سانتریفیوژ tricanter استفاده flottweg به فروش

کامل اتوماتیک 3 فاز سانتریفیوژ Decanter برای جداسازی گوشت ماهی .شرح. سانتریفیوژ Decanter مایع مایع جامد 3 فازی، همچنین به نام tricanter. با استفاده از اصل این که مایع سنگین، مایع نور و جامد فاز، با چگالی متفاوت و غیرمحلول در.سانتریفیوژ tricanter استفاده flottweg به فروش,کامل اتوماتیک 3 فاز سانتریفیوژ Decanter برای جداسازی گوشت ماهی .شرح. سانتریفیوژ Decanter مایع مایع جامد 3 فازی، همچنین به نام tricanter. با استفاده از اصل این که مایع سنگین، مایع نور و جامد فاز، با چگالی متفاوت و غیرمحلول در.

طلب الإقتباس