بهترین مکان برای نمره علف هرز در بنگلور

کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت شرایط اصفهان مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین لحاظ، آزمایشی در سال زراعی 75-1374.بهترین مکان برای نمره علف هرز در بنگلور,Cicer aretinum L. در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ( ) ﻫﺮز ﻛﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﻫﺎي ﻛﻨ5 آگوست 2009 . ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮد ﭘـﺲ. روﻳﺸـﻲ. اﻳﺰوﻛﺴﺎﻓﻠﻮﺗﻞ و ﻓﻮﻣﺴﺎﻓﻦ. ،. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻠـﻒ. ﻫـﺎي. ﻫـﺮز ... score. واﻛﻨﺶ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. Weed response. واﻛﻨﺶ. ﻧﺨﻮد. Chickpea response. درﺻﺪ ﻛﻨﺘﺮل. ﻋﻠﻒ .. در دﻳﮕــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻋﻨــﻮان ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد. ﭘﻴﺶ. روﻳﺸﻲ ﻋﻠﻒ.علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس 75 درصد WG) برای کنترل علف های .به طور کلی پویایی جمعیت علف های هرز باعث شده که همواره یکی از علف های هرز در مزارع گندم به عنوان علف هرز غالب بروز پیدا کند. علیرغم آن که در یک مقطع زمانی تلاش.

طلب الإقتباس

تعليقات

Cicer aretinum L. در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ( ) ﻫﺮز ﻛﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﻫﺎي ﻛﻨ

5 آگوست 2009 . ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮد ﭘـﺲ. روﻳﺸـﻲ. اﻳﺰوﻛﺴﺎﻓﻠﻮﺗﻞ و ﻓﻮﻣﺴﺎﻓﻦ. ،. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻠـﻒ. ﻫـﺎي. ﻫـﺮز ... score. واﻛﻨﺶ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. Weed response. واﻛﻨﺶ. ﻧﺨﻮد. Chickpea response. درﺻﺪ ﻛﻨﺘﺮل. ﻋﻠﻒ .. در دﻳﮕــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻋﻨــﻮان ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد. ﭘﻴﺶ. روﻳﺸﻲ ﻋﻠﻒ.

اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل‌استر در زمان و غلظت‌های .

فاکتور‌اصلی دز علف کش سوپرگالانت در سه سطح1، 0/8 و 0/6‌ لیتر در هکتار، فاکتور . بطور کلی بهترین درصدکنترل علف‌های هرز باریک برگ گلرنگ با کاربرد 1.

اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل‌استر در زمان و غلظت‌های .

فاکتور‌اصلی دز علف کش سوپرگالانت در سه سطح1، 0/8 و 0/6‌ لیتر در هکتار، فاکتور . بطور کلی بهترین درصدکنترل علف‌های هرز باریک برگ گلرنگ با کاربرد 1.

بهترین مکان برای نمره علف هرز در بنگلور,

کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .

تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت شرایط اصفهان مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین لحاظ، آزمایشی در سال زراعی 75-1374.

) در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﻧﮕﻞ ﺳﺲ ( ﺑﺮرﺳﯽ روش Cuscuta monogyn

18 ژانويه 2015 . ﻧﻮ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را. ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﻣﺸﻬﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز ﺳﺲ (. Cuscuta spp. )، اﻧﮕﻞ. اﺟﺒﺎري . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و داﮐﺘﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را داﺷﺖ. ﺗﯿﻤﺎر دوﺑﺎر ﺳﺮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر .. ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﭘﯿﺶ. روﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد در ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. (. 19. ). ﮐﺎدﻧﯽ و. ﻫﻤﮑﺎران (. 1993. ).

علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس 75 درصد WG) برای کنترل علف های .

به طور کلی پویایی جمعیت علف های هرز باعث شده که همواره یکی از علف های هرز در مزارع گندم به عنوان علف هرز غالب بروز پیدا کند. علیرغم آن که در یک مقطع زمانی تلاش.

Pre:چگونه به تصویب سطح آب نبات 33
Next:سنگ شکن قلعه رفع انسداد