مدول الاستیسیته از سنگ بازالت

تخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر با استفاده از شبکه عصبی .مدول الاستیسیته سنگ بکر یکی از ملزومات اساسی بسیاری از مطالعات ژئومکانیکی و به ویژه پروژه های حفاری سنگ می باشد. برای تعیین مستقیم مدول الاستیسیته.مدول الاستیسیته از سنگ بازالت,تعیین مدول الاستیسیته و مدول تغییر شکل پذیری توده‌سنگ با .چکیده مدول الاستیسیته (E) و مدول تغییر شکل پذیری (Em) که جزو مهمترین خصوصیات توده سنگ بوده و بیان کننده رفتار مکانیکی توده سنگ هستند. این مدولها خود نیز.خواص سنگ هاMPa. ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮآﺳﻮن. ﻣﺪول. اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ. 103. MPa×. وزن ﻣﺨﺼﻮص. ﻧﻤﻮﻧﻪ. KN/M3. ﻧﻮع ﺳﻨﮓ. 170-415. 0,27-0,32. 17-103. 28. ﺑﺎزاﻟﺖ. 70-276. 0,26-0,30. 14-83. 26,4. ﮔﺮاﻧﻴﺖ. 35-105.

طلب الإقتباس

تعليقات

اصل مقاله (1855 K)

آنها نشان دادند که مدول يانگ، مدول بالک، نسبت پواسون و . بررسي(Chicot et al., . ديوريت، گابرو، دياباز، گرانیت و ريولیت و سنگ هاي دگرگوني شامل میکاشیست،.

خرید الیاف کربن ، الیاف کربن ، نقش الیاف کربن | بیکران سازان

همچنین نسبت بالای مدول کششی الاستیسیته به وزن دارد و استحکام مناسب در . الیاف بازالت حاصل پروسه گرمایش سنگ بازالت تا دمای ۱۵۰۰درجه سانتی گراد است.

نشریه شماره 55

8 جولای 2003 . ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ . ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﺪوﻝ. ﺍﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ، ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﯾﺨﺰﺩﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ .. ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺁﻫﮑﯽ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﺗﻮﻓﻬﺎ، ﮔﺮﺍﻧﯿﺖ، ﺩﯾﻮﺭﯾﺖ، ﮔﺎﺑﺮو،. ﺑﺎﺯﺍﻟﺖ و.

5786 K - نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

مدول يانگ 200 گيگاپاسکال، نسبت پواسون 0/3 و تنش تسليم 1500. مگاپاسکال فرض .. فقط بر روی نمونه های حاوی سنگ دانه بازالتی مهاباد صورت گرفت. در. ارزيابی.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮاﺳﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن . ﺑﺎزاﻟﺖ. 91/2. آذرﻳﻦ. دوﻟﺮﻳﺖ. 95/2. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ. ﺎ. ﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﺐ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ دارﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي در ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻧ - دانشگاه لرستان

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن، داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. -4 . از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎزاﻟﺖ و دوﻟﻮﻣﻴﺖ.

اي و ﭘﺎﻧﭻ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻲ ﭘﺎﻧﭻ ﺑﻠﻮﻛ ﺶ ﻳ آزﻣﺎ ﺞﻳ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘ - مجله علوم دانشگاه تهران

3 آگوست 2009 . ﺗﻚ ﻣﺤﻮر. ي. ﻜﻳ. ﻲ. از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ي. ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮاﺣ. ﻲ. ﻫﺎي. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ. ﺳﻨﮓ ﻣ .. ﻣﺮﻣﺮ، آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ، ... ﻣﺤﻮري و ﻣـﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴـﻴﺘﻪ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻧﻤـﻮدار ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ.

درباره ما - کوانتوم ایران

الیاف شیشه با مقاومت و مدول یانگ بالا برای سیستم FRP; الیاف کربن با مقاومت و مدول یانگ بالا برای سیستم FRP; الیاف بازالت با مقاومت و مدول یانگ بالا برای.

کسب دانش فنی تولید الیاف بازالت

5 ا کتبر 2016 . الیاف بازالت ویژگی‌های کشساني فوق‌العاده‌ای (مدول کششي يا مدول يانگ . این میلگردها موجود می‌باشد و در ایران نیز معادن سنگ بازالت، بسیار زیاد است.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي در ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻧ - دانشگاه لرستان

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن، داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. -4 . از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎزاﻟﺖ و دوﻟﻮﻣﻴﺖ.

ﮐﺮﻧﺶ ﺑﺘﻦ - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ داﻧﻪ ﻣﻮ - مهندسی عمران مدرس

ﺑﻨﺪي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑـﺘﻦ .. اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮه. ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﯽ. و از ﮔﺪازه. ﻫﺎي ﻣﺬاﺑﯽ ﮐـﻪ ﺳـﯿﻠﯿﺲ ﮐﻤـﯽ دارﻧـﺪ. (. ﺑﺎزاﻟـﺖ. 5) . ﻦ ﺑﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﮐﺸﺸﯽ و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ.

ﭘروژه ﺳﺎزه ﺑﺗن آرﻣﮫ

ﺳـﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ. دﯾﻮار آﺟﺮي 20 ﺳـــﺎﻧﺘﯽ. ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ وﺳــﯿﻤﺎن. ﮐﺎﺷــﯽ دﯾﻮاري. ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ و ﺳــﯿﻤﺎن. ﻋﺎﯾﻖ ﻗــﯿﺮ ﮔﻮﻧــﯽ دوﻻ. ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ و ﺳــﯿﻤﺎن .. ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎب. Σkc. : ﻣﺠﻤﻮع. L. I. ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ در.

تاثیر پارامترهای مختلف بر خواص ضربه پاندولی کامپوزیت‌های .

15 جولای 2013 . ﻱ ﺑﺎﺯﺍﻟـﺖ ﻭ. ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ. ﻫﺎ. ﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺍﻟﺖ ﺧﺎﻟﺺ، ﺷﻴﺸﻪ .. اﻟﯿﺎف ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺳـﻨﮓ ﺑﺎزاﻟـﺖ ﮐـﻪ ... ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻟﯿﺎف داراي ﻣـﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴـﯿﺘﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ در.

ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻣﺎوﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺿﺮﺑﻪ. اي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﺸﺎري ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ و ﺿﺮﻳﺐ. ﭘﻮاﺳﻮن ﺳﻨﮓ، ... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دو ﺳﻨﮓ ﺑﺎزاﻟﺖ و رﻳﻮﻟﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. -7.

تعیین مدول الاستیسیته و مدول تغییر شکل پذیری توده‌سنگ با .

چکیده مدول الاستیسیته (E) و مدول تغییر شکل پذیری (Em) که جزو مهمترین خصوصیات توده سنگ بوده و بیان کننده رفتار مکانیکی توده سنگ هستند. این مدولها خود نیز.

مت سوزنی بازالت - آبراهه سازه

بازالت یك سنگ آتشفشانی طبیعی و خنثی با گستره دسترسی در سراسر جهان است. . دارد و از نظر مدول كشی تقریباً معادل شیشه با استحكام بالا و حتی كمی بهتر است.

ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻣﺎوﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺿﺮﺑﻪ. اي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﺸﺎري ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ و ﺿﺮﻳﺐ. ﭘﻮاﺳﻮن ﺳﻨﮓ، ... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دو ﺳﻨﮓ ﺑﺎزاﻟﺖ و رﻳﻮﻟﻴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. -7.

سنگ - TickStone| تیک استون

از این تعداد ۳۹ پروانه برای استخراج گرانیت ۶۰ پروانه برای استخراج مرمر ، ۲۷۱ پروانه . در مقابل سایش در اثر عبور و مرور ، مدول الاستیسیته و سختی و صلابت سنگ .

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک - مهندسى سنگ-گزارشها-زمين لغزش .

. که سنگهاى تشکيل دهنده آن به شکل عمده شامل سنگهاى آتشفشانى تراکى آندزيت تا آلکالى بازالت مگا پور فيرى همراه با .. در ناحيه مورد بررسى رفتار سنگ از نوع الاستيک- شکننده بوده است. . که E : مدول الاستيسيته سنگ (مدول يانگ توده سنگ) است.

کسب دانش فنی تولید الیاف بازالت

5 ا کتبر 2016 . الیاف بازالت ویژگی‌های کشساني فوق‌العاده‌ای (مدول کششي يا مدول يانگ . این میلگردها موجود می‌باشد و در ایران نیز معادن سنگ بازالت، بسیار زیاد است.

ﮏ ﺳﻨﮓ ﻴ ﺟﺰﻭﻩ ﻣﮑﺎﻧ ﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ

ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺭﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﺩ .. ﻣﺪول ﺑﺮﺷﻲ. ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد، ﻗ. ﻀﻴﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دو ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم.

ﮏ ﺳﻨﮓ ﻴ ﺟﺰﻭﻩ ﻣﮑﺎﻧ ﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ

ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺭﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﺩ .. ﻣﺪول ﺑﺮﺷﻲ. ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد، ﻗ. ﻀﻴﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دو ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم.

چه مقاومت فشاری بتن c35 است

بتون که در حقیقت یک نوع سنگ ساخته دست بشر است، از مقاومت فشاری . . چه ارتباطی بین مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری بتن و قابلیت انقباض آن وجود دارد؟

Pre:pva شن محدود
Next:سیستم های سیاسی در غرب اروپا و چین از 1000 1300