فلوئور شناور شیلیت

ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ ( ﺟﻠﺪ اول )ﻓﻠﻮﺋﻮر. ) 3. ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ. ) 4. ﮔﻮﮔﺮد. -426. ﮔﺪازه. ﻫﺎي ﻛﻮﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﻪ. زاﻳﻲ ﻛﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ) 1. اﻧﺘﻴﻤﻮان و ﻧﻘﺮه . 1. ﻗﻠﻊ و ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﻛﺎﺳﻴﺘﺮﻳﺖ. ) 2. اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ. –. آﭘﺎﺗﻴﺖ. –. ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ) 3. ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻧﻴﺖ. –. ﺷﻴﻠﻴﺖ. –. آﻧﻮرﺗﻴﺖ. ) 4. ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. – .. درﺻﺪ ﻓﺴﻴﻞ، در ﻳﻚ ﺳﻴﻤﺎن درﺷﺖ ﺑﻠﻮر ﺷﻨﺎور اﺳﺖ.فلوئور شناور شیلیت,کانی شناسی [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد7 مه 2006 . بخشی از هیدروکسیل می‌تواند به وسیله فلوئور جایگزین شود. اگر چه آنالیز اکثر .. مشاهدات ممکن است با بکارگيرى عدسى هاى شناور در روغن/يا هوا صورت پذيرد. 2-1-4- رنگ .. زیرگروه تنگستاتها / مانند ولفرامیت و شیلیت زیرگروه.فلوئور شناور شیلیت,کانی شناسی [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد7 مه 2006 . بخشی از هیدروکسیل می‌تواند به وسیله فلوئور جایگزین شود. اگر چه آنالیز اکثر .. مشاهدات ممکن است با بکارگيرى عدسى هاى شناور در روغن/يا هوا صورت پذيرد. 2-1-4- رنگ .. زیرگروه تنگستاتها / مانند ولفرامیت و شیلیت زیرگروه.

طلب الإقتباس