ماشین آلات چینی برای سنگ زنی برگ به ساخت قهوه

مساحت زیر بناو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺪام و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﺎﺧﺖ. واﺣﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ .. اﺳﮑﻠﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ ﭼﻮب ... اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ راﻫﺴﺎزي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ... ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﻠﻮر ﺟﺎت. 40,000 . ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰء ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻨﯽ ، ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ، ﻗﻬﻮه ﺟﻮش ، ﺗﺮازو ﻫﺎي ﻋﻘﺮﺑﻪ دار ... ﺣﻠﻘﻪ زﻧﯽ ﮐﯿﻒ و .. ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪي درﺧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﻤﺮ ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﺧﺰان ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ.ماشین آلات چینی برای سنگ زنی برگ به ساخت قهوه,ماشین آلات چینی برای سنگ زنی برگ به ساخت قهوه,واحدهای فعال منطقه - منطقه ویژه اقتصادی شیراز20, شرکت سنگ پیشگان آشیان, تولید سنگ های تزیینی. 21, امیر خاموشی . لوله های پلی اتیلن. 18, شرکت برگ بید سفید آتشکده, تولید و بسته بندی انواع کاغذ.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه4 آگوست 2013 . ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺮده و آن را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ .. ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ. 154. 4-9 .. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ... ﭼﻴﻦ. 255. 8-3. ﺳﻨﮕﭽﻴﻦ. ﻫﺎ. 255. 8-4. ﺑﻠﻮﻛﺎژ. 256. 8-5. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻴﺮواﻧﻲ. ﻫﺎ. 256 .. 468. 18 -12. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. ﺗﻬﻴﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 468. 18-12 -1. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد .. ﺯﻧﯽ، ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺭ.

طلب الإقتباس

تعليقات

فهرست استانداردهای ملی در شاخه فرآیندهای غذائی

27, 26, صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و ... 166, 165, ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالكلی - مقررات ایمنی و بهداشتی .. 238, 237, میوه ها- بادام سنگی (شیرین و تلخ) - ویژگیها, 88, فناوری مواد غذایی, میوه ها، سبزیها .. 284, 283, سبزیها - اسفناج - برگ تازه- ویژگیها و روشهای آزمون, 387, فناوری مواد.

راهنمای نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی - آگلونما - نارگیل

ماشین آلات کشاورزی .. آگلونما - CHINESE EVERGREEN . «آگلونما پیكتا» از مالزى آورده شده و داراى برگ هایى به رنگ سبز تیره با لكه هاى سفید به موازات . اگر برگهای آگلونما در امتداد رگبرگ زرد شده و لکه های قهوه ای زیر آنها ظاهر شد و یا اینکه زخمهای.

لیست کامل گروه کالایی ده فهرست کالای اولویت 10 دهم دانلود

1 جولای 2014 . سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به . اسید های غیر آلی(از جمله آلومینوسیلیکات ها با ساخت شیمیایی مشخص .. ماشين‌هاي ظرفشويي؛ ماشين آلات و دستگاهها براي تميزكردن يا خشك‌كردن .. 40, 6252, 85167100, 10, دستگاه‌هاي درست كردن قهوه يا چاي, آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و.

فایل PDF (60323 K)

این نشریه به منظور آشنایی بیشتر کشاورزان و علاقه مندان به کشت سیر تهیه. شده است. .. گیاه سیر یکی از قدیمی ترین گیاهان جهان می باشد و در چین و ژاپن از قدیم کشت. آن معمولی بوده .. استفاده از فرصت زمانی و امکان بهره برداری بهینه از ماشین آلات .. برداشت آنها قبل از خشک و قهوه ای شدن کامل برگها ضایعات فیزیکی و افت کیفیت.

ماشین آلات چینی برای سنگ زنی برگ به ساخت قهوه,

æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ¡ ÏÑãÇä æ ÂãæÒÔ ŁÒÔßí - دانشگاه علوم پزشکی .

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم. اداره ﻧﻈﺎرت .. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺗﺨﻤﻪ .. رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻤﺶ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ .. ز، ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و ... دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕ .. ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ روﻏﻦ زﻧﯽ ﮐﺸﻤﺶ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ.

چای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام این گیاه در گویش چینی جنوبی چای و در گویش چینی شمالی به صورت تِی .. پوئر رسیده از از برگ سبز چای ساخته می‌شود که بطور مصنوعی اکسیده می‌شود تا به طعم .. آب داغ به گرد این قالب چای افزوده می‌شد، یا آن را داخل کتری‌های سنگی می‌جوشاندند و . این نوع سبک سانگ با تهیه چای با پودر آن در سرامیک آلات طی مراسمی زیبا که به نام.

ﭘﻨﺒﻪ راﻫﻨﻤﺎي

ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺒﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﭼﻴﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در . .. ﺗﻨﺎوب،. ﺑـﻪ. ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت. و. اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت. ﻧـﻮع ﮔﻴـﺎه،. ﺧﺎك، ﻟﻮازم. آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ و. ﻣﻮﺟﻮد. زﻣﻴﻦ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي. اﺻﻮل داﺷﺖ.

طبقه بندی بین‌المللی علائم تجاری و صنعتی (لیست طبقات کالا .

طبقه بندی بین‌المللی علائم تجاری و صنعتی (معروف به اتحادیه پاریس) جدولی است . زمینی)، لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)، ماشین جوجه کشی. . و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی، اقلام ارتوپدی، مواد بخیه زنی. . درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند.

چینی شکسته را با چسب و موم عسل تعمیر کنید! | ساختنی

8 آوريل 2016 . شغل چینی بند زنی سال هاست که از یادها رفته و میتوان گفت منسوخ شده است. به همین خاطر اگر یکی ظرف چینی شکسته داشته باشید یا باید آن را دور.

NMC :: شرکت ابزار بسته بندی خراسان

شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان ، سازنده ماشین آلات صنایع غذایی و . 161, دلند, 162, شرکت چین چین . اين شرکت رسالت خود را کمک به حفظ و افزایش سطح سلامت جامعه می داند. . ای را در زمينه ساخت ماشين آلات خطوط توليد و بسته بندی خصوصا کمپوت، کنسرو، .. ویژه سنگ گیری حبوبات در خط تولید. . شرکت قهوه مولتي کافه.

دانلود فایل

۲- لیفتر در ماشین ها و ادوات مربوط به زارعت چغندر قند عبارتست از : . در جهان بیشترین سطح زیر کشت چای را به خود اختصاص داده است ؟ ۱) اندونزی. ۲) چین .. ۳) سرما دادن بذور غلات جهت پنجه زنی (برای زراعت بهاره) ۴) مقاوم کردن محصول در . ۳) کناری قهوه ای . ۳۸- گیاهی که اندام رویشی آن فاقد ریشه، ساقه و برگ بوده و بوسیله اسپور تولید.

موضوع وتعريف علم اكولوژي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ﻗﻬﻮه. ،. ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ. -5. ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. :اي. ﮐﻪ. ﺑﺮاي. ﺗﻬﯿﻪ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. از. آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺜﻞ. ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨﯽ ... زﻧﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ. ﺟﻮاﻧﻪ. زد. ن. ﺑﺬر، ﺑﺮﮔﻬﺎي. ﻟﭙﻪ. اي. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ. ﻫﯿﭙﻮﮐﻮﺗﯿﻞ. از ﺧﺎك. ﺧﺎرج. ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ(ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ... ﺳﻨﮓ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻬﺎي. رﯾﺸﻪ. ﻣﻨﺸﻌﺐ. ﺷﺪه. و درﺻﺪ ﻗﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. وﺟﻮد ﻧﻤﮏ. در ﺧﺎك. ﺑﺎﻋﺚ. ﮐﺎﻫﺶ . از ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﮐﺸﺖ. در. ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺳﯿﺮي. ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻊ. ﻋﻤﻠﯽ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ. از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. اﯾﻦ.

دانلود فایل

۲- لیفتر در ماشین ها و ادوات مربوط به زارعت چغندر قند عبارتست از : . در جهان بیشترین سطح زیر کشت چای را به خود اختصاص داده است ؟ ۱) اندونزی. ۲) چین .. ۳) سرما دادن بذور غلات جهت پنجه زنی (برای زراعت بهاره) ۴) مقاوم کردن محصول در . ۳) کناری قهوه ای . ۳۸- گیاهی که اندام رویشی آن فاقد ریشه، ساقه و برگ بوده و بوسیله اسپور تولید.

سفر به 7 استان (ایرانگردی), ایران | لست سکند

19 آوريل 2016 . این بنا متعلق به دوره قاجار بوده و به دست حاج معمارباشی سمنانی ساخته شده است. . و به همین دلیله که بهترین و لذیذترین غذای استان سمنان ته چین گوشت هستش. . آن وجیک جیک گنجشگها وآهنگ روحبخش برگ درختان که با وزش ملایم باد به صدا در آمده ... تجاری حامل قطعات و ماشین آلات کارخانه ذوب آهن کرج، راه اندازی گردید.

چای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام این گیاه در گویش چینی جنوبی چای و در گویش چینی شمالی به صورت تِی .. پوئر رسیده از از برگ سبز چای ساخته می‌شود که بطور مصنوعی اکسیده می‌شود تا به طعم .. آب داغ به گرد این قالب چای افزوده می‌شد، یا آن را داخل کتری‌های سنگی می‌جوشاندند و . این نوع سبک سانگ با تهیه چای با پودر آن در سرامیک آلات طی مراسمی زیبا که به نام.

لیست کامل طبقه بندی علائم تجاری | طبقه بندی علامت تجاری | ثبت .

18 دسامبر 2017 . لازم به ذکر است که طبقه بندی علامت تجاری ذکر شده در ذیل بدین صورت است که طبقات . طبقه۷- ماشین ها و ماشین آلات (ابزار ماشین)، انواع موتورها (به غیر از موتورها . و پای مصنوعی، چشم و دندان مصنوعی، اقلام ارتوپدی، مواد مخصوص بخیه زنی. . شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند.

سوغات کشورهای مختلف ، معروف ترین سوغاتی کشورهای مختلف - آموت سیر

برای اطلاع از معروف ترین سوغاتی های کشورهای مختلف به وب سایت آموت سیر . آلات موسیقی . کانادا بزرگ ترین تولید کننده شربت افرا در جهان است و برگ های افرا به عنوان نماد ملی . قهوه. کالاهای چوبی. خاتم کاری. نقره. چین: چین کشور بزرگی است و طبعاً سوغات . لباس چین. ظروف چینی. قلم‌های خوشنویسی. چای. صنایع‌دستی. سنگ یشم.

ضوابط فنی بهداشتی واحدهای تولیدی قند و شکر - دانشگاه علوم پزشکی .

3 مه 2014 . ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ .. ﺷﮑﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻣﻼﺱ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ، ﺭﻧﮕﻲ ﺯﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ .. ﻣﻜﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭼﻐﻨﺪﺭﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻭﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ ﺍﺳﺖ ... ﭘﻲ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺑﺎﺭ. ﻭﺍ ... ﺳﻨﮓ ، ﺑﺮﮒ ، ﺧﺎﻙ.

لیست کامل طبقه بندی علائم تجاری | طبقه بندی علامت تجاری | ثبت .

18 دسامبر 2017 . لازم به ذکر است که طبقه بندی علامت تجاری ذکر شده در ذیل بدین صورت است که طبقات . طبقه۷- ماشین ها و ماشین آلات (ابزار ماشین)، انواع موتورها (به غیر از موتورها . و پای مصنوعی، چشم و دندان مصنوعی، اقلام ارتوپدی، مواد مخصوص بخیه زنی. . شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند.

æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ¡ ÏÑãÇä æ ÂãæÒÔ ŁÒÔßí - دانشگاه علوم پزشکی .

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم. اداره ﻧﻈﺎرت .. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺗﺨﻤﻪ .. رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻤﺶ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ .. ز، ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و ... دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕ .. ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ روﻏﻦ زﻧﯽ ﮐﺸﻤﺶ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ.

ماشین آلات چینی برای سنگ زنی برگ به ساخت قهوه,

رسم فنی تخصصی

رشته ساخت و تولید با توجه به اهمیت و کاربرد رشته تخصصي. خود در س طوح .. 1-در برخي از برگه هاي کتاب کار نقطه چین، براي برش. برگه از . این برگ ه ها الزاماً .. (ﺳﻮﺍﺭﺷــﺪﻩ) ﺭﻭﻱ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﻛﻪ ﺍﺯ .. ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ .. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺭﻧﮓ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﺟﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

PDF Compressor - شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

۲- ليفتر در ماشین ها و ادوات مربوط به زارعت چغندر قند عبارتست از : | .. ٣) سرما دادن بذور غلات جهت پنجه زنی (برای زراعت بهاره)| . ۱) کناری آن قهوه ای و برگهای وسطی زرد. ۲) وسطی . ۳۸- گیاهی که اندام رویشی آن فاقد ریشه، ساقه و برگ بوده و بوسیله اسپور تولید می گردد چه نام دارد؟ . ۶۴- بهترین محصول يونجه مربوط به کدام چین آن می باشد؟

طبقه بندی بین المللی برندهای صنعتی و تجاری - ثبت شرکت | ثبت .

فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان. طبقه ٣- . تجهیزات داده پردازی و رایانه ای دستگاه آتش نشانی . . مواد بخیه زنی . . میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند. . شلاق یراق و زین و برگ. . آلات. اشیای ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات ذكر نشده اند. . طبقه ٣٠ – قهوه.

Pre:مش روی صفحه نمایش برای چرخ انفیه
Next:شفت انعطاف پذیر ویکی چرخ