پور لو پی دی اف طلا معدن

کانه زایی طلا ( قلع- تنگستن) - ResearchGateکانه زایی طلا ( قلع- تنگستن) مرتبط با تودههای نفوذی در منطقه آستانه – سربند، شمال .. تاکنون پنج کانسار و اثر معدنی تنگستن و طلا در این منطقه شناخته. شده اند که.پور لو پی دی اف طلا معدن,71.pdf - فصلنامه علوم زمیننوشته : حمایت جمالی، عبدالمجيد يعقوب پور** و بهزاد مهرابی. * سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران. ** دانشگاه تربيت معلم، تهران ، ... اغلب از نوع لو گ - نرمال بوده، پارامتر های آماری (شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، . کانی های مس و طلا و نیز عیار بالای طلا در رگه های حاوی سولفيد، این گروه بندی. را تأیید می کند.پور لو پی دی اف طلا معدن,آذربایجان غربی - ResearchGateيوسف رحیم سوریها، عبدالمجید یعقوب پور و سروش مدبری" . را شیل های سياه (احتمالا پی سنگ منطقه)، ماسه سنگهای سازند لالون، واحدهای منتسب به . کلید واژهها: کانسارهای طلای تیپ کارلین، معدن طلای آق دره، مدل مفهومی، پهنه کانی سازی شده ... بررسی زمین شناسی و کانه زایی طلای تیپ کارلین در کانسار آق دره تکاب، آذربایجان غربی . دی.

طلب الإقتباس

تعليقات

Page 1 ویژه نامه عناصر خاکی کمیاب و تیپ های كانه زایی طلا در پهنه .

زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال داشکسن ( ساری گونی) در پهنه سنندج -. سیرجان، . میوسن زیرین و واحدهای آتشفشانی خشکی زاد، واحدهای سنگی جوان تر محدوده معدنی می باشند. این توالی در .. مطالعات پیشین (اکبر پور، ۱۳۷۰) مطابقت دارد. چرخه دوم ... منطقه مورد مطالعه به لحاظ زمین شناسی پی سنگ، در پهنه سنندج- سیرجان.

آذربایجان غربی - ResearchGate

يوسف رحیم سوریها، عبدالمجید یعقوب پور و سروش مدبری" . را شیل های سياه (احتمالا پی سنگ منطقه)، ماسه سنگهای سازند لالون، واحدهای منتسب به . کلید واژهها: کانسارهای طلای تیپ کارلین، معدن طلای آق دره، مدل مفهومی، پهنه کانی سازی شده ... بررسی زمین شناسی و کانه زایی طلای تیپ کارلین در کانسار آق دره تکاب، آذربایجان غربی . دی.

پور لو پی دی اف طلا معدن,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

31 جولای 2010 . ﻃﻼ ﭘﻮرﻓﯿﺮي. ﻣﺎﻫﺮآﺑﺎد،. ﺷﺮق اﯾﺮان. آزاده ﻣﻠﮏ. زاده ﺷﻔﺎرودي. 1،. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺪرﯾﺎن ﺷﻬﺮي. و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢ. ﭘﻮر. ﮔﺮوه. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺮق اﯾﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

ﻃﻼي رﮔﻪ - ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧ

ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﻣﻌﺪن. ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ. -. ﻃﻼي رﮔﻪ. اي ﺣﻴﺪري، ﺟﻨﻮب ﻛﺠﻪ، ﻓﺮدوس. ﻧﺠﻔﻲ، ﻋﻠﻲ. 1*. ، ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ. 2. ، ﻋﺒﺪي، ﻣﺮﻳﻢ. 1. ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ .. درﺻﺪ ﻓﻨﻮﻛﺮﻳﺴﺖ دا .رد.

پور لو پی دی اف طلا معدن,

کانه زایی طلا ( قلع- تنگستن) - ResearchGate

کانه زایی طلا ( قلع- تنگستن) مرتبط با تودههای نفوذی در منطقه آستانه – سربند، شمال .. تاکنون پنج کانسار و اثر معدنی تنگستن و طلا در این منطقه شناخته. شده اند که.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﺑﻬﻨﺎم رﺣﻴﻤﻲ. ،. داﻧﺸﻴﺎر. . زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ. (. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ) دﻛﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب. ﭘﻮر . ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد .. در زﻣﺎن ﺗﺮﻳﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻠﻮك ﻟﻮ. ت در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎره .. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾﺪ . ]1[. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺎر ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎر. 03/0. درﺻﺪ. ]2[. و ﻋﯿﺎر ﻃﻼ. 270. ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام. ]3[.

ﻃﻼي رﮔﻪ - ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧ

ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﻣﻌﺪن. ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ. -. ﻃﻼي رﮔﻪ. اي ﺣﻴﺪري، ﺟﻨﻮب ﻛﺠﻪ، ﻓﺮدوس. ﻧﺠﻔﻲ، ﻋﻠﻲ. 1*. ، ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ. 2. ، ﻋﺒﺪي، ﻣﺮﻳﻢ. 1. ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ .. درﺻﺪ ﻓﻨﻮﻛﺮﻳﺴﺖ دا .رد.

Page 1 ویژه نامه عناصر خاکی کمیاب و تیپ های كانه زایی طلا در پهنه .

زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال داشکسن ( ساری گونی) در پهنه سنندج -. سیرجان، . میوسن زیرین و واحدهای آتشفشانی خشکی زاد، واحدهای سنگی جوان تر محدوده معدنی می باشند. این توالی در .. مطالعات پیشین (اکبر پور، ۱۳۷۰) مطابقت دارد. چرخه دوم ... منطقه مورد مطالعه به لحاظ زمین شناسی پی سنگ، در پهنه سنندج- سیرجان.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﺑﻬﻨﺎم رﺣﻴﻤﻲ. ،. داﻧﺸﻴﺎر. . زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ. (. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ) دﻛﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب. ﭘﻮر . ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد .. در زﻣﺎن ﺗﺮﻳﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻠﻮك ﻟﻮ. ت در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎره .. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾﺪ . ]1[. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺎر ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎر. 03/0. درﺻﺪ. ]2[. و ﻋﯿﺎر ﻃﻼ. 270. ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام. ]3[.

زمین شناسی و کانیسازی کانسار طلای شماره 3 در ناحیه معدنی هیرد (جنوب .

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺮﻱ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭ - ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ - ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ.

71.pdf - فصلنامه علوم زمین

نوشته : حمایت جمالی، عبدالمجيد يعقوب پور** و بهزاد مهرابی. * سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران. ** دانشگاه تربيت معلم، تهران ، ... اغلب از نوع لو گ - نرمال بوده، پارامتر های آماری (شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، . کانی های مس و طلا و نیز عیار بالای طلا در رگه های حاوی سولفيد، این گروه بندی. را تأیید می کند.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

31 جولای 2010 . ﻃﻼ ﭘﻮرﻓﯿﺮي. ﻣﺎﻫﺮآﺑﺎد،. ﺷﺮق اﯾﺮان. آزاده ﻣﻠﮏ. زاده ﺷﻔﺎرودي. 1،. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺪرﯾﺎن ﺷﻬﺮي. و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢ. ﭘﻮر. ﮔﺮوه. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺮق اﯾﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

Pre:هدف خاک رس استفاده ماشین پرتاب برای فروش
Next:solidworks 2009 taringa