پمپ های رووینر fgd

نیروگاه - شرکت تجهیزات دوار نوا پارتاین پروسه که به اختصار به آن FGD هم می گویند جهت جداسازی Sulfur Dioxide) SO2) از گازهای . پمپهای سانتریفیوژ boiler feed جهت پمپاژ آب به دیگهای بخار نیروگاهها.پمپ های رووینر fgd,نیروگاه - شرکت تجهیزات دوار نوا پارتاین پروسه که به اختصار به آن FGD هم می گویند جهت جداسازی Sulfur Dioxide) SO2) از گازهای . پمپهای سانتریفیوژ boiler feed جهت پمپاژ آب به دیگهای بخار نیروگاهها.

طلب الإقتباس