45 درجه بند یا دریچه جاریشدن آهن زاویه

45 درجه بند یا دریچه جاریشدن آهن زاویه,سیری در سلوک دولت آبادیفصل نامهباز هم یک سال گذشت و دروغی نیم بند بر پیشانی نویسار نشست، که » ... از دفتر »عکس های فوری« در دست انتشار توسط انتشارات »آهنگ دیگر«. 16 .. ی اتاق، برمی گردد و از کنار ِ صورت نگاهم می کند، از دریچه ی یک چشم و من فقط چشم راست .. و کوپن فروش کنار پیاده رو دوست ندارد احمد محمود و نویسنده ی مدار صفر درجه و »زیر.45 درجه بند یا دریچه جاریشدن آهن زاویه,نگهداریوتعمیر سیستم های سرمایشی وگرمایشی مکاترونیکیهمچنیـن رطوبت غیر قابـل تحمل و دمـای بیشـتر از 31 درجه دمـای دمـای قابـل تحمـل درجـة ... 9-پـره هـای عمـودی و افقـی دریچـه هـای ورودی هـوای خنك بـه داخـل سـاختمان را در زاویة . 45. فصل 1 ساخت کولر آبی مکاترونیکی. ( توسـط میکـرو قابـل کنترل اسـت. ... ایـن موتـور تشـکیل شـده از یـك بوبیـن )سـیم پیـچ( و یـك رتـور بـا آهـن ربـای دایـم کـه.دستورالعمل طراحی پل های فولادی (نشریه شماره 395)11 ژوئن 1996 . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . -2. ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ .. آﻫﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ... ﺗﻮان ﮔﻮﺷﻪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻦ را ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ، ﭘﺦ زد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ ﺑ. ﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه .. ﺗﻨﺶ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻓﻮﻻد ... وﻫﻮاﯾﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ، ﺗﻌﺒﯿﻪ درﯾﭽﻪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

اصل مقاله - سیاست جهانی

45. سیاست جهانی. ضد. یانقالب. گر. ی. در. ظام. ن. یب. ن. :الملل. مبان. و ی. نمودها. ی. عمل. ی. نتیجه ... ندر. ل. شولر است که مبانی متفاوتی. دارند. گرچ. ه. هر یک از این نظریه. ها از زاویه. های متمایزی در .. بند از قطع. نامه اخیر، به اتخاذ تدابیری از سوی کشورهای عضو برای جلوگیری .. بندرها، خطوط راه آهن و حمل و نقل ریلی، جاده ها و مخابرات و خطوط و.

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل و ﺳﺮﯾﻬﺎي Perkins1000 Perkins Phase

10 نوامبر 2012 . ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و درﺟﻪ ﺣﺮارت زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﻧﮕﺸﺘﺎن، اﺑﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮده. رﯾﺰﻫﺎ. را از ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر دو ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داغ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی-کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران. . در صورت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مانند استفاده از ترکیبات آب بند کننده بتن برای ... برش انجامی باید قائم و یا با زاویه 2 یا 3 درجه ای به سمت داخل باشد تا گیرداری ... پوشش ناکافی اجازه می دهد تا خوردگی در آرماتورها آغاز گردد، ایجاد اکسید آهن و.

1000 türki lüğət dər farsi - Urmu

ازﻗﺒﺎﺋ ﻞ ﺏ ﺰرگ ﺗ ﺮك. آﻪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدي هﻤﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺱﺎآﻦ ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺏﺤﺮﺱﻴﺎﻩ را ﺏ. ﺼﻮرت اﻣﭙﺮاﺗﻮري واﺡﺪ درﺁورد و در ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺡﺘ ﻲ ﮔ ﺎهﻲ ﺗ ﺮك را ﻣﻌ ﺎدل ﺏ ﺎ ﺁن. ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ . ﻣﺜﻼً. : ﺁﻧﻜﻮ ﺏﻪ ﻏﺼﺐ و دزدي ﺁهﻨﮓ.

راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

تجهیزات( 10٪، هزینه انرژی مصرفی یا بهره برداری )45 )running cost ٪ و هزینه تعمیرات و . آب بندی و بررسی تمامی اجزای پمپ به ویژه آب بند و پوسته و نیز تجهیزات و اتصاالت .. از جنس آهن و به شکل استوانه و .. عدد IP )حفاظت بین المللی( بیانگر دو رقم کد است که رقم اول رقم درجه ایمنی در مقابل .. مقاومت سیال در برابر جاری شدن است.

New Microsoft Office Word Document.docx - سازمان بنادر و دریانوردی

یط کشتی براساس اطالعات دریافتی از بند. (0) ... درجه گزارش گردید که باعث گردید در اثر فشار محموله دریچـه هـای دک اصـلی بـاز. شده و ... Page 45 .. اکوسیستم در زمان بارندگی و جاری شدن روان آبها، بر جوامع بیولوژیک دورن آن اثر کشنده می گذارد .. نامیده میشود استفاده میگردد که از چوب یا آهن ساخته شده و جهت جابجایی و یـا تخلیـه.

IPS-E-CE-500 - استانداردهاي نفت وگاز

12 نوامبر 2010 . ﺑﻄﻮر ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .. ﺑﻨﺪ. 10 -1. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد . D = Dead load consisting of: a) Weight of the .. اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻓﺖ .. OF RAILWAY AND SUBWAY STATIONS. ﺳﻜﻮﻫﺎي. راه. آﻫﻦ. و. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ... less than 45°, i,e. those not requiring structural .. ﺎﻟﻴﻬﺎ و زاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ.

مطلع مهر

حضرت يوس ف كه از معصومین و پیامبران الهی است و از درجه ی خلوص .. نیس ت، بلکه دريچه ای اس ت به سوی آرامشي زيبا كه در سايه ي آن می توان فارغ از ... 45. 3-2 تحصیل آمادگي ازدواج. البت ه بايد يك نکته را داخل پرانتز به جوانانی كه .. معموالً خانم ها در قید و بند ش کم و خوراک خود نیس تند و آقايان بیش تر با ش کم.

دانلود جان شیعه، اهل سنت - مرکز فرهنگی دانشجویی چراغ مطالعه

پنجره آشپزخانه را اندکی گشودم تا از زاویه ای دیگر به حیاط نگاهی بیندازم. .. از دریچه. پاسخ موجزی که عبداهلل داد، هوس کردم به خانه روحیات این مرد شیعه نگاهی ... فصل اول 45 .. حقیقت نقش ببندد و این همان چیزی بود که زبانم را بند آورده و نفسم را به شماره ... نمی دانست از کجا شروع کند و من هم نمی خواستم شروع کنم تا مبادا از آهنگ.

کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا وفوریت ها - معاونت درمان

عنوان و ﻧام ﭘﺪیﺪآور: ﺑرﻧامه ملﯽ ﭘاسﺦ ﻧﻈام سﻼمت در ﺑﻼیا و ﻓوریت ها/ ﺗﻬﻴه و ﺗﺪویﻦ علﯽ اردالن )و دیگران( ... Page 45 .. بیــن بــارش بــاران و جــاری شــدن سـیل تنهــا چنــد دقیقــه اســت. .. همـراه بـا تـب بیـش از 38 درجـه زیـر زبانـي و سـرفه و تنگـي نفـس یـا تنفـس .. پشه با پوشیدن لباس هاي آستین بلند، توري در و پنجره ها و پشه بند رختخواب ها o.

نگهداریوتعمیر سیستم های سرمایشی وگرمایشی مکاترونیکی

همچنیـن رطوبت غیر قابـل تحمل و دمـای بیشـتر از 31 درجه دمـای دمـای قابـل تحمـل درجـة ... 9-پـره هـای عمـودی و افقـی دریچـه هـای ورودی هـوای خنك بـه داخـل سـاختمان را در زاویة . 45. فصل 1 ساخت کولر آبی مکاترونیکی. ( توسـط میکـرو قابـل کنترل اسـت. ... ایـن موتـور تشـکیل شـده از یـك بوبیـن )سـیم پیـچ( و یـك رتـور بـا آهـن ربـای دایـم کـه.

غارپیمایی - فدراسیون کوهنوردی

ارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ... های جوی در حین عبور از جو، مقداری از گاز کربنیک هوا را در خود حل نموده و با جاری شدن در سطح.

45 درجه بند یا دریچه جاریشدن آهن زاویه,

اصل مقاله (1741 K) - متن شناسی ادب فارسی - دانشگاه اصفهان

9 مارس 1996 . ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ، ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕ ... روزي ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺷﮑﺎر ﺑﺮﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮرﺧﺮي ﺗﺎﺧـﺖ و در ﺗﻌﺎﻗـﺐ آن دور ﺑﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ. ﭼﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎد و ﻏﺮق ﺷﺪ و.

ﻗﺮه ﻟﺮ - صفحه اصلی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

23 جولای 2015 . 400. 0.56. ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت. و. ﺗﺠﻬﯿﺰات. دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ. 73. 0.11. 0.02. 45. 0.06. 0.01. -28 .. درﺟﻪ. ﯾﮏ. اﺻﻠﯽ. ﻣﻌﺎدل. و 7. /. 35. درﺻﺪ. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد . .8. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. و. ﺣﺪاﻗﻞ. ﺷﯿﺐ. ﻃﻮﻟﯽ. ﻣﻌﺒﺮ . ﺑﺼﻮرت. ﺳﺮ. ﭘﻮﺷﯿﺪه. ﺒﻮرﻋ. ﮐﺮده. و. در. ﻋﺮض. ﻣﻌﺒﺮ. درﯾﭽﻪ. ﻫﺎي. ﻻزم. ﺑﺮاي. ﻻﯾﺮوﺑﯽ. آن. ﺗﻌﺒﯿﻪ ... ﺣﺪاﻗﻞ. 12. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﻣﺠﺎز. اﺳﺖ . ١٠ . ﻫﯿﭻ. ﻣﻐﺎزه. اي. درﺧﺼﻮص. ﺑﻨﺪ. 8. ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ .. ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺗـﺎﺑﺶ.

گزارش وضعیت محیط زیست ایران - سازمان حفاظت محیط زیست

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ. ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر. اﻣﺮوزه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب. ﻫﺎ و درﯾﭽﻪ. ﻫﺎي ... وﺿﻌﯿﺖ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ. اﻃﻼﻋﺎت. زﻣﺎن. دار. و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ. ي. ﺷﺪه ... 45. 20. 5. تعداد تولیدات علمی با دانشمندان خارجی. 489. 13178. 6. مجالت نمایه شده .. مورد دارای درجه علمی. –. پژوهشی و. 4. مورد دارای. درجه علمی. –. ترویجی است. جدول. 2.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ - معاونت حقوقی قوه قضاییه

٢«ﺑﻨﺪ. » ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ. ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ. (. ﺁﻣﺮ. ﻳﻜﺎ، ﺧﺎﻭﺭ. ﺩﻭﺭ، ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ .) .. ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ. ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺴﻤﺖ .. ﺳﺮﺗﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻭ ﺭﻑ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﺮﻓ. ﯽ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ .. ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﺁﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻭﻻﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺰﺩﻳﻜ. ﯽ. ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺮﺍ. ﯼ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ. ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ... Page 45 ... ﺁﻫﻦ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬـﺎ.

عمران سدو شبکه

درراهسازي ، فرودگاهها ، سدهاي خاكي ، جاده هاي درجه 1 و2 وحتي در ساخت پي ابنيه هاي ... حد فاصل اندیمشک- درود) در مسیر راه آهن تهران - اهواز ، بر روی رودخانه بختیاری واقع شده است. . متوسط دما در روزهای تابستانی حدود 45 و در زمستان حدود 30 درجه سلسیوس است. ... بالا دست و پائين دست محل اجراي سد توسط فرازبند و نشيب بند مسدود گرديده تا.

جواد سامی - وزارت عدلیه

14 مارس 2018 . وعات و سانسور های مطبوعاتي در افغانستان، نوشته پوهاند محمد کاظم آهنگ چاپ مرکز .. طه فقه با قانون و ع. راب. 45. شویم وهمهُ ما یک مقدار پول معین را می پردازیم .. او دا قصاص د پیدایښت په دوهمه درجه کی ... کړی نو بویه جزایی وژل یا بندی ساتل وی څو اصالح یا په بند کی مړشی . .. نسص و جاری شدن خون از بدن همراه نباشد.

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺮي - سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و .

ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ... . ... ﻣﻘﺪار درﺧﺸﻨﮕﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر آن ﻣﻨﺒﻊ در ﻫﺮ زاوﯾﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن دارد . در ... درﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس. (%). ﻧﻮع ﺟﺴﻢ ﯾﺎ رﻧﮓ. ردﯾﻒ. 85. -. 50. رﻧﮓ. ﺳﻔﯿﺪ. 1. 70. -. 45. رﻧﮓ ... ﺑﻨﺪ،. ﺳﯿﻨﯽ. ﻟﻮازم. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. و. ﻣﺤﯿﻂ. اﻃﺮاف. ﻧﺒﺎﯾﺪ. از. ﺳﻪ. ﺑﻪ. ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز. ﻧﻤﺎﯾﺪ . -. ﭼﺮاغ. ﻣﻮﺿﻌﯽ. و .. اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ ﺷﺪت داده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎري ﺷﺪن.

دستورالعمل طراحی پل های فولادی (نشریه شماره 395)

11 ژوئن 1996 . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . -2. ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ .. آﻫﻦ در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ... ﺗﻮان ﮔﻮﺷﻪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻦ را ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ. 45. درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ، ﭘﺦ زد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ ﺑ. ﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه .. ﺗﻨﺶ ﺟﺎري ﺷﺪن ﻓﻮﻻد ... وﻫﻮاﯾﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ، ﺗﻌﺒﯿﻪ درﯾﭽﻪ.

تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری

با توجه به اینکه دیواره هاي قالب در اثر مجاورت با حداقل تغییرات ابعادی در درجه ... عبارت اند از: اکسید آلومینیوم، اکسید آهن، اکسیدتیتانیم، .. Page 45 ... گوه ای شکل طوری در دست بگیرید که با خط قائم زاویه ای حدود 15 درجه بسازد. .. در حین کار با گرمخانه یا کورۀ تونلی از دستکش نسوز، پیش بند نسوز و کاله .. دریچه شارژ.

دريافت فايل كتاب - شوراي عالي انقلاب فرهنگي

عنوان و نام پدیدآور : سالمت - باروری/ گردآوری بتول نامجو، همکاران صدیقه حنطوش زاده. .. و بر اساس بند ۳ از راهبردهاي ملي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص . كارشناسان این سه حوزه با تکیه به تخصص خود و از زاویه .. گروهB، اسید فولیک، E و K و امالحي از قبیل كلسیم، فسفر، روي و ید و آهن. .. ۱۸- بیماري هاي دریچه اي قلب.

کنترل فرسایش بستر رودخانه - شاوره.GISآموزش و م - BLOGFA

شامل ( لایه های شیب، جهت شیب، فاصله از رودخانه، زمین شناسی و . .. و شاید سریع ترین راهی که بتوان از مشکلات بیشتر جلوگیری کرد باز کردن سد برای جاری شدن آبهای پشت سد به این دریاچه است . احداث تاسیساتی نظیر مخازن کنترل سیل ، خاکریزها و دیواره های سیل بند و امثال .. زاویه بین دیواره بالی و بال باید 30 تا 45 درجه باشد .

مجله ایران مهــر| شمــاره 13 | مرداد ماه 95 - خبرگزاری مهر

31 جولای 2016 . »قـره خاتـون قازانـه ديشـر«، درواقـع بـا آهنـگ ايـن طبـل تمام. افــراد خانــواده ... همــراه دارنــد کــه بــا خوانــدن هــر بنــد از دعــای جوشــن کبيــر. يــک گــره .. نانوايـی هسـتند و گرمـای تنـور کـه بـه گرمـای 45 درجـه هـوای .. مـاه پـر خيـر و برکـت از دريچـه خاطـرات خالـی از لطـف نيسـت. .. جاری شدن سنت »کاسمسا« در لرستان○.

Pre:کامینز قطعات یدکی تجهیزات سنگین
Next:شن و ماسه سیلیس هالر مرطوب مش روی صفحه نمایش plasitk