کالج اسمیت استارولیت

اصل مقاله (5048 K) - دانشگاه اصفهان3 نوامبر 2003 . ﺍﺳﺘﺎﺭﻭﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺩﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ. ﺻﻮ. ﺭﺕ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ .. Nickel, E. H., Rock, N. M. S., Schumacher, J. C., Smith, D. C.,.کالج اسمیت استارولیت,برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .9 دسامبر 2009 . اﺳﻤﯿﺖ. زوﻧﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﯿﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد زﯾﺮ. 1. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘـﺮ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎده. ﻣﻌﺪﻧﯽ درون .. اﺳﺘﺎروﻟﯿﺖ. در. دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ. دﯾﻨﺎﻣﻮﺗﺮﻣـﺎل. و. زون. ﻫـﺎي. ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ،. ﺪﮐ. در. ﯾﺮﯾﺖ. و. ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت.

طلب الإقتباس