مشخصات دولومیت به عنوان یک شار در ساخت فولاد

ﻗﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ا - دانشگاه فردوسی مشهدﻫﺎي اﺣﺘﺮاق ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎي ﻻزم وارد . ﻓﻮﻻد. ﺳﺎزي. ﺑ. ﻪ روش ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ . ﻓﻮﻻد. ﺧﺮاﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ذوب ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ از دو ﻧﻮع ﮐﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﻪ ﮐﻮره ﺷﺎرژ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻗﻮس، آﻫﮏ و دوﻟﻮﻣﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ وارد ﮐﻮره ﺷﺪﻧﺪ.مشخصات دولومیت به عنوان یک شار در ساخت فولاد,دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایرانبراي احياي سنگ آهن به چدن خام با استفاده از عوامل احيا. است. جدول شماره . يک فرآيند توليد فوالد و همچنين كاربردهاي آنها به عنوان. انرژي و ... مشخصات. شركت. در جايگاه ششم بزرگترين Tata فوالد. شركت های فوالد جهان با ظرفيت نفت خام . آهن، سنگ آهک و دولوميت كه مواد اوليه مورد نياز برای ... كوره هاي با شارژ يک سبد را فراهم ساخته است.ناحیه آهن‌سازی - شرکت فولاد مبارکه اصفهاناطلاعات تکمیلی . واگنها يک به يک توسط دستگاه واگن برگردان تخليه شده و از طريق تغذيه کننده هاي لرزشي و . (به عنوان چسب) و رطوبت مخلوط شده و پس از آماده سازي به ديسکهاي تشکيل گندله خام ارسال مي گردد. . در اين واحد دولوميت خام در کوره هاي عمودي دوقلو پس از فرايند پخت به دولوميت پخته تبديل . طراحی سایت با پرتال داده ورزان.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ

و ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯی ﺑﺎ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ . ﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﮐﻨﻮﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﯿﺪی و ﺩﺍﺭﺍی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ . ﺷﮑﻞ. ﯾﮏ 72 . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍی ﺷﺎﺭژ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺧﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ .. ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺁﺟﺮ ﻧﺴﻮﺯ ﺧﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﻮﺯ ﺩوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ : .. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﻮﺯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﺍﺳﺖ .

tel - سنگ آهن

به شدت مغناطيسي است و مي تواند به عنوان يک اهنرباي طبيعي عمل کند که در اين صورت . سنگ آهني که در مجتمع هاي فولاد سازي و ذوب آهن براي توليد آهن خام و فولاد به کار برده مي . در صورت بالا بودن اين اکسيدهاي اسيدي، به مقدار زيادي سنگ آهک يا دولوميت .. در كارخانجات مختلف، با توجه به خصوصيات سنگ آهن خوراك كارخانه، مراحلي از اين.

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان - تحلیل نو

سبحانی درباره صادرات فولاد به بازارهای جهانی در سال 1395 تصریح کرد: فولاد مبارکه در . واگنها يک به يک توسط دستگاه واگن برگردان تخليه شده و از طريق تغذيه کننده هاي لرزشي و . فرآيند توليد فولاد در كوره هاي قوس الكتريكي و متالورژي ثانويه مطابق با مشخصات فني تعيين شده است. . شارژ آهك و دولوميت جهت توليد سرباره پفكي.

آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ ﺷﺮﻛﺖ ( ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ) ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻴﺎت ﮔ

30 آوريل 2018 . روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را در ادا . در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﺰاﻳﻲ . ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن. ﺗﻦ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻدي. ﺗﻮﻟﻴﺪي. -. اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ... وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻬﺎم و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ .. ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ذﺧﺎﺋﺮ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺣﻴﺎء ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، آﻫﻦ.

عوامل موثر بر کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریکیچیلان .

23 مه 2016 . باتوجه به سهم حداقل ۲۰ درصدی انرژی در قیمت تمام شده فولاد از یک طرف و . با توجه به اینکه کوره های قوس فولاد هرمزگان بر اساس رژیم شارژ ۹۵% آهن اسفنجی و ۵% قراضه طراحی . از طرفی جهتتامین بازیسیته می بایست مصرف آهک و دولومیت در کوره ها .. نورد مقاطع طویل به عنوان آسیب پذیر ترین حلقه زنجیره تولید فولاد.

کارخانه دولومیت کلسینه شده - سازمان سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی. 1396/03. 2018/12-2017-12. زمان ورود داده ها. فاز ساخت. مدت ... مواد اولیه را نم يتوان به عنوان یک پتانسیل درجه بالا برای صنعت نسوز در نظر گرفت. .. شود چدن و فرومنگنز نقش: در مورد چدن، شارژ کوره حاوی سنگ آهن، کک و سنگ آهک و .. اجزای دیگر می شود مشخصات: برای استفاده از دولومیت در تولید فولاد با استفاده از.

کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت - میدکو

. شرکت فولاد بوتیای ایرانیان. تاریخ شروع پروژه: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴. میزان اشتغالزایی: 150. مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید سنگ آهک و دولومیت ممرادکو به ظرفیت.

کارخانه دولومیت کلسینه شده - سازمان سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی. 1396/03. 2018/12-2017-12. زمان ورود داده ها. فاز ساخت. مدت ... مواد اولیه را نم يتوان به عنوان یک پتانسیل درجه بالا برای صنعت نسوز در نظر گرفت. .. شود چدن و فرومنگنز نقش: در مورد چدن، شارژ کوره حاوی سنگ آهن، کک و سنگ آهک و .. اجزای دیگر می شود مشخصات: برای استفاده از دولومیت در تولید فولاد با استفاده از.

ﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ

و ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯی ﺑﺎ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ . ﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﮐﻨﻮﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﯿﺪی و ﺩﺍﺭﺍی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ . ﺷﮑﻞ. ﯾﮏ 72 . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍی ﺷﺎﺭژ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺧﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ .. ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺁﺟﺮ ﻧﺴﻮﺯ ﺧﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﻮﺯ ﺩوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ : .. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﻮﺯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﺍﺳﺖ .

ﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮره اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻫ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ. ﮐﻮره. ﻫﺎي ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ا. ﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ. 100. درﺻﺪ. آﻫﻦ . دو ﻣﺪول اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ روش ﻣﯿﺪرﮐﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺪول. 825 .. ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، . دوﻟﻮﻣﯿﺖ) وار. د ﮐﻮره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ذوب اﯾﻦ ﻣﻮاد. ﺑﻪ زﻣﺎن و. اﻧﺮژي. ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ.

فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - بومرنگ

9 آوريل 2017 . مواد غیرفلزی و اکسیدهای شارژ فلزی به‌صورت سرباره درمی‌آید و به‌عنوان محصول . لازم به توضیح است که سرباره های فولاد به دو روش فرآوری گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد. . می باشد که همراه با مواد افزودنی دیگر نظیر آهک، دولومیت، فروآلیاژها و. . همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188398563 و.

کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت - میدکو

. شرکت فولاد بوتیای ایرانیان. تاریخ شروع پروژه: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴. میزان اشتغالزایی: 150. مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید سنگ آهک و دولومیت ممرادکو به ظرفیت.

ﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮره اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻫ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ. ﮐﻮره. ﻫﺎي ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ا. ﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ. 100. درﺻﺪ. آﻫﻦ . دو ﻣﺪول اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ روش ﻣﯿﺪرﮐﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺪول. 825 .. ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، . دوﻟﻮﻣﯿﺖ) وار. د ﮐﻮره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ذوب اﯾﻦ ﻣﻮاد. ﺑﻪ زﻣﺎن و. اﻧﺮژي. ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ.

کوره قوس الکتریکی(بخش اول) - آهن مجد فراز

کوره قوس الکتریکی(بخش اول): شامل یک حمام بزرگ و کم عمق با لایه نسوز اسیدی . هنگامی که کوره با قراضه شارژ شد، الکترودها پایین آورده می شوند و جریان . در حال حاضر از آن به طور فزاینده ای برای تولید فولاد معمولی استفاده می شود. . در این سنگ ها، فلوریت اغلب به عنوان یک کانی گانگ (gangue) همراه با کانه های فلزی ایجاد می گردد.

آهن_اسفنجی_چیست [فولاد مهر]

آهن اسفنجی را می‌توان جایگزین قراضه فولادی در كنورتور LD به‌عنوان یك . مانند آهك و دولومیت هستند، باید در تعیین مشخصه‌های اكسیدآهن مانند میزان فسفر و . علاوه بر این شارژ گرم DRI بهره‌وری واحد ذوب طراحی شده برای شارژ سود DRI را افزایش می‌دهد.

کوره‌های قوس الکتریکی فولاد مبارکه اصفهان هوشمندسازی شد

7 مه 2015 . به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مهدی مومن‌زاده درباره چگونگی . در واحد کوره‌های قوس الکتریکی پروژه‌ای با عنوان کنترل داینامیک فرآیند کوره . loop از جمله بالانس شارژ و انرژی، هارمونیک کلی جریان THD، ترکیب سرباره و . سال میلادی ۲۰۱۵موفق شدند یک میلیون و ۹۱۲ هزارتن فولاد خام تولید کنند که.

بررسی صنعت فولاد ایران - بانک خاورمیانه

آهن،. به. ساخت. انواع. سرنیزه. ،ها. چاقوهای. شکاری،. زیورآالت. و. سایر. اقالم. کوچک .. به عنوان. یک ماده شارژ. برای تزریرق درکروره. هرای. احیا و تولید فوالد خام،. کامال ... سنگ آهک دارای مقدار مشخصی منیزیم، دولومیت یا سنگ آهک دولومیتی نامیده می. شود. 12.

مقاله بررسی تاثیر شارژ آهک و دولومیت به روش تزریق از طریق دیواره .

در فرآیند فولاد سازی استفاده از فلاکس هایی نظیر آهک و دولومیت می تواند تاثیر مستقیمی . با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم . مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر شارژ آهک و دولومیت به روش تزریق از . این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد.

ناحیه آهن‌سازی - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اطلاعات تکمیلی . واگنها يک به يک توسط دستگاه واگن برگردان تخليه شده و از طريق تغذيه کننده هاي لرزشي و . (به عنوان چسب) و رطوبت مخلوط شده و پس از آماده سازي به ديسکهاي تشکيل گندله خام ارسال مي گردد. . در اين واحد دولوميت خام در کوره هاي عمودي دوقلو پس از فرايند پخت به دولوميت پخته تبديل . طراحی سایت با پرتال داده ورزان.

اطلاعات بيشتر

دولومیت سیرجان به عنوان معدن شاخص و واحد صنعتی مشارکت کننده بررسی شد. . به منظور تهیه نمونه شاخص، معدن به بخش های مختلف تقسیم و با لحاظ نمودن میزان ذخیره هر . یک نمونه آجر و جرم نسوز با استفاده از دولومیت فرآوری شده تولید با تاكيد بر مصرف ... دولومیت را به داخل کوره شارژ می کنند تا فولاد ذوب شده از Mg و Ca اشباع گردد و.

کنگره ملی صنایع آهن و فولاد - Symposia

فراخوان ارسال مقاله کنگره ملی صنایع آهن و فولاد دانشگاه شهید باهنر کرمان. . اطلاعات مهم کنفرانس . محاسبه ضخامت بارسنگ در آنومالی شماره یک معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان . تعیین محل و طراحی فضای سنگ شکن (های) معادن روباز؛ مورد کاوی: معادن غربی و .. بررسی تاثیر شارژ آهک و دولومیت به روش تزریق از طریق دیواره کوره های قوس.

پرتال جامع اطلاعات انرژی - کوره زیمنس - مارتین چیست؟

11 جولای 2016 . حرارت لازم برای ذوب شارژ در کوره زیمنس مارتین توسط گاز و یا . بر این اساس کوره زیمنس مارتین به دو نوع کوره زیمنس مارتین اسیدی و بازی تقسیم‌بندی می‌شوند. . چدن خام بالاتر از 1.5 درصد باشد در این صورت سرباره تولیدی به عنوان کود .. كروميت و دولوميت و منايع انرژي ارزان توان به القوه در توليد مواد ديرگداز بر.

فولاد یزد ۱۰۰ هزار تن دولومیت صادراتی را به مزایده گذاشت - معدن ۲۴

15 ا کتبر 2017 . گروه تولیدی و صنعتی فولاد یزد با ظرفیت سالانه حداقل یک میلیون تن، . دولومیت به عنوان کمک ذوب در کوره های بلند Blast Furnace استفاده می شود.

مقاله کاملی از کوره بلند

از 2000 تا 3000 سال قبل از ميلاد، تعداد فزاينده اي از اشياء ساخته شده با آهن مذاب . براساس تعداد از منابع آهن، به عنوان يك محصول جانبي از تصفيه مس توليد مي‌شود مثل آهن . آهن براي توليد فولاد به كار مي رود كه عنصر نيست، بلكه يك آلياژ و مخلوطي است از . ناخالصي هاي موجود در آهن خام مثل گوگرد و فسفر كه خصوصيات آنرا تحت تأثير.

Pre:هزینه گرانیت sadarahalli
Next:ارزش شن و ماسه سیاه و سفید برای استفاده های صنعتی به محصول