تراکم 10 میلی متر کیلوگرم دانه

اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر برخی . - مجله علوم زراعی ایرانﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ، در ﺑﻮﺗﻪ و در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻃﺒﻖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺑﻮﺗﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ، . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ. (. 3150. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر. ) در ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﻳـﻒ. 20. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ. 50. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ .. Khajehpour, 2004. ). ﻣﺘﻮﺳـﻂ. ﺑﺎرﻧــﺪﮔﻲ و دﻣــﺎي ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ. 9/150. ﻣﻴﻠــﻲ. ﻣﺘــﺮ. و . اﺳــــﺖ . ﻇﺮﻓﻴــــﺖ زراﻋــــﻲ و. ﻧﻘﻄــﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔــﻲ ﺧــﺎك ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ. 23. 10 و. درﺻــﺪ. وزﻧﻲ ﻣﻲ.تراکم 10 میلی متر کیلوگرم دانه,بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد دانه ژنوتیپ‌های جو - مجله علمی .27 ژوئن 2012 . ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ، وزن ﻫﮑﺘﻮﻟﯿﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻣ. ﻌﻨﯽ. دار و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ .. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره. (. 46. درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن. ) . ﮔﺬاري ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﺲ ازﮔﺮده. اﻓﺸﺎﻧﯽ. (. ﮔﺮده. اﻓﺸﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ. 10. /. 02. /. 1386. ﺗﺎ. 15. /. 02 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم ﺑﺮ روز. ) ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺟﻮ. دو. ﭘﺮ. ﻣﺤﻠﯽ. ﺑﺎ. ﺗﺮاﮐﻢ. 100. داﻧﻪ در. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. و ﮐﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ.PDF Compressorکه از ارتفاع ۱۲ اینچی (۳۰۵ میلی متر) سقوط کرده و انرژی تراکم در واحد حجم برابر با . خاکها و مخلوطهای خاک - سنگدانه مانند خاکهای طبیعی ریزدانه یا درشت دانه یا مخلوطی از ... مقدار نمونه برای روشهای A و B تقریبا ۳۵ پوند (۱۶ کیلوگرم) و برای روش C تقریبا ۶۵ ... 10. که در آن. Pa = جرم حجمی خشک نمونه متراکم شده، مگا گرم بر متر مکعب .

طلب الإقتباس

تعليقات

اثر عصاره آبی-الکلی دانه زغال اخته بر بازخوانی حافظه و برخی .

عصاره دانه زغال اخته در دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم بازخوانی حافظه را بهبود . زغال اخته حاوی بیش از 10 درصد تانن، قند، پکتین، اسیدهای آلی و رنگدانه هاست. . پلی فنول های موجود در زغال اخته باعث کاهش کلسترول و حفظ (Low Density . در انتها عصاره ها به دستگاه روتاری با دمای ْ40 درجه سانتی گرادو سرعت40 متر بر ثانیه اضافه شد.

در اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ارﻗﺎم ﮐ - اکوفیزیولوژی گیاهان .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧﻪ ﺳﻪ رﻗـﻢ ﺑﻬﺎره ﮐــﻠﺰا ﺑﻪ ﺗ. ﺮاﮐﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺗﻪ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر. از رﻗﻢ. Hayola401. در ﺗﺮاﮐﻢ. 80. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. ﺑﺬر در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣـﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑـ. ﻪ. دﺳـﺖ. ﻣﯽ. آﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف. ﺣﺎﺻﻞ. ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از. 10. درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﻣﺘﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن در. ﺣﺪود. /5. 318. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ذرت ي اﺟﺰا ،ي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺖﯿ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑ

13 آگوست 2016 . 10. ،. 12. و. 14. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺑﻪ. ﮐﺮت. ﻫﺎ. ي. ﻓﺮﻋ. ﯽ. اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ. آزﻣﺎ .. ﻣﺘﺮ. رو. ي. ﯾرد. ﻒ،. ﯿﺑ. ﺸﺘﺮ. ﻦﯾ. ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧـﻪ. ، وزن ﻫـﺰار داﻧـﻪ،. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻫﺮ ﺑﻼل و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در رد ... (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر). ﺗﺮاﮐﻢ. (ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ. ﻊ). ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ a. ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ b. ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻞ. ) ﻣﯿﻠﯽ.

طرح اختلاط های بتن خودتراکم - کلینیک بتن ایران

وی مقدار جریان اسلامپ برای بتن SCC را بین 25 تا 27 اینچ (64 تا 69 میلیمتر) ذکر می‌کند. .. در عین حال لازم است تا دانه های ریزتر از 90 میکرون به عنوان پودر محاسبه شوند. . اما در بتن های خود تراکم، با توجه به حساسیت و وابستگی شدید خود تراکمی به . به استثنای دو مورد، محتوای پودر در محدوده 625-425 کیلوگرم بر متر مکعب، با.

ﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺛﺮ ﭘ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﺳﺮﻋﺖ و دوره ژن

ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺑﻪ. ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ،. ﺳﺮﻋﺖ. و دوره. ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ. ارﻗﺎم آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﺑﻴﻞ ... دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد). ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) .. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻜﺘﺎر از وزن ﺗﻚ داﻧﻪ. 063/0. ﮔﺮم و در ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي. 10. و. 12. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ از. وزن ﺗﻚ ﺑﺬر.

اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺣﺎﺻ. ﻞ. ﺷﺪ .. 6/315. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮد . ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ. 47. درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ. ﺣﺮارت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ. 2/12. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ .. ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ. (. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر. ) N1. 50/24e. 50/3c. 50/10cde. 50/81c. 20/1bcd. 5/284cd.

ﮔﻠﺮﻧﮓ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ روي آراﯾﺶ ﮐﺎﺷ

16 مارس 2012 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ ﮐﺎﺷﺖ، ﻣﻘﺪار ﺑﺬر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﭘﺎﯾﯿﺰه، . ﻣﺘﺮ و. 25. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ . در ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ ﻣﻘﺪار ﺑﺬر. 30. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه. اي از آن در ﻃـﻮل. ﻓ. ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ) ، ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﺸـﺖ دﯾـﻢ. ﮔﻠﺮﻧــﮓ ﺑــﺎ . 10. ،. 15. و. 20. ﺳـﺎﻧﺘﯽ. ،ﻣﺘـﺮ. ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد. داﻧــﻪ. ﺣﺎﺻــﻞ از. آراﯾــﺶ.

چمن مصنوعی کانیه | سی سی گراس

ارتفاع نخ چمن: 15 میلی متر. تراکم چمن: 18 گره در هر 10 سانتی متر (۱۸ هزار). رنگ نخ: . وزن در هر متر مربع: 1/8 کیلوگرم . توجه: سفارش کمتر از 10 متر مقدور نمی باشد.

متن کامل (PDF) - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

10. ﺳـﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﯾﺶ. ﺑﺮ. روي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك. ﻫﺎي رﺳﯽ،. ﺳﯿﻠﺘﯽ و ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰداﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ . در ﺟﺪول. 1. ، ﻧﺎم. ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎ و در ﺟـﺪول. 2. ، ﺧﻼﺻـﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﻪ ... ﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ. ﺳﺎﻧﺘ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ. ) ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ. (%). A. A-1. A-11. 0.00. 0.10. 0.20. 0.30. 0.40.

ﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺛﺮ ﭘ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﺳﺮﻋﺖ و دوره ژن

ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺑﻪ. ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ،. ﺳﺮﻋﺖ. و دوره. ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ. ارﻗﺎم آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﺑﻴﻞ ... دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد). ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) .. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻜﺘﺎر از وزن ﺗﻚ داﻧﻪ. 063/0. ﮔﺮم و در ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي. 10. و. 12. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ از. وزن ﺗﻚ ﺑﺬر.

تعیین تراکم مناسب ارقام گندم دیم در مناطق سردسیر - دانشگاه گنبد .

10 مارس 2016 . ﮐﻪ. ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ از. 100. ﺑﻪ. 168. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر. در. ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨـﺪم اﻓـﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺖ .. 10. ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﺎوي ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه. ﺑـﻮد،. Downloaded from arpenbad at 2:39 +0430 on . ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ، اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻣﯿـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ.

پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح .

و اسانس )36/5 کیلوگرم در هکتار( مربوط به آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک و 60 کیلوگرم. در هکتار . حداکثر عملکرد بیولوژیک و دانه، به ترتیب به میزان 180 و 120 کیلوگرم، و برای تولید حداکثر عملکرد. اسانس و .. سانتی بار به 10 سانتی بار تغییر یافته است که . اساس تراکم کاشت 330000 بوته در هکتار در.

بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام جو تحت تأثیر تراکم کاشت و .

17 فوریه 2016 . رﻗﻢ داﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ. 500. ﺑﺬر در ﻣﺘﺮ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر) و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. (. 2463 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرش ﻣـﺎﻫــﺎﻧﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﺑﺮاﺑﺮ. /7. 1. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. ﻧﺎزل ﻣـﯽ. ﺷـﻮد. و ... 10. ﺑﻮﺗـﻪ از ﻫـﺮ ﮐـﺮت ﺑـ. ﻪ. ﺻـﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ،. ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در.

ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري روي ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺛﺮ اي - پژوهش آب در کشاورزی

1394. اﺛﺮ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري روي ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ذرت داﻧﻪ. اي. در. آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺸﮏ داﻧﻪ را داﺷﺖ . 10- 0. و. 30- 20. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮي ﺧﺎك ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ . (. اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران،. 1391. ) دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ... 10. 11. 12. 13. 14. 15. ﻣﻘ. ﺎدﯾﺮ آب آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. . 7/14 1/21 6/28 3/36 5/37 8/40 1/53 1/71 3/80 1/96 2/94 3/92 3/91.

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های جدید گندم دیم

ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ. ٣٠٠. ﺑﺬﺭ. ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ،. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ. (. ١٢٥٠. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ. ،). ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺑﻬﺮﻩ. ﻭﺭﻱ. ﺁﺏ. (. ٣١. ٥/. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ. ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ) ﺭﺍ. ﺩﺍﺷﺖ. ﻭ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﺍﺳﺖ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري روي ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺛﺮ اي - پژوهش آب در کشاورزی

1394. اﺛﺮ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري روي ﺗﺮاﮐﻢ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ذرت داﻧﻪ. اي. در. آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺸﮏ داﻧﻪ را داﺷﺖ . 10- 0. و. 30- 20. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮي ﺧﺎك ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ . (. اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران،. 1391. ) دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ... 10. 11. 12. 13. 14. 15. ﻣﻘ. ﺎدﯾﺮ آب آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. . 7/14 1/21 6/28 3/36 5/37 8/40 1/53 1/71 3/80 1/96 2/94 3/92 3/91.

استان البرز سنگدانه های معادن مختلف دانه بندی . - انجمن بتن ایران

دانه بندی. سنگدانه های معادن مختلف. استان البرز. بر. خصوصیات مکانیکی. بتن. خود تراکم. سعید بزرگمهرنیا. ،*. لیال اکبری نسب. 2. 5-. مدیر تحقیق و توسعه .. ملی ایران. جهت تعیین اختالط مناسب ماسه با درصد ترکیبات متفاوت، درصد بهینه اختالط. انواع. ماسه برای بدست .. کیلوگرم بر متر مکعب و عیار شن. 195. کیلوگرم بر متر.

PDF Compressor

که از ارتفاع ۱۲ اینچی (۳۰۵ میلی متر) سقوط کرده و انرژی تراکم در واحد حجم برابر با . خاکها و مخلوطهای خاک - سنگدانه مانند خاکهای طبیعی ریزدانه یا درشت دانه یا مخلوطی از ... مقدار نمونه برای روشهای A و B تقریبا ۳۵ پوند (۱۶ کیلوگرم) و برای روش C تقریبا ۶۵ ... 10. که در آن. Pa = جرم حجمی خشک نمونه متراکم شده، مگا گرم بر متر مکعب .

اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزاء آن در سه رقم جو دیم

رقم ماهور در تراکم 100 دانه در متر مربع بیشترین عملکرد دانه(6633 کیلوگرم در . در سال زراعی86-1385 کل میزان بارندگی در طول فصل زراعی معادل 10/658 میلی متر.

اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر برخی . - مجله علوم زراعی ایران

ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ، در ﺑﻮﺗﻪ و در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻃﺒﻖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺑﻮﺗﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ، . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ. (. 3150. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر. ) در ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﻳـﻒ. 20. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ. 50. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ .. Khajehpour, 2004. ). ﻣﺘﻮﺳـﻂ. ﺑﺎرﻧــﺪﮔﻲ و دﻣــﺎي ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ. 9/150. ﻣﻴﻠــﻲ. ﻣﺘــﺮ. و . اﺳــــﺖ . ﻇﺮﻓﻴــــﺖ زراﻋــــﻲ و. ﻧﻘﻄــﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔــﻲ ﺧــﺎك ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ. 23. 10 و. درﺻــﺪ. وزﻧﻲ ﻣﻲ.

شوید ی ها رنگدانه محتوای و دانه عملکرد بر نیتروژن . - تولیدات گیاهی

میانگین. بارندگی. سالیانه. ایران. 278. میلی. متر. است. که. دارای. سه. میلی. متر . آزوسپیریلوم. با. غلظت. های. CFU/mL. 7. (10. و. شیمیایی. ) 110. کیلوگرم. اوره. در . عملکرد. روغن،. تیمار. 40. کیلوگرم. نیتروژن. با. تراکم. 80. بوته. در. مترمربع.

بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام جو تحت تأثیر تراکم کاشت و .

17 فوریه 2016 . رﻗﻢ داﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ. 500. ﺑﺬر در ﻣﺘﺮ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر) و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. (. 2463 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرش ﻣـﺎﻫــﺎﻧﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﺑﺮاﺑﺮ. /7. 1. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. ﻧﺎزل ﻣـﯽ. ﺷـﻮد. و ... 10. ﺑﻮﺗـﻪ از ﻫـﺮ ﮐـﺮت ﺑـ. ﻪ. ﺻـﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ،. ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در.

اصل مقاله (569 K) - بوم شناسی گیاهان زراعی

هم چنین تراکم ۴۰۰ بذر در متر مربع تاریخ پذیرش: ۹۶. /. ۰۳ . اثر متقابل رقم در میزان بذر از لحاظ وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درجه .. آب است که از رابطه (۱) محاسبه شد و بر حسب کیلوگرم محصول به ازای هر. میلی متر بارندگی بیان گردید.۴۳ .. Page 10.

اصل مقاله (192 K) - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

داﻧﻪ. 8(. /. 755. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. در. ﻫﮑﺘﺎر. و). ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﺳﺎﻧﺲ. (. 13. 1/. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. در. ﻫﮑﺘﺎر. ) در. ﺗﺮاﮐﻢ. 25 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. و. ﻣﺘﻮﺳﻂ. دﻣﺎ. ﺣﺪو. د. 9. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد .ﺑﻮد. ﺟﺪول. 1. ﺗﻐﯿﯿﺮات. دﻣﺎ. و. ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ. را. در .. 10. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ. ﻧﯿﺘﺮوﮐﺴﯿﻦ. در. 200. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ. آب. ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﮐﺮت. ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﯽ. ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ. داﻧﻪ.

Pre:تصویر سنگ تنگستن
Next:سنگ smr brecher neu را