خاک رس تولید بنتونیت فرآیندها و تجهیزات پی دی اف

بنتونيت جهت چاه ارتﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻮآوران ﺧﺮاﺳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ اﮐﺘﯿﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. % 10 . ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ . و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح اﺟﺒﺎري اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ارﺗﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻃﻊ .. 65. درﺻﺪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ دوﻏﺎب ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و. 35. درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط. (. ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ. +. ﺧﺎك رس. +. بآ. ) درﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ.خاک رس تولید بنتونیت فرآیندها و تجهیزات پی دی اف,مونت موریلونیت - شرکت پاکمنچهارشنبه 03 دي 1393 . {{بنتونیت}} یکی از کانی های اصلی گروه مونت موریلونیت بوده و مشخصه آن تورم . این خاک رسی، عمدتا متشکل از مونت موریلونیت (بیش از 70 درصد) بوده و کانی های دیگر .. در این حالت فرآیند بسیار ساده بوده و تنها شامل عملیات حمل و نقل و . سرامیک به خصوص در تولید کاشی، {{آجر}} و فاینس ها استفاده می شود.بهبود كيفيت بنتونيت هاي نامرغوب با مواد شيميايي . - پژوهش نفت7 ژوئن 2014 . توليد بنتونيت با كيفيت مورد نياز صنعت حفاري در معادن كشور رو به كاهش. گذاشته است. از اين رو . حفاری مستقيما بر فرآيند حفاری موثر است، حفظ و بهبود . خــاک رس بــه رنــگ زرد روشــن تــا خاكســتری .. تجهيزات مهم استفاده شده.

طلب الإقتباس

تعليقات

بنتونيت جهت چاه ارت

ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻮآوران ﺧﺮاﺳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ اﮐﺘﯿﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. % 10 . ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ . و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح اﺟﺒﺎري اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ارﺗﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻃﻊ .. 65. درﺻﺪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ دوﻏﺎب ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و. 35. درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط. (. ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ. +. ﺧﺎك رس. +. بآ. ) درﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

پژوهش در زمينه كمك به توليد مواد و تجهيزات مورد نياز. شناسايي و .. )مورد استفاده در فرآيند دي متيل اتر است، قابل استفاده به عنوان مکمل ZSM - 5 ساخت نانوكاتاليست . بررسي ميزان جذب و نشست MTBE در خاک هاي رس طبيعي و اصالح شده .. در پي داشته است، نياز به مصرف انرژي به خصوص سوخت هاي فسيلي به طور سرسام آوري افزايش.

ارزیابی کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و کبالت از محلول‌های آ

لذا این پژوهش با هدف بررسی کارایی جاذب نانو رس بنت. ونیت در حذف کروم و . ایزوترم جذب، محلول آبی، نانو رس بنتونیت، کروم، کبالت. *نویسندده . های مختلفی از جمله فرآیند جذب سطحی . تولیدات تجاری، در دسترس هستند. .. پی. بردن به ثابت. های سرعت و جذب تعادلی فلزات، نمودار q). – e ln (q. در مقابل ... ظرفیتی توسط جاذب خاک.

اصل مقاله (990 K) - نشریه مهندسی عمران امیرکبیر - دانشگاه صنعتی .

نانورس ها، رس های استفاده برای خالص سازی می تواند اثر منفی بر فرایند تولید . بنتونیت تا حد مطلوب امری ضروری است و مستلزم استفاده از ۲-۱-مواد و تجهیزات مورد.

شرکت مروارید ارسباران

استفاده از روش مانهایم، روزانه 60 تن سولفات پتاسیم گرانوله و پودری تولید می شود و از .. توسط خاک های رسی درخاک های آهکی ایران، برای تحقق افزایش عملکرد )کمی و کیفی( ... فرآيندها و سرعت انتقال پتاسيم در خاك هاي مختلف)Tisdale و همكاران، 1993( ... گرفته است (دي اكتاهدرال) و آهن و منيزيم و كرم در اليه هشت وجهي جانشين آلومينيوم.

خاک رس تولید بنتونیت فرآیندها و تجهیزات پی دی اف,

بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز .

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻰ- ﺗﺮﻭﻳﺠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ/ ﺷﻤﺎﺭﻩ 111 / ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ 1393. ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺻﻨﻌﺖ . ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻘﺪﻣﻪ . 2-ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻔﺎﺭﻯ. 3- ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ .. ﺗﻮﺳﻌﻪMMTﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﻛﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ- ﺧﺎﻙ ﺭُﺱ ( . ﺳﺒﺐ 3ﻭ ﻧﺎﻧﻮ-ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮﺭﻳﻠﻮﻧﻴﺖ 2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮ-ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ... [15]. .ripi/congress13/improved%20oil.pdf.

ﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات و ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ - ستاد توسعه فناوری نانو

ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد .5. ﻧﮕﺮاﻧﻲ. ﻫﺎي زﻳﺴﺖ .. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﺑﻪ روش ﺳﻞ. ژل،. ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ .. در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ دارﻳﻢ، وﻟﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ رﺳﻮب. ﮔﺬاري در آن . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك رس ﻃﺒﻴﻌﻲ،. LDH .. از دﻳ. ﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺮاﻣﻴﻚ. ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﻮادﭘﺮﻛﻦ .. ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ.

خاک رس تولید بنتونیت فرآیندها و تجهیزات پی دی اف,

مواد اولیه و فرآيند روان سازی - ResearchGate

مواد اولیه مصرفی در صنعت س رامیک های س نتی معموالً از خاک و. صخره های طبیعی ... خ اک بنتونیت )Bentonite( در میان مواد اولیه رس ی نیز بس یار. معروف است و .. می توانی م کوارتز را بط ور مجزا و با خلوص و دانه بن دی مورد نظر خود. نیز اضافه .. در طول فرایند تولید و ذوب این ماده به همراه دیگر مواد اولیه سرامیکي.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات - Aquatic Commons

4 ژانويه 2011 . انواع جاذب های مورد استفاده در فرایند جذب سطحی ... انواع روشهای تولید نانو ذرات کایتوزان .. تجهیزات و دستگاه ها .. خاک رس، سیلیکات منیزیم، زئولیت طبیعی، هیدروکسیل آپاتیت، خاکستر کربن های نسوخته، .. بنتونیت در خارج ساختن بسیاری از گونه های شیمیایی استفاده شده است: رنگزا .. JCPDS (PDF No.

FGM

25 فوریه 2015 . ﺪﻴ. ي. 69. ﺳﺮاﻣ. ﻴ. ﻚ. ﻫﺎي. ﺷﻔﺎف ﺑﺮا. ي. ﭘﻨﺠﺮه. ﻫﺎي. زره. اي. 70. ﻣﻮاد ﺳﺮاﻣ. ﻜﻴ. ﭘﻲ. ﻴ. ﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺑﻪ .. ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎك رس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ آن ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻛﺎﻧﻲ.

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی 1

فناوری زیست محیطی : تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ... مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادي ( به دفتر .. واحد طراحي و مونتاژ تجهيزات سيلو و آسياب ارد كارخانه سيمان ... واحد توليد خاك رس كيسه اي ... واحد توليد فيلم پلي اتيلن سبك،فيلم متااليز،فيلم پي وي سي،چاپ صنعتي و.

ارزیابی کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و کبالت از محلول‌های آ

لذا این پژوهش با هدف بررسی کارایی جاذب نانو رس بنت. ونیت در حذف کروم و . ایزوترم جذب، محلول آبی، نانو رس بنتونیت، کروم، کبالت. *نویسندده . های مختلفی از جمله فرآیند جذب سطحی . تولیدات تجاری، در دسترس هستند. .. پی. بردن به ثابت. های سرعت و جذب تعادلی فلزات، نمودار q). – e ln (q. در مقابل ... ظرفیتی توسط جاذب خاک.

بنتونیت - معاونت غذا و دارو

ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺧﺎك رﻧﮕﺒﺮ. (. ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ. ) در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ. ﺗﺪوﻳﻦ. : 1388 .. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﻳﻨﺪ. 19. -5. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ. 20. - 6. ﻓﺮاوري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. (. ﺧﺎك رﻧﮕﺒﺮ. ) 21. 7. – . ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي رﺳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻲ. ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻟﻒ .. ﺸﮕﺎﻫﻲ. ‐. ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. ‐. ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﻮري ﻧﺴﻮز. ‐. ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ. ‐. ﺳﻤﭙﻠﺮ. ‐. ﭘﻲ ﺳﺖ. ‐. ﻣﮕﻨﺖ.

خاک رس تولید بنتونیت فرآیندها و تجهیزات پی دی اف,

بهبود كيفيت بنتونيت هاي نامرغوب با مواد شيميايي . - پژوهش نفت

7 ژوئن 2014 . توليد بنتونيت با كيفيت مورد نياز صنعت حفاري در معادن كشور رو به كاهش. گذاشته است. از اين رو . حفاری مستقيما بر فرآيند حفاری موثر است، حفظ و بهبود . خــاک رس بــه رنــگ زرد روشــن تــا خاكســتری .. تجهيزات مهم استفاده شده.

دانلود : Environmental_Requirements.pdf

منابع آب، آلودگي خاك ، تخريب محيط طبيعي، فرسايش خاك و كاهش تنوع زيستي روبرو است. ... مصرف انرژی، آب، مواد اوليه و تجهيزات )شامل كاغذ( كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها ) ... واحدهای صنعتی و توليدی با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقه بندی می شوند:ماده 2 ... 11- بر رسی مختصری از وضعيت محيط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات - Aquatic Commons

4 ژانويه 2011 . انواع جاذب های مورد استفاده در فرایند جذب سطحی ... انواع روشهای تولید نانو ذرات کایتوزان .. تجهیزات و دستگاه ها .. خاک رس، سیلیکات منیزیم، زئولیت طبیعی، هیدروکسیل آپاتیت، خاکستر کربن های نسوخته، .. بنتونیت در خارج ساختن بسیاری از گونه های شیمیایی استفاده شده است: رنگزا .. JCPDS (PDF No.

مقاله نانو مونت موریلونیت: خواص و کاربردها - سیویلیکا

مونتموریلونیت به عنوان یک نانو ذره رسی که عمده ترین فاز موجود در بنتونیت را تشکیل . حجم فایل: ۴۴۱.۳ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۱ صفحه با فرمت PDF قابل.

ی رسی ها خاک بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل .

شده نشان دادند که افزودن نانورس به خاک رس واگرا به. طور . ی در تثبیت خاک با نانوذرات رس داشته و برای انجام فعل انفعاالت شیمیایی . و در پی آن فرسایش درونی رخ م. ی. دهد .. و امنیت ملی، گرایش به تولید نانومواد و همچنین سرما . رس بنتونیت واگرا، پتانسیل واگرایی کاهش ... نمونه در قالب دستگاه با استفاده از روش و تجهیزات تراکم.

نانوكامپوزيت‌ها - ستاد نانو

تولید و پیش فرآیند های پرکننده های خاک رسی ... دی اکسید .. بنتونیت ها در آب ورم نمی کنند و معموالً برای اس تفاده در نانوکامپوزیت ها مناس ب هستند. با این حال اکثر تحقیقات روی .. سرامیک ها مواد غیر فلزی معدنی هستند که در پی یک عملیات ... روش ها و تجهیزات استاندارد ساخت پارچه، الیاف مورد نظر ساخته می شوند.

بنتونیت - استان خراسان جنوبی

اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﺎک رﻧﮕﺒﺮ، ﮔﻞ ﺳ. ﺮﺷﻮ، ﺧﺎک ﺷﯿﺮه و رس ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و. ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاص آن از ﺟﻤﻠﻪ، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ . اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ از. اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ.

پودرهای میکرونیزه

معرفی محصول و فرآیند تولید. -0 . کلسیم با مشهای مختلف میتوان به استفاده آن جهت خوراک دام و طیور، صنایع الستیک ، کامپاند، پی وی. سی، تولید دی کلسیم فسفات اشاره نمود. 0 .. بنتونیت. : خاک رسی است. که از خاکسترهای آتشفشانی تشکیل شده و بنام سی ... نیز بر اساس شرایط خرید و محل تحویل گرفتن تجهیزات برآورد میگردد.

مواد اولیه و فرآيند روان سازی - ResearchGate

مواد اولیه مصرفی در صنعت س رامیک های س نتی معموالً از خاک و. صخره های طبیعی ... خ اک بنتونیت )Bentonite( در میان مواد اولیه رس ی نیز بس یار. معروف است و .. می توانی م کوارتز را بط ور مجزا و با خلوص و دانه بن دی مورد نظر خود. نیز اضافه .. در طول فرایند تولید و ذوب این ماده به همراه دیگر مواد اولیه سرامیکي.

نانوكامپوزيت‌ها - ستاد نانو

تولید و پیش فرآیند های پرکننده های خاک رسی ... دی اکسید .. بنتونیت ها در آب ورم نمی کنند و معموالً برای اس تفاده در نانوکامپوزیت ها مناس ب هستند. با این حال اکثر تحقیقات روی .. سرامیک ها مواد غیر فلزی معدنی هستند که در پی یک عملیات ... روش ها و تجهیزات استاندارد ساخت پارچه، الیاف مورد نظر ساخته می شوند.

بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز .

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻰ- ﺗﺮﻭﻳﺠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ/ ﺷﻤﺎﺭﻩ 111 / ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ 1393. ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺻﻨﻌﺖ . ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻘﺪﻣﻪ . 2-ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻔﺎﺭﻯ. 3- ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ .. ﺗﻮﺳﻌﻪMMTﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﻛﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ- ﺧﺎﻙ ﺭُﺱ ( . ﺳﺒﺐ 3ﻭ ﻧﺎﻧﻮ-ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮﺭﻳﻠﻮﻧﻴﺖ 2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮ-ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ... [15]. .ripi/congress13/improved%20oil.pdf.

Pre:تعمیر و نگهداری گرانش خوراک سیستم روغن کاری
Next:آهن انواع سنگ ها و آماده سازی