از دانه kumara به صورت کاشت

ﻛﺸﺖ روش ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آوري ﻓﻦ ( ﻛﺎري ﺧﺸﻜﻪ ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎي - سازمان حفظ نباتاتRavi Gopal, RK Jat, RK Malik, Virender Kumar, MM Alam, ML Jat, MA Mazid, YS ... در. ﺑﺴﻴﺎري. از. ﻧﻘﺎط. ﺟﻨﻮب. آﺳﻴﺎ. ﺑﺮاي. ﺗﺮوﻳﺞ. روش. ﻫﺎي. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﻛﺸﺖ. ﺑﺮﻧﺞ. ﻪﺑ. ﺻﻮرت. ﺷﺎﻟﻴﺰار ... داﻧﻪ. را. در. زﻳﺮ. ﺧﺎك. ﺑﺎ. ﺷﺮاﻳﻂ. ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﺧﺸﻚ. ﻣﺤﺪود. ﻣﻲ. ﺳﺎزد . ﺗﺎﻣﻴﻦ. آب. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺬر. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻛﻠﻴﺪي.از دانه kumara به صورت کاشت,شناسایی QTL‌های پیوسته به برخی صفات دانه در گندم نان با استفاده از .در قا. لب طرح. آلفا التیس. با دو تکرار. کشت شدند و پس از برداشت دانه. ي ژنوتیپ. هاي .. Dholakia et al., 2003; Kumar et al;2006,. Breseghello .. و به این صورت.م ﮔﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰاي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﺪاول و اﮔﺮوﻓﺎرﺳﺘ - بوم شناسی کشاورزی17 فوریه 2016 . داﻧﻪ. (در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و واﻗﻌﯽ). ،. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑ. ﯿ. ﻮﻟﻮژ. ﮏﯾ. و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ. ﺟـﻮ. و. ﮔﻨﺪم. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي .ﺷﺪ ... آزﻣﺎﯾﺸـﯽ در ﺑـﯿﻦ. درﺧﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺮوﻓﺎرﺳﺘﺮي. ﺷﺎﻣﻞ. ﻫﻔﺖ. ردﯾﻒ. ﮐﺎﺷﺖ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺟﻮي. و. ﭘﺸﺘﻪ .. Daizy, R., Batish, R., Kumar, K., Shibu, J.H., and Pal, S. 2008.

طلب الإقتباس

تعليقات

نقش بذرمال کردن و محلول های استفاده شده جهت بذرمال - زعیم

اضافه کردن مواد به دانه به منظور بهبود تولید محصول بیش از ۴۰۰۰ سال پیش آغاز شد. . بذر¬مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث .. بیشتر گیاه می ¬بایست به صورت مایع یا پودری در اختیار گیاه قرار بگیرند. . 8- Sridhar, S., Ashok Kumar, S., AbarnaThooyavathy, R. and Vihayalakshmi,.

ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت‌های کشت مخلوط نخود و کلزا

ﮐﻠﺰا و در ﻧﺨﻮد، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺖ ﻗـﺮار .. Kumar. ) ﻧﯿــﺰ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺧـﺮدل. -. ﻧﺨـﻮد ﮔـﺰارش. ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﺷـﺖ. 75:25.

رنگرزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این ماده به مقدار وسیعی در اروپا، ایران و هندوستان کشت می‌شد. . در دوران آل بویه و سپس سلجوقیان به وجود کارگاه‌های رنگرزی که به صورت صنفی و ... به علت آنکه کل بدن حشره قرمز دانه رنگ است به سهولت پودر می‌شود یا به صورت خمیر یا لاک استفاده می‌شود. ... پرش به بالا ↑ Kumar, Asim; Choudhury, Roy (2006), Textile preparation.

بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون .

مواد و روش ها: با جمع آوری اندام هوایی گیاه و انتقال دانه رست ها به محیط کشت جامد موراشیگ . کشت بافت گیاهی که در محیط های کشت مصنوعی و استریل شده صورت می گیرد سرشار ... Bhakuni RS, Jain DC, Sharma RP, Kumar S. Secondary metabolites of.

اصل مقاله (255 K)

ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﭘﯿﺶ ا. ز ﮐﺎﺷﺖ. ،. ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﭘﻨﺪي. ﻣﺘﺎﻟﯿﻦ. (. 3 L/ha. ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ. روﯾﺸﯽ. ،. ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﭘﻨﺪي ... آزادي. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت. ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ. وزن. ﺧﺸﮏ. ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ. ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. ﺗﮑﺮار. 2. 526. 1/ ... Gupta, V., Singh, B. N., Kumar, J., Singh, M and Jamwal, B. S. 2012.

بررسی نمونه‌های لاواژ برونکوآلوئولار و بیوپسی ریه از نظر عفونت‌های ق

ﻫـﺎي. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻛﺸﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴـﻲ اﻧﺠـ. ﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ . ﺑﻪ. ﻋﻼوه، داده . در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اوﻟﻴـﻪ از. ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤـﻮده و ﻳـﺎ ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت .. ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮي، وﺟﻮد ﭼﺮك ﻳﺎ داﻧﻪ و ﮔﺮاﻧـﻮل ﺑـﺎ ... Gupta BK, Sidhu U, Kumar R, Khurana S. Study of fungi associated with bronchopulmonary.

وﺳﻤﻪ ﺑﺮگ و اﯾﻨﺪﯾﮕﻮ داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﻮد داﻣ

18 دسامبر 2015 . داﻧﻪ،. ﺑﺮگ و اﯾﻨﺪﯾﮕﻮ. وﺳﻤﻪ. *. ﺳﺮور ﺧﺮم. دل. 1. ، ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ. ﻣﻘﺪم. 2،. ﻣﯿﻨﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. 3. و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ . ﺻﻮرت ﯾﮑ. ﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻨﺪﯾﮕﻮ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي. رﻧﮕ. ﺰاﺋﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ .. Tyagi, P.K., Rai, V.K., Pahria, A.K., Sambath Kumar, S., Singh, Y., Sharma,.

بررسی مولکولی وضعیت تراریختگی دانه های ذرت وارداتی به ایران

12 فوریه 2013 . ﺫﺭﺕ، ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻠﺰﺍ ﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﺯﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ ﺧـﻮﺩ. ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ. James. .. ).1. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺩﺍﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮﺭ ﻃﺒـﻖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ. ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻫﻤﺮﺍﻩ.

از دانه kumara به صورت کاشت,

( در ) ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳ

ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ارﻗﺎم ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن o .. ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ﯾﺎ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﻤﻼت ﯾﺎ اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ... در اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮد و ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط .. Narula, N., Kumar, V., Behl, R.K., Deubel, A., Gransee, A. and Merbach, W. 2000.

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮاص داروﻳﻲ اﻧﺎر

20 ژوئن 2015 . اﻧﺎر ﮔﻴﺎه ﻣﺜﻤﺮي از ﺗﻴﺮه اﻧﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻬﻦ دارد . اﺳﺖ و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺧﻮدرو و ﻛﺎﺷﺘﻪ . ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﻪ. ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﻴﻮه اﻧﺎر در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮر. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎزه ﺧﻮري ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ .. .66 Parashar A, Gupta C, Gupta SK and Kumar A.

بررسی تحمل به سرما در ارقام زمستانه كلزا در شرايط مزرعه

در صورت وجود پوشش برف تا 20- درجه سانتی گراد. را نيز تحمل كند . Kumar, 1997تحمل به تنش معرفی كردند ) .. كه نشان دهنده تاخير تاريخ كاشت بر عملكرد دانه در كلزا.

ﺷﻮر ﻟﺐ ﻛﺎﺷﺖ و ﻣﻘﺪار ﺑﺬر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﺰا در اراﺿﻲ روش اﺛﺮ

ﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، درﺻﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن. ﺑﺬر. ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ .. ﻛﺎﺷﺖ ﻛﻠﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ، دو ردﻳـﻒ روي ﭘـﺸﺘﻪ. ﻫـﺎي. 50. ﺳـــﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘـــﺮ .. (Kumar, 1995). ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ. اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻛﻠﺰا.

واﻛﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﻲ

دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ آﺑﻴﺎري ﭘﺲ از ﮔﻠﺪﻫﻲ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ارﻗﺎم. ﭘﺎﺑﻠﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻏﻼت. داﻧﻪ. اي رﺗﺒﻪ اول را دارا ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺗ. ﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن. ﺳﺎل .. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮت .. Kumar, R., A. K. Sarawgi, C. Ramos and S. T. Amarante. 2006.

رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ( - مجله پژوهش های به .

15 ژانويه 2016 . در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. . ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. 6. ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ. ﻋﻼوه. 100. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. ﮐﻮد. اوره. 50(. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﭘﺎﯾﻪ، . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ .. Kumar. 2011. Effects on rice plant morphology and physiology of water and.

اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد .

کلمات کلیدی: تاریخ کاشت، گندم، هیدروپرایمینگ، سبز شدن، عملکرد دانه. اثر تاریخ کاشت و . و شاخص برداشت با تأخیر در کاشت به صورت معنی داری کاهش یافت. اثرات متقابل ... Gupta, A., Dadlani, M., Arun Kumar, M.B., Roy, M.,. Naseem, M.

از دانه kumara به صورت کاشت,

ﺷﻮر ﻟﺐ ﻛﺎﺷﺖ و ﻣﻘﺪار ﺑﺬر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﺰا در اراﺿﻲ روش اﺛﺮ

ﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، درﺻﺪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن. ﺑﺬر. ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ .. ﻛﺎﺷﺖ ﻛﻠﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ، دو ردﻳـﻒ روي ﭘـﺸﺘﻪ. ﻫـﺎي. 50. ﺳـــﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘـــﺮ .. (Kumar, 1995). ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ. اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻛﻠﺰا.

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬر و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤ

19 ژانويه 2015 . ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ راﯾﺞ اﺧﺘﻼف. دﯾﻒ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ روﻏﻦ ﺑﺬر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ . در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. خ داد ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎي ... ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب و. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ. ﻫﺎي آن. ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد .. Mussa AM, Johansen C, Kumar J and Harris D, 1999.

اثر محلول‌پاشی سولفات ‌روی بر عملکرد، میزان روغن و پروتئین دانه چهار

ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾــﻞ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻃــﺮح ﺑﻠــﻮك. ﻫــﺎي ﮐﺎﻣــﻞ ﺗﺼــﺎدﻓﯽ در ﺳــﻪ . روي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ دارا ﺑﻮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي .. ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺸـﮑﻪ ﮐـﺎري و ﺑـﺎ دﺳـﺖ در. ﺗﺎرﯾﺦ. 15 .. Kumar, A., D. P. Singh and P. Singh. 1978.

اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد .

کلمات کلیدی: تاریخ کاشت، گندم، هیدروپرایمینگ، سبز شدن، عملکرد دانه. اثر تاریخ کاشت و . و شاخص برداشت با تأخیر در کاشت به صورت معنی داری کاهش یافت. اثرات متقابل ... Gupta, A., Dadlani, M., Arun Kumar, M.B., Roy, M.,. Naseem, M.

اثر محلول‌پاشی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و .

8 ژوئن 2013 . ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰﻩ ﻭ ﺑﻬـﺎﺭﻩ ﺩﺭ. ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻮﺗﻪ، ﻭﺯﻥ ﺻﺪ ﺩﺍﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ . ﺗﻤﺎﻡ ﺻـﻔﺎﺕ . ﭘﺎﺷﻲ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺨﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ .. Kumar, J. and S. Abbo. 2001.

ﺳﺎزي وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮ - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

2 آگوست 2013 . از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ در ﺟﻬﺎن، ﻧﺨﻮد در ﺑﯿﻦ. ﺣﺒﻮﺑﺎت در رده ﺳﻮم ﻗﺮار . درﺻﺪ آن در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ. ﮐﺸﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮ. د. 820. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در. ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ .. ﺿﺨﺎﻣﺖ) ﺑﺮاي ﺻﺪ داﻧﻪ از ﻫﺮ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت .. Jayan, P.R., and Kumar, V. G. F. 2004. Planter.

در ( ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮي زﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎ - بوم شناسی کشاورزی

15 جولای 2014 . اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺮاﺑـﺮي زﻣـﯿﻦ در ﮐﺸـﺖ ... ﻫﺎي ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔـﯽ و در .. Effect of intercropping varieties of sweet potato.

Pre:دستگاه ورق سقف ساخت چین
Next:طلا تاسیسات پالایشگاه، استرالیا،