سرعت بالا پودر چند منظوره آسیاب پارس جی اس ام 400

طراحی وب سایت شما با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا - لازم دات کامدقت بالا، سرعت بسیار زیاد ساخت ماکت و نیز اجرای ماکت های پیچیده، در کنار هزینه مناسب آن، .. شرکت حمل و نقل بین المللی پارس کارگو با بیش از 30 سال تجربه در ضمینه خدمات حمل و .. مشاوره و راه اندازی سیستمهای صوتی چند منظوره (پیجینگ، جلسات، موسیقی زمینه) .. فروش ويژه مودم جي اس ام GSM /GPRS/EDGE محصول KING NET:سرعت بالا پودر چند منظوره آسیاب پارس جی اس ام 400,درخواست فایل فلش LG-m257 - Pars-Gsmجی · فایل فلش; درخواست فایل فلش LG-m257 . مراجعه سریع فایل فلش بالا .. انجمن پارس جی اس ام از سال 1384 بعنوان اولین مرجع تخصصی سخت افزار و نرم افزار.دانلود متن کامل فصلنامه - Science Cultivation5 سپتامبر 2012 . ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. در ﻣﻘﺎم اول و. دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ. اﻣ. ﯿﺮﮐﺒﯿﺮ. ﺑﺎ. 1739. /9(. 4 .. اس. ﻧﯿﻮز،. ﺗﺎﻣﺴﻮن روﯾﺘﺮز، ﺳﺎﯾ. ﻤﮕﻮ، راوﻧﺪ، ﮔﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ و . ﻫﻢ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ .. ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﻮس آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، دور رﯾﺨﺘﻪ ... ﺑﺎﻻ دارد [. ].1. ﯾرژ. ﻢ. ﯿﮔ. ﺎﻫﺨﻮار. ،ي. ﯾرژ. ﯽﻤ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻫﺎ. ي. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. اﺳﺖ .. وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

Industrial wastewater treatment using CAS-MBR - انجمن شیمی ایران

4 فوریه 2017 . 100-400. pH. 7.0-7.6. 3. Experimental procedure. Response surface .. بیش از چند دهه است که فرآیند استخراج حاللی ... سلول نیازمند شدت مخلوط سازی بیشتر و سرعت بیشتری است. .. nano-crystals are using the ball mill are prepared. ... particles and materials with large grains produced using top-down.

1393 ﺑﻬﺎر 1 ي ﺷﻤﺎره ﻮم ﺳ ﺟﻠﺪ

4 فوریه 2012 . در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﺳﻴﻨﻴﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺪون ﻛـﺮوم ﺑـﺮا . ﻫﻤﺮاه ﻣﮕﻨﺘﻴـﺖ در آﺳـﻴﺎب ﺳـﻴﺎره . ﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ، اﺛﺮ ﻛﺮﻛﻨﺪال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه در . 4000-400 cm-1 . ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ. C/min. 10. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ از آن، ﻧﻤﻮﻧ. ﻪ. ﻫـﺎﻳﻲ از. ﭘـﻮدر. ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه در ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ. (ºC. 1200-800 (. ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـ .ﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ .. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق ﭘﺎرس.

سرعت بالا پودر چند منظوره آسیاب پارس جی اس ام 400,

قیمت روز لوازم جانبی خودرو - قیمت یاب

زه گلگير جي اس اس مناسب براي پژو 206 صندوقدار. قیمت ندارد .. اسپري چند منظوره ام جي اسپورت مدل MG116 حجم 650 ميلي ليتري ... اسپري پلاستيک کارنز مدل C4 Black حجم 400 ميلي ليتر .. کفپوش سه بعدي صندوق خودرو سانا مناسب براي پژو 405 و پژو پارس .. اسپري واکس پر سرعت سوناکس مدل 288200 حجم 500 ميلي ليتر.

سرعت بالا پودر چند منظوره آسیاب پارس جی اس ام 400,

اخبار مجامع و سود سهام [بایگانی] - سایت و انجمن گفتگوی بورسی

منم سود قبلي فولاد، وبوعلي و بموتو را دريافت نكرده ام! . براساس اين گزارش ، شركت خوراك دام پارس هم دو مجمع سالانه و فوق العاده ايي .. ساعت 90 و 30 روز دوشنبه آينده 19ارديبهشت در محل سالن چند منظوره واقع ... بوديم را در روز پس از مجمع به سازمان بورس ارسال كرد، در اين نامه اس ام اس .. 2- آغاز به کار خط 4 آسیاب پلیکام

سرعت بالا پودر چند منظوره آسیاب پارس جی اس ام 400,

اروپا باید درباره ایستادگي یا تسلیم در برابر آمریکا . - موسسه اطلاعات

12 سپتامبر 2018 . ش ريعتمداري: ب ر اس اس تصميم هيأت وزيران، در يك فرصت ي ك ماهه . بازنشس تگان وزارت اطالع ات ت ا س قف ي ك درصد از ... آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻔﺼﻞ .. 10100484035 ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ آرﻣﺎن آروﻳﻦ ﭘﺎرس ﺑﺎ .. ﭘﺮاﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺟﻲ ﺗﻲ اﻳﻜﺲ ... اردﺑﻴﻞ– ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت: ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره روﺳﺘﺎى دﻳﺰج ﺑﺎ ﺣﻀﻮر.

بر ریز ساختار - انجمن علمی ریخته گری ایران

علوم جهان اســام )ISC(. با ضريب .. For this purpose, spherical graphite cast iron containing. 0, 3.7 ... مجله ريخته گري، سال سی ام، شماره 97، بهار وتابستان 1390. 26.

مهندسی فرآیند - پساب و پسماند

ﻣﻴﺪان ﺳﺮﻋﺖ درون ﻛﺎﻧﺎل و ﺿﺮﻳﺐ دراگ روي اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﺮداﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ .. ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳ . واﺣﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻧﻮع .. وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در اﻳﺮ .. The purpose of this phase .. ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎﻳﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق. ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺮب. 129. ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ﻧﮋاد .. ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻠﺻﺎﺣ ﺞﻳ.

فهرست محصولات دانش بنیان لیزینگ - شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

17, 559, نگرش رایانه پویا, 10101915732, تهران, تهران, سیستم سرعت سنج .. 59, 3527, مخرن فولاد رافع, 10760182694, مازندران, آمل, دیگ آبگرم تفتان چندمنظوره .. 400, 3471, شرکت ریخته گری دقیق پارس, 10700148080, سمنان, شاهرود, قطعات شرود .. دستگاه آنالیزور چند کانالی، منبع تغذیه ولتاژ بالا و تقویت کننده (HVMCA).

خروجی اکسل - سامانه پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اس) در فازهای "عود-فروکش" و "پیشرونده ثانویه", کميته پايان نامه ها .. بررسی ترکیبات شیمیایی روپاس کرمان با نام علمی Solanum villusum Mill .. بررسی شیوع تشنج در بیماران مبتلا به بیماری ماتیپل اسکلروزیس(ام اس) با .. همزمان antimiR-21 و کورکومین با استفاده از نقاط کوانتومی گرافن چند منظوره.

ﺗﻨﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﻤﺎر ﺑ - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

ﺑﻪ ﻣﺪت. 8. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و. 16. ﺳﺎﻋﺖ. روﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﯾﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز. ﺑﺎ اﺳ .. ﺳﺮﻋﺖ. ﻓﺘﻮﺳﻨ. ﺘﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. داري دارد. ﺳﺮﻋﺖ . interactive effects on physiological characteristics of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) ... ﺑﺮاي. رﺷﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﻣﺘﺤﻤﻞ. ﺑﻪ. ﺷﻮري . در. ﻃﻮل. ﭼﻨﺪ. دﻫﻪ. اﺧﯿﺮ. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ. ﻋﻠﻮم. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. دوم. ﺗﺄﮐ.

صنعتنساجي - ستاد نانو

مواد نساجی چندکاره به البسه و منسوجاتی گفته می شود که خاصیت ذاتی چند کاره بودن را دارا .. نتایج حاصل نانوالیاف حدود100 تا 400 نانو متر تولید ش ده اس ت. .. هیلز با استفاده از روش های جدیدتر »جزایر در دریا« توانست در سرعت های معمول .. اس تفاده از آن ها در پارچه ها این ام کان را می دهد که بتوان پارچه های ی با خواص عایق.

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻧ - farayandno

ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ. ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ . 1- ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻗﻴﺮ ﺩﺍﻍ ﻭ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻣﺬﺍﺏ ﺑﺎ ﻭﺳــﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ... ﻫــﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﻗﻴــﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ .. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻡ ﺗﻲ ﺟﻲ ﺍﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺳــﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ . ﻭ ﺯﺋﻮﻟﻴــﺖ ﺯﺩ ﺍﺱ ﺍﻡ-5 ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ . ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻯ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺗﻌﺎﺩﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻯ ﻣﺘﻴﻞ ﺍﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 400 psig ﺍﺳﺖ.

812.032 KB

15, 14, شركت گاز استان فارس, 805, احداث 53540 متر شبكه گذاري در روستاهاي ... 804, خدمات نشت يابي در سطح استان خراسان رضوي, آريا اس جي اس, 3,377,880,000 ... 358, 357, شركت گاز استان گيلان, 810, گازرساني به روستاهاي آستانه كلده بالا و .. ديوار كشي محوطه و دور سوله ورزشي سالن چند منظوره ورزشي, پايه گستر پارس قو مس.

1An Exclusive Documentary on the - ستاد گیاهان دارویی - معاونت علمی .

گفتگ و ب ا معاون پژوهش ي توس عه تحقيق ات جنگل ه ا و مراتع .. از فرآورده هاي اس تاندارد و دانش بنيان، توس عه کارآفريني و ص ادارات توليدات ايراني .. و از نظر تخصصی چند رش ته ای یا بین رش ته ای .. به فارس ی بارْزَد )نیز به صورتهای بیرْزَد/ بیرْژَد برخی دیگر از نامهای قدیم و .. پماد ام-جی باریج که.

1An Exclusive Documentary on the - ستاد گیاهان دارویی - معاونت علمی .

گفتگ و ب ا معاون پژوهش ي توس عه تحقيق ات جنگل ه ا و مراتع .. از فرآورده هاي اس تاندارد و دانش بنيان، توس عه کارآفريني و ص ادارات توليدات ايراني .. و از نظر تخصصی چند رش ته ای یا بین رش ته ای .. به فارس ی بارْزَد )نیز به صورتهای بیرْزَد/ بیرْژَد برخی دیگر از نامهای قدیم و .. پماد ام-جی باریج که.

اروپا باید درباره ایستادگي یا تسلیم در برابر آمریکا . - موسسه اطلاعات

12 سپتامبر 2018 . ش ريعتمداري: ب ر اس اس تصميم هيأت وزيران، در يك فرصت ي ك ماهه . بازنشس تگان وزارت اطالع ات ت ا س قف ي ك درصد از ... آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻔﺼﻞ .. 10100484035 ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ آرﻣﺎن آروﻳﻦ ﭘﺎرس ﺑﺎ .. ﭘﺮاﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺟﻲ ﺗﻲ اﻳﻜﺲ ... اردﺑﻴﻞ– ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت: ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره روﺳﺘﺎى دﻳﺰج ﺑﺎ ﺣﻀﻮر.

Export Worksheet - پرتال صنعت نفت

11, 10, پارس پیچ, 10100918744, سازنده Manufacturer, داخلی, ایران, پیچ و مهره و .. voltage 400 V, current 2500 A, distributor Persian Tajhiz Niroo Engineering- شرح .. اپوکسی چند منظوره با هاردنر کد رنگ ECC010 فاقد بسته بندی کیلوگرمی مرجع .. این پوشش به طریقه فیزیکی و با سرعت بالا خشک شده و بعد از خشک شدن.

1 ۰۰۰تومان) تعيين و اعلام مي‌شود. 2 00:22 90/09/06 با سلام - Apache

177 120- آرام و شمرده شمرده مرثیه را بخوانیم و با فریاد و با شتاب و سرعت بیش ... 325 14درصد (آگاهي كم)،50درصد (آگاهي متوسط) و 36 درصد(آگاهي بالا)، آگاهي .. 700 1- ساختمان سوله چند منظوره مرکز ارومیه به متراژ 2500 مترمربع اسپیس ... يك اصفهاني خونش آتش ميگيره براي رعايت مسايل اقتصادي به آتش نشاني اس ام اس مي فرسته؟

لوازم آرایشی | فروشگاه اینترنتی بورسیکا

پنکيک اين لی مدل Bronze شماره 50 Inlay Bronze Powder 50. پنکيک اين لی مدل . پنکيک اين لی مدل Beige شماره 30 Inlay Beige Powder 30. پنکيک اين لی مدل.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

12 سپتامبر 2018 . ﭘـﻮدر. ﻫﻢ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺮاﻣ. ﻜﻴ. ﻲ. ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺣﻀﻮر ﺑ. ﻴ. ﺶ. از ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔ. ﺮ ﺑﺎزد .. ﺗﺤﻮﻻت. ﺷﮕﺮﻓ. ﻲ. ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ. در. ﺣﺎل. اﺗﻔﺎق. اﻓﺘﺎدن. در. ﺻﻨﻌﺖ. و. ﻓﻨﺎور. ي. ﺳﺮاﻣ. ﻚﻴ. اﺳ. ﺖ ... refractories WORLDFORUM. ﻓﻌﺎﻟ. ﻴـ. ﺖ. ﻲﻣ. ¬. ﻛﻨﺪ. و اﻣ. ﻴ. ﺪوار. اﺳﺖ ﻛﻪ در آ ... ﺧﻮاص. ﭼﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮره. يا. را. ﻧﺸﺎن. ﻲﻣ. دﻫﻨﺪ. ﻛـﻪ. ﺑـﺮا. ي. ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ. ي. ﻛﺎﻣﭙﻮز. ﺖﻳ. ﺳﺮاﻣ .. ﻣﻌﺪن ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ ﭘﺎرس.

ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ

ﺎت. ﻛﺸﺎورزي ﺻﺮﻓﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. از . . ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ، وﻟﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ . ﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـ. ﻴ. ﻦ ﻧﺘـﺎ. ﺞﻳ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻤ. ﻴ. ﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ. ﻫـﺎ. ي .. ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳ .. 400. ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ، ﻳﻚ. واﺣﺪ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ taq DNA. ﭘﻠﻴﻤﺮاز، ﺑﺎﻓﺮ. PCR. X. ، 1. 5/1.

Pre:برنامه ریزی آسفالت مورد استفاده در ایالات متحده
Next:طلا تولید کننده تجهیزات معدن در چین