له دو ویکی سندرم

HELLP ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮارض و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻨﺪرم24 نوامبر 2008 . ﺳﻨﺪرم. HELLP. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺮه اﻛﻼﻣﭙﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺪي ﻣـﺎدري و ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ . ﻫﺪف ا . )33/13(%. اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ. ، آن ﻫﺎ. ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون. ﺳﻨﺪرم. HELLP. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد ... ﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸـﺪ . ﻟﺬا. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ.له دو ویکی سندرم,بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان .ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﻚ، ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠ. ﮔﻪ. ﺮ. در . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺖ. -1 : . ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ. ﺟﺎ . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪرم.تأثیر آموزش فنون کنترل خود بر بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با ااز ﻫـﺮ دو. ﮔﺮوه، ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد .. ﻛﻨﻨﺪ و ﺻﺒﺮ ﻛﺮدن و اﻧﺘﻈﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻜﻲ از . ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻘ ... ﻠﻪ را روي. ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ، ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺘ. ﻬﺎي. ﻣﻌﻠﻢ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﺪ . Downloaded from ... with Down syndrome and typically developing children measured using the.

طلب الإقتباس

تعليقات

له دو ویکی سندرم,

بررسی علائم سندرم قبل از قاعدگی

بررسي تأثير ويتامين B6بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگي . آنگاه نتايج اين پژوهش با استفاده از آزمون آماري کاي دو و آزمون دقيق فيشر مورد ... و يادداشت روزانه وزن يكي از علائم جدول PMSرا نيز علامت بزنند که در نهايت 20 نفر در ... پزشکي هرمزگان پرداخت شده است که بدينوسيله نويسنده مراتب تشکر و قدرداني خويش را اعلام مي دارد.

متن کامل (PDF)

25 ا کتبر 2015 . ﻧﺎﺑﺎروري ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ... اﻣـﺎ ﺳـﻨﺪروم. ﻛﻼﻳﻦ ﻓﻠﺘﺮ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﺮو. ﻣـﻮزوم ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﻪ. ﺻﻮرت. XXY ... ﻟﻪ دو ﻃﺮﻓﻪ. -. اﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﻮزﻳﺲ. -. ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ. )36(. ،. اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي.

( ) ﻛﺸﺸﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﺑ

28 فوریه 2015 . ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻛﺸﺸﻲ، ﻗﺪرﺗﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻮد . ﻣﻮاد و .. ﻲ. و ﺿﻌﻒ. آﻧﻬﺎ در ﺳﻤﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ. ﻴ. ﺴﺖ. اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ا. ﻦﻳ. ﺄﻣﺴ. ﻟﻪ ﻣ. ﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﺿﻌ. ﺖﻴ. ﺑﺪﻧ. ﻲ ... ﻗﺮار داﺷﺖ، دﺳﺖ ﻫﺎ را در دو ﻃﺮف. ﮔﻮﺷﻪ دﻳﻮار ﻗﺮار ﻣﻲ داد. در اﻳﻦ. ﺣﺎﻟﺖ،ﭘﺎﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و. ﻳﻜﻲ. ﺟﻠﻮﺗﺮاز.

رابدومیولیز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سندرم له‌شدگی[ویرایش]. در بیمارانی که به مدت زیادی زیر آوار ساختمانی باقی می‌مانند به علت فشار وارده به اندام، خونرسانی به آن قطع می‌شود.

ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺳﺘﺮس ﻣﺎدر

6 ژوئن 2011 . ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪت. 15. ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻲ دو. ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. اﺑﺰار .. ﺎ در ﻳﻜﻲ. از ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1387. ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮد. ... ﻠﻪ ﺳﻴﺮ ﻧ. . ﺰوﻟﻲ دارد و اﻳ. . ﻦ ﺑ. . ﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛ. ـﻪ. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ.

له دو ویکی سندرم,

قرص د-رگلیس - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

ﺳﻨﺪرم روده. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﭘﺬﻳ. (ﺮ. IBS. ) 1. ﻳﻚ اﺧﺘﻼل دﺳﺘﮕﺎه. ﮔﻮارش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و درد ﺷﻜﻢ ﺑﺪون .. 1387. ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ. (. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ) در ﻳﻜﻲ از دو. ﮔﺮوه ﻣﻮرد ... در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران. 33-88%. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ). 33(. اﻳﻦ ﻣﺴ. ﻟﻪ،ﺄ. ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻮاﻳﺪ درﻣﺎن. ﻫﺎ.

: ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻧﺎن. 11. ﺳﻨﺪرم آﻧﺠﻠﻤﻦ. (Angelman syndrome). 49. ﻏﺪد و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ... ﻠﻪ از ﺗـﻮرم. ﺑﺎﻓﺘ. ﻬﺎ. ﺟﻠﻮﮔ. ﺮﻴ. ي. ﻣ. ﻲ. ﻧﻤﺎ. ﺪﻳ. ﻳا . ﻦ ﺳ. ﻴ. ﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨ. ﻴ. ﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋ. ﻲ. ﻴ ﺳ. ﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋ ... اﻳﻦ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻟﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻛﻪ ... ﻳﻜﻲ از. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را. در آﻳﻨﺪه آن ﺑﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي.

متلازمة توريت - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

متلازمة توريت (بالإنجليزية: Tourette syndrome) هي عبارة عن خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة .. ويبدو أن نوع الجنس له دور في التعبير عن الخلل الجيني، فالذكور أكثر عرضة من الإناث للتعبير عن التشنجات اللاإرادية. ... في عام 1885، نشر جيل دو لا توريت حسابًا في دراسة عن الاضطراب العصبي يصف فيه تسعة أشخاص يعانون من.

رابدومیولیز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سندرم له‌شدگی[ویرایش]. در بیمارانی که به مدت زیادی زیر آوار ساختمانی باقی می‌مانند به علت فشار وارده به اندام، خونرسانی به آن قطع می‌شود.

95/10/12 - مدرسه فقاهت

1 ژانويه 2017 . عَلَيْكُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، فَإِنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى‌ الْأَدْهَانِ‌ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْخَلْق‌[2] . یعنی چه خوب روغنی است روغن بنفشه حتما بیماری را از سر و دو چشم.

موفقیت بارداری بدنبال مصرف متفورمین در بیماران با سندرم تخمدان .

24-19. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎرداري ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻔﻮرﻣﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ. ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان. ﭘﻠﻲ. ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ. )PCOS( . ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروري. در زﻧﺎن . اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه. )A. ،. 44. ﻧﻔﺮ . ﻠﻪ ﺟﺪي ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ وارد ﻛﻨﺪ. ). 1(.

B12 12 6 ﺗﺎ و آﻫﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ و وﻳﺘ - Bioline International

ﺳﻨﺪرم ﺳﻮء ﺟﺬب ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ دو روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﺮﻣﻞ اﺗﺮ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از. 30 . ﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻣ. ﻲ. ﺗﻮان. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ژ. ﻳ. ﺎرد. ﻳ. ﺎ را ﺑﻪ وﺳ. ﻴ. ﻠﻪ ﻣ ... ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪ. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻘـﺮ. آﻫﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﺳ. ﺮب ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻓﻘﻴـﺮ ﻛـﻪ.

: ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻧﺎن. 11. ﺳﻨﺪرم آﻧﺠﻠﻤﻦ. (Angelman syndrome). 49. ﻏﺪد و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ... ﻠﻪ از ﺗـﻮرم. ﺑﺎﻓﺘ. ﻬﺎ. ﺟﻠﻮﮔ. ﺮﻴ. ي. ﻣ. ﻲ. ﻧﻤﺎ. ﺪﻳ. ﻳا . ﻦ ﺳ. ﻴ. ﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨ. ﻴ. ﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋ. ﻲ. ﻴ ﺳ. ﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋ ... اﻳﻦ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻟﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻛﻪ ... ﻳﻜﻲ از. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را. در آﻳﻨﺪه آن ﺑﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي.

بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان .

ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﻚ، ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠ. ﮔﻪ. ﺮ. در . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺖ. -1 : . ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ. ﺟﺎ . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪرم.

اراﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ - دانشگاه تهران

ﻦﻳ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﻨﺠﺶ. وﺿﻌﻴﺖ. ﻓﺮﺳﻮدﮔ. ﻲ. ﺷﻐﻠ. ﻲ. و اﺑﻌﺎد آن. در ﻣﻴﺎن. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻳﻜﻲ از. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎي. ﺗﺠﺎر. ي ﻛﺸﻮر .. ﺳﻨﺪرم ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎت .. ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ... ﻠﻪ اﺻﻠﻲ. ﭘﮋوﻫﺶ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ. « وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﺎﻧﻚ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و را.

جواب به سؤالات رايج در مورد اهميت شيرمادر و روش های . - وزارت صحت عامه

نيز جريان مي يابد ا ر طفلي حتي يكي دو بار با موادگ غير از شيرمادر تغذيه شود، مادر ... فشار وارد نمايد و شير را در دهان خود دوشيده و ببلعد مس له مهم در درست به دهان رفتن زديه، قابليت كششي ب .. سندرم نارسايي تنفسي نوزادان، مر و مير و بيمارگ مادران.

کتاب آشپزی/دمنوش - ویکی‌کتاب

چای ترش دو برابر نعناع فلفلی و یا لاوندا در ترکیب بکار می‌رود. بطور مثال اگر یک دوم . سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS), برگ w:تمشک قرمز / w:گل راعی

Epidemiological Characteristics and Determinants of Mortality . - Core

ﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران. دوره . ﺷﻴﻮع دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ. در ﺑﻴﻤﺎران. 2/22 . ﺳﻨﺪرم ﻛﺮوﻧﺮ ﺣﺎد، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﻨﺪرم ﻛﺮوﻧﺮ. ﺣﺎد. و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ. (. MI. ) ﻳﻜـﻲ.

فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در

ﺳﻨﺪرم ﻛﻤﭙﺎرﺗﻤﺎﻧﺖ اﻧﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل. ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ. (. Crush injury. ) در ﺑﻴﻤﺎران زﻟﺰﻟﻪ زده ﻳﻜﻲ از. ﻣﻌﻀ .. و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ. از ﻓﺎﺷﻴﺎﺗﻮﻣﻲ. 57/0. ±. 99/0. ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري. را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎﺷﻴﺎﺗﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد.

228 K - مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪرم ﻗﺒـﻞ از ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻛﺴـﺐ آﮔـﺎﻫﻲ از ﺳـﻨﺪرم ﻗﺒـﻞ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ،. در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺣـﺪي از . اﻳﻦ اﺧﺘﻼل از ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻬﺎن و. ﺑﺎﻻﺧﺺ. اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﻃﻲ دو. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي .. ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﻳﻢ ﺳﻨﺪرم ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ را ﮔﺰارش. ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و .. ﻠﻪ ﭼﻬﺎرم و. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ. 2/61. درﺻﺪ. وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪه. اﻧﺪ . آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ. ﻧﻤﺮات.

در ﭼﻬﺎرﺳﺮ ﻋﻀﻼت ﺑﺎ ران ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪه و دور ﻛﻨﻨﺪه - ResearchGate

ﺳﻨﺪرم درد ﻛﺸﻜﻜﻲ. –. راﻧﻲ ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ارﺗﻮﭘﺪي زاﻧﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎرﺟﻲ ران را ﺑﺎ ﻋﻀﻼت ﭼﻬﺎرﺳﺮ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم درد ﻛﺸﻜﻜﻲ. -. راﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده . ﻣﻔﺼﻞ ران در ﮔﺮوه ﻳﻚ و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﭼﻬﺎرﺳﺮ ران در ﮔﺮوه دو را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . ﻠﻪ، دو زاﻧﻮ و ﭼﻬﺎر. زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ.

دانلود فایل : پويش ٨٨

ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻀﻼت زاﻧﻮ و ﻣﭻ ﭘﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳـﻨﺪروم درد. ﭘﺎﺗﻠﻮﻓﻤﻮرال در . ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﺑــﻴﻦ دو روش ﺳــﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﺮﺿــﻲ ﺷــﻜﻤﻲ و. ﭘﺮﻳﻨﺌﻮﻣﺘﺮي .. ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ آن ﻓﻘﺪان آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ. آن ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ... ﻟـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻢ و زرﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي. 210. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻢ و زرﻧـﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

Pre:چرخ انفیه تبادل نظر
Next:این عنصر در حالت سنگ