گجرات پالایشگاه شمش pvt با مسئولیت محدود gbr

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - اقتصاد و توسعه .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ آن، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -2 . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔـﺬاري.گجرات پالایشگاه شمش pvt با مسئولیت محدود gbr,برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - اقتصاد و توسعه .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ آن، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -2 . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔـﺬاري.

طلب الإقتباس