رایگان دانلود rmc فی projct گیاه پی دی اف

مقالات گیاه پزشکی با ترجمه - ترجمه فادانلود رایگان جدیدترین مقالات گیاه پزشکی Plant Pathology به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از نشریات معتبر خارجی با فرمت ورد و pdf آماده برای دانلود.رایگان دانلود rmc فی projct گیاه پی دی اف,ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آبﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آب. ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ. )Centella asiatica (L.) Urban.) ﻣﻴﺘﺮا ﺗﻘﻲ. زاده. 1*. ،. ﻧﺮﮔﺲ ﻳﺎﺳﺎ. 2. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻘﻲ. ﻧﮋاد. 3. ، ﻣﺮﻳﻢ اﻫﻮازي. 4. -1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ.( ) ﺑﯿﺎن ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮوري - ResearchGate17 مارس 2013 . داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ، ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺮج. -3. اﺳﺘﺎد . اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠ. ﻔﯽ داﺷﺘﻪ و از ... ﺿﺨﯿﻢ ﺧﺎك و ﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺴـﯿﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد. « . ﭘـﯽ اچ. » ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﺑﯿﺎن ﺑﯿﻦ. 5/5. ﺗﺎ. 2/8. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

طلب الإقتباس

تعليقات

دانلود کتاب نسخه شفا گل و گیاه: معالجه با گیاهان طبی(نسخه pdf)

6 دسامبر 2010 . نسخه شفا گل و گیاه: معالجه با گیاهان طبی(نسخه pdf) اثر صفدر صانعی را در . با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه.

Pre:فرانسوا گیوم icer
Next:دستگاه سنگ scrushing