دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ11 جولای 2006 . در ﭘﺎﻳﺎن، از ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎ .. زﻧﻲ. 39. 4-5-. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. 39. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. -. ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ .. ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮش، ﺳﺎب وﺻﻴﻘﻞ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ .. ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ... ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎس ﺳﻜﻮي اﺑﺰار ﺑﺮش ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮك و ﺳﻜﻮي دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺮش .. و ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮاردي از ﻛﺮوﻧﺪوم ﻧﻴـﺰ.دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب,ماشینهای سنگ زنی و سنگ سمباده - فولاد مهر28 ژانويه 2018 . به منظور تیز کردن ابزار کاربیدی سنگ سمباده های مخصوص wings وجود دارند . . قبلاً برای تولید کارگاه مجبور بود دو عدد دستگاه دریل را درگیر این کار نماید .. حرکتهای اصلی این ماشین عبارتند از: ۱- حرکت دورانی چرخ سنگ ۲- حرکت چپ و . انواع عملیات سنگ زنی ، به ویژه عمل تراش آسان و پرداخت خوب تولید می شود.دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب,ساخت تجهیزات مکاترونیکی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیاز دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان ها نمره . زنی(قسمتهای چرخ،محور ومیکسر کامیون را آموزش خواهید داده خواهد شد. ... در نوار ابزار اصلی محیط مونتاژ بر اساس شماره دستور، کارکرد هر دستور را در جدول زیر بنویسید. .. در پایان کار قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا رنده و قطعة کار را باز کنید؛.

طلب الإقتباس

تعليقات

فصل سوم - ایجادجریان الکتریکی دراثرتابش نور و گرما - دانشگاه بین .

با جايگزين کردن اين دو تابع در معادله شرودينگر مي توان نوشت. : تقسیم بر .. ابزار. الكترونیک. نیاز. به. آن. است. که. تغییر. م. قاومت. چنداني. نداشته. باشیم،. در. اين .. کاربید. سیلیسیم. SiC). ،(. هم. از. يک. ديد. عايق. ازو. ديد. ديگر. نیمه. رسانا. است . اگر. در .. اندازه گیري فشار جريان برق، حرارت، پالريزاسیون، شتاب و چرخ. ش.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ - دانشگاه آزاد دهاقان

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري ﻳﻚ ﻣﺎده ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺪه، ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر و .. ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮاش و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. .. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮزﻛﺎري و ﺳﻨﮓ زﻧﻲ، اﺑﻌﺎد ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﻜﻞ ( ... ﺗﻮﺳﻂ زاوﻳﻪ ﺑﺮاده ﻣﺜﺒﺖ روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاده ﺧﻮب و اﺻﻄﻜﺎك در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاده ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. .. ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ (ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ، ﺷﺎﻓﺖ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻫﺎ، ﻣﺤﻮرﻫﺎ، ﭘﻴﻦ ﻫﺎ و .

آموزش عمومی ایمنی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ابزار. دستی ............. ................... ... 77. اصول. منای. ی. کار با ماش. نی. آالت ............................ 80.

انواع سنباده چوب و دستگاه های سنباده زنی - آیچوب

4 ژوئن 2014 . مواد طبیعی: ماسه – سنگ چخماق (فلینت) – سنگ کوارتز – سنگ لعل (گارانت) مواد مصنوعی: کربور سیلیسیم – اکسید آلومینیم – براده فلزات – کاربید سیلیسیم . اما در رنگ کاری چوب معمولاً در مراحل پایانی و پس از سیلر کاری از پوست آب . سنباده دارای دو سطح از جنس مختلف می‌باشند که یکی از پلاستیک برای سطوح.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

16 آوريل 2018 . ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر ﺑـﺎ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺧـﻮب و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ .. ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ زﻫﺮه ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃـﻲ دو روز ﻣﺒﺎﺣـﺚ ... ﺎه ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺑﺮﻗﻲ، ﺳﻔﺎل ... ﻫﺎي در ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻢ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴ. ﻦ ﺷﻮد . ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻴﺸﻪ و ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ .. ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ.

2 ﻓﺼﻞ

2 ژانويه 2017 . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺑﻜﺸﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎري ﻛﻪ ﺑ. ﺎ ﻓﻠﺰ وارد ﻣﻲ ... ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻻﺳﺘﻴﻚ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد،. ﺑﺮﺟﻬﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮاه ... ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي. 500. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، .. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮش و ﺳﺎﻳﺶ در ﭼﺮخ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ زﻧﻲ. 9). ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ... ﺧﻮب ﺑﻮده و. ﻧﻴﺰ ﭼﻜﺸﺨﻮارﻧﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ درآورده ﺷﻮﻧﺪ.

ماشینهای سنگ زنی و سنگ سمباده - فولاد مهر

28 ژانويه 2018 . به منظور تیز کردن ابزار کاربیدی سنگ سمباده های مخصوص wings وجود دارند . . قبلاً برای تولید کارگاه مجبور بود دو عدد دستگاه دریل را درگیر این کار نماید .. حرکتهای اصلی این ماشین عبارتند از: ۱- حرکت دورانی چرخ سنگ ۲- حرکت چپ و . انواع عملیات سنگ زنی ، به ویژه عمل تراش آسان و پرداخت خوب تولید می شود.

ابزار برش فلزات

3- مواد اولیه ای که تا اندازه معینی سنگ زنی شده اند. .. اگر ابزار از تنظیم خارج شده اند باید هر دو (رنده و سوزن کپی) دوباره تنظیم شوند. .. 1- سطح لازم در پایان کار. .. کم است برای دست یافتن به یک سطح حکاکی طده خوب باید محور فرز گیر دارای سرعت زیادی شد. ... 4-چرخ سنگ را تمیز کنید تا صحیح بچرخد و دارای شکل و اندازه لازم شود.

سنگ زنی - joudaki.tk

دانه. ها. چرخ. سنگ. زني. داراي. بينهايت. نقطه. برش. ا. ست. ➢. پرداخت. سطحي. خوب. ➢. سنگ. زني . سرعت. دوراني. خود. بچرخاند. سرعت. چرخش. آن. 0.25-1 m/s. است. هر. دو. چرخ. در. يك. امتداد. مي .. ذرات. ساينده. ) اكسيد. الومينيوم. يا. كاربيد. س. يليسيم. (. كه. به. ماندرل. چسبيده. اند. انجام . ار. كمي برداشته مي شود ابزار بسيار شبيه قطعه است.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ - دانشگاه آزاد دهاقان

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري ﻳﻚ ﻣﺎده ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺪه، ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر و .. ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮاش و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. .. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮزﻛﺎري و ﺳﻨﮓ زﻧﻲ، اﺑﻌﺎد ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﻜﻞ ( ... ﺗﻮﺳﻂ زاوﻳﻪ ﺑﺮاده ﻣﺜﺒﺖ روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاده ﺧﻮب و اﺻﻄﻜﺎك در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاده ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. .. ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ (ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ، ﺷﺎﻓﺖ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻫﺎ، ﻣﺤﻮرﻫﺎ، ﭘﻴﻦ ﻫﺎ و .

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

اين مجله تا پايان سال 88 با عنوان فني مهندسي مدرس منتشر شده است. . بررسي تجربي و عددي رفتار سازه هاي ساندويچي با اتصال دو طرفه تحت بارگذاري ضربه سرعت پايين ... كنترل يك ربات چرخ دار در حضور لغزش چرخ ها به روش تطبيقي بازگشت گام به گام . تاثير نوع روانكاري بر دما و سايش ابزار در تراشكاري فولاد AISI 304

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین .

2 مه 2018 . جستجوی پیشرفته | استعلام پایان نامه . طراحی جاذب دینامیکی برای رفع عیب یک ماشین ابزار . طراحی معکوس مرزی محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد و تابش . طراحی کنترلر فازی برای کنترل ربات پاندول معکوس چرخ دار با استفاده ازالگوریتم ژنتیک .. تحلیل حرکت، طراحی و ساخت دستگاه سوپاپ تراش (سنگ زن)

دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب,

رنده نجاری دیوالت مدل dw680 - ابزار صنعتی

لوازم جانبی. کیسه خاک گیر محافظ تیغه تنگستن کاربید. منبع تغذیه. برقی. نوع تیغه. خشک بر . رنده بغل دو راهه AEG مدل PL-750. افزودن به علاقه مندی ها. اضافه شد!

ساخت تجهیزات مکاترونیکی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان ها نمره . زنی(قسمتهای چرخ،محور ومیکسر کامیون را آموزش خواهید داده خواهد شد. ... در نوار ابزار اصلی محیط مونتاژ بر اساس شماره دستور، کارکرد هر دستور را در جدول زیر بنویسید. .. در پایان کار قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا رنده و قطعة کار را باز کنید؛.

مته - Wikiwand

مته ابزاری بُرنده برای سوراخ کردن اشیا و وسایل است. . این لایه‌ها در درون پوششی از ماده خاکستری از جنس کاربید تنگستن قرار دارند. .. با مته‌های بزرگتر و همچنین ایجاد یک حالت مخروطی کنگره‌دار در پایان قطعه کار برای جاهایی که . برای ایجاد سوراخ مخروطی بین دو مرکز برای شروع پروسه ساخت (ماشین تراشهای معمولی یا ماشین سنگ زنی.

دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب,

کیفیت ابزار حفاری سنگ & دکمه مته سازنده

Ltd است بهترین ابزار حفاری سنگ, دکمه مته و صلیب بیت تامین کننده, ما تا . T38 کاربید تنگستن مته حفاری ابزار جمع راک بیت . تونل مسافت بار کمپرسی ماشین آلات زیرزمینی LHD با چهار چرخ .. محصولات به پایان رسید، به خصوص طراحی / تجهیزات مهندسی و خدمات از چین است. . 12 ° فرز CNC دکمه مته مته سنگ برای تونل زنی.

مته - Wikiwand

مته ابزاری بُرنده برای سوراخ کردن اشیا و وسایل است. . این لایه‌ها در درون پوششی از ماده خاکستری از جنس کاربید تنگستن قرار دارند. .. با مته‌های بزرگتر و همچنین ایجاد یک حالت مخروطی کنگره‌دار در پایان قطعه کار برای جاهایی که . برای ایجاد سوراخ مخروطی بین دو مرکز برای شروع پروسه ساخت (ماشین تراشهای معمولی یا ماشین سنگ زنی.

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . در ﭘﺎﻳﺎن، از ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎ .. زﻧﻲ. 39. 4-5-. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. 39. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. -. ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ .. ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮش، ﺳﺎب وﺻﻴﻘﻞ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ .. ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ... ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎس ﺳﻜﻮي اﺑﺰار ﺑﺮش ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮك و ﺳﻜﻮي دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺮش .. و ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮاردي از ﻛﺮوﻧﺪوم ﻧﻴـﺰ.

دانش فنی پایه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

دانش فنی پایه )رشتۀ ماشین ابزار( 210419 نام کتاب: .. می آورد مانند چوب، استخوان و به ویژه سنگ. تدریجاً . اپراتور دستگاه های چرخ دنده زنی. 16 .. سه ساله را در دو ماه فرا گرفته و به ایران باز می گردند. .. به عبارتی یک گزارش خوب باید به پنج سؤال: چه چیز؟ .. با برش طول 40 میلی متری، کار برش گوشۀ مستطیلی به پایان می رسید.

دو کاربید چرخ ابزار چرخ سنگ زنی پایان خوب,

(GRINDING) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ

ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﺎن اﻧﺴﺎن. ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻏﺎرﻧﺸﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰار و ﺳﻼح. ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻮرد . ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل . اﻣﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺧﺰﺷﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﭼﺮخ ﺳﻨﮓ ﻓﺮم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره در داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻓﺮو . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار ﺧﻮب .. دو ﻧﻮع دارد. -1: ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه. -2. ﺳﺒﺰ رﻧﮓ. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻛﺎرﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

تراش شیشه - بیتوته

قدیمی ترین کار تکمیلی و بر روی شیشه تراش آن است که به دو دسته تقسیم می شود: . صنعتگران تراش قلمه الماسه ای که نوک آن از کاربید تنگستن می باشد را ترجیح می دهند . صنعتگران به کمک سنگ های مخصوصی که درجه سختی آن ها بیش از سختی شیشه . سرعت چرخ های تراش و دیسک تراش کاری در ارتباط مستقیم با نوع تراش است و.

Tobacco dictionary - شرکت دخانیات ایران

BASKET, صفحه مشبک در ماشینهای دمارکشی که چرخ دندانه دار در داخل ان به سرعت می .. broad-nose finishing tool, ابزار پرداختکاری لبه پهن .. CASING, سس زنی (سس زنی به توتون قبل از برش: محلول سس از اجزا مختلفی .. conclude98, به پایان رسانیدن .. FINAL ROLL DRUM, سیلندر نهائی- برروی این سیلندر دو سیگارت بریده شده.

Pre:thyssenkrupp 63 114 سنگ شکن
Next:pavimentadora سریال گرین آرایشگر