که در آن برای به دست آوردن علف هرز در بنگلور

ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ذرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ685-693. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ذرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﻗﺪرﻳﻪ ﻣﺤﻤﻮدي . ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 4. ﮔﻮﻧﻪ.که در آن برای به دست آوردن علف هرز در بنگلور,تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در آفتاب گردان رقم رکورد .ﻳـﺎ. GDD=300-950. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ . ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﺁﻓﺘﺎﺏ. ﮔﺮﺩﺍﻥ. ،. ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ . ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺗـﺎ. ١٠٠. %. ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻧﻮﻉ ﮔ. ﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻓﻠﻮﺭ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮﺯ.SID | علفهاي هرز غالب تاكستانهاي اروميه و روشهاي شيميايي موثر در .به منظور مقايسه اثر چند علف كش در كنترل و كاهش تراكم علفهاي هرز باغات انگور . بر اساس نتايج بدست آمده از مصرف سموم هيچگونه گياه سوزي روي برگها و ساقه مو مشاهده . طبق نتايج سه ساله آزمايش، علف كشي كه ضمن كنترل علفهاي هرز يكساله موجب.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ذرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

685-693. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ذرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﻗﺪرﻳﻪ ﻣﺤﻤﻮدي . ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 4. ﮔﻮﻧﻪ.

و شناسايی هرز هاي علف جمعیت بر كشت تاريخ اثر مسرعه نخود غالب هاي .

گونه های غالب علف هرز مزرعه نخود آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در . ماستونک بود، به طوری که حدود نیمی از اهمیت نسبی کل علف های هرز را دارا بود. . حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان خسارت علف های هرز، ۵. و در کشورهای. دست آمد.

تأثیر علفکش‌ها به همراه وجین دستی در کنترل علف‌های هرز در کشت .

۱۳۸۳. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ ﻋﻠﻔﻜﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﺟﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ. ﺩﺭ ﻛﺸﺖ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ. ﻭ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻋﺪﺱ. Effect of herbicides .. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫـﺮﺯ ﺩﺭ ﻋـﺪﺱ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺩﻗﻴـﻖ ﻣـﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘـ. ﺮﻝ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ... ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. SAS.

تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در آفتاب گردان رقم رکورد .

ﻳـﺎ. GDD=300-950. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ . ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﺁﻓﺘﺎﺏ. ﮔﺮﺩﺍﻥ. ،. ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ . ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺗـﺎ. ١٠٠. %. ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻧﻮﻉ ﮔ. ﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻓﻠﻮﺭ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮﺯ.

تأثیر علفکش‌ها به همراه وجین دستی در کنترل علف‌های هرز در کشت .

۱۳۸۳. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ ﻋﻠﻔﻜﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﺟﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ. ﺩﺭ ﻛﺸﺖ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ. ﻭ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻋﺪﺱ. Effect of herbicides .. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫـﺮﺯ ﺩﺭ ﻋـﺪﺱ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺩﻗﻴـﻖ ﻣـﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘـ. ﺮﻝ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ... ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. SAS.

SID | علفهاي هرز غالب تاكستانهاي اروميه و روشهاي شيميايي موثر در .

به منظور مقايسه اثر چند علف كش در كنترل و كاهش تراكم علفهاي هرز باغات انگور . بر اساس نتايج بدست آمده از مصرف سموم هيچگونه گياه سوزي روي برگها و ساقه مو مشاهده . طبق نتايج سه ساله آزمايش، علف كشي كه ضمن كنترل علفهاي هرز يكساله موجب.

Pre:بوش ترکیه کنترل
Next:بتن فک سنگ برای فروش بیل مکانیکی