اثر تراکم پالپ دندان در شناورسازی کف

بررسی رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان بر .27 جولای 2015 . هدف از این مطالعه بررسی زیست سازگاری و تاثیر غشای نانو متخلخل بر روی . سپس سلولهای مزانشیمی پالپ دندان بر روی نانو غشاء و همزمان در محیط عاری از نانو غشاء کشت. داده شد. اندازه گیری حیات و تکثیر سلول ها پس از چسبیدن سلول ها به کف پلیت در یک ... سلول ها به تدریج و پس از گذشت ۳-۲ روز، تراکم يافته و.اثر تراکم پالپ دندان در شناورسازی کف,درمان پالپ زنده در دندان‌های مولر دایمی نابالغ علامت‌دار: گزارش 3 مورد - مجله .درمان اندودنتیک دندان‌های دایمی نابالغ مشکلات متعددی را به همراه دارد. . از جمله نیازهای اولیه جهت انجام موفق این درمان برگشت‌پذیر بودن التهاب پالپ و بدون علامت بودن . در این مقاله 3 مورد دندان مولر دایمی علامت دار که پالپ آنها در اثر پوسیدگی دچار پالپیت.اﻧﺪازه ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از - مجله دانشگاه علوم پزشکی .رﯾﺸﻪ دﻧﺪان. ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ. ، رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎر .. ﮐﺮدن دﻧﺪان ﺑﺎ راﺑﺮدم و ﮐﻠﻤﭗ، ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﭘﺎﻟﭗ ﭼﻤﺒﺮ را ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺧﻞ.

طلب الإقتباس

تعليقات

درمان پالپ زنده در دندان‌های مولر دایمی نابالغ علامت‌دار - مجله دندانپزشکی

مولر دایمی علامت دار که پالپ آنها در اثر پوسیدگی دچار پالپیت برگشت ناپذیر شده بود و با . درمان پالپ زنده در دندان های مولر دایمی نابالغ علامت دار: گزارش ۳ مورد.

ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﻤﺎن ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻻﻳﻨﺮﻫﺎ، ﺑﻴﺲ

27 آوريل 2011 . ﻫﺎ. ﺑﺮاي ﺳﺎل. ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﻲ ﺗﺎ. ﺣﺪودي ﺑﺮاي دﻧﺪان. ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻟﭗ ﻣﻀ. ﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﮔﺮ. ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻌﺪ.

درمان دندان های دائمی به روش پالپ زنده با استفاده از CEM Cement : مقاله .

هدف از انجام درمان های پالپ زنده (Vital Pulp Therapy; VPT)، حفظ حیات پالپ دندان با . همچنین اثرات ضد قارچی MTA و CEM بر روی Candida Albicans مورد مقایسه قرار.

بررسی تاثیر تغییرات حرارتی بر پاسخ دندان به پالپ تستر .

2 ژانويه 2013 . ﻣﺠﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان. (. دوره. 25. ، ﺷﻤﺎره. ،4. زﻣﺴﺘﺎن. 1391. ) 273. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارﺗﯽ. ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪان ﺑﻪ. ﭘﺎﻟﭗ. ﺗﺴﺘﺮ.

ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارت اﺗﺎﻗﻚ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣ

آب در ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ رزﻳﻦ ﺑﺮاﻛﺖ. ﻫﺎي ارﺗﻮدﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻚ، از. ﻧﻈﺮ اﺛﺮ ﺑﺮ دﻣﺎي اﺗﺎﻗﻚ ﭘﺎﻟﭗ. ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد . ﻛﻠﻴﺪ واژه. :ﻫﺎ. دﻣﺎ، ﺣﻔﺮه ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان، ﺑﺮاﻛﺖ. ﻫﺎي ارﺗﺪﻧﺴﻲ، رزﻳﻦ. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ.

بررسی تاثیر تغییرات حرارتی بر پاسخ دندان به پالپ تستر .

2 ژانويه 2013 . ﻣﺠﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان. (. دوره. 25. ، ﺷﻤﺎره. ،4. زﻣﺴﺘﺎن. 1391. ) 273. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارﺗﯽ. ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪان ﺑﻪ. ﭘﺎﻟﭗ. ﺗﺴﺘﺮ.

Pre:ماشین ساده سنگ شکن
Next:سنگ آهک استخراج ژاپنی در غنا