ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادآنچه مسلم است اینکه مقاومت فشاری نسبت به سن بتن افزایش می‌یابد. .. این مقدار به ازای نسبت آب به سیمان ۰٫۵ معادل ۰٫۰۵ وزن سیمان می‌باشد. . گل ماده نرمی است که شامل مقادیر نسبتاً مساوی ماسه و لای و رس می‌باشد. .. مواد سیلیسی یا سیلیسی و آلومینی بدون یا با ارزش چسبانندگی کم که در هم کناری آب با هیدروکسید کلسیم واکنش نشان.ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,بتن آماده مقاومت فشاری C12 | فروشگاه اینترنتی ساختمانی به تامبتن آماده بتنی است که به صورت ترکیبی تازه و روان به مشتری تحویل داده مي شود.بتن آماده . مواداولیه شامل انواع شن، ماسه، سیمان، آب و انواع موادافزودنی شیمیایی و معدنی استاندارد. . وزن یک متر مکعب بتن معادل 2400 کیلوگرم است . قیمت بتن آماده متفاوت است و هر یک از کارخانجات بتن دارای لیست قیمت متفاوت و مربوط به خود هستند .پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایرانﻴﻴﻦ ﺟﺬب آب ﻣﺎﺳﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺸـﻚ (ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻳـﺰي. ﻣﺎﺳﻪ اﺻﻼح .. ﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ (ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻳـﻮن ﻛﻠﺮاﻳـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ. ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار) آﻳﺎ . ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ (ﻃﺒﻖ. FHWA . روزاﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺧﺎك ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ دو ﺗﺎ. ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﻮده و داﻧـﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺸﺎور ﻣﻘـﻴﻢ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ آزﻣـﺎﻳ. ﺶ ارزش. SE. ﺗﺎﻛﻴـﺪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

ای بررسی خواص مکانیکی بتن خاک اره - آنالیز سازه - زلزله

بتن ترکیبی از سیمان، ماسه، شن و آب است که برای رسیدن به. مقاومت ویژه در . های بار جانبی معادل استاتیکی که در بسیاری از ساختمان. ها. مورد ... از شبکه آبرسانی شهر تبریز که آنالیز شیمیائی آن مطابق جدول ). 1 ... آنالیز قیمت بتن و بتن خاک اره.

بررسی اثر مصالح سنگی ریزدانه شکسته و گرد گوشه . - بتن پلاست

کل مصالح سنگی گردگوشه از یک معدن تهیه شده و ماسه شکسته از شکستن شن همان . آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی سیمان در جدول 1 نشان داده شده است. .. h ارتفاع معادل ستون آب بر حسب سانتی متر و υ تخلخل بتن می باشدکه از رابطه (2) ... شرکت شیمیایی بتن پلاست فعالیت خود را در سال 1387 با هدف تولید و ایجاد ارزش آفرینی از.

ارزش ماسه اي (S.E.)

ارزش ماسه ای آزمایشی است که برای تعیین درصد خاک رس در ماسه استفاده می شود. ماسه بتن نباید دارای ذرات ردشده از الک 200 باشد زیرا این ذرات باعث عدم چسبیدن سیمان . برای تعیین خاک در ماسه این است که آن را در یک لیوان بریزیم مقدار گل آلوده شدن آب.

راهنمای طرح اختلاط

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ. آﻳـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ و. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي اﺟﺰاء ﺑﺘﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻛﺎر. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ .. درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ وﻳـﮋه و رﻳـﺰ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﺪن ﻣﻌـﺎدل. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ .. ﻧﻤﻮد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ در ﻣﻮرد ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ان ﺑﻲ. ارزش اﺳﺖ . +. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰﺑﻮر.

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن (SE) - تکنوبتار

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن(Sand Equivalent). ماسه به عنوان یک جسم پرکننده که بیش از 30 درصد مصالح بتن را تشکیل می دهد، نقش بسزایی در تولید بتن دارا می.

محاسبه بتن

فراموش نکنید که دوباره حساب کردن قیمت مواد فله در هزینه های وزن ، حجم نیست. تناسب و مصرف سیمان ، شن و ماسه برای ساخت مکعب بتنی به طور پیش فرض با توجه به.

راهنماي تهيه طرح مخلوط بتن و ارائه آن

26 ا کتبر 2015 . چ: وزن مخصوص توده‌اي غير متراكم شن و ماسه خشك (در صورت پيمانه كردن .. خ: تعيين مقدار آب آزاد لازم براي دستيابي به كارايي مورد نظر با توجه به مدول ريزي مخلوط سنگدانه و معادل درصد شكستگي متوسط آنها و نوع بتن . ث: مشخص كردن حجم بتن مخلوط آزمون با توجه به مقادير بتن لازم جهت ... قیمت چسب آب بندی استخر.

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن (SE) - تکنوبتار

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن(Sand Equivalent). ماسه به عنوان یک جسم پرکننده که بیش از 30 درصد مصالح بتن را تشکیل می دهد، نقش بسزایی در تولید بتن دارا می.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ و اراﺋﻪ را - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

27 آوريل 2011 . ﺷﻴﺮاز داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ارزش ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻴﺪات . از اﻳﻦ رو ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ از اﻫﻤﻴﺖ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ، .. در ﺟﺪول. 2. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻣﺎﺳﻪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻢ ارز ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺟﺪول. 1. ﻣﻮرد.

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن .

بتن و آسفالت بازیافتی، تثبیت، الیاف فوالدی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی واژه های کلیدی: . قابل توجهی از زمینهای با ارزش را اشغال می کند. . آجر، ماسه و سیمان را روی مصالح بتنی بازیافت شده مورد ارزیابی . مقادیر سیمان و آب مخلوط نداشته است، اما مقاومت فشاري با ... معادل هر تن شن و ماسه در نظر گرفته شود، دو ترکیب C100و.

ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,

بتن و طرح اختلاط بتن - مدیریت پروژه های عمرانی

مراحل اختلاط بتن : الف : کل شن + نصف آب + نصف سیمان. به مدت 30 ثانیه الی 1 دقیقه گردش میکسر ، با این ترتیب قلیای سیمان اطراف شن را می گیرد. ب : کل ماسه +.

راهنماي تهيه طرح مخلوط بتن و ارائه آن

26 ا کتبر 2015 . چ: وزن مخصوص توده‌اي غير متراكم شن و ماسه خشك (در صورت پيمانه كردن .. خ: تعيين مقدار آب آزاد لازم براي دستيابي به كارايي مورد نظر با توجه به مدول ريزي مخلوط سنگدانه و معادل درصد شكستگي متوسط آنها و نوع بتن . ث: مشخص كردن حجم بتن مخلوط آزمون با توجه به مقادير بتن لازم جهت ... قیمت چسب آب بندی استخر.

روش تعيين خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE - سایت رسمی .

9 مه 2018 . تعيين مقدار ذرات ريزتر از ۰.۰۶mm در ماسه ايكه در بتن بكار برده مي‌شود. . با در نظر گرفتن مراتب بالا، لازم است كه مقادير خاک رس، لاي و گرد و خاك (دانه‌هاي ريزتر از ۰.۰۷۵mm) در سنگدانه‌ها مطابق آئين نامه بتن ايران به . ب) براي شن . مقدار ارزش ماسه‌اي (SE) تا ۰.۱ اعشار از فرمول زير بدست مي‌آيد. . محاسبه میلگرد معادل.

ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آنچه مسلم است اینکه مقاومت فشاری نسبت به سن بتن افزایش می‌یابد. .. این مقدار به ازای نسبت آب به سیمان ۰٫۵ معادل ۰٫۰۵ وزن سیمان می‌باشد. . گل ماده نرمی است که شامل مقادیر نسبتاً مساوی ماسه و لای و رس می‌باشد. .. مواد سیلیسی یا سیلیسی و آلومینی بدون یا با ارزش چسبانندگی کم که در هم کناری آب با هیدروکسید کلسیم واکنش نشان.

ارزش ماسه اي (S.E.)

ارزش ماسه ای آزمایشی است که برای تعیین درصد خاک رس در ماسه استفاده می شود. ماسه بتن نباید دارای ذرات ردشده از الک 200 باشد زیرا این ذرات باعث عدم چسبیدن سیمان . برای تعیین خاک در ماسه این است که آن را در یک لیوان بریزیم مقدار گل آلوده شدن آب.

11 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺗﻣﻲ. ﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺮاي. ﺗﻬﻴﻪ. ﺑﺘﻦ. ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .. دا. ﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. ،. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ. اﺳﺘﻮارﻧﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. آﺛﺎر. ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ. دا. ﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮ .. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻤﻖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ﺗﻨﻮع ﺑﺎ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. آورﻧﺪ .. ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪ. اي را ﻣﻌﺎدل. ﺗﺎ 1. 2. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﺒﻦ. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. [8].

راهنمای طرح اختلاط

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ. آﻳـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ و. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي اﺟﺰاء ﺑﺘﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻛﺎر. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ .. درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ وﻳـﮋه و رﻳـﺰ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﺪن ﻣﻌـﺎدل. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ .. ﻧﻤﻮد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ در ﻣﻮرد ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ان ﺑﻲ. ارزش اﺳﺖ . +. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰﺑﻮر.

ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

ﻴﻴﻦ ﺟﺬب آب ﻣﺎﺳﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺸـﻚ (ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻳـﺰي. ﻣﺎﺳﻪ اﺻﻼح .. ﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ (ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻳـﻮن ﻛﻠﺮاﻳـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ. ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار) آﻳﺎ . ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ (ﻃﺒﻖ. FHWA . روزاﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺧﺎك ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ دو ﺗﺎ. ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﻮده و داﻧـﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺸﺎور ﻣﻘـﻴﻢ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ آزﻣـﺎﻳ. ﺶ ارزش. SE. ﺗﺎﻛﻴـﺪ.

ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,

دانلود فایل

۵۶- ارزش دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یکصد متر مربع به . ۵۷- تغییر مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان تا چند درصد مبلغ اولیه پیمان بر ... ۲۷- در مورد ملات ماسه سیمان مصرفی در ساختمان های آجری بهترین نسبت . .. به دلیل حرارت هیدراتاسیون زیاد، مقاومت ۳ روزه آن تقریبا معادل مقاومت ۷ روزه بتن با.

آنچه از بتن و بتن ریزی باید بدانیم • امین بتن

28 جولای 2018 . بتن سنگی است مصنوعی که از مواد سنگی (شن وماسه) و آب وسیمان تشکیل . مصالح سنگی که در بتن مصرف می‌شود شن و ماسه می‌باشد که در حدود ۷۵% حجم بتن .. یک کارگر خوب حداکثر می‌تواند حجمی معادل یک متر مکعب بتن را ظرف یک ساعت مخلوط کند . .. قیمت دستمزد اجرای آرماتوربندی چگونه محاسبه می شود · کفسازی.

بتن و طرح اختلاط بتن - مدیریت پروژه های عمرانی

مراحل اختلاط بتن : الف : کل شن + نصف آب + نصف سیمان. به مدت 30 ثانیه الی 1 دقیقه گردش میکسر ، با این ترتیب قلیای سیمان اطراف شن را می گیرد. ب : کل ماسه +.

ارزش معادل شن و ماسه از ماسه برای مقادیر بتن,

اصل مقاله - زمین شناسی کاربردی پیشرفته

6 فوریه 2014 . شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه. های راه. سازی می باشد. .. های مصرفی در بتن باید سخت و پایا باشند و مقادیر مواد زیان. آور در. آنها نباید از ... بتن ساخته شده با آب. غیرآشامیدنی حداقل معادل. 90 . نامه بتن. ایران می. باشد. ارزش ماسه. ای مصالح ریزدانه نباید کمتر از. 75. درصد باشد.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ و اراﺋﻪ را - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

27 آوريل 2011 . ﺷﻴﺮاز داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ارزش ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻴﺪات . از اﻳﻦ رو ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ از اﻫﻤﻴﺖ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ، .. در ﺟﺪول. 2. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻣﺎﺳﻪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻢ ارز ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺟﺪول. 1. ﻣﻮرد.

Pre:از html5، css3 y جاوا اسکریپت جولی نوع ج پی دی اف
Next:روش seaving از شن و ماسه سیلیس