می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .9 دسامبر 2009 . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗ .. ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮرﻓﯿﺮي ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ از دﯾﻮرﯾﺖ ﺗﺎ ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً .. ﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻧﻮع. ﮐﺎﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. ].9[ .. ﻃﻼ ﭘﻮرﻓﯿﺮي. اﺳﺖ . ]7[. زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﭘﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺳﻪ. ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .. و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن. ﮔﺎرﻧﺖ اﻳﺰوﺗﺮوپ و ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ. رﻳﺰ. داﻧﻪ در زون. ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل.می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز .25 ژانويه 2012 . یادواره بادشاه خان به جهان این بود که نشان داد چگونه می توان درون اسلام این کار را انجام داد. . جنگ افزار مدنی می تواند با سبعیت روبرو شود، به طور کوتاه می توان گفت پاسخ .. خان در میانه های دانه هایی عمیق تر مخفی شده است که جهان اکنون به آن نیاز دارد. . به اقیانوس هند، هندوستان، سیلان، برمه، مالزی، هنگ کنگ و سنگاپور و.باسمه تعالي - سازمان صنایع کوچکﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم. 39. -3. ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ .. ﺑﻪ. اﯾﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻋﻼوه. ﺑﺮ ﮐﻢ. ﺷﺪن. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي،. از. آﻟﻮدﮔﯽ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. ﻧﯿﺰ. ﮐﺎﺳﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺮژي. ﺑﺮاي .. ﮔﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ ... ﺻﻔﺤﺎت ﺻﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼـﯿﻦ، ژاﭘـﻦ، ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن، ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن، اﻣـﺎرات، آﻟﻤـﺎن،.

طلب الإقتباس

تعليقات

می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,

پرونده ویژهآینده نگر به قلم 50 اقتصاددان، تحلیل گر . - اتاق بازرگانی

3 مارس 2018 . سرمایه گذاری، ارز، طال، بورس، بدهی دولت، بانک، صادرات، واردات، صنعت، معدن، ... به شادی ای که در چهره جوانان شاغل در آن دیده می شود، می توان متوجه آینده روشنش بود. .. مطلب جالبی درباره وضعیت اقتصادی سنگاپور و نقش .. توسعه یافته تر آسیایی - ژاپن، هند، استرالیا و به میزان کمتری کره جنوبی - .. دانه های روغنی.

آسيا Archives - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می باشد که در منتهی الیه شمال غرب . این ستون افتخار از سنگ یکپارچه گرانیت و به ارتفاع ۵/۴۷ متر در وسط میدان منظره . از دیگر نقاط دیدنی سن پترزبورگ می توان کلیسای جامع سن پطر و سن پل، کاخ .. اوکراین (۵٫۱ درصد)، ترکیه (۴٫۹ درصد) و کشور سوئیس (۴٫۱ درصد) صادر می‌شود.

معرفی فناوری های جدید عمرانی و روش های اجرای آن ها مونوریل مونوریل .

ترک های برشی یا کناری به ترک هایی اطلاق می شود که به موازات محور طولی راه و به فاصله .. دانه های مصالح سنگی به کار رفته در تهیه مخلوط های آسفالتی در صورتی که دارای سختی . ویدئوی مربوط به این قطار را می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. .. شرکت بزرگ تولید ژئوتکستایل ایجاد نمودند و حتی صادر کننده این محصول شده اند.

بیوگرافی محمدرضا دیانی مالک "اسنوا" و گروه صنعتی انتخاب - ایمان نیوز

29 سپتامبر 2016 . به گزارش گروه سبک زندگی ایمان نیوز، محمدرضا دیانی گروه صنعتی . شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش، تولید صادرات محور و … . کشور های آلمان ، ایتالیا و آمریکا بر روی تمامی محصولات اعمال می شود. . این شرکت با بهرگیری از جدید ترین تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی بومی توان تولید روزانه.

می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,

بــررسی رونــد حرکت صنعت کــاشی و سـرامیک ایـــران طی 15 - مجله الماس

همفکری با انجمن در مورد توســعه صــادرات و خروج از بحران، این. جلسه تشکیل شود. 2- انجمن کاشــی و سرامیک در جایگاه باالیی قرار دارد لذا از شما. مــی خواهم که به انجمن.

فرصت یک تریلیون دلاری ایران

13 آوريل 2017 . ﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷـﻮد، ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﺳــﺎزان و. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮان دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ . اﻣﯿﺪ ﻣﯽ. رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺿـﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در اﯾﺮان. ﺑﻪ .. ﻧﺴﺒﺖ در ﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ. ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ. ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ. ﻧﺴﺒﺖ در ﻫﻨﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ .. ان. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧ. ﻨ. ﺪ از زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳـــﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. ﺻـﺎدرات، ﻣﺸـﻮق. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در . ﺑﺎ ﭼﯿﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر، و.

پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان جنوبی اینجا - مرکز خدمات .

از جمله مزیت های نسبی استان در این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ... صادرات به استثناي محدودیت ها و ممنوعیت هاي قانوني و شرعي نمي شود؛ ... 1- این استان دارای معادن مختلف مس، کرومیت، آزبست، منیزیت، گرانیت و سایر سنگ های . بین کشورها بخصوص کشورهای افغانستان، هندوستان و پاکستان تاثیر به سزایی داشته باشد.

راهنمایی و هدایت کشتی هنر تصمیم گیری در لحظه ها - ماهنامه بندر و دریا

آب هـاي سـرزمیني مي شـود، از لنگـرگاه تـا کنـار اسـکله، هدایـت کشـتي بـه عهـده راهنمـا یـا . دریایــي مي تــوان بــا اقداماتــي ظرفیــت بنــادر را افزایــش داد تــا بــه ظرفیــت اســمي ... خطـــوط کشـــتیرانی، زمینـــه توســـعه عملیـــات صـــادرات، واردات، ترانزیـــت و ... 75 هـزار بشـکه اسـت، گفـت: کشـورهای ژاپـن، چیـن و هنـد از بـزرگ تریـن.

شرايط ارسال مقاله - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

معماري صخره اي معابد و صومعه هاي کشور هند .. مي شود. با توجه به اين ماده قانوني هر شخصي. كه متولي انجام خدمات مهندسي ساختمان .. و ماكروهاي اتوماس يون ترس يم اجزاي مختلف سازه اي را مي توان ... و حتي اقدام به صادر كردن نرم افزار در سطح جهاني كرده است تا هم .. 1- دانه بندي و درهم تنيدگي فضاها و عناصر .. Singapore, PP 44-45.

مواد‌پایه‌کربنی‌برای‌ شناسایی‌زیستی‌الکترونیکی - ستاد نانو

علمی آن کشور محاسبه می شود، يکی از شاخص هاي. اندازه گيري اولويت ملي فناوري نانو . حاضر برای 13 محصول مجوز ورود به بازار صادر . سنگاپور. 20.08. 2. ايران. 16.28. 3. چين. 16. 4. کره جنوبي. 14.53. 5. هند. 13.57. 6 .. ايمني فناوري نانو مي توان به موارد زير اشاره کرد: .. رنگ دانه های مختلــف برای رنگ های مختلف، اطالعات رنگ را در اندازه.

تور گوانجو نوروز 97 | قیمت تور گوانجو| بلیط هواپیما - تیک بان

اما جذابیت های مسافرت با تور گوانجو نوروز 97 به این ختم نمی شود. . از جمله ی این افسانه ها می توان به روایتی اشاره کرد که در آن پانزده الهه سوار بر بز اولین دانه های گیاهی را . شما می توانید با شرکت در تور گوانجو نوروز 97 از تجربه ی مزه ی نودل و غذاهای . 150 سال از عمر آن می گذرد و در معماری نمای آن از گرانیت و سنگ مرمر استفاده شده است.

چينـي بهداشتـي - Ceramic World Web

می شود،نیزخواهدشد. هند به یکی از جذابترین بازارها برای. تولید کنندگانماشین آالتسرامیکی. تبدیل شده است. در سال 2016 این. کشور دومین تولید کننده کاشی های.

سرباز بی خشونت اسلام: بادشاه خان مردی به صلابت کوه ها – مرکز .

25 ژانويه 2012 . یادواره بادشاه خان به جهان این بود که نشان داد چگونه می توان درون اسلام این کار را انجام داد. . جنگ افزار مدنی می تواند با سبعیت روبرو شود، به طور کوتاه می توان گفت پاسخ .. خان در میانه های دانه هایی عمیق تر مخفی شده است که جهان اکنون به آن نیاز دارد. . به اقیانوس هند، هندوستان، سیلان، برمه، مالزی، هنگ کنگ و سنگاپور و.

درباره دهلی - آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی

دهلی دومین کلانشهر بزرگ هند است و دهلی نو، پایتخت هند، نیز بخشی از این . افزون بر ۵۰۰۰ سال به همراه دمشق و بنارس از قدیمی‌ترین شهرهای جهان محسوب می شود . دستور احداث این قلعه را شاه جهان يكي از شاهان گورکانی، وقتی که پایتخت خود را از آگرا به دهلی تغییر داد ، صادر کرد. .. از دیگر مراکز خرید در دهلی می توان به بازار سدر اشاره کرد.

جواب های بازی آمیرزا - مداد

14 آگوست 2018 . به تازگی بازی کاملا ایرانی در سبک جدولی و حدس کلمات بنام آمیرزا در استور ها عرضه شده. . اندروید موجود میباشد که میتوانید از کافه بازار دانلود و نصب کنید. در بعضی مراحل بازی بطور غیر عادی سخت و دشوار می شود تا حدی که امکان رد کردن مرحله تقریبا غیر ممکن خواهد شد. . ۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید.

آسیا - طوفان پرشین

این کشور از لحاظ استراتژیک در نوک شبه جزیره مالزی و میان اقیانوس هند و دریای چین . برای مثال یک عروسی مالایی درست کنار یک مراسم عزاداری چینی برگزار می شود. . جزیره ای مالزی با تایلند مرز خاکی دارد، همچنین به واسطه یک پل به جزیره سنگاپور متصل می شود. . مالزی را می توان کشوری پیشرفته و در عین حال در حال توسعه دانست.

فصلنامه شماره 43-پاییز 1394

ﻛﻨﻴﻢ . ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺼ. ﻮﻻت ﻣـﺎ ﺑـﻪ ده ﻛـﺸﻮر. ﺻﺎدر ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﻫﻢ ﺟﺰو آﻧﻬﺎﺳﺖ ... رأي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺠﺰاﻳﺮ، ﺑﻨﮕﻼدش، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺷﻜﻞ .. ﺗﻮان ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ داﻧﺴﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺎب دﻛﺘﺮ ﺑﺎوﻧﺪ ﺑـﺎ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﭘﻮدر، ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭘﺮاش اﻳﻜﺲ از راﺑﻄﻪ ﺷﺮر اﺳﺘﻔﺎده .. ﻛﺎﺷﻲ ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﻛﺎﺷﻲ ﻟﻌﺎب زﻫﺮه.

Etela_ate keshvarhay Jahan - مرکز گردشگری علمی-فرهنگی .

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر. ﻣﺼﺮ. ازﺑﮑﺴﺘﺎن. ﺑﺮزﯾﻞ. ﻋﻤﺎن. ﻣﮑﺰﯾﮏ. اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ. ﺑﺤﺮﯾﻦ. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن. ﻣﺮاﮐﺶ. اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ. ﭘﺮﺗﻐﺎل. ﻋﺮاق. ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن .. در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ، در ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮي .. ﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮري در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ و در ﺳﻮاﺣﻞ دو اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻮاروﺑﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد.

رامبد جوان و نگار جواهریان | تصاویری از ژست متفاوت رامبد جوان و نگار .

27 آوريل 2018 . جایزه ویژه هیات داوران و بهترین فیلم کوتاه اهدا می‌شود. . «آگا» محصول بلغارستان، آلمان و فرانسه، «آن سوی ابرها» محصول هند، «دلتوف» . «ترانه گرانیتی» محصول ایرلند و کانادا و «معدنچی» محصول کرواسی و اسلوونی «انقلاب خاموش» محصول آلمان . از جمله آثار خارجی بخش جام جهان‌نما نیز می توان به فیلم‌های «نوعی خانواده»،

می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,

فرابنفش بر فراز اصفهان - روزنامه اصفهان زیبا

12 جولای 2018 . شــود، باید امضاها به 1۰۰ نفر می رســید، اما نخواستیم. فضا ملتهب .. یا افراد صادر نشــود عقــا، شــرعا و قانونا حق انتشــار وجود. ندارد. ... ایران پس از هند به عنوان دومین اقتصاد نوآور منطقه . ســنگاپور، کره جنوبی و ژاپن رده های اول تا سوم را در .. هســتند پیــش از عیــد بــه قیمــت دانــه ای . در این شــرایط می توان امیدوار.

می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﻪ - د پوهنې وزارت

19 ا کتبر 2011 . ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ، ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰﺭگ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﺎﻳﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ... ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ (ﻟﻮﺑﻴﺎ،. ﻧﺨﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ). 50. 50. 50 ... ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻯ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ .. ﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻨ. ﻞ ﻣ . ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ . ﻓﻌﻠﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1934 ﻣﻴ. ﺖ. .. ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻕ ﺁﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﻯ ﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻏﺮﺏ ﺁﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ، ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ.

آسیا - طوفان پرشین

این کشور از لحاظ استراتژیک در نوک شبه جزیره مالزی و میان اقیانوس هند و دریای چین . برای مثال یک عروسی مالایی درست کنار یک مراسم عزاداری چینی برگزار می شود. . جزیره ای مالزی با تایلند مرز خاکی دارد، همچنین به واسطه یک پل به جزیره سنگاپور متصل می شود. . مالزی را می توان کشوری پیشرفته و در عین حال در حال توسعه دانست.

می توانید گرانیت دانه به سنگاپور از هند صادر می شود,

نمایشگاه بین المللی تجاری تانزانیا (EAITE) (۰۳ الی ۰۵ آبان ۱۳۹۷ .

. تانزانیا (EAITE) از ۰۳ الی ۰۵ آبان ۱۳۹۷ در شهر دارالسلام کشور تانزانیا برگزار می گردد. . سالیانه در تانزانیاست که قطب بازار بخش وسیعی از شرق آفریقا محسوب می شود. . در این منطقه گمرک به شکل قابل توجهی کم است و عوارض صادرات مجدد به کشورهای . عایق بندی ضدآب; کاشی ها و مرمر; گرانیت و سرامیک; محصولات عقیق و شیشه ای.

برای دریافت فایل PDF

2 ژانويه 2011 . اتحادیه همکاری های کشور های حاشیه اقیانوس هند ). IORA. ( . ... برنامه ها، می توان همکاری های بهتر و موثرتری را بین این سازمان ها و مناطق . خواهد بود که پس از این بخش، به ترتیب ذیل آورده می شود. ... صنعتی. -3. ماکیالدور. -4. منطقه آزاد. شرکتی. -9. منطقه. توسعه. صادرات. نسل دوم .. شمش آهن، دانه گندم، دانه ذرت، کنجاله سویا.

Pre:بن ارتعاشی کنترل ساخت
Next:عامل معادن تخته سنگ ویلز