وزن خشک کل 20 میلی متر

Salvia reuterana Boiss. - فرآیند و کارکرد گیاهی - دانشگاه صنعتی .به شرایط زراعی سبب افزایش ارتفاع گیاه، وزن خشک گیاه، میزان اسانس و تغییر کمی و کیفی اجزاء اسانس شد. . به علاوه، کمترین و بیشترین میزان سزکوئی ترپن هیدروکربنه و نیز میزان کل سزکوئی ترپن ... از گاز هلیم با سرعت جریان ۲ میلی متر بر .. ۳۸/۱۸. ۵۱/۷۸. ۸/۷۷. ۱۶/۸۸. ۸/۲۹. | ۱/۳. ۲/۲۸. ۰/۸۲. ۹۲/۸۳. ۹۶/20. ۹۷/۱۹. جمع. ،('/.۱۰/۱۸).وزن خشک کل 20 میلی متر,رقم اوحدی - موسسه تحقیقات پسته کشوراین رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و 55 تا 60% کل باغات پسته استان را . طول برگ 3/162 میلی متر (متوسط) عرض برگ 4/143میلیمتر (کم)، طول برگچه . وزن خوشه تر 3/53 گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه 7/20 (کم)، وزن پسته خشک هر.ﮔﻨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻗﺎم در ﻗﺪرت ﺑﺬر ﻫﺎي اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺑﺬر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ - ResearchGate2 مه 2018 . ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﻴﺎﻫﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ) ﺑﻮد، ﻛﻪ در دو ﺳﻄﺢ. و 3. 5/1. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﺑﺬر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﺤﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺎرزﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﺗﻨﺶ ﺑﻮده. )20(. و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .. w. وزن ﺧﺸﻚ ﻛﻞ ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ. ﻫﺎي. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. (. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮم. ) ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ.

طلب الإقتباس

تعليقات

فنل کل و صفات زراعي دو گونه آويشن - یافته های نوین در علوم زیستی

21 دسامبر 2017 . دو ﮔﻮﻧﻪ آوﯾﺸﻦ. ﻣﻬﺪي رﺣﯿﻤﯽ. *. و ﻣﻬﺪي رﻣﻀﺎﻧﯽ. درﯾﺎﻓﺖ: 14. /9/. 1395. /. ﭘﺬﯾﺮش: 20. /3/. 1396 . ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم ﮔﺎﻟﯿﮏ. اﺳﯿﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ. ﻣ. ﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .. ارﺗﻔﺎع. 1800. ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺪار .. وزن ﺧﺸﮏ. و. درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ. اﻧﺪازه. ﯿﮔ. يﺮ. ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري از ﮔﯿﺎﻫﺎن در. اواﺳﻂ ﮔﻠﺪﻫﯽ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن.

تأثیر آبیاری و تغذیه روی بر رشد و میزان عملکرد اسانس گیاه مریم گلی

بیش ترین مقدار بیوماس کل مشاهده شده است(4(. از طرف دیگر کمبود . گراد و 310 میلی متر می باشد. آزمایش به . روی(شاهد( با ارتفاع20 سانتی متر از کم ترین ارتفاع بوته برخوردار . (جدول 2(. وزن خشک مریم گلی به طور معني داري تحت تأثیر آبیاری و.

وزن خشک کل 20 میلی متر,

829 K - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع .

برگ سبز (گرم در بوته)، وزن خشک كل اجزای رویشی (ساقه + برگ (گرم در بوته) و ارتفاع بوته . شکل ۲- میزان بارندگی (میلی متر) و تشعشع خورشیدی روزانه (۱-۲. ).

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روﻧﺪ و رﺷﺪ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

ﮐﻞ. و. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. 20. آذر و. 20. دي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. 20. آﺑﺎن ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. /6 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت. /32. 25. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. و ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﻪ، ﺧﻮرﺟﯿﻦ، داﻧﻪ و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮ.

استفاده از الگوی دو مرحله‌ای برای توصیف تسهیم ماده خشک بین برگ و .

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از ﻣﺎده .. ﺑـــﺮگ، ﺳـــﺎﻗﻪ و رﯾﺸـــﻪ در ﻣﻘﺎﺑـــﻞ وزن ﺧﺸـــﮏ را ﺑـــﺎ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘـــﺮ، ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣـــﺎي. 13. درﺟـــﻪ. ﺳـــﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد و ﻧﻮﺳـــﺎن دﻣـــﺎﯾﯽ. 10. درﺟـــﻪ ﺳـــﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. ﻣﯽ .. Received: 20 December, 2015 Accepted: 28 May 2016,.

Untitled

وزن مخصوص در دستگاه آحاد SI معمولا بر حسب نیوتن بر متر مکعب ( N .. مثال: وزن مخصوص طبیعی خاکی با رطوبت %20، 21 . از آنجائی که حجم مرطوب و خشک خاک و همچنین حجم کل خاک معلوم هستند وزن مخصوص مرطوب و ... ۲ میلیمتر از خمیر خاک نمونه (با.

ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻣﺎرﯾﺘﯿﻐﺎل ﺻﻔﺎت رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﻫﺎي - مجله پژوهش های به زراعی

11 ژانويه 2016 . وزن ﺗﺮ ﮔﻞ، وزن ﺗﺮ ﮐﻞ ﺑﻮﺗﻪ، وزن ﺧﺸﮏ ﮔﻞ، وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﺑﻮﺗﻪ و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ ... ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ) در ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺪون. ورﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ. آﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ. 15. و. 20. ﺗﻦ ورﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ.

ﻫﺎ در ﺳﻪ رﻗﻢ ﺧﻴﺎر ﺑﻮﺗﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و وزن ﺧﺸﻚ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

3 سپتامبر 2008 . ﺗﻮﻟﻴﺪ وزن. ﺧﺸﻚ ﻛﻞ. ﺑﻮﺗﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮل دوره. ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن. ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ در ﮔﻴـﺎه. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ). 13( . 20 (. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺻـﻔﺎت. از ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺮوع ﮔﻠـﺪﻫﻲ و .. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ. (. ﺳﺎ. ﻋﺖ در روز. ) ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ. (. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ. 13.

PDF Compressor

(۱۹ میلی متر) هستند با وزن مخصوص و درصد رطوبت بخش رد شده از الک ۳ .. ۲ بخش درشت (بخش درشت دانه) ، Pcبه درصد- قسمتی از کل نمونه که در آزمایش . درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصوص خشک استاندارد از روی این منحنی تراکم تعیین می گردد. .. جدول 1-A1 دانسیته آب. Tempetature cº(fº). 18(. 64). 19 (66). 20 (680). 21 (69/8).

بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک . - بوم شناسی آبزیان

ساعت کل اکسیژن موجود در خاک تخلیه شده و تنها موجوداتی قادر به ادامه زیست .. متر است. بارندگی متوسط سالیانه منطقه حدود. 300. میلی. متر است . اقلیم .. گره و وزن خشک. ریزوم در تیمارهای. 10. سانتی. متر و. 20. سانتی. متر به ترتیب بیشترین و.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روﻧﺪ و رﺷﺪ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

ﮐﻞ. و. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. 20. آذر و. 20. دي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. 20. آﺑﺎن ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. /6 .. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت. /32. 25. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. و ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﻪ، ﺧﻮرﺟﯿﻦ، داﻧﻪ و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮ.

اصل مقاله (884 K)

قابل توجهی در زیتوده شاخ و برگ و وزن خشک کل. نهال ها مشاهده کردند. . میلی متری زیر محدوده ارتباطی خاک و ریشه تجمع . میکرومتر (دقت یک صدم میلی متر) اندازه گیری و با ... Kovatevit B., Miladinovit D., Orlovit S., Katanic M., Kebert M., Kovincie J., 20.

اصل مقاله - پژوهش آب در کشاورزی

20. اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ. 14. ﻣﺮداد ﺳﺎل. 1393. در ﺣﺪود. 5/4. ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺷﺎﻟﯿﺰاري ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎز. ي . ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ و. 3/17. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔ. ﺮاد. و. ﻣﯿﺰان. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. -6. و. 9/38. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ دو وارﯾﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ.

رقم اوحدی - موسسه تحقیقات پسته کشور

این رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و 55 تا 60% کل باغات پسته استان را . طول برگ 3/162 میلی متر (متوسط) عرض برگ 4/143میلیمتر (کم)، طول برگچه . وزن خوشه تر 3/53 گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه 7/20 (کم)، وزن پسته خشک هر.

377 K

ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ. در ﺳﺎل زراﻋﻲ. 83-82. ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ . اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ در. ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ .. ﻲ رﺷـﺪ وزن. ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ . اﺳﻼﻣﻲ. ) 1373(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ . 20. دﻳﺴﻜﺖ. ﺑﺎ. ﺳﻄﺢ. 3/141 ﻛﻞ. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘـﺮ. ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در. آ. ون ﺧﺸﻚ. ﺪﺷ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ، ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮازي

6 آوريل 2014 . ﮔﻴﺮي. : آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻞ و ﻛﻞ زﻳﺴﺖ ﺗﻮ. ده ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻮري ﻣﻌﺎدل. 2. و. 4. دﺳﻲ. زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ و. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در. 8. pH= ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

بررسی اثرات آسکوربات و فوالت بر بهبود برخي از شاخص هاي جوانه .

وزن خشــک كل گیاهچــه انــدازه گیــری گرديــد. نتايــج نشــان داد . میانگیــن بــارش کمتــر از 350 میلی متــر در. ســال می .. ســانتی متری 20 عــدد بــذر بــر روی کاغــذ.

رﻗﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺨﺖ ﯿﺎت ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺒﻮ - اکوفیزیولوژی گیاهان .

ﺧﺸﮏ ﺑﻮﺗﻪ، ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ و ﻃﺒﻖ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺴﺒﯽ آب ﺑﺮگ، ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺮگ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد .. 20. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي ﭘﺸﺘﻪ. ﻫﺎ از ﻫﻢ. 60. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن وﺟﯿﻦ ﻋﻠﻒ .. وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ. ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري ﭘﺲ از. 50. و. 100. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ. ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ. 17520. و. 14560.

وزن خشک کل 20 میلی متر,

ﻫﺎ در ﺳﻪ رﻗﻢ ﺧﻴﺎر ﺑﻮﺗﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و وزن ﺧﺸﻚ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮا

3 سپتامبر 2008 . ﺗﻮﻟﻴﺪ وزن. ﺧﺸﻚ ﻛﻞ. ﺑﻮﺗﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮل دوره. ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن. ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ در ﮔﻴـﺎه. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ). 13( . 20 (. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺻـﻔﺎت. از ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺮوع ﮔﻠـﺪﻫﻲ و .. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ. (. ﺳﺎ. ﻋﺖ در روز. ) ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ. (. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ. 13.

لامبورگینی اوراکان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

PIRELLI 305/30 R20. چرخ‌های جلو: 8.5J * 20. چرخ‌های عقب: 11J X 20. کیسه‌های هوا . 1668 میلی‌متر (65.67 در). آهنگ عقب: 1620 میلی‌متر (63.78 در). وزن خشک: . از آن جایی که وزن کل خودرو ۱۴۲۲ کیلوگرم است نسبت قدرت به وزن آن تنها ۲٫۳۳ کیلوگرم بر.

بررسی شاخص سطح برگ، روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقلا .

20. /. 1333. چکیده. برای. بررسي. اثر فاصله بین رديف، تاريخ. کاشت. و رقم بر. روند تغییرات شاخص سطح برر،، تممرم مراده. خشک و هم. چنین تسهیم. ماده. خشک .. متر(،. شاخص سطح برگ، رشد شاخه. ها و وزن. برگ و. ساقه در بوتهه کهاهش. مهی یابهد . مهارول و . گرگان. انجام شد. شهرستان گرگان با میانگین درازمدت بارندگی ساالنه. 026. میلی.

اصل مقاله (250 K) - دانش آب و خاک

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از آﺑﯿﺎري در دو ﺳﻄﺢ. : آﺑﯿﺎري ﭘﺲ از. 60. 120 و. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺗﺸﺘﮏ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﻼس. A. ؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ . ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﻪ در ﺑﻼل. ،. وزن ﺧﺸﮏ.

وزن خشک کل 20 میلی متر,

مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا .

20. درصد خوراک( جایگزینی آن با محصوالت ارزان تر با. کارایی باالتر، مقرون به صرفه است. با وجود .. بصورت خشک کنار یخ جهت تعیین کارتنوئید کل و ... میانگین. (±SD). طول کل نهایی ). 44. 2/. ±. /61. 53. میلی. متر(. و وزن نهایی ). 06. 1/. ±. /61. 1.

Pre:ایجاد آسان، ارزان پاسیو سنگ خرد
Next:معدن ماشین آلات جدید طلا از کشور چین