پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا

تنها آسیاب آبی فعال در استان اصفهان - خبرگزاری صدا و سیما11 جولای 2018 . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ شهردار خوانسار در مورد این آسیاب که به همت یک خوانساری خوش ذوق بازسازی شده گفت: این آسیاب آبی.پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,ﭘﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ - سامانه همایش های دانشگاه .9 مارس 2017 . ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﻪ. 6. ﺳﺎﻟﻪ، ﮐﺎراﯾﯽ. ﻗﺎرچ. ﮐﺶ ﭘﺮوﭘﯿﮑﻮﻧﺎزول را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ﺣﺪود. 77 .. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮاك ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮي را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آوﻧﺪي در ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل .. ﺗﮏ ﻟﭙﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ ﻫﺮزي ﺟﺪي در ﻣﺰارع ذرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ .. ﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎه. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ آب روان ﺷﺴﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ و ﺳﭙﺲ. آﺳﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .. در اوﮔﺎﻧﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪ.آسیاب آبی - شرکت مدیریت منابع آب ایرانآسیاب آبی یا آسیا اویی دستگاهی بوده است که برای خورد کردن گندم و سایر غلات و . عمده‌ترین قسمت آسیاب، تنوره آن است که به صورت مخروطى ناقص و وارونه طراحى و.

طلب الإقتباس

تعليقات

شناسنامه

14 )LIZ( پيشنهاد مركز خدمات اطالع رساني كشاورزان چغندرقند. گزارش سفر به . واردات 7 قلم كاالي كش اورزي )ش كر، برنج، ذرت و.( كشور. وارد شده است. ... در يك سري آزمايش هاي گسترده در تمام نمونه هاي چغندر،. ميزان گلوكز .. اين مؤسسه آموزش ديده اند كه اكثراً از كشورهاي اوگاندا، ... Speed of mill Roller: 2.5 to 4.0 rpm. آس ياب ها مجهز.

دانستنیهای ایران وجهان - دانستنیها وعجایب جهان

27 مارس 2018 . از هر ۱۰ نفر یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی می کند .. در دو قاره آسیا و آفریقا وجود دارد که توسعه اینترنت و فراهم شدن دسترسی . تعداد: به گفته مایک کاسیدی مدیر این پروژه، گوگل می‌خواهد ده‌ها و بلکه هزاران نمونه از این بالن‌ها را به پرواز درآورد. .. جنوبی، جزیره موریس، یمن، اوگاندا و ایالات متحده آمریکا تکلم می شود.

#موکا - Hash Tags - Deskgram

#کیک_شیفون_موکا_کمیله مواد لازم آرد1 پیمانه سرخالی ، نشاسته ذرت دو ق س خ . تا هم صاف شود و یهم یک دست و سریع روی کیک سرد شده بریزید پیشنهاد: میتوانید ... #کافی #قهوه_سبز #موکا #لاته #قهوه_ساز #قهوه_نگار #اوگاندا #قهوه_عربیکا - 1 day ago .. نمونه نسخه ها وتجویز پزشکان از قهوه های گانودرما برای انواع بیماری ها .

فرايند توليد – آذر غله

اسياب كردن يك عمل فيزيكي است كه به منظور جداكردن پوسته وجوانه از اندوسپرم . گندم در بدو ورود به آسياب داراي مقاديرزياد ناخالصي ها ي مختلفي است كه نوع ومقدار . دانه سايرغلات ،باقيمانده هاي گياهي مانند كاه وكوزل،جو،ذرت،حبوبات. ... ب: اختلاف سرعت دو غلتك خيلي كم است وبراي نمونه در انگلستان ۲۵/۱ به ۱ و در آمريكا ۵/۱ به ۱ دور است .

سفر به قلب طبیعت و حیات وحش آفریقا (تور کنیا و زنگبار) -9 تا 19 .

2 سپتامبر 2017 . ویـــــــــــزا: ویزا برای هر دو کشور کنیا و تانزانیا (50 دلار برای هر کدام) .. غذاي عمده مردم کنيا ناني است که از آرد ذرت درست مي شود. . جمهوری متحد تانزانیا کشوری است در شرق آفریقا که از شمال با کنیا و اوگاندا، از غرب با رواندا، بوروندی و جمهوری دمکراتیک کنگو و . اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید در این انجمن مطرح کنید.

پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,

ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و دﯾﻢ - سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

ﻣﺰارع زارﻋﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در. ﻫﺮ. 4 .. ذرت. ،. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟـﺎﻟﯿﺰي. و ﻏﯿﺮه. ،). ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي و ﯾﺎ آﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در. ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎ ﮐﺎر. ﮐﺸﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد .. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ. اراﺿـﯽ. ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ. را. ﮐـﻪ. ﻣﯿـﺰان. ﻧـﺰوﻻت. ﺳﺎﻻﻧﻪ. آﻧﻬﺎ. ﮐﻤﺘﺮ. از. 250. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﺑﺎﺷﺪ .. از ﮐﺸﻮر اوﮔﺎﻧﺪا ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ داراي ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ژن .. درﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آرد ﮔﻨﺪم ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آرد از ﮔﻨﺪم آﺳﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - اقتصاد و توسعه .

ﻫـﺎ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد. ﻫﺎ. در راﺳـﺘﺎي. اﻫﺪاف ﻛﺸﺎورزي و. ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣـﻮﻓﻘﻲ در ﺣـﻮزه . ﻫﺎي ﻛﻼن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﻮري و ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻻﻳﻨﻔـﻚ ﺑـﺮ آن ﺗﺄﻛﻴـﺪ. ﺷﻮد .. اﻧﻮاع ﮔﻨﺪم را ﮐﺎﻫﺶ، و ﺳﻬﻢ ﺳـﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸـﺖ ذرت، ﺑـﺮﻧﺞ و ﺳـﻮﯾﺎ را. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ . اوﮔﺎﻧﺪا. 8. را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ. ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي در ﺳﺎل. ﻫﺎي. 2005.

چاپر تراکتوری - آپارات

27 ژانويه 2016 . . 09372934786 چاپر تراکتوری چاپر, چاپر ذرت کلاس, چاپر تراکتور. . طراح و سازنده تخصصی ماشین آلات خردکن ،چاپر ،آسیاب مهندس گیلکی:.

Nutrition and Sustainable Development - Iranian Journal of Nutrition .

1 سپتامبر 2018 . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ،2(. ) . ﻏــﺬاﯾﯽ از ﻧﻈــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ رژﯾــﻢ ﻏــﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾــﺪار در. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات. ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ. )8(. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .. ﻫـﺎ از ذرت اﺳـﺖ از ﻗـﺮن ... آﺳﯿﺎ. ). FAO. در. ﺣﺎل. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﺑﺮاي. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺣﺪود. 10. ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ... ﮐﺎﻣﭙﺎﻻي اوﮔﺎﻧﺪا. )31( .. ﺳــﻨﺘﯽ و داﻧــﺶ ﺑــﻮﻣﯽ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﮐﺸــﺎورزي در ﻫــﺮ ﻧﻤﻮﻧــﻪ.

آقای رئیس جمهور! - انتخاب

6 آوريل 2016 . نه از روساي دفتر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در دو دوره رياست‌جمهوري خبري هست و .. پیشنهاد توسط . سه محروم پرسپولیس در دیدار بعدی لیگ قهرمانان آسیا.

بادام - معاونت باغبانی - وزارت جهاد کشاورزی

بادام. 32. . برنامه. ششم. محصول. بادام. 33. . یتول. دکنندگان. برتر. و. نمونه. بادام. 34 .. های آسیا، اروپا و آفریقا به ترتیب با. 15. %،. 11. % و .. یک، نیجر، نیجریه،ساموآ، سنگال، سیرالئون، تاگو. 15.11. % . تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، اوگاندا، اروگوئه، ونزوئال. 8.63. % .. های زراعی هیبریدهای جدید ذرت در تاریخ های مختلف کاشت در.

گزارش ویژه آینده نگر - اتاق بازرگانی

21 نوامبر 2016 . نمونه با وجود دســت به دست شدن قدرت در امریکا متوسط رشد اقتصادی ایران طی ... سازمان تأمین اجتماعی« می خوانند، تدوین یک اصالحیه پیشنهادی برای مواد قانون ... اروپایی عموماً رتبه بهتری دارند اما در آسیا نیز شهرهایی مانند سنگاپور و هنگ کنگ. شرایطی .. ساله و همســر 41 ساله اش، ذرت و آفتاب گردان كشت می كنند اما.

آسیاب مرغداری - آسیاب دان طیور - فروش دستگاه آسیاب مرغداری

آسیاب مرغداری وسیله ای است که برای خرد کردن انواع دانه های سویا ، ذرت ، غلات . آسیاب مجدد آنها میگردد و یک کنسانتره یکنواخت و خالص از دان مرغ یا دان بلدرچین و کبک.

پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,

آرتور آپهم پوپ زاده ۱۲۵۹ رودآیلند درگذشته ۱۳۴۸ شیراز مورخ - ISLE Data .

13 مارس 2015 . . پوپ صدها سخنرانی مهم در سرتاسر جهان از ایران انجام داد بطور نمونه به مدت یک سال . و مقام خود در موسسه آسیا گردید در ایران پوپ در ایران مخالفینی نیز داشت وی .. مسئول دو فقره بمبگذاری انتخاری در کامپالا پایتخت اوگاندا بوده است در این .. او پیشنهاد کردند که مشخصات تلگراف خود را به واشنگتن ببرد و آنرا در اداره.

پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,

دلنوشته

21 ژوئن 1997 . البته بعدها فهمیدم که پیشنهاد خوردن بستنی از سوی مادرم ارائه شده که هم من از .. و این دو به وصال هم رسیدند و نمونه ای شدند از زوجهای عاشقی که تحسین و حسرت .. یک ستون گندم، یک ستون جو، و به ترتیب برنج و باقلا، ارزن، ذرت، لوبیا، .. و حتی کشورهای بسیار ضعیفی مانند اوگاندا،نپال،اتیوپی مالدیو هم جزو این.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ - Open Knowledge Repository

ذرت و ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ. اﺗﺎﻧﻮل از ذرت در ا. ﻳ. ﺎﻻت. ﻣﺘﺤﺪه. ي. آﻣﺮ. ﻜﺎﻳ. ،. 2007-1986 ... 296. ﺷﻜﻞ. A. -4 .. ﻛﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا. ي. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﺳـﻮﺧﺖ زﻳـﺴﺘﻲ ﻣـﺎﻳﻊ. ﺳﺎل. 2008 .. آﺳﻴﺎب ﻛﻮﭼﻚ. ،. ﺳﺮﻛﻪ. ي. ﺳﻴﺎه. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه. را ﺑﻪ داﺧﻞ. ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻮﺑﺴﻴﺪﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺮژي. ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ. (. ﺷﺎﻣﻞ. اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ. ).

شرکت نفتکش: بعید است چینی‌ها اطلاعات چگونگی حادثه نفتکش را .

10 ژانويه 2018 . بر اساس این گزارش،یک فروند کشتی فله بر چینی با یک فروند کشتی نفتکش سوئزمکس حامل میعانات گازی ساعت ۲۰ . کره‌جنوبی: نفت‌کش ایرانی احتمالا یک ماه در آتش می‌سوزد . پیشنهاد توسط . دانلود PDF رایگان در ۱۰ ثانیه.

پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,

پیش‌نماز خاص برای جریان خاص/ علوی‌تبار: به‌خاطر اصلاح‌طلبان است که .

3 ژوئن 2018 . (که تماماً نادرست هستند) یک «اعتراض ظالمانه» علیه نظام اسلامی شکل بگیرد. . و خطوط سیاسی متناقض با مقام معظم رهبری آب به آسیاب دشمن میریزن. .. برو عمو ذرت پرت نکن. . من هم با این پیشنهاد موافق هستم شاید حضور شما باعث بشه ثروت این . آنگولا،اتیوبی،اریتره،اوگاندا،تانزانیا،ساموآ،زیمباوه،فیجی،کنگو و .

اسپیلت‌البرز

اگر بنا باشد از تمام جنوب شرق آسیا یک شهر را برای آرامش،. زیبایی و حس ... کشورهای تانزانیا، کنیا، اوگاندا و زنگبار در شرق قاره آفریقا. قرار دارند، جایی .. این رو اسپیلت سفری را به چین پیشنهاد می دهد که در آن هم ... چویجین الما قرار دارد که یکی از بهترین نمونه های معماری .. به حساب می آید که فروش ذرت، تنباکو و مرکبات از اصلی.

پیشنهاد نمونه برای یک آسیاب ذرت در اوگاندا,

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ - Open Knowledge Repository

ذرت و ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ. اﺗﺎﻧﻮل از ذرت در ا. ﻳ. ﺎﻻت. ﻣﺘﺤﺪه. ي. آﻣﺮ. ﻜﺎﻳ. ،. 2007-1986 ... 296. ﺷﻜﻞ. A. -4 .. ﻛﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا. ي. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﺳـﻮﺧﺖ زﻳـﺴﺘﻲ ﻣـﺎﻳﻊ. ﺳﺎل. 2008 .. آﺳﻴﺎب ﻛﻮﭼﻚ. ،. ﺳﺮﻛﻪ. ي. ﺳﻴﺎه. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه. را ﺑﻪ داﺧﻞ. ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻮﺑﺴﻴﺪﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺮژي. ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ. (. ﺷﺎﻣﻞ. اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ. ).

خبرنامه داخلی الکترونیکی - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

30 مه 2016 . ﺑﺨﺶ. ﮐﺸﺎورزي. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. 80. ﻫﺰار. ﻧﻔﺮ. ﻧﯿﺮو. دارﯾﻢ. اﻓﺰود. در: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺸﻢ. ﯾﮏ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. داده اﯾﻢ،. ﮐﻪ ... ذرت. ﺑﺬري. و. ﻧﺸﺎﯾﯽ. از. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. اﻗﺪاﻣﺎت. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺟﻬﺎد. ﮐﺸﺎورزي. در. ﺳﺎل. زارﻋﯽ. ﺟﺎري. ﻣﯽ .. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ آب ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎء و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي. : ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ. از. ﻣﺎﻫﯽ. ﻗﺰل. آﻻي ... ﺷﺪ. ازو. ﻃﺮﯾﻖ. آون. 72. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 48. ﺳﺎﻋﺖ. ﺧﺸﮏ. ﺷﺪﻧﺪ. وﺗﻮﺳﻂ. آﺳﯿﺎب. ﭘﻮدر.

کرامبل - شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

آســیاب درشــت ذرت در جیــره مــش، موجــب . در آسـیاب درشـت یـا خـوراک کرامبـل نیسـت. .. پیشـنهاد شـده اسـت کـه، در کارخانجـات تولیـد پلـت، از غلتـک هـای )رولرهـا( بـا تنظیـم .. نمونــه از یــک بــچ تهیــه 10معمــوالً در تســت میکســر، پــس از اتمــام زمــان .. اوگاندا. 0/38. 126. گيانا. 0/03. 27. تایوان. 6/94. 61. اردن. 1/30. 94. مقدونيه. 0/35.

۶ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ - apcict

ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ و داﻧﻠﻮد ﭘﺎدﻛﺴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﺴﺘﻪ وﻟﻲ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل رﺷﺪ. اﻧﺪروﻳﺪ. 8 ... ﭘﺮوﻓﺴﻮر. اﻧﺴﺎن. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻴﺲ. ﺑﻮك ﺑﻪ. دو روش روي اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارد: (. 1. ) ﻓﻴﺲ .. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﻧﺞ و ذرت. راه. اﻧﺪاز. ي ﻣﻲ .. ﻳﻮﺷﺎﻫﻴﺪي در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوﮔﺎﻧﺪا و ﻛﻨﮕﻮ و در ﺑﻼﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ. زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ. اﺳﺘﻔﺎده .. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺳﻴﺎب ﺷﺎﻳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮري ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده. اﻧﺪ. ].247»[.

Pre:سنگ ماشین سنگ زنی در آفریقای جنوبی
Next:جدا electostatic princple کار