فناوری نانو انتزاعی در کود

(دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ) ﻫﺎي زﻋﻔﺮان ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺮﯾﻪ 1396 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر - دانشگاه بیرجند2 ژوئن 2015 . ﻧﺎﻧﻮ. ﮐﻮد. ﮐﻼت. آﻫﻦ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺑﻠﻮك .. ﮐﻮد. آﻫﻦ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮد. ﻫﺎ. ي. آﻫﻦ. راﯾﺞ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ... Abstract. In order to evaluate the effect of different levels of Nano iron chelated.فناوری نانو انتزاعی در کود,فناوری نانو انتزاعی در کود,اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن - مجله علوم زراعی ایرانﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮﯾﺎ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : آﻣﯿﻨﻮل ﻓﻮرﺗﻪ،. اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ. ، ﺳﻮﯾﺎ. ، ﮐﻮد داﻣﯽ. و. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ . ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. /9: . ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﻨـﺎوري ﺑـﯿﻦ رﺷـﺘﻪ. اي و .. ABSTRACT. Tousi, P.جهان رصدی بر فناوری نانو در محصوالت کشاورزیاهمیت فناوری نانو در کشاورزی با توجه به تغییرات جهانی مانند رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی . بخش، از جمله محصوالت مرتبط با دامپروری، تولید کود،. تولید. و اصالح.

طلب الإقتباس

تعليقات

مقایسه تاثیر نانو کلات آهن با کلات آهن بر پارامترهای رشد و فعالیت .

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه دو کود کلات آهن و نانو کود کلات آهن در غلظت های . این نتایج نشان می دهد که جایگزینی کود آهن تهیه شده با فناوری نانو در مقایسه با کود.

ﮐﺎﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻮدﻫﺎي آﻫﻦ و روي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ

22 آگوست 2015 . اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ. ﮐﻮدﻫﺎي آﻫﻦ و روي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﻨﯽ. در ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﮐﺎﺷﺖ. ﯽﻋﻠ. يﺳﭙﻬﺮ. *1 . ﮐﺸﺎورزي. ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ،. ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ. ، ﮐﺎﺳﻨﯽ، . *Corresponding author: E-mail: sepehri2748gmail. Abstract.

فناوری نانو انتزاعی در کود,

) روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد د

4 نوامبر 2015 . ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﻨﺠﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ . ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه .. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، .. Abstract. To evaluate the effects of nano fertilizer and different levels of.

بر عملکرد ) اکسید روی اکسید بر و - ResearchGate

بررسی اثر محرک پیش تیمار کودهای نانو. ) اکسید آهن . نانو کود. ها. در تمام شرایط رطوبتی باعث افزایش. عملکرد کمی و کیفی . گیری فناوری نانو در ... ABSTRACT.

کودبیوزر | نانو کودها در محیط زیست

25 مه 2015 . با استفاده موثر از اتمها و انرژی در سرتاسر سیکل تولید، فناوری نانو می تواند درکاهش الوگی یاکاهش مصرف انرژی تولیدات، مشارکت کند. اما پرسشهای.

فناوری نانو انتزاعی در کود,

بر عملکرد ) اکسید روی اکسید بر و - ResearchGate

بررسی اثر محرک پیش تیمار کودهای نانو. ) اکسید آهن . نانو کود. ها. در تمام شرایط رطوبتی باعث افزایش. عملکرد کمی و کیفی . گیری فناوری نانو در ... ABSTRACT.

تاثیر سطوح آبیاری و کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر عملکرد .

تاثیر سطوح آبیاری و کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر عملکرد، اجزای اسد زاده، الف.، موسوی، س. غ. . گرفته است. درحقیقت، فناوری نانو فرصتهای . بیشتر در خصوص کاربرد تکنولوژي جدید نانو. در تغذیه .. Extended Abstract. Asadzadeh., N.

اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن - مجله علوم زراعی ایران

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮﯾﺎ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : آﻣﯿﻨﻮل ﻓﻮرﺗﻪ،. اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ. ، ﺳﻮﯾﺎ. ، ﮐﻮد داﻣﯽ. و. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ . ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. /9: . ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﻨـﺎوري ﺑـﯿﻦ رﺷـﺘﻪ. اي و .. ABSTRACT. Tousi, P.

فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی - ستاد نانو

کشاورزی هم چون آب، کود، سم و کاهش پساب و آلودگی ها، می تواند سهم بسزایی در . فناوری نانو با تغییر و اثرگذاری در فرموالســیون کودها و تولید موادی با ویژگی های.

فناوری نانو انتزاعی در کود,

کودبیوزر | نانو کودها در محیط زیست

25 مه 2015 . با استفاده موثر از اتمها و انرژی در سرتاسر سیکل تولید، فناوری نانو می تواند درکاهش الوگی یاکاهش مصرف انرژی تولیدات، مشارکت کند. اما پرسشهای.

جهان رصدی بر فناوری نانو در محصوالت کشاورزی

اهمیت فناوری نانو در کشاورزی با توجه به تغییرات جهانی مانند رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی . بخش، از جمله محصوالت مرتبط با دامپروری، تولید کود،. تولید. و اصالح.

فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی - ستاد نانو

کشاورزی هم چون آب، کود، سم و کاهش پساب و آلودگی ها، می تواند سهم بسزایی در . فناوری نانو با تغییر و اثرگذاری در فرموالســیون کودها و تولید موادی با ویژگی های.

) روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد د

4 نوامبر 2015 . ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﻨﺠﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ . ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻮد ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه .. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، .. Abstract. To evaluate the effects of nano fertilizer and different levels of.

ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧ - پژوهشهای زراعی ایران

24 نوامبر 2015 . ﺗﻮان. از ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر . ﺗﻮان ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺗﻮأم ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ داﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺗـﻮان .. (In Persian with English Abstract). 3.

ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧ - پژوهشهای زراعی ایران

24 نوامبر 2015 . ﺗﻮان. از ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر . ﺗﻮان ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺗﻮأم ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ داﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺗـﻮان .. (In Persian with English Abstract). 3.

فناوری نانو انتزاعی در کود,

عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago psyllium L.) در پاسخ به محلول .

مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از فناوری های نوین از جمله نانوتکنولوژی در . هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی نانو کود کلات آهن و پتاسیم بر.

فناوری نانو انتزاعی در کود,

تأثير منابع مختلف كودهاي هيوميكی، زيستی و نانو در سطوح مصرف كود .

26 ا کتبر 2016 . تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سیطوح مصیرف کیود .. در نانو. کودها. از. عل،. فناوری. نانو. بیه. عنیوان. ابییاری. جیت. ه،. زمان .. Saffron Agronomy & Technology 5(4):329-344. Abstract. This study is aimed.

مقایسه تاثیر نانو کلات آهن با کلات آهن بر پارامترهای رشد و فعالیت .

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه دو کود کلات آهن و نانو کود کلات آهن در غلظت های . این نتایج نشان می دهد که جایگزینی کود آهن تهیه شده با فناوری نانو در مقایسه با کود.

تأثير منابع مختلف كودهاي هيوميكی، زيستی و نانو در سطوح مصرف كود .

26 ا کتبر 2016 . تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سیطوح مصیرف کیود .. در نانو. کودها. از. عل،. فناوری. نانو. بیه. عنیوان. ابییاری. جیت. ه،. زمان .. Saffron Agronomy & Technology 5(4):329-344. Abstract. This study is aimed.

اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی .

اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و . کلمات کلیدی: پرولین; فناوری نانو; عملکرد دانه; قندهای محلول; کود زیستی.

اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی .

اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و . کلمات کلیدی: پرولین; فناوری نانو; عملکرد دانه; قندهای محلول; کود زیستی.

مقایسه تاثیر نانو کالت آهن با کالت آهن بر پارامترهای رشد و فعالیت آنزی

هدف از اين پژوهش بررسی و مقايسه دو کود کالت آهن و نانو کود کالت آهن در . اين نتايج نشان می دهد که جايگزينی کود آهن تهيه شده با فناوری نانو در مقايسه با کود های آهن ... Abstract. Aim and Background.Sweet basil )Ocimum basilicum( belongs to the.

Pre:stainfree marbonite ساعت لیست قیمت جانسون
Next:جونز دستی مدل 540p شیپمن