مقایسه بین گرد و غبار معدن و شن و ماسه

اصل مقاله - زمین شناسی کاربردی پیشرفته6 فوریه 2014 . شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه. های راه .. شن و ماسه باید فاقد ناخالصی آلی، ذرات گرد و غبار و پوشش رسی . قرار دارد، انتخاب و به منظور تعیین خصوصیات مهندسی معدن مورد نظر، .. استاندارد بین المللی مکانیک سنگ بر روی سطح صاف نمونه سنگ مادر .. برای مقایسه خواص بتن.مقایسه بین گرد و غبار معدن و شن و ماسه,??== Civil + Architect - تحقیق شن و ماسه (تصحیح)شن و ماسه : مواد بدون سيمان و مجزائي هستند که از متلاشي شدن طبيعي سنگهاي . میلی متر وقطر 33% دانه های آن بین 5/0تا 1 میلی متر وقطر بقیه دانه های بین 1تا 2 . گرد گوشه اند كه معلول انرژي بالاي محيط است محل مناسبي براي تهيه شن و ماسه نمي باشد. .. نوع شن وماسه هم کاملا دراختبار مانیست وبیشتر بستگی به معدنی دارد که نزدیک به.نگاهی به انواع مالچ پاشی در ایران؛ ویژگی ها و ضررها / از مالچ نفتی تا .22 فوریه 2017 . راهکار مبارزه با گرد و غبار در گفت و گو با دکتر مهران کیانی راد . *قبل از انقلاب برای مقابله با کانون های گرد و غبار همکاری هایی در خصوص مالچ پاشی بین ایران و عراق و . *ماشین آلاتی که مالچ نفتی را با آنها روی شن و خاک و تپه ها می پاشند از چه . آن دستگاه ها، روی ماسه ها بسیار سخت است، یک لودر بزرگ آن را می کشد.

طلب الإقتباس

تعليقات

مقایسه بین گرد و غبار معدن و شن و ماسه,

پهنه بندی پدیده‌ی گردو غبار در نیمه غربی ایران در بازه زمانی 1990 تا .

5 فوریه 2013 . ي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود. 2000. ﺗﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪاوم در. ﻋﺮاق و. 1. AAO . ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدي. را ﺗﻮﻟﯿﺪ و وارد ﺟﻮ ﻣﯽ ... ز ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﻣﯿﺰان ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﻓﺮا ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ. ﮐﺸﻮر (ﻟﺮﺳﺘﺎن،.

اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست - مجله دانشگاه علوم .

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﻣﻨﺸﺎء و اﺛﺮات ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ي. در ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد .. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺷﻦ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻗـﻮي. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﻤﻞ. ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﮔـﺮد و. ﻏﺒﺎر .. Serious sand-dust storm .. ﻣﻌـﺪﻧﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺑـﺮ، ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑـﺮ و. ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي اﺛﺮ ﮔﺬارد ... ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ.

ارزیابی خطر بهداشتی مواجهه شغلی با سیلیس . - فصلنامه طب کار

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین مواجهه کارگران با گرد و غبار کل ۷. /. ۳۸۵ . ۱۹، تولید شن و ماسه ۰. /. ۲۸، تولید . معدن کاری، شیشه سازی، سندبلاست با ماسه پرانی، معادن. شن و ماسه، . انسانی توسط سازمان بین المللی تحقیقات سرطان. و. بما فهم . مقایسه. بررسی، ابتدا ضریب خطر (. سیلیس کریستالی از جدول ۱ تعیین گردید و در ادامه.

اصل مقاله - زمین شناسی کاربردی پیشرفته

6 فوریه 2014 . شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه. های راه .. شن و ماسه باید فاقد ناخالصی آلی، ذرات گرد و غبار و پوشش رسی . قرار دارد، انتخاب و به منظور تعیین خصوصیات مهندسی معدن مورد نظر، .. استاندارد بین المللی مکانیک سنگ بر روی سطح صاف نمونه سنگ مادر .. برای مقایسه خواص بتن.

اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست - مجله دانشگاه علوم .

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﻣﻨﺸﺎء و اﺛﺮات ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ي. در ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد .. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺷﻦ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻗـﻮي. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﻤﻞ. ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﮔـﺮد و. ﻏﺒﺎر .. Serious sand-dust storm .. ﻣﻌـﺪﻧﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺑـﺮ، ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑـﺮ و. ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي اﺛﺮ ﮔﺬارد ... ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ.

پوكه ؛ در مورد پوکه و کاربرد آن در بلوک سبک یکی از مصالح ساختمانی .

5 ژوئن 2017 . پوکه معدنی و صنعتی را می توان از معیارهای متفاوتی مقایسه کرد . . معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن مخصوص . پوکه معدنی دارای دانه بندی های متفاوت از ذرات غباری تا قطعات بزرگ با . دانه هاي ليکا داراي شکل تقريبا گرد و سطح زبر و ناهموارند. . مقایسه بین پوکه معدنی و پوکه صنعتی.

مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد .

این مقاله شناسایی خصوصیات طبیعی، شدت و پراکندگی جابجایی شن و. ماسه و ذرات ریز خاک بوسیله ی باد در سرزمین های خشک و همچنین. مشکالتی که تحت تأثیر.

کنگره توسعه ایران|گرد وغبار واثرات آن

4 ا کتبر 2016 . به نقل از واحد خبری دومین کنگره بین المللی جامع توسعه ایران: گرد و غبار و سلامتی موجودات زنده. گرد و غبار بصورت مستقیم سبب بروز بیماریهای تنفسی در انسان و سایر . افزايش عمليات معدن كاوي شن و ماسه و ساير معدن هاي روباز و تردد جاده اي هم . داشتن سطح برگ قابل ملاحظه در مقايسه با گياهان يكساله بيشتر است.

برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف بررسی جنگلی ی ها جاده .

ر. استاندارد مقایسه شد . نتایج نهایی نشان داد که خاک معادن شمار. 5ۀ. 3،. 6و. شن با. دانه. بند. ی. بد. ) GP. ،( . ماسه چهرار معردن هرم از. /1. 2. بيشرتر. برود. ... ها. ی. شرنی هميشره مناسرب نيسرت و م. شرکال. زیادی مانند خرابی. و. گرد. و. غبار. سطح جاده را در. پری.

تفاوت بین خاک و شن و ماسه - تجهیزات سنگ شکن فروش

مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، و مقایسه بررسی آهک و . عنوان چسباننده . مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد . 14 جولای .. ردپای خاک رس روایتی درباره زمین خواری معادن شن و ماسه · عصر ظهور . کلیپ.

ﮔـــــــﺮﺩ ﻏﺒــــــﺎﺭ

ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ. ﺩﺭ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ 1387 . ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻯ ﺟﻠﮕﻪ ﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﺷــﺖ ﺩﺭ . ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷــﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳــﺎﻝ 1386. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻯ ... ﺗﭙﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺷﻦ ﺯﺍﺭﻫﺎ. ﺗﭙﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻱ ﻭ .. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴــﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ.

پهنه بندی پدیده‌ی گردو غبار در نیمه غربی ایران در بازه زمانی 1990 تا .

5 فوریه 2013 . ي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود. 2000. ﺗﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪاوم در. ﻋﺮاق و. 1. AAO . ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدي. را ﺗﻮﻟﯿﺪ و وارد ﺟﻮ ﻣﯽ ... ز ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﻣﯿﺰان ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﻓﺮا ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ. ﮐﺸﻮر (ﻟﺮﺳﺘﺎن،.

منشاءهاي گرد و غبار نواحي Mesopotamian - مهندسی و مدیریت آبخیز

ی. گرد و غبار. در. جنوب. غرب. ایران. با. استفاده از تصاویر. مادیس. نادر جاللی. 1*. ، فاضل ایران . قرار گرفتند. مقایسه پراکنش مکاني مناطقي که . روزه سیسهتان. که ماسه و گرد و غبارهای هامون صهابری را در فصهل .. یي آیي و معدني و همچنهین. دانه ... شن و گرد. و غبار ارتبا. ناگسستني. با هم دارند. معموال بیابان. ها منشا و. کانون. های تویید.

تحلیل تصاویر ماهواره ای ریزگردها و طوفانهای گرد و غباری در ایران به من

ی … مقدمه. طوفان های. گرد و غبار. به معنای. افزایش ذرات جامد. معلق در جو. می باشد. به طوری که .. بین. شمال. چین و. بیابانهای. گبی. و. ماسه. زارهای. جنوب. و. غرب مغولستان. بوده. است). 14. (. ... مقایسه رابطه بین غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم در . فعالیت معدن سرب و روی دانسته است. ) 30. (. .. بیابان زایی و طوفان های شن بپردازند. مهم.

تفاوت بین خاک و شن و ماسه - تجهیزات سنگ شکن فروش

مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، و مقایسه بررسی آهک و . عنوان چسباننده . مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد . 14 جولای .. ردپای خاک رس روایتی درباره زمین خواری معادن شن و ماسه · عصر ظهور . کلیپ.

منشاءهاي گرد و غبار نواحي Mesopotamian - مهندسی و مدیریت آبخیز

ی. گرد و غبار. در. جنوب. غرب. ایران. با. استفاده از تصاویر. مادیس. نادر جاللی. 1*. ، فاضل ایران . قرار گرفتند. مقایسه پراکنش مکاني مناطقي که . روزه سیسهتان. که ماسه و گرد و غبارهای هامون صهابری را در فصهل .. یي آیي و معدني و همچنهین. دانه ... شن و گرد. و غبار ارتبا. ناگسستني. با هم دارند. معموال بیابان. ها منشا و. کانون. های تویید.

مقایسه بین گرد و غبار معدن و شن و ماسه,

رزومه - مظاهر معین الدینی - rtis.ut - دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی .. "انتشار گرد و غبار از معادن شن و ماسه اطراف تهران." کنفرانس . "مقایسه مدل های ARIMA, MLR,ANN در پیش بینی کیفیت هوا.

ي ﻟﻴﻜﺎ، اﺳﻜﺮﻳﺎ و ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻃﺮح اﺧﺘﻼط. و. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ. ﺳﺒﻚ. داﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﻟﻴﻜﺎ، اﺳﻜﺮﻳﺎ و ﭘﺮﻟﻴﺖ . ﻟﻴﻜﺎ،. ﭘﺮﻟﻴﺖ. ،. ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري،. روش ﭘﻴﭽﺶ . Comparison of Mix-Design and Compressive ... ﺎﺳﻪ ﺷﻦ. ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳــﻴﻤﺎن. ﭘﺮﺗﻠﻨــﺪ ﭘــﻮزوﻻﻧﻲ . ﮔﺮد ﻧﺮم. و در ﺣﻀﻮر رﻃﻮﺑـﺖ و در. دﻣﺎ. ﻳ. ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﻫﻴﺪراﻛﺴـﻴﺪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.

مقایسه بین گرد و غبار معدن و شن و ماسه,

چگونه براده های آهن شن و ماسه از شما جدا

استفاده از آهن ربا در مخلوط جدابراده ی آهن از چشم مصدوم . های آهن از شن می . خشک کن های شن و ماسه پردازش آهن . . از معادن . چگونه برای جدا . از . آهن جدا شن و ماسه . تماس با تامین . قیمت از مطبوعات . تماس با تامین .. گرد و غبار و جدا شن و ماسه . طلا جدا از.

پروفسور کردوانی: تا عراق برای گرد و خاک کاری نکند کاری از ما ساخته .

3 ژوئن 2013 . ما دو نوع باد در بیابان ها داریم؛ توفان گرد و غباری و توفان ماسه ای. ماسه ای همان . شدت باد آنقدر زیاد است که ممکن است باد موجب شود شن و ماسه پشت در خانه ها را بگیرد. برای رفتن به بام . وقتی نتوانیم بکاریم؛ پوشش گیاهی از بین می رود. . برای انتقال سنگ های این معدن به شیراز باید دریاچه نیریز را دور بزنند. اما مسیر.

تحلیل تصاویر ماهواره ای ریزگردها و طوفانهای گرد و غباری در ایران به من

ی … مقدمه. طوفان های. گرد و غبار. به معنای. افزایش ذرات جامد. معلق در جو. می باشد. به طوری که .. بین. شمال. چین و. بیابانهای. گبی. و. ماسه. زارهای. جنوب. و. غرب مغولستان. بوده. است). 14. (. ... مقایسه رابطه بین غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم در . فعالیت معدن سرب و روی دانسته است. ) 30. (. .. بیابان زایی و طوفان های شن بپردازند. مهم.

در استان اصفهان با استفاده از داده های ریزگردها پدیده مطالعه موردی ماه

7 جولای 2016 . های گرد و غباری. (Dust Storm). و طوفان شن. Sand. Storm Storm). (. در پدیده . است. که. ذرات. ماسه. را. در. هوا. حمل. می. کند. و. قطر. ریزگردها. در آن. بین. 71. 7/. تا. 1 ... معادن،. ارتباط. های. رگرسیونی. خاصی. برقرار. نمی. باشد. (. صفایی،. 1932. ). ... مقایسه. کیفی. ت. هوای شهر اصفهان. در. سال. های قبل و بعد از سال. 1342.

غبار معادن شن و ماسه بر نخل‌های بوشهر - جام جم آنلاین

5 فوریه 2017 . از بین رفتن محصول باغداران. یکی از باغداران . برچسب‌ها : بوشهر گرد و غبار جام جم آنلاین غبار معادن شن و ماسه بر نخل‌های بوشهر. لینک کوتاه :.

ارزیابی غلظت PM2.5، PM10 و PM1 در طی طوفان های گرد و غبار در شهر .

6 آگوست 2014 . ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را . وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﺑﯿﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎري وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﻨﺎﺑ .. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ﻋﺮاق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﻮﯾﺮﻫﺎي ﺷﻦ. و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ. (. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. 40. درﺻﺪ.

Pre:خصوصیات برای زغال سنگ آتش نیروگاه
Next:جان ایوانز کلاهواسی