تفاوت بین کارخانه های تولید مایع و دوار

گروه صنعتی هوایار - خشک کن هوا - Havayarتجهیـــزات دوار . خشک کن های ساخته شده توسط شرکت هوایار می‌تواند در مدل های زیر عرضه شود: . گاز مورد استفاده در این سیستم برای تبرید مایع از میان گازهای مجاز توسط استانداردهای محیط . خشک کن هیتردار مشابه خشک کن هیتلس هستند اما یک تفاوت اساسی دارند. . هوایار پکیج تولید اکسیژن توسط روش PSA را طراحی کرده است.تفاوت بین کارخانه های تولید مایع و دوار,تفاوت بین کارخانه های تولید مایع و دوار,اﻛﺴﻴﮋن و اﺣﺘﺮاقدرﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺘﺮاق اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ. ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي ﻣﺰﻳﺖ. ﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺖ . ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻠﻪ و ﺑﺎر، ﺳﺒﺐ. ﻛﺸﻴﺪه. ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﺑـﻪ . در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴ. ﮋن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . اﺣﺘﺮاق اﻛﺴﻴﮋن. /. ﺳﻮﺧﺖ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨـﺪ دارد، اﻣـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ .. ﻛﻨﻨﺪه دوار را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ. ﺳﺎزد . ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ رﻛﻮﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺒـﺪل ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣـﺎﻳﻊ ﺑـﻪ ﮔـﺎز در راﺳـﺘﺎي.کوره های دوار نقشه های طراحی - صفحه خانگیبانک اطلاعات شرکت‌های مشعل‌ها کوره‌ها . کوره های دوار یا Rotaty kiln بخش لاینفکی از فرایند تولید در صنایع گوناگون و از جمله در . و پردازش تصويرطراحی و ساخت شعله بین فرابنفش کوره، میکرومتر اپتیکی دیجیتال . مشعلی نوین با قابلیت استفاده از گاز یا سوخت مایع که برای کوره‌های دوار و . تفاوت بین کوره دوار و کوره شفت.

طلب الإقتباس

تعليقات

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺮه ﻋﻠﻤﻲ ي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آز - انجمن احتراق ایران

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮد و. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﺮف اﻳﺠـﺎد. ﺷـﻌﻠﻪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ . آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . -1. ﻛﻮره دوار. 2. ﻋﻤﻞ ﭘﺨﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﻛﻮره ﺻﻮرت ﻣ . ﻓــﺎز ﻣــﺎﻳﻊ،. ﻓﺎزﻫــﺎ ﻳــﺎ ﻛﺮﻳــﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳــﻴﻤﺎن ﺗــﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . آﻧﭽﻪ از ﻛﻮره ﺧﺎرج ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﻧﺎم دارد .. ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ. دﻣﻴﺪن ﻫﻮاي اوﻟﻴﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. دﻣﺎﻳﻲ. و ﺗﻮ. زﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ. ﺗﺮ دﻣﺎ در ﻛﻮره ﻣـﺸﻌﻞ.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۱ - ستاد توسعه فناوری نانو

دانشگاه شهيد رجایی: ساخت نانوساختارهای دو بعدی اكسيدروی به كمک مایعات یونی . دانشگاه تهران: ساخت نانو حسگری جهت تشخيص سلول های سرطانی تهاجمی از. سلول هایخوش خيم ... نیز در راســتای ايجاد همکاری با برخــی از نهادها و کارخانه های حوزه ی. کشاورزی و مواد غذايی در .. بین سلول های سالم و سرطانی، تفاوت در خواص. دی الکتريک.

به نام خدا های دوار در صنعت سیمان مروری کوتاه بر . - شرکت سیمان تهران

تولید سیمان فرایندی با مصرف انرژی بالاست و کوره دوار مهمترین بخش فرایند می باشد. شناخت این . واکنش Ca0 با مواد متشکله ی آلومینیوم و حامل آهن جهت تشکیل فاز مایع. و تشکیل کلوخه های . کلسیناسیون در حینی که کربن دی اکساید از Ca0 تشکیل می شود، یعنی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ درجه. سلسیوس. ۴. . تفاوت ه ای روش ت ر. و خشک.

فرمول مایع ظرفشویی | خود اشتغالی | خط تولید مایع ظرفشویی | کارگاه .

در این سایت می آموزیم چگونه با حداقل سرمایه مایع ظرفشویی و دستشویی و. . ساندویچی ، کارواش ، خشک شویی ، کارخانه جات و… . دستشویی(پاک کننده ۱ و ۲ ) و سفید کننده و جرمگیر به همراه مدل های استاندارد آنها بعلاوه تجهیزات تولید و میکسر ۲۵۰ لیتری را فراهم می آورد . آدرس: مشهد - بین معلم8 و 10 برج آبشار - طبقه 10 شرکت ماد استیل.

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻠﻴﻨﮑـﺮ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣـﻲ. ﮔـﺮﺩﺩ . ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﮏ ﮐـﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳـﻴﻤﺎﻥ، ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻭ. ﺑﻬﺮﻩ . ﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺑـﺮ ... ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﺁﺏ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ... ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﺟﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻮﺭﺍﻙ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺟـﻨﺲ ﺑﺪﻧـﻪ ﻭ.

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﻮﯾﻨﺪ - سازمان صنایع کوچک

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ . 15. -4 .. ﺗﻦ در ﺳﺎل. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻬﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ. ﺑﯿﻦ. 70. 80 ﺗﺎ. درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .. ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎﯾﯽ دارد . در زﯾﺮ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ. ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﭼﺮﺑﯽ .. ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﻓﻘﯽ دوار ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در.

تفاوت آهک صنعتی و آهک سنتی - آهک | سود پرک | سود مایع

2 ژانويه 2018 . برای تولید آهک صنعتی نیازی نیست که کارخانه آهک در محل معدن آهک بر پا شود. . تفاوت اصلی در تولید سنتی و صنعتی آهک ، در کوره های آن می باشد. . تنور بوده و کوره آهک صنعتی به شکل دوار یا روتاری و از جنس آلیاژ خاصی می باشد.

4-Filter - Pars Regulator

زمینه تولید و تامین انواع صافی ها و فیلترهای مورد نیاز کلیه . نمایی از کارخانجات گروه صنعتی پارس رگولاتور . آن یک سیال (مایع و یا گاز) به دلیل اختلاف فشار یا اختلاف ... محافظت از ماشین آلات دوار و تجهیزات از جمله .. ساختار این نوع از توری ها مشابه با توری های بافت ساده بوده با این تفاوت که در این نوع توری بین سیمهای پود.

بررسی و مقایسه روشهای نوین و سازگار با محیط زیست استخراج مس از .

تاریخچه احداث اولین کارخانه ذوب مس به 6000سال قبل در ایران( تل ابلیس کوههای . بدین صورت که باطله های اکسیدی تولید شده در معادن مس و نیز کانی های اکسیدی مس، با . در هر مرحله از لیچ برای جداسازی مایع و جامد از تیکنر استفاده می شود. . با دمیدن هوا به راکتورها، PH بین 5/2_5/1 کنترل می شود و از هیچ اسید و بازی استفاده نمی شود.

کارخانه آسفالت | سازنده کارخانه آسفالت در تهران | انواع کارخانه آسفالت .

شرکت توسعه ماشین بیستون راه تولید کننده: کارخانه آسفالت ، سازنده کارخانه آسفالت در . اولین کاربرد آسفالت‌ برای راه‌سازی در سال ۱۸۲۴ رخ داده است، زمانی که بلوک های . آسفالت از ترکیب شن و ماسه با مواد پوششی و چسبان(قیر) و پر کننده بین شن و . خروجی از اویل هیتر بوده و جهت مایع کردن و قابل انتقال بودن قیر استفاده می شود.

تفاوت بین کارخانه های تولید مایع و دوار,

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻠﻴﻨﮑـﺮ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣـﻲ. ﮔـﺮﺩﺩ . ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﮏ ﮐـﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳـﻴﻤﺎﻥ، ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻭ. ﺑﻬﺮﻩ . ﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺑـﺮ ... ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﺁﺏ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ... ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﺟﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻮﺭﺍﻙ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺟـﻨﺲ ﺑﺪﻧـﻪ ﻭ.

فرمول مایع ظرفشویی | خود اشتغالی | خط تولید مایع ظرفشویی | کارگاه .

در این سایت می آموزیم چگونه با حداقل سرمایه مایع ظرفشویی و دستشویی و. . ساندویچی ، کارواش ، خشک شویی ، کارخانه جات و… . دستشویی(پاک کننده ۱ و ۲ ) و سفید کننده و جرمگیر به همراه مدل های استاندارد آنها بعلاوه تجهیزات تولید و میکسر ۲۵۰ لیتری را فراهم می آورد . آدرس: مشهد - بین معلم8 و 10 برج آبشار - طبقه 10 شرکت ماد استیل.

ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/مکانیک سیالات/کاویتاسیون .

هرگاه دمای مایع، در فشار ثابت افزایش و یا فشار آن در دمای ثابت، کاهش یابد، در نهایت . و منفجر می‌شود و تولید سر و صدا می‌کند و امواج ضربه‌ای ایجاد می‌کند و به مرز بین سیال و . شاید برای برخی سوال باشد که تفاوت کاویتاسیون با فرایند تبخیر چیست، این . در اثر افزايش فشار و فروپاشی حباب های حاصل از کاويتاسيون ، امواج شوک.

انواع برج های جداسازی - کمپدیا

معمولاً برج های جداسازی، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام می شود، به صورت . درون برج، جریان های مایع و گاز بصورت غیر همسو روی این سینی ها با یکدیگر در . طرز کار برج های پر شده به همان صورت برج های سینی دار می باشد، با این تفاوت که .. های استخراج، انرژی مکانیکی لازم را همزن های داخلی نصب شده روی میله دوار مرکزی.

تفاوت بین کارخانه های تولید مایع و دوار,

کوره های دوار نقشه های طراحی - صفحه خانگی

بانک اطلاعات شرکت‌های مشعل‌ها کوره‌ها . کوره های دوار یا Rotaty kiln بخش لاینفکی از فرایند تولید در صنایع گوناگون و از جمله در . و پردازش تصويرطراحی و ساخت شعله بین فرابنفش کوره، میکرومتر اپتیکی دیجیتال . مشعلی نوین با قابلیت استفاده از گاز یا سوخت مایع که برای کوره‌های دوار و . تفاوت بین کوره دوار و کوره شفت.

پژواک پژوه صنعت

شرکت پژواک پژوه صنعت با بیش از ده سال تجربه و با بهره‌مندی از پرسنلی مجرب و متخصص، در زمینه طراحی، تولید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز.

شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده، بهداشتی .

17 ژوئن 2018 . 10, تولیدی شیمیایی هنگامه, تولید مایعات شوینده, 66159810, 66159807, خیابان .. 76, گل ایران, تولید کننده پاک کننده های بهداشتی, 44247072.

تغییرات سطوح GDNF ساقه مغز موش های پارکینسونی به دنبال مصرف .

دوار . روش. ﮐﺎر. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮش. ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ. 6. ﮔﺮوه: ﮐﻨﺘﺮل (ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ)، ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ، . ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﺸﺘﻖ از ﮔﻠﯿﺎل ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮد . ﺳﺎزي ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي .. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮوج ﻣـﺎﯾﻊ از ﮐﺎﻧـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده.

مهندسی فرآیند خطوط تولید سیمان - فامکو

پری هیتر داکت هوای تنظیمی کوره دوار کولر و الکترو فیلتر سیلوی کلینکر . تفـاوت بین انرژی مصرفی در كارخانجات مختلف بستگی به مواد خام و روشهای تهیه سیمان دارد. . معمولا در سنعت سیمان از سنگ شکن ها ی ساخت کشورهای مختلف استفاده می گردد ... برای کنترل سطح مایعات از جمله روغن در غلتکها در خط تولید سیمان مورد استفاده.

ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/مکانیک سیالات/کاویتاسیون .

هرگاه دمای مایع، در فشار ثابت افزایش و یا فشار آن در دمای ثابت، کاهش یابد، در نهایت . و منفجر می‌شود و تولید سر و صدا می‌کند و امواج ضربه‌ای ایجاد می‌کند و به مرز بین سیال و . شاید برای برخی سوال باشد که تفاوت کاویتاسیون با فرایند تبخیر چیست، این . در اثر افزايش فشار و فروپاشی حباب های حاصل از کاويتاسيون ، امواج شوک.

مزاياي رنگ پودري | Mahan Qaffari | Pulse | LinkedIn

3 فوریه 2015 . در سال های اخیر ضرورت ساخت محصولاتی که طی فرایند و مصرف، آلودگی کمتری . از طریق تپانچه پاششی شبیه پیستوله پاشش رنگ مایع اعمال می شود با تفاوت . بعلاوه امروزه رنگ های پودری با براقیت بین 5 تا 95 درصد قابل طراحی بوده . صنعتی و خانگی، فریزر ها ،ماشین لباسشویی،خشک کن های دوار، کولرها و خنک.

حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده قند و . - سازمان غذا و دارو

25 ا کتبر 2015 . شكر خامي است كه از سانتريفوژ گذشته و مقداري از مواد مايع آن جدا گشته است. . كارخانه هاي توليد كننده قند و شكر داراي سه نوع خروجي ملاس ، تفاله تر و تفاله خشك . زماني كه تفاوت ( اختلاف ) دما ي هواي بيرو ن و درون توده چغندر بيش از ۳-۲ درجه . شربت خام – تانك تهيه شربت نيشكر- هيترها – كلاريفاير- فيلتر خلاء دوار.

دستگاه های دوار

انـواع دسـتگاه هاي دوار کاربـرد گسـترده اي در صنايـع شـيميايي دارنـد؛ پمپ هـا، .. با توجه به فیلم ، در خصوص تفاوت هاي عملكردي و ساختاري دو نوع پمپ اشاره شده، بحث نمایید. . پروانه هـا، پره هـاى پروانـه بيـن دو صفحـه بـه نـام لفافـة پروانه قـرار مى گيرند. . ميـزان انـرژي اي را کـه پمـپ در واحـد زمـان بـه مايع منتقـل مي کند، تـوان توليدي يـا.

Pre:هزینه ofjcb 70 تاتا
Next:پروپان با ویتامین آهن برای بچه ها