مقاومت فشاری بتن مکعب به مدت 7 روز به عنوان آزمایش

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساختعملکرد. بتن. در. برابر. نفوذ. یون. کلراید و رابطه آن با ناحیه انتقال،. به. عنوان. معیار . قرار. گرفته است. از. آزمایش. هاي. مقاومت. فشاري،. مقاومت. کششی. غیر. مستقیم .. سیمان. موجب. افزایش. مقاومت. مکانیکی. و. بهبود. در. دوام. می. شود . پاپاداکیس ]. 7 ... به. مدت. 72. ساعت. مطابق. استاندارد. EN 12390-8. در. سن. 28. و. 90. روز. انجام. شد.مقاومت فشاری بتن مکعب به مدت 7 روز به عنوان آزمایش,مقاومت فشاری بتن مکعب به مدت 7 روز به عنوان آزمایش,مقاومت فشاری 28 روزه بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران29 جولای 2016 . ولی به عنوان مثال و به طور کلی مقاومت بتن با عیار 350 کیلوگرم در مترمکعب برای نمونه های مکعبی 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برای 28 روز.بررسی تاثیر میزان هوای غیر عمدی بر مقاومت و دوام بتن حاوی مواد افزودنیدوامی آن موثر است؛ به عنوان مثال همواره مقاومت فشاری بتن ارتباط مستقیم با تراکم .. ترتیب ٪۱۵ و ۳۰ وزنی سیمان در مقایسه با بتن معمولی در مدت شش ماه مورد بررسی و .. ماسه مصرفی از نوع رودخانه ای با وزن مخصوص ۲۶۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب، با .. Page 7 . شکل ۲- نتایج آزمایش مقاومت فشاری ۷، ۲۸ و ۹۰ روز کلیه نمونه های ساخته شده.

طلب الإقتباس

تعليقات

کلینیک بتن ایران ( 44618462-44618379) - كنترل بتن و پذيرش آن .

كنترل كيفي بتن به عنوان محصول توليدي در دو مرحله انجام مي‌شود. . آزمايش هاي تعيين اسلامپ و هواي بتن يا هر دو آن ها را بايد ظرف مدت 5 دقيقه پس از تهيه آخرين بخش . طبق آبا اگر حجم بتني در يك كارگاه از 30 متر مكعب كمتر باشد دستگاه نظارت به .. مقاومت فشاري 7 روزه 5/7 درصد · كنترل عمل‌آوري بتن جهت بررسي و قضاوت در مورد نحوه و.

اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مكانیكي بتن حاوی خرده الستیک و .

به این صورت که نمونه ها در محلول رقیق شده ی اسید)pH 1( قرارگرفته و در بازه. های زمانی 40 ،20 و 60 روز تحت آزمایش های مدول االستیسیته، کشش غیر مستقیم، مقاومت.

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

تنش فشاری در محل اعمال نیرو به نمونه بتنی ایجاد می . به عنوان تکیه .. های بتن پودری واکنش پذیر به مدت. 7. روز در آب. بـا دمـای. 64. درجـه و نمونه. های بتن معمولی به مدت . ی مکعب مستطیلی ) cm. 67. 7×. 5/. 7×. 5/. (( و آزمایش. های. مقاومت برشــی. به روش.

روزه 7 روزه بتن از طریق مقاومت 82 مقاومت فشاری پیش بینی

بتن از مصالح بسيار پر کاربرد و مهم در صنعت ساختمان به ويژه در سازه های بتني ميباشد . جهت . داده اند تا به کمک آن در سن. ين. کم بتن مثل. ،۵. ،۹. 7. روز. ه. نيز بتوان مقاومت. 22 . واژهای کليدی : آزمايش مقاومت فشاری بتن ، مقاومت فشاری در سنين مختلف . به عنوان يک مثال عددی برای. بتني که با سيمان تيپ يک تهيه شده و در تاريخ. 7.

بررسي ارتباط مقاومت فشاري بتن با ساير پارامترهاي . - ResearchGate

ي ﺑﺘﻨﯽ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ، .. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﺮ روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﮐي. ﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ. آن. ﻫﺎ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺘﻦ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. )7.(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﯽﻣ. ﺗﻮان . ﺪه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺘﻦ. اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. آزﻣﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻣﺪت. 5. روز در. آون ﺑﺎ دﻣﺎي. 50.

بررسي ارتباط مقاومت فشاري بتن با ساير پارامترهاي . - ResearchGate

ي ﺑﺘﻨﯽ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ، .. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﺮ روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﮐي. ﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ. آن. ﻫﺎ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺘﻦ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. )7.(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﯽﻣ. ﺗﻮان . ﺪه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺘﻦ. اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. آزﻣﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻣﺪت. 5. روز در. آون ﺑﺎ دﻣﺎي. 50.

بررسی و مقایسه آزمون های ارزیابی پارامترهای دوام بتن درحاشیه خلیج فار

19 مارس 2014 . ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. دوام. ﺑﺘﻦ. درﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. (ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻦ. ﺳﺎده. 10. ) .. ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ دوام ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ . ﻣﺘﺮي. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 7. روز ﻋﻤﻞ. آوري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺮش. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ . 0/. اﻧﺒﺴﺎط در اﺗﻮﮐﻼو %. 3. روزه. 15. /. 125. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. ×. 103. (KN m. ( ⁄. 7 ... ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺬب آب ﮐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ.

تست مقاومت فشاری بتن - آپارات

تست مقاومت فشاری بتن |||| انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن ||| مجری . 7 مرداد 1397 . انستیتو تخصصی بتن مقاوم سازی بتن ترمیم بتن اب بندی بتن دنبال کردن . 5 روز پیش . در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک.

Microsoft Word - ravani beton_3600 - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

مقاومت بتن به پارامترهای زیاد، مشکل به نظر می رسد به این جهت تا کنون نیز از اندازه گیری کمی . کلمات کلیدی : بتن، اسلامپ، روانی، افت، مقاومت فشاری، نمونه آزمایش.

ساختن و عمل آوری نمونه بتنی در آزمایشگاه برای آزمون مقاومت فشاری .

26 مه 2010 . نتایج آزمایش مقاومت فشاری تا حدی تحت تاثیر تغییرات در نوع نمونه . معمولا مقاومت فشاری بتن به عنوان یک عامل ضروری و با ارزش ترین خاصیت بتن در نظر گرفته می شود. . 7-چکش لاستیکی یک چکش با سر پلاستیکی به وزن 30±600 گرم . از آنکه سطح فوقانی مکعب به وسیله ماله پرداخت گردید آنرا به مدت 4±24.

ساختن و عمل آوری نمونه بتنی در آزمایشگاه برای آزمون مقاومت فشاری .

26 مه 2010 . نتایج آزمایش مقاومت فشاری تا حدی تحت تاثیر تغییرات در نوع نمونه . معمولا مقاومت فشاری بتن به عنوان یک عامل ضروری و با ارزش ترین خاصیت بتن در نظر گرفته می شود. . 7-چکش لاستیکی یک چکش با سر پلاستیکی به وزن 30±600 گرم . از آنکه سطح فوقانی مکعب به وسیله ماله پرداخت گردید آنرا به مدت 4±24.

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

عملکرد. بتن. در. برابر. نفوذ. یون. کلراید و رابطه آن با ناحیه انتقال،. به. عنوان. معیار . قرار. گرفته است. از. آزمایش. هاي. مقاومت. فشاري،. مقاومت. کششی. غیر. مستقیم .. سیمان. موجب. افزایش. مقاومت. مکانیکی. و. بهبود. در. دوام. می. شود . پاپاداکیس ]. 7 ... به. مدت. 72. ساعت. مطابق. استاندارد. EN 12390-8. در. سن. 28. و. 90. روز. انجام. شد.

ﻫﺎي دوام ﺑﺘﻦ ﺣﺎوي رﯾﺰاﻟﯿﺎف وﻻﺳﺘﻮﻧﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧ - نشریه مهندسی عمران و .

17 آوريل 2016 . اي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﺘﻦ ﻣﻄﺮح . ﻫﺎ از ﭘﻮزوﻻن ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ وﻻﺳﺘﻮﻧﯿﺖ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. وﻻﺳﺘ. ﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ... آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري. ،7. 28. و. 90. روزه، . ﻣﮑﻌﺐ). آزﻣﺎﯾﺶ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ در ﺳﻨﯿﻦ. ،7. 28. و. 90. روز ﺑﺮ روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﮑﻌﺒﯽ و ﺑﺮ. اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

بررسی تأثیر مقدار الیاف و رده مقاومت بر مشخصات مکانیکی بتن با .

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از الیاف فولادی مقاومت ضربه‌ای، زمان . و خمشی را به خوبی افزایش داده اما تأثیر چندانی بر مقاومت فشاری بتن ندارد. . در سال 1910 یک سری آزمایشات برای مقاومت بتن به وسیله الیاف کوتاه توسط Porter انجام شد. . فولادی، مقاومت کششی به صورت خطی افزایش می‌یابد و سرعت افزایش در 7 روز.

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

تنش فشاری در محل اعمال نیرو به نمونه بتنی ایجاد می . به عنوان تکیه .. های بتن پودری واکنش پذیر به مدت. 7. روز در آب. بـا دمـای. 64. درجـه و نمونه. های بتن معمولی به مدت . ی مکعب مستطیلی ) cm. 67. 7×. 5/. 7×. 5/. (( و آزمایش. های. مقاومت برشــی. به روش.

Microsoft Word - ravani beton_3600 - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

مقاومت بتن به پارامترهای زیاد، مشکل به نظر می رسد به این جهت تا کنون نیز از اندازه گیری کمی . کلمات کلیدی : بتن، اسلامپ، روانی، افت، مقاومت فشاری، نمونه آزمایش.

١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ ١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ

Page 7 . ﺷﻤﻊ زﻧﻲ زﻳﺮ ﻗﺎﻟﺐ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺘﻦ هﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻘ. ﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ . ﺑﺘﻦ. : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻ وﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺸﺸﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد . ﻣﻴﻠﮕﺮدهﺎي ﻓﻮﻻدي. : ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .. ﻣﻜﻌﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ. F' c. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ هﻤﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﭘﺲ از. ٢٨. روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

مقاومت فشاری بتن مکعب به مدت 7 روز به عنوان آزمایش,

بررسی تأثیر مقدار الیاف و رده مقاومت بر مشخصات مکانیکی بتن با .

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از الیاف فولادی مقاومت ضربه‌ای، زمان . و خمشی را به خوبی افزایش داده اما تأثیر چندانی بر مقاومت فشاری بتن ندارد. . در سال 1910 یک سری آزمایشات برای مقاومت بتن به وسیله الیاف کوتاه توسط Porter انجام شد. . فولادی، مقاومت کششی به صورت خطی افزایش می‌یابد و سرعت افزایش در 7 روز.

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪول ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ

7 نوامبر 2009 . ﺗﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﺸﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻤﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪول ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ. ،r f، . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﻛﻢ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .. ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺐ. ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑﻪ. ﻃﻮل. 35. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺑﻌ. ﻲ. ﺑﻪ ﺿﻠﻊ. 10. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ .. در ﻳﻚ روز و در ﺣﺠﻤﻲ در ﺣﺪود. 100 . اي. ﭘﻴﺶ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎري، ﻣﻄﺎﺑﻖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ASTM-C617. ، ﻛﻼﻫﻚ. ﮔﺬاري. ﺷﺪﻧﺪ. ].7[.

مقاومت فشاری بتن مکعب به مدت 7 روز به عنوان آزمایش,

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺮﺳﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺟﺮاﯼ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺤـﻞ ﮐﺎرﮔـﺎﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ هﻨﮕـﺎم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ هﻔـﺖ روزﻩ. N/mm2. ﺣـــﺪ . ﺁزﻣﺎﯾﺶ هﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرﯼ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ روﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻼت هﺎﯼ ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪْ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ... روز. ) ﮐﻢ اﺳﺖ . ﭘﻮزﻻن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺳﻴﻤﺎن هﺎﯼ ﭘﻮزﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ .. هﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺳﺎزﻩ.

روزه 7 روزه بتن از طریق مقاومت 82 مقاومت فشاری پیش بینی

بتن از مصالح بسيار پر کاربرد و مهم در صنعت ساختمان به ويژه در سازه های بتني ميباشد . جهت . داده اند تا به کمک آن در سن. ين. کم بتن مثل. ،۵. ،۹. 7. روز. ه. نيز بتوان مقاومت. 22 . واژهای کليدی : آزمايش مقاومت فشاری بتن ، مقاومت فشاری در سنين مختلف . به عنوان يک مثال عددی برای. بتني که با سيمان تيپ يک تهيه شده و در تاريخ. 7.

ارزیابی مقاومت بتن خود تراکم و بتن معمولی گیری به روش مغزه های .

مقاطع پرآرمه وجود دارد به غیر از تراکم زیاد میلگردها، که تغییر آن ... طرح اختالط آزمایش شده بتن معمولی و بتن خود متراکم برای یک متر مکعب بتن. نوع بتن. شن) kg.

ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري. ﺑﺘﻦ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﺳﺎﺳﻲ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻣﺎده. در. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺘﻦ .. آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه. داﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ. 5/9. ﻴﻣ. ﻨﺪه و ﺑﺮا. ي. ﺳﺎﺧﺘﻦ. ﺠﻲ آب ﺻﻮرت ﮔﺮ. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ. 2. روز در ﺣﻤﺎم آب . ل از ﻓﻮق روان ﻛﻨﻨﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠ. ﻣﻴﺰ ﻟﺮزه ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. ﺲ از آن. ﺑﻪ ﻣﺪت. 27. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 174×87. 5 . ﻣﻜﻌﺒ. ﻲ. و اﺳﺘﻮاﻧﻪ. يا. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﻚﻳ. ﻃﺮح اﺧﺘﻼط در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ. ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد.

Pre:توده دسته باریت
Next:قیمت های تاریخی کک نفتی