اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی

Full Paper-Fa - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی .به کلیه عملیاتی که موجب بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک گردد تثبیت خاک گفته . محیطی فراوانی از جمله تاثیر بر کیفیت آب منطقه، ایجاد گرد و غبار پس از خشک شدن کامل، . در سال ۲۰۱۰ ، نتایج ترکیب گل سنگ با سه نوع خاک رس را از نظر خواص.اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی,تأثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی .12 مه 2015 . ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﺎﻣﻴﺲ، ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻠﻴﺲ. ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﮔﭽﻲ. ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻋﺎﺑﺪﻱ ﮐﻮﭘﺎﻳﻲ . ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﮔﭽﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺮﺷﻲ، ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﺩ . ﻭﻟﻲ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ . ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﮔـﭻ. ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻩ .. ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻠﻴﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎً، ﺫﺭﺍﺕ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﮔﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺻـﺎﻑ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻧﮓ، . ﺯ ﺳﻨﮓ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ. (. ﺑـﺎ ﮊﻧـﺰ.اصلاح و به سازی خاک های رمبنده - نشریه زمین شناسی مهندسیهای سنگی همراه با میل مهار. از .. پارامترهای ژئوتکنیکی و پتانسیل رمبندگی اليه ... گرد. ]د. 31 .[. اثرات تثبیت با آهک بر خواص خاک را می. توان به دو بخش آنی و دراز.

طلب الإقتباس

تعليقات

مقاله بررسی روش های کنترل گرد و خاک در معدن - سیویلیکا

یکی از آلودگی های مهم در صنایع مختلف و معدن کاری ایجاد گرد و غبار میباشد. . در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از . روش های کنترل گرد و خاک در معدن، دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران، کرمان، دانشگاه.

تأثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی .

12 مه 2015 . ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﺎﻣﻴﺲ، ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻠﻴﺲ. ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﮔﭽﻲ. ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻋﺎﺑﺪﻱ ﮐﻮﭘﺎﻳﻲ . ﭘﺎﻣﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﮔﭽﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺮﺷﻲ، ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﺩ . ﻭﻟﻲ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ . ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﮔـﭻ. ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻩ .. ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻠﻴﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎً، ﺫﺭﺍﺕ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﮔﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺻـﺎﻑ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻧﮓ، . ﺯ ﺳﻨﮓ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ. (. ﺑـﺎ ﮊﻧـﺰ.

Full Paper-Fa - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی .

به کلیه عملیاتی که موجب بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک گردد تثبیت خاک گفته . محیطی فراوانی از جمله تاثیر بر کیفیت آب منطقه، ایجاد گرد و غبار پس از خشک شدن کامل، . در سال ۲۰۱۰ ، نتایج ترکیب گل سنگ با سه نوع خاک رس را از نظر خواص.

Full Text

3 نوامبر 2010 . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي. ) در زﻳﺮ ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﺘﻚ ﻣﺘﺮاﻛﻢ. ﮔﺮد .ﺪﻳ . آﻫﻚ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار دارد . ﺧﻮاص ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻫﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻣﻘﺪار ﮔﭻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﺧﺎك از ﻣﻴﺰان ﮔﭻ اﺳﺖ.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار - سیویلیکا

اثرات گرد و غبار بر سلامت، رفتار و تولیدات زنبورعسل در استان خوزستان. (مقاله کامل) . ۱۳. ارزش گذاری فواید استفادهای غیرمستقیم رودخانه کارون. (مقاله کامل)

اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

27 ژوئن 2010 . ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ . ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ. ﭼﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎﻓﺖ، داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ، ﺧﻮاص ﺧﻤﻴﺮي، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﻛﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ. ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﺮﻛﻴﺐ .. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻴﻦ ذرات درﺷﺖ. ﺗﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ داﻧﻪ. ﻫـﺎ ... اﺛـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ در. ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن .. ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آذرﻳـﻦ.

اصلاح و به سازی خاک های رمبنده - نشریه زمین شناسی مهندسی

های سنگی همراه با میل مهار. از .. پارامترهای ژئوتکنیکی و پتانسیل رمبندگی اليه ... گرد. ]د. 31 .[. اثرات تثبیت با آهک بر خواص خاک را می. توان به دو بخش آنی و دراز.

ﻣﺒﺤﺚ هﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮر

این کتاب شامل بررسی های مورد نیاز طراحی های ژئوتکنیکی با اهداف گرد آوری اطلاعات لازم از. ساختگاه برای طراحی ایمن . ۷ -کیفیت و خواص سنگها و توده۱۳. های سنگی. V- ۱۳. -. ۳. -. ۳ -مقاومت فشاری تک محوری وا. تغییر شکل . ۴ گسیختگی بر اثر لغزش.

اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست - مجله دانشگاه علوم .

اﺛﺮات. ﻃﻮﻓﺎن. ﻫﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻋﺒﺎس ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ. 1. ، ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎر اﺣﻤﺪي. 2. ،. ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺟﻌﻔﺮزاده . ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري اﺛﺮات ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ دارﻧﺪ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ... ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﺼﻠﺐ ﻣﺠﺎري ﻛﻠﻴﻪ و رﮔﻬﺎي ﺧﻮن. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . آﻫـﻦ ... ﺧـﻮاص ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ.

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی سدهای زیرزمینی - نشریه زمین .

توجه به پارامترهاي مختلفی از قبیل عرض مقطع، عمق سنگ کف، دبی عبوري، نوع . تأثیر. کم. تر. بر اکوسیستم. منطقه نسبت به حالتی که مخزن در سطح زمین ... تنها در گمانه واقع در محل محور مشاهده. گرد. د،ی. از این رو. آزمون حدود آتربرگ تنها در نمونه. هاي.

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی سدهای زیرزمینی - نشریه زمین .

توجه به پارامترهاي مختلفی از قبیل عرض مقطع، عمق سنگ کف، دبی عبوري، نوع . تأثیر. کم. تر. بر اکوسیستم. منطقه نسبت به حالتی که مخزن در سطح زمین ... تنها در گمانه واقع در محل محور مشاهده. گرد. د،ی. از این رو. آزمون حدود آتربرگ تنها در نمونه. هاي.

نويسنده: مترجمان - ResearchGate

براساس ويرايش 2011 يکي ديگر از مجموعه خواص و رفتار مهندسي سنگ ها کتاب . ژياوتانگ شانگهاي و فوق ليسانس مهندسي ژئوتکنيک از دانشگاه تونگژي و فوق ... 6-6- تأثير تنش هاي محصورکننده)جانبي( بر مدول تغييرشکل پذيري توده سنگ .. گيري مي شود(‌نسبت به افق و جهت آزيموت آن)که در جهت ساعت گرد نسبت به شمال اندازه.

سنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ به مواد جامدی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با . در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر .. و مبدل به پوسته‌های سخت و برآمدگی‌هایی می‌شود که گرد آهکی در اطراف آن وجود دارد. . (۱۳۸۱)، "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک"، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۹۵۴ صفحه.

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران - همایش های ایران

ارزیابی خواص نامطلوب ماسه سنگ های قرمز فوقانی و روش های بهسازی آن جهت استفاده در بتن . بررسی اثر ناپیوستگی های زمین شناسی در ناهمسانگردی توده سنگ با روشتحلیل . بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد تنگاب سمیرم ... ارزیابی منشاء و مسیر حرکت توفان گرد و غباری 13 لغایت 17 تیر ماه 1388.

چرا گرد و غبار هر سال نفس‌ خوزستان را تنگ‌تر می‌کند؟ | دیجی‌کالا مگ

21 فوریه 2016 . گرد و غبار، خشکی تالاب‌ها، کاهش سطح آب رودخانه‌ها و افزایش میزان آلودگی . و در عین حال ورود نمک به عرصه‌های تالابی در درازمدت تاثیر بارزی نه‌تنها بر.

5 ﺑﺨﺶ - سازمان بنادر و دریانوردی

1 مارس 2011 . ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺤـﺪوده. اي از زﻣـﻴﻦ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﺗـﺎﺛﻴﺮ. ﻗﺎﺑـﻞ. ﻣﻼﺣﻈﻪ .. ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻈﺮي و ﺧﻮاص ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺧﺎك و ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزه در داﺧﻞ ﻳﺎ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺣـﻴﻦ . ﺗﺎﺧﻴﺮ. ﺑﻪ. اﻃﻼع ﻓﺮد ﻣﺴﺌ. ﻮل ﭘﺮوژه رﺳﺎﻧﺪه ﺷـﻮد و. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ. ﮔﺮد. د ﻛﻪ اﺻﻮل ﺑﻪ. ﻛﺎر. رﻓﺘ.

اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست - مجله دانشگاه علوم .

اﺛﺮات. ﻃﻮﻓﺎن. ﻫﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻋﺒﺎس ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ. 1. ، ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎر اﺣﻤﺪي. 2. ،. ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺟﻌﻔﺮزاده . ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري اﺛﺮات ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ دارﻧﺪ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ... ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﺼﻠﺐ ﻣﺠﺎري ﻛﻠﻴﻪ و رﮔﻬﺎي ﺧﻮن. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . آﻫـﻦ ... ﺧـﻮاص ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ.

اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی,

تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی - omransoft

26 ژانويه 2017 . محققان اثرات استفاده از ضایعات گرد و غبار سنگ مرمر را به عنوان ماسه . اضافه کردن آهک به خاك رس، با ایجاد واکنش‌هایی‌، منجر به بهبود در خواص اولیه خاك می‌شوند. . عنوان یک ماده افزودنی برای تغییر در مشخصات ژئوتکنیکی خاک، کمک.

اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی,

ﻣﺒﺤﺚ هﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮر

این کتاب شامل بررسی های مورد نیاز طراحی های ژئوتکنیکی با اهداف گرد آوری اطلاعات لازم از. ساختگاه برای طراحی ایمن . ۷ -کیفیت و خواص سنگها و توده۱۳. های سنگی. V- ۱۳. -. ۳. -. ۳ -مقاومت فشاری تک محوری وا. تغییر شکل . ۴ گسیختگی بر اثر لغزش.

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺁﺑﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﺍﺗﺮﻧﺮ ﻭ ﺑﺮﺭ - مجله علوم دانشگاه تهران

18 آوريل 2005 . ﮔﺮﺩ .ﺩ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،. ﺯﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻭ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮﻁ. ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﭘـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺸﺮ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺧـﺎﻙ ﻭ ﺳـﻨﮓ. ﺗﻮﺳﻂ . ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﻙ.

اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی,

ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ - نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

21 نوامبر 2011 . ﺷﻨﺎﺳﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ. زﻣﯿﻦ. ﭘﯿﺶ روﺳﺖ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. ﺳﻨﮓ،. ﺣﻔﺎري ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه،. TBM. ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺶ. ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﺎر . ﻣﺪاوم و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮاد از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ، در اﺛﺮ ﮐﻨﺶ. -. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، .. ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺑﺰار، .. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و داراي ﺣﺮﮐﺖ.

تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی - omransoft

26 ژانويه 2017 . محققان اثرات استفاده از ضایعات گرد و غبار سنگ مرمر را به عنوان ماسه . اضافه کردن آهک به خاك رس، با ایجاد واکنش‌هایی‌، منجر به بهبود در خواص اولیه خاك می‌شوند. . عنوان یک ماده افزودنی برای تغییر در مشخصات ژئوتکنیکی خاک، کمک.

اثر گرد و غبار سنگ بر خواص ژئوتکنیکی,

نويسنده: مترجمان - ResearchGate

براساس ويرايش 2011 يکي ديگر از مجموعه خواص و رفتار مهندسي سنگ ها کتاب . ژياوتانگ شانگهاي و فوق ليسانس مهندسي ژئوتکنيک از دانشگاه تونگژي و فوق ... 6-6- تأثير تنش هاي محصورکننده)جانبي( بر مدول تغييرشکل پذيري توده سنگ .. گيري مي شود(‌نسبت به افق و جهت آزيموت آن)که در جهت ساعت گرد نسبت به شمال اندازه.

Pre:افزودنی بتن زرق و برق
Next:آخرین اخبار در مورد agmac در جزیره بریتانیا