خشک هند طبقه بندی هوا برای manfaturing شن و ماسه

afghanistan - Oriental Institute - The University of Chicagopoets from Iran and India as well as those from Central Asia. .. Other changes in the social life of Kabul's young middle class also fostered the .. In both niches debris deposits were sorted according to sand, gravel, and ... manufacturing of brooms. .. being destroyed under the effect of general impact and dried air.خشک هند طبقه بندی هوا برای manfaturing شن و ماسه,Journal Archive - Articles - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیتولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده از آن در . ماکس بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus) . تأثیر دمای هوا و دمای منطقه ریشه بر عملکرد و تثبیت نیتروژن سه گونه یونجه یکساله .. مدل طبقه‌بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و.اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ5 سپتامبر 2015 . در ﺳـﺎﻟﻦ ﺷـﻬ. ﺪﻴ. ﻴـ ﺑ. ﺎت .. Synthesis of ZnO Nano Powder and Manufacturing of Zinc Oxide Varistors ... درﺻﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﺗﻠﻔﻴـﻖ. % 25.

طلب الإقتباس

تعليقات

Untitled - Pars Hayat

سایل نقلیه موتور. خت و. سا. حمل و نقل. ت. جهیزا. سایر ت. ی نشده. طبقه بند. ت . وجود زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری در تولید انبوه و بسته بندی مناسب تولیدات ... استان زنجان در خصوص وجود معادن شن و ماسه کوهی، تولید انواع مختلف سیمان، . تولید مالت خشک .. کشورهای مبدا وارداتی شامل ترکیه، هند، آلمان، چین، ایتالیا، سوئد، تایوان،.

هجدهمین همایش صنایع دریایی - انجمن مهندسی دریایی ایران

21 ا کتبر 2016 . قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب مجلس شورای اسالمی . طراحی الگوریتم تشخیص نوع شناورها و طبقه بندی آن ها با استفاده از مشخصه ی . بررسی میزان دی اکسید کربن اقیانوس هند با توجه به داده های سایت SOCAT .. حوضچه خشک، حوضچه ای سودآور جهت تعمیر و ساخت کشتی در خرمشهر❖ .. آستارا براي صنایع شم.

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ. 4. 16. 30%. 11/2. Flasks and other containers of glass, of a kind used for the . Air conditioning machines. 38 .. ﻫﺎي ﻫﻮاي ﮔﺮم . ﻫﺎي رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ... ﮔﻼﺑﯽ ﻫﻨﺪي، اﻧﺒﻪ و ﺟﻮزاﻧﭽﯿﺎن .. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮارﺗﺰي .. paper in the form of sheet used for manufacturing.

لف ا أ‌ - Aquatic Commons

14 نوامبر 2011 . آب یک روش ساده و مؤثر براي تميز کردن و خشک کردن دستگاه می. باشد ). مطلبی، . دو طبقه بندي براي اسيد چرب وجود دارد که عبارتند از: الف .. ماهی هاي آب و هواي گرمسيري مقدار ليپيد کمتري در مقایسه با ماهی هاي .. هاي هندي و تومورهاي کبدي ماهی می .. ماسه. اي. و. کامال. آفتاب. گير. باشد . بعد. از. گرفتن. آزمون. خاک. ميزان.

خشک هند طبقه بندی هوا برای manfaturing شن و ماسه,

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع

1 ژوئن 2016 . ﺸﻪ. ﺧﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻮﻓﺎژ ﻛﺎر. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎران. ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻴﺘﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎر و اﻧﺪﻳﺸ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻫﺮﺧ .. ﻫﻨﺪ. ﺷﺪ . ﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ. از. ﺑﻲ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺸﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ. ﻣﻮﺟﻮد. ازه. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻨ. ﻛ. ﺎرﻛﺮد. دﻳﮓ در ... اروﭘﺎ. ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﻮا. در. ﻓﻦ. ﺎزي. ﻤﻮﻋﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘ. آﻧﺎﻟ. ﻟﺐ: ﺪﻣﻪ. ﻳﻒ. و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺎﻧﺪاردﻫﺎي .. ﺧﺸﻚ اﻳﺮان. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻤﭗ ﻫ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪدي .. Manufacturing.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ. ي آﺧﺮ ﺳﺎزه و ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت. ﻣﻮازي ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺮو. ﻫـﺎي ﻣﻴﺮاﻳـﻲ و .. ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺷـﻜﻞ. ﺷـﻤﺎره. ي. )1(. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه ا. ﺳﺖ . ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. داﻧـﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﻣﺎﺳﻪ . ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن. ﻛﺎﻣﻞ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺒﺎده. و ﺑﺮس ﺳﻴﻤﻲ و. ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده. آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .. ﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ. 1382. ﺑﻢ، دﭼﺎر. ج .32. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑـ. 48. ﻧﺸﺮﻳ. ارگ. (. ﺷﻜ. ﺑﻪ. ﺷﻤ. ﺧﻮد. اﺳﺖ. ﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧ. ﺑﺎﻋﺚ. ﻣﺎه.

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران .

تاثیر استفاده از مخلوط های آسفالتی WMA ر کاهش مصرف انرژی و آلایندگی هوا . شناسایی و اولویت بندی انواع دعاوی قراردادهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی و ... بررسی اثر حرارت بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی با در نظر گرفتن تغییر ارتفاع طبقات ... از تغییر در اندازه سنگدانه های ماسه برحسب معادن شن و ماسه شهرستان مهریز استان.

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران .

تاثیر استفاده از مخلوط های آسفالتی WMA ر کاهش مصرف انرژی و آلایندگی هوا . شناسایی و اولویت بندی انواع دعاوی قراردادهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی و ... بررسی اثر حرارت بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی با در نظر گرفتن تغییر ارتفاع طبقات ... از تغییر در اندازه سنگدانه های ماسه برحسب معادن شن و ماسه شهرستان مهریز استان.

جهت مشاهده این شماره کلیک نمایید.

4 فوریه 2012 . ﺳﺎﺧﺖ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻬﺎر. ﻣـﺪل. STA. 504. در. اﺗﻤـﺴﻔﺮ. ﻫـﻮا. و. ﺑـﺎ. ﺳﺮﻋﺖ. 10ºC/min. از. دﻣﺎ. ي. اﺗﺎق. ﺗﺎ. دﻣـﺎ .. ﻫﻨﺪ. (%). ﺳﻴﻠﻴﺲ. ﻣﻼ. ﺮﻳ. ﻳا. ﺮان. (%). ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪار. د. ﭘﺮﺳﻼن. (%). ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ. ﺳﻮﭘﺮ. ﺧﺎك. ﻴﭼ . آﺳﻴﺎب ﺷﺪ و ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻤﺘﺮ از. % 1. روي اﻟﻚ . ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺷﺪ و در ﺧـﺸﻚ ﻛـﻦ .. ﺸﻪ. ﺷﻜﻞ. ﻫﺎ. ي. 3. 4 و. ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ،. ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟ. ﻪﻴـ. و. ﻴﻣ. ﺰان .. ﻣﺎﺳﺔ دﻳﺮﮔﺪاز.

قسمت اول

بندي كاال. 4. 16. 30%. 11/2. Flasks and other containers of glass, of a kind used for the . Air conditioning machines .. هاي رختشويي خانگي يا غيرخانگي، حتي با تجهيزات خشك كردن، تمام اتوماتيك ... گالبي هندي، انبه و جوزانچيان .. شن و ماسه سيليسي و شن و ماسه كوارتزي .. paper in the form of sheet used for manufacturing.

واژه ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ - ResearchGate

20 ژانويه 2017 . ﺸﻪ. ﻛﺸﻮر. 1. ﻳرو. ﺪادﻫﺎ. ي. ﻳ. ﺎزدﻫﻤ. ﻦﻴ. ﻛﻨﮕﺮه دوﺳﺎﻻﻧﻪ و دوﻣ. ﻦﻴ. ﻫﻤﺎ. ﻳ. ﺶ. ﻴ ﺑ. ﻦ. اﻟﻤﻠﻠ. ﻲ. اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣ .. ﺑﻨﺪي ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ زد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ .. ﻃﺒﻘـﻪ ﻗـﺮار. داﺷﺖ؛ اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ. ﻫﺎ در ﻫﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . وي اﻓﺰود .. دوره ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﮔﻴﺎه، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻮا .. Young Ceramists Additive Manufacturing Forum (yCAM).

️جدول تعرفه های سال 1397 منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات

دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز): .. 406, 0305 20 00, جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک .. 1018, 0910 20 20, پودر زعفران در بسته*بندی کمتر از ده گرم .. شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا.

نوشيدن از منظر احاديث و روايات - دفتر بهبود تغذيه جامعه - وزارت بهداشت

رده بندی کنگره: 4 1391 الف / RM239. رده بندی ... آب و هوا انتخاب شود زيرا مصرف اين مواد در تغيير درجه حرارت پوست نيز اثر دارد به اين. ترتيب که .. غيرمسلح مانند شن و روغن باشد. اين آب ها از .. کردن چاي سبز کافي است 1-2 قاشق چايخوري چاي خشک را در يک فنجان آب جوش .. البته از برخي ادويه ها از جمله دارچين، جوز هندي و هل هم براي.

کارنامه پژوهشی سال 1387

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﻦ ﭘﺎش. ✓. ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك و ﺑﺘﻦ. و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ. ﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ .. رورﻛﻲ ﻫﻨﺪ. ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. ﻋﻤﺮان. 17. ﻋﺒﺪاﷲ. رﺷﻴﺪي ﻣﻬﺮآﺑﺎدي. 1345. دﻛﺘﺮا. -1382. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ... اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻫﻮا در آب. دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ رﺳﺘﻢ. اﻓﺸﺎر. داﻧﺸﻜﺪه. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب. ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك. ﻛﺸﻮر ... اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

12 آوريل 2018 . بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مدلهای ارایه شده در زمینه سیستم اطلاعاتی کیفیت 21. .. تاثیر گسترش و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درکاهش آلودگی هوای شهر تهران ... بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک) .. بررسی وضعیت آلودگی زیست محیطی واحدهای معدنی شن و ماسه در استان.

Foundry-Iran - Foundry Planet

1 آوريل 2016 . for the "chemically Bonded sand/no Bake Foundries" .... 34. Küttner ... costs of manufacturing because of low price energy and mo- derately.

آﺋﯿﻦ ﮐﺎر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣ - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

good manufacturing practice. NACMCF .. 2-29. ﭼﺎی. -. روش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﺎی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه ذرات. 5508. 1379. 2-30. ﭼﺎی. -. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی. ،. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری و . ﻮای ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دوم دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻨﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﭼﺎی در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک در ﺷﻦ رﯾﺰ .. ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎی در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ، آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺎزی ، اﯾﺰوﮔﺎم.

تعرفه | انجمن تخصصی تجارت بین الملل - Part 2

24 مارس 2017 . 3 شماره 0712 شامل کلیه سبزیجات خشک کرده از انواعی‌که در شماره‌های 0701 لغایت 0711 طبقه‌بندی گردیده، می‌شود، باستثنای: الف سبزیجات.

آب و هوا: دهلی نو - نمودار آب و هوا, نمودار دما, جدول آب و هوا - Climate-Data

Climate-Data; >; آسیا; >; هند; >; Delhi; >; دهلی نو . آب و هوای غالب در شهر دهلی نو به آب و هوای استپی محلی شناخته شده است. در طی سال میزان بارش در دهلی نو کم است. این منطقه به وسیله Köppen and Geiger به BSh طبقه بندی شده است متوسط دما در . میزان بارش به مقدار 243 میلی متر بین خشک ترین و مرطوب ترین ماه سال تغییر میکند.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ

5 سپتامبر 2015 . در ﺳـﺎﻟﻦ ﺷـﻬ. ﺪﻴ. ﻴـ ﺑ. ﺎت .. Synthesis of ZnO Nano Powder and Manufacturing of Zinc Oxide Varistors ... درﺻﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﺗﻠﻔﻴـﻖ. % 25.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺠﻠﻪ ١٣٩١ زﻣﺴﺘﺎن ٤ ﺷﻤﺎﺭ - دانشگاه تبریز

25 مارس 2013 . ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي زﯾﺮﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ. اي در ﺣﻮﺿﻪ .. ﭘـﺲ از ﻫـﻮا ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن ﺧـﺎك ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،. ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت .. ﺸــﻪ. ﻫــﺎي آرﺑﻮﺳــﮑﻮﻻر و. ﺑـﺎﮐﺘﺮي. ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ ﮔﯿـﺎه در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﻓﻠـﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ .. Agrobios, New Delhi, India. pp. 438. . mycorrhizae and heavy metals under sand culture experiment.

آب و هوا هند،اقلیم شناسی هند، میزان بارندگی هند، بهترین فصل هند،میزان دما

آب و هوای هند طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی را در مقیاس وسیع جغرافیایی و . سیستم Köppen، هندوستان دارای شش نوع زیرمجموعه آب و هوایی است که شامل کویر خشک در.

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

217, 215, شرکت صنایع هوای فشرده ایران, طراحی،مونتاژوتولید انواع کمپرسور و ... شکن ها، پکیج های نمونه گیری، صداگیرها، تله شن، ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار و . .. بندی پارس, تولید و تامین انواع سیستم های آب بندی ، آب بندهای گازی یا خشک، .. Manufacturing Company with 25 years experience providing: - Steel Sand.

خانه فرهنگ ج .ا.ا - بمبئي - موقعيت جغرافيايي و آب و هواي بمبئي

بمبئی در غرب هندوستان ودر کناره اقیانوس هند قرار دارد و شامل هفت جزیره است که در قرن 18 . اگر ماههای بمبئی را از سردترین به گرمترین طبقه بندی کنیم، وضعیت دمای آن به . به دلیل تغییر هوا از خشک به مرطوب و شرجی در ابتدای این ماه نیز هوا بسیار.

Pre:مسافت keyano دوره بررسی اپراتور کامیون
Next:مغازه میکسر repairig در دبی