍﺣﻲ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ. ﺣﺪﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ. : ﻓﻮﺍﻳﺪ. ﺭﻭﺵ. :USD. ١. ﻣﻘﻄﻊ. ﺻﻔﺤﻪ. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ. : ﺳﻴﺪ. ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻮﻋﻲ. ﺑﺎﻏﺒﺎن. اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻴﺮاز. (. (ISC .. ﻣﺒﻨﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. ﺗﻴﺮ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ،. ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزي. ، ﻣﺼﺎﻟﺢ. CFRP. ، روش. NSM. ، ﭘﻴﺶ ... ﺑﺮرﺳـﻲ دال. ﻫـﺎي. آﺳﻴﺐ. دﻳﺪه. ي ﺑﺘﻨﻲ ﻛ. ﻪ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ. ﭘـﻴﺶ. ﺗﻨﻴـﺪه. ي. CFRP. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. [26] .. ﻳﻜﻲ از راه. ﻫ. ﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺮرﻳﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔ.

انواع دال بتنی - omransoft

9 فوریه 2017 . برای افزایش نسبت مقاومت به وزن دال‌ها، تعدادی روش طراحی وجود دارد. . دال‌های بتن مسلح معمولاً ضخامت ثابتی ثابتی دارند و می‌توانند بر روی تيرهای بتن .. مثلاً فنداسیون گسترده (رادیه ژنرال) یا ‌بتن‌ریزی بر روی دیگر انواع سقف‌ها هم دال . این نوع سقف از لحاظ عملکرد سازه‌ای و صلبیت یکی از بهترین انواع سقف‌ها است.

مسلح شده با های بتنی ی ظرفیت برش پانچ دال در . - ResearchGate

در محاسبه. ی ظرفیت برش پانچ دال. های بتنی. مسلح شده با. FRP. حسین نادرپور. 1 . توانند جایگزین. مناسبی برای مسلح کردن دال. های بتن. آرمه باشند. در این مقاله به بررسی . یکی. از فاکتورها. ی. اصل. ی. که باعث کاهش دوام و. عمر خدمت سازه. ها. ی. بتن آرمه . که طراح. ی. دال تخت بتن. ی. متک. ی. به ستون. ها. است، ظرف. یت. برش پانچ. یک.

بررسی رفتار دال های بتن آرمه تحت اثر انفجار - نشریه مهندسی عمران .

فشارهای ناشی از انفجار یکی از مخرب ترین بارهایی. است که سازه ممکن . و کاربرد گسترده دال های بتن مسلح در ساختمان ها، اهمیت بررسی رفتار این. سازه ها را تحت اثر . کاهش داد ضمن اینکه انجام آزمایش های میدانی نیاز به یک طراحی اولیه. دارد که با انجام . نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 49، شماره 4، سال 1396، صفحه 687 تا 696. 688.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده عمران معماری و شهرسازی - 2018 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته عمران معماری و شهرسازی . رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه نامنظم تحت زلزله های متعدد (نشریه الزویر) . رفتار پانچ دال های RC تقویت و اصلاح شده با پلیمر تقویت شده با فیبر .. راه حلهایی برای جلوگیری از شکست اعضای بتن مسلح تحت بارهای انفجار نزدیک (نشریه الزویر)

اسلب در ساخت و ساز چیست؟ پیاده روی در ساختمان های بتنی خوراکی: انواع

28 ژانويه 2018 . یکی از ویژگی های کلیدی این عناصر ساختاری، ظرفیت باربری آنهاست. . به نوبه خود، سازه های بتونی بتن مسلح به جامد جامد (جامد)، چند توخالی و پیش رونده . به منظور تسهیل نصب چنین صفحه، در کارخانه با حلقه های تقویتی خاص برای نصب . اگر یک دال بالکن است، آن را به دیوار سنگ تراشی قرار داده است و به تقویت.

نحوه اجرای سقف یوبوت - مهندسی و کنترل ساختمان

در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف . استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستم دال مجوف یوبوت را . ،در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و . ۶- با توجه به اینکه قالب‌های یوبوت برای تحمل بار گسترده‌ در حدود ۸۰ کیلوگرم طراحی.

سازه های نوین - آریا تدبیر پاژ

الزامات طراحی اجرا برای سیستم‌های ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده LSF . سقف سازه ای این سیستم متشکل از تیرچه فلزی دال بتن مسلح فوقانی به صورت . یکی دیگر از راه های عایق کاری دیوارها نصب یک لایه حرارتی صلب در طرف خارجی .. بتن مسلح تشکیل شده است که در بالا و پایین دال و به طور گسترده قرار می‌گیرد و حد.

اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار ﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣ ﻫﺎ راه ﻲ ﺑﺘﻨ ي روﺳﺎز - سازمان برنامه و بودجه

1 نوامبر 2017 . طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راههاي كشور. " ف. اقد اعتبار .. ﺳﺎده درزدار و ﻣﺴﻠﺢ ﭘ. ﻴ. ﻮﺳﺘﻪ. 341. 4-4-2-1-. ﻛرو. ﺶ. آﺳﻔﺎﻟﺘ. ﻲ. ﺑﺮا. ي. دال. ﻫﺎ. ي. ﺑﺘﻨ. ﻲ. ﻜﺷ. ﺴﺘﻪ.

بررسی تقویت خمشی دال‌های ضعیف بتنی با لایه‌های . - تحقیقات بتن

یکی از روش های مقاوم سازی می تواندرویکرداستفادهازبتنهای . 318- 99 طراحی گردیده که شبیه ساز یک دال دو طرفه میانی بتن مسلح موجود ونیازمند به مقاوم سازی می باشد.

مقایسه شیوه های اجرایی دال مجوف در پروژه های ساختمانی با استفاده از AHP

در این پژوهش به بررسی سقف های کوبیاکس، یوبوت و بابلدک که از نمونه های دال مجوف . دال مجوف. یک پرنده چگونه پرواز می کند؟ یکی از اساسی ترین مشخصه هایی که . اساس طراحی تکنولوژی این سقف ها مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی سقف . مقادیر ضریب رفتار برای سیستم قاب خمشی بتن مسلح متوسط در ویرایش سوم استاندارد.

میلگرد و آرماتور بندی پی گسترده - قیمت میلگرد اصفهان

26 آگوست 2018 . میلگرد و آرماتور بندی پی گسترده یکی از انواع پی ها می باشد و زمانی . صفحه اصلی · میلگرد . پر می کند و توسط میلگرد در برابر نیروی کششی تقویت و مسلح می شود. . از طراحی و محاسبه دال های دو طرفه جهت فونداسیون گسترده نیز استفاده کرد. . بتن از بین میلگردها و همچنین ویبره کردن مانعی بر سر راه آن نباشد.

دستورالعمل استاندارد سقف هاي مرکب عرشه فولادي - سازمان نظام مهندسی .

مدیریت بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی - مرکز تحقیقات راه،. مسکن و شهرسازی . استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷۳ : سال ۱۳۹۶. فهرست مندرجات. صفحه. |. عنوان . این استاندارد در مورد مصالح، طراحی و اجرای دال های مرکب بتنی-عرشه فولادی که در . ۲ استاندارد ملی شماره ۳-۸۱۳۳، ۱۳۹۳، فولاد برای مسلح کردن بتن - قسمت سوم : شبکه فولادی.

بتون مسلح یکی از راه های صفحه گسترده طراحی دال,

ارزیابی رفتار سازه های بتن آرمه تحت اثر حذف ستون

پتانسيل انهدام پيش رونده ساختمانهای بتن مسلح به وسيله. روش های تحليل . ا به عنوان راه جايگوين با طراحي مناسب سازه مي توان احتمال انهدام پيش رونده. را از طري.

بتون مسلح یکی از راه های صفحه گسترده طراحی دال,

آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه - شرکت ساخت و توسعه .

1 فوریه 2010 . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﻝ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑـﺮﺍی. ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﭘﻞ . ﻫـﺎی. ﺭﺍﻩ و ﺭﺍ. ﻩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ . ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 463. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی و ﻧﻈﺎﺭﺕ ... ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ .. ﻣﺴﻠﺢ، ﺑ. ﮑﺎ. ﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁ. ﯿﻦﯾ. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ.

قالب های تونلی

سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم . و سقف‌های بتن مسلح به صورت هم‌زمان آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌شوند. . لازم است طراحی بر طبق محدودیت‌های اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب‌گذاری و به . بطوری که اسکلت بتنی ساختمان فقط شامل دیوار های بتنی برشی و سقف های دال.

ﻗﺎب ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ - ﻗﺎب آﺟﺮي ﺳﺎزي اﺛﺮ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﯿﻪ روﻧ - مهندسی عمران مدرس

ﺳﺎزي اﺛﺮ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن. ﻗﺎب آﺟﺮي. -. ﻗﺎب ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ. ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺮورﯾﺰش ﭘﯿﺶ. روﻧﺪه. ﺳﭙﯿﺪه رﺣﯿﻤﯽ. 1، .. ﻫـﺎي. UFC. و. GSA. از روش ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳـﺎزه در ﺑﺮاﺑـﺮ. ﻓﺮورﯾﺰش ﭘﯿﺶ . ﻣـﻪ،. ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻠﯽ ﺳﺎزه. ﺑـﺎ. ﺣـﺬف ﯾﮑـﯽ از ﺳـﺘﻮن. ﻫـﺎي ﺑﺤﺮاﻧـﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . از ﻣﻮاردي .. ﺑﺘﻦ ﻣﺴ. ﻠﺢ ﺗﺮك. ﺧﻮرده، ﺑﺎ اﯾﺪه. آل. ﺳﺎزي ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮك. ﺧﻮرده ﺑـﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺮك ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل و ﺷـﺮاﯾﻂ.

اي اﺗﺼﺎل دال ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻣﻌﺮض ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓ - دانشگاه سمنان

اﺧﻴـــﺮاً اﺳـــﺘﻔﺎده از دال. ﻫـــﺎي ﺑﺘﻨـــﻲ ﻣﺴـــﻠﺢ ﭘـــﺲ ﻛﺸـــﻴﺪه ﺑـــﻪ. ﻃـــﻮر ﮔﺴـــﺘﺮده . ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴــﺰان ﭘــﻴﺶ ﺗﻨﻴــﺪﮔﻲ، ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻓﺸــﺎري ﺑــﺘﻦ، ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﺗﺴــﻠﻴﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ... ﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ. 1. S. و. 3. S. درﺣ. ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﺎرﺑﺮ. ﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. در. در آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭼ. زه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ... ﻳﻜﻲ از روش. ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺘﻦ در ﻓﺸﺎر،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ. J2. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻨﺶ ... ﻮاﺣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري.

مقاله ارائه ی ضرایب لنگر برای طراحی دال های دو طرفه ی بتن مسلح تحت .

بنابراین طراحی آنها یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در طراحی سازه های بتن مسلح . ها و کتابهای بتن آرمه روش های مختلفی برای طراحی دال ها تحت بار گسترده ارائه شده است. . مختلف دیگری از جمله اجزاء محدود، تفاضل های محدود و استفاده از تئوری صفحه ها و.

مقاوم سازی تیر با FRP - رادیاب

مقاوم سازی تیر با FRP یکی از مرسوم ترین روش های مقاوم سازی است. . امروزه بسیاری از سازه‌های بتن مسلح موجود بنا به دلایلی از قبیل تغییرات کاربری، . نسبت به گذشته، افزایش بار‌های وارد بر سازه، عدم طراحی درست، بی دقتی در اجرا و . . یکی از کاربرد پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) تقویت خمشی تیرها و یا دال های بتنی در دهانه.

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

بردار پشتیبان یکی از روش. های داده کاوی است که . ها در جهت عمود بر صفحه است و معموال به . مکانیزم ایجاد برش پانچ در دال بتنی مسلح شده با. FRP . دال. های تخت دو طرفه به. طور گسترده. ای در سازه. ها به علت. سرعت باالی اجرا در محل، سهولت در پارتیشن ... طراحی شد. 89]. [. و توسط. Cortes. و. Vapnik. برای حالت غیرخطی تعمیم داده شد. 81].

روش های اجرای فونداسیون - تاسیسات ساختمان

12 سپتامبر 2017 . در برخی موارد، برای حفظ زیر بتن مگر، ناچار به زیرسازی فونداسیون هستیم، . برای ایجاد اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های فولادی می توان از نبشی . شمعها اعضایی از جنس فولاد ، بتن ، بتن مسلح ، و چوب می باشند که در صورت . بتن مگر 3. میلگرد های کف فونداسیون 4.بتن اصلی 5.صفحه زیر . طراحی و توسعه.

دال بتنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دال‌های افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و عمدتاً در . مورد دوم، جرم حرارتی بالا است که در دیوارها، کف‌ها و جاهایی که بتن در داخل پوشش حرارتی قرار می‌گیرد، کاربرد دارد. . برای افزایش نسبت مقاومت به وزن دال‌ها تعدادی روش طراحی وجود دارد. . این صفحه آخرین‌بار در ۱۹ اوت ۲۰۱۸ ساعت ۱۳:۱۴ ویرایش شده‌است.

آموزش طراحی دال بتن مسلح در برنامه ETABS 2016، ترجمه و دوبله .

آموزش طراحی دال بتن مسلح در برنامه ETABS 2016، ترجمه و دوبله اختصاصی 808 . های CSI شامل SAP-ETABS-SAFE-CSI column-Perform میتوانید به این صفحه مراجعه.

Pre:معادن در نیجریه و آدرس خود راکارتون معدن رایگان
Next:قطعات مرتد واشر یوتیوب