لیست ارشد جهانی پزشکان از هند زغال سنگ e6 و بالاتر

مهاجرسرا | تحصيل در روسيه/بلاروس/اوكراين1 آگوست 2010 . اولين كليساهاي سنگي در محوطه كرملين ساخته شدند. .. گياه از كشورهاي هند، آمريكا، اروپاي غربي و سيبري در اينگونه باغ ها پرورش داده مي شد. ... تئاترها و سالن هاي اپراي مسكو از شهرت جهاني برخوردار هستند. .. مقاطع چهارم: طول این دوره 6 سال است و حاصل آن مدرک کارشناسی ارشد M.sc میباشد. ... دوره‌ دكتري پزشكي 6 ساللیست ارشد جهانی پزشکان از هند زغال سنگ e6 و بالاتر,آلمان - موسسه بین المللی رادالبته پس از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به دو بخش آلمان شرقی و غربی تقسیم شد که در . آلمان به جز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، . 6- در بعضی از دانشگاه ها میتوان از بورس که شامل هزینه زندگی میباشد استفاده نمود . . در دوره ی کارشناسی ارشد درآلمان امکان تحصیل به زبان انگلیسی و زبان المانی.مهاجرسرا | تحصيل در روسيه/بلاروس/اوكراين1 آگوست 2010 . اولين كليساهاي سنگي در محوطه كرملين ساخته شدند. .. گياه از كشورهاي هند، آمريكا، اروپاي غربي و سيبري در اينگونه باغ ها پرورش داده مي شد. ... تئاترها و سالن هاي اپراي مسكو از شهرت جهاني برخوردار هستند. .. مقاطع چهارم: طول این دوره 6 سال است و حاصل آن مدرک کارشناسی ارشد M.sc میباشد. ... دوره‌ دكتري پزشكي 6 سال

طلب الإقتباس

تعليقات

شعبه و باجه ی بانک ها و موسسات - شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز

۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۷:۰۰:۲۰; اپلیکیشن ها · اطلس سنگ ها · کد نمایش قیمت ها .. بازار جهانی .. نرسیده به کردستان، کوچه ارشد شمالی، بن بست پروانه، ساختمان معاونت اجتماعی . آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، میدان کلانتری، شهرداری منطقه 6، پلاک 6 . خیابان آزادی، بالاتر از خیابان ابوریحان، ساختمان شهرداری مرکز - پلاک 303350.

PDF دانلود

آﻛﺎدﻣﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ دوﻟﺘﻲ. » (آﻛﺎدﻣﻲ) را در ... WSN. Wireless Sensor Network. WWF. World Wide Fund for Nature. ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻳﮑﻦ. ﻫﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي.

ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴﺎب

29 نوامبر 2009 . 6-1-. ﻛﻠﻴﺎت. 85. 6-2-. اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آب. ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴﺎب. ﻫﺎ .. ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺘﻲ ا ... ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان .. ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺳﺎل. 1986. ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر .. و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از روﻏﻦ ﮔﺮﻳﺲ و ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ.

زغال سنگ هند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زغال سنگ هند. Coal India Logo.svg. نوع, استخراج معدن. بنا نهاده, ۱۹۷۵. دفتر مرکزی, هند کلکته، هند. محدودهٔ فعالیت, جهانی. مدیر عامل, اس. نارسینگ رآو. محصولات, زغال.

وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم - سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

8 مه 2012 . ﻧﻘﺶ داﻣﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ .. ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﺪاد اﻧﻘﺮاض داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ . 6. ﻓﺮوﺷﯽ و. ﺗﺠﺎوز و ﭼﭙﺎول ﺑﯿﺸﺘﺮ . و ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و .. ﻫﻨﺪ . در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاري و ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .. ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﯾﻀﻬﺎﯾﻤﺎن، دﮐﺘﺮﻫﺎي داروﯾﯽ زﯾﺎد دارﯾﻢ .. ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻧﺪان ﻫﺎي آﺳﯿﺎ.

listtarha.xlsx - دانشگاه علوم پزشکی ایران

6, ميترا حکيم شوشتري · The study of reliability and validity of MDQA and BSDS ... ميزان اگزالات خون و ادرار و شيوع سنگ كليه در بيماران مبتلا به چاقي مرضي درمان شده . گفتار بيماران سه ساله و بالاتر مبتلا به شکاف کام مراجعه کننده به بيمارستان .. تاثیر چک لیست جراحی ایمن بر میزان مرگ و میر و عوارض بیماران جراحی شده در.

لیست ارشد جهانی پزشکان از هند زغال سنگ e6 و بالاتر,

دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ روى ﺧﻂ ﻫﻤﮕﺮاﯾﻰ - دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 جولای 2016 . از ﺳــﺎﻋﺖ 6 و 30 دﻗﯿﻘــﻪ ﺻﺒــﺢ روز ﻋﯿﺪ . ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ، ﻫﻨﺪ، آﻟﻤﺎن، ﺳﻮﺋﯿﺲ، . از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ... ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 958 ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ... راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس در ﻟﻨﺪن، روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯽ . ... دوﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از .. و ﺳــﻪ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﻟﯿﺴــﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳــﻬﻤﯿﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮي دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻫﻮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮ - مطالعات علوم محیط زیست

28 مه 2016 . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ، اداره ﮐﻞ . 6. اﯾﺴﺘﮕﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ در . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ... آﻻﯾﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻼك ﻋﻤﻞ، ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي .. اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ در درﺟﻪ اول. ،. اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ. (ﻧﻔﺖ و ذﻏﺎل. ﺳﻨﮓ) و ﺣﻤﻞ.

ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ... معصومه جهاني،رضاجلائيان . تعيين محدوده رفرانس رنج HB خون كودكان 11 –6 ساله دبستانهاي زاهدان .. دكتر سروش دبيري، خانم هند بشير ، زهرا جواهريان .. محمد جمشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد .. بررسی اثر گرد و غبار زغالسنگ بر میانگین تغییرات فونکسیون های ریوی.

مؤسسان مکتب روزبه (!)، دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان .

11 سپتامبر 2015 . این شده بود یک روال و یک عرف و این بلا را از گروه پزشکان دور کرد. .. بفرست بقیه به این لیست اضافه نشن ، بیان در مورد صنعتی یه مطبی .. سایت خبری تابناک در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۴ خبری درباره ناکامی شبکه جهانی صهیونیسم منتشر نمود که .. وقتی یک رسانه تریبون مافیای روان، مافیای خودرو، مافیای نفت،.

trigram_word_frequency/hamshahri_unigram_frquency at master .

جهانی 119940 . نفت 90100 . 6 53062. خصوصی 52990. مالی 52976. ساله 52911. اجرا 52892. نشده 52857 . پزشکی 38903 ... ارشد 15916 .. بالاتر 12841 .. هندی 5063. خواه 5062. لیست 5062. تایوان 5061. سوءاستفاده 5060. گره 5059.

PDF Compressor - موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

و فر لیست منابع به ترتیب حروف الفبايي نام خانوادگی در انتهای. مقاله بانه خسارته تیر بیایدا .. Page 6 . کارشناس ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی در محل مؤسسه .. در قدیم در علوم پزشکی .. حداکثر جذب جیوه را خیلی بالاتر یعنی ۱٫۶ میکروگرم به ازای یک کیلوگرم و .. بشر هم با سوخت زغال سنگ وسوختن مواد زباله.

اخبار داغ - بیتوته

اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,سرطان پروستات. شهریور 27, 1397 . کره‌جنوبی به دنبال کسب معافیت از تحریم‌ خرید نفت ایران است · اخبار,اخبار سیاست خارجی.

رالی بدون توقف بورس تهران - روزنامه دنیای اقتصاد

25 ژوئن 2018 . . انتظارات تورمی، سایر بخش‌های غیرصادراتی در بازار سهام نیز بالاتر از قبل ارزش‌گذاری می‌شوند. . به عبارت دیگر هرچند انتظارات سیاسی، وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی و . گروه فلزات اساسی با صدر‌نشینی در لیست صنایع با بیشترین ارزش . استخراج زغال‌سنگ (‌با تک نماد کطبس)، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و.

operational planning 2-1_13901190_new - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

6/7. ﯿﻠﯿﻣ. ﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺪﻟ. ﯿ. ﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﯾﺑﺎﻻﺗﺮ. ﯿﻣﻦ. ﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎﻧ. ﻬﺎ. ﯾﻮزﯿدر ﻧ. ﻠﻨﺪ واﺳﺘﺮاﻟ . ﺑﺎﻻﺗﺮ. ي. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﯿدرﺣﺎﻟ،. ﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ. ي. ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺎﻻ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ي. در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ . ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. 158. درﺻﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ي. ﯾﻣﺪ. ﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗ. ﯽ. 181. درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ا . زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ،. ﻣﻮاد. ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ. ﯾدر ﺻﻨﺎ. ﻊ رﻧﮓ ﺳﺎز. ي. ) -9. ﻫﺎﯿﺣﺴﺎﺳ. يﺖ. ﯽﮑﯿژﻧﺘ. و. وﺟﻮد ژﻧﻬﺎ. ي.

trigram_word_frequency/hamshahri_unigram_frquency at master .

جهانی 119940 . نفت 90100 . 6 53062. خصوصی 52990. مالی 52976. ساله 52911. اجرا 52892. نشده 52857 . پزشکی 38903 ... ارشد 15916 .. بالاتر 12841 .. هندی 5063. خواه 5062. لیست 5062. تایوان 5061. سوءاستفاده 5060. گره 5059.

آلمان - موسسه بین المللی راد

البته پس از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به دو بخش آلمان شرقی و غربی تقسیم شد که در . آلمان به جز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، . 6- در بعضی از دانشگاه ها میتوان از بورس که شامل هزینه زندگی میباشد استفاده نمود . . در دوره ی کارشناسی ارشد درآلمان امکان تحصیل به زبان انگلیسی و زبان المانی.

ﺪا م - انجمن احتراق ایران

11 آگوست 2013 . دﻛﺘﺮي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻲ ... ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. ،. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗ. ﻲ ﭼﻮن. ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻼﻣﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ . ﻫﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه. اﻧـﺪ . ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﻘ. ﺎوﻣﺖ در ﺑﺮا. ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ. PP. ،. LDPE. ،. PA-6 .. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺟﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس .. ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه .. ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ.

ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ... معصومه جهاني،رضاجلائيان . تعيين محدوده رفرانس رنج HB خون كودكان 11 –6 ساله دبستانهاي زاهدان .. دكتر سروش دبيري، خانم هند بشير ، زهرا جواهريان .. محمد جمشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد .. بررسی اثر گرد و غبار زغالسنگ بر میانگین تغییرات فونکسیون های ریوی.

مهاجرسرا | تحصيل در روسيه/بلاروس/اوكراين

1 آگوست 2010 . اولين كليساهاي سنگي در محوطه كرملين ساخته شدند. .. گياه از كشورهاي هند، آمريكا، اروپاي غربي و سيبري در اينگونه باغ ها پرورش داده مي شد. ... تئاترها و سالن هاي اپراي مسكو از شهرت جهاني برخوردار هستند. .. مقاطع چهارم: طول این دوره 6 سال است و حاصل آن مدرک کارشناسی ارشد M.sc میباشد. ... دوره‌ دكتري پزشكي 6 سال

PDF دانلود

آﻛﺎدﻣﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ دوﻟﺘﻲ. » (آﻛﺎدﻣﻲ) را در ... WSN. Wireless Sensor Network. WWF. World Wide Fund for Nature. ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻳﮑﻦ. ﻫﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي.

ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻌﺎون - گفتمان تعاون

ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻌﺎون و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد .. 6،. ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. 7. ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان. 8. ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﻫﺎي ﻣﺴ. ﮑﻦ. 9. ، و ﺗﻌﺎوﻧﯽ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ .. ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ... در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ .. روﻏﻦ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. (". ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ. 8). را در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾ. ﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺰاس ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ. دادﻧﺪ.

سامانه اقتصادی - وزارت امور خارجه

0 تا 14 سال: 6. . در شرکتهای ژاپنی کارمندان ارشد به افراد کم تجربه آموزش می دهند که چگونه کارهای . افزایش جمعیت سالخورده در رده سنی 65 سال و بالاتر (حدود 1. . ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تقریباً در هر دهه یک سیاست اقتصادی متفاوت در پیش گرفت: . تاکید بر صنایعی مانند زغال سنگ، فولاد، برق،کشتی سازی و. ... لیست سهامداران.

Pre:گرانول از بنتونیت خاک رس
Next:مواد زائد در ساخت و ساز