گرانیت پردازش نمودار جریان

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .31 جولای 2010 . اي ﭘﺮدازش. ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب. ﮔﺮد. ﺪﯾ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري از اﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ .. ﻧﻤﻮدار. 21. ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻧﯽ. ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻨﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. د. ﻫﺪ . ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ. ي. ﻓﺮﺿﯿﻪ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻃ. ﻔﯿ. ﯽ. ﺧﻄﯽ ﻫﺮﭼﻪ ... در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ. ﻫﺎي .. ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ، ﮔ. ﻨﯿ. ﺲ،ﮔﺎﺑﺮو، دﯾﺎﺑﺎز، ﻣﺮﻣﺮ ، ﺳﻨﮓ آﻫﮏ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ. و اﺳﻠﯿﺖ اﺳﺖ .]2[.گرانیت پردازش نمودار جریان,نمودار قیمت فولاد - سنگ شکننوار سرد نورد نمودار جریان فرآیند - liranran. navarderfan - شبیه سازی فرآیند نورد سرد دو قفسه ای,, شبیه سازی فرآیند نورد سرد دو قفسه ای, محدود، سرعت نوار، تنش.فروش سنگ معدنتوضیحات کامل فروش سنگ کرومیت در, مهم ترین زمین رسوب آهن در سنگ معدن سنگ, سنگ گرانیت . [چت کن/chat now] Umetalir. فروش معدن سنگ گرانیت گل پنبه.

طلب الإقتباس

تعليقات

عمان بلوک های سنگ مرمر معدن

گرانیت و سنگ مرمر پردازش ماشین . و سنگ مرمر . معدن طلا نمودار جریان بلوک - synergeeboilers . گیاهان پردازش چینی سنگ معدن طلا - تولید کننده سنگ شکن.

بررسی تجربی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لب به لب فولاد IF با .

29 آوريل 2017 . در شکل مشاهده میشود از سنگ گرانیت به عنوان صفحه زیرکاری درز. جوش استفاده گردیده .. جهت مانت گرم از جنس گرافیت بوده و رسانای جریان الکتریکی می باشند. پس از انجام مانت گرم، . آنالیز ، داده های به دست آمده توسط نرم افزار اچ کی ال 5 پردازش. شدند. .. با توجه به نمودار شکل الف می توان مشاهده نمود در سرعت پیشروی.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

فیدر لازم است زمانی که ما نیاز به ارائه یک جریان توده ای از سنگ ها و مواد معدنی، به ویژه در کارخانه سنگ شکنی . این ابزار به طور کلی از کنترل اندازه در پردازش دانه است.

فرآیند استخراج طلا با استفاده از جیوه - صفحه خانگی

. فرآیند استخراج سنگ معدن نمودار جریان · فرآیند استخراج از معادن سیلیس · گچ پودر فرآیند تولید شرکت · فرآیند آسیاب آسیاب معدن کوچک · فرآیند استخراج از معادن.

سالنامه آماری شهر شیراز سال 1389

ﮔﺮدآوري، ﭘﺮدازش و ورود اﻃﻼﻋﺎت ... ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز. : 1385. ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار .. ﮔﺮاﻧﻴﺖ. 1. 1. 0. 6. 4000. 4000. ﻻﺷﻪ. 74. 74. 0. 750. 6668554. 10310000. ﻣﺎرن. 10. 8. 2 .. ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔـﺎز آﻧﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﻃـﻲ.

مجموعه مقالات چهارمین همایش .pdf

ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ... ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺶ ﺗﺤﺖ) ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ( ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ) ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ( ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ .. ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺑﺎ ﺳـــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ .. ﮔﺮﺍﻧﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

23 نوامبر 2009 . ﮔﺮاﻧﯿـﺖ. ،. ﻣﻮﻧﺰودﯾﻮرﯾـﺖ. و ﮐﻮارﺗﺰﻣﻮﻧﺰوﻧﯿـﺖ ﻃـﯽ. ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ. ﻧﻔﻮذ. ﮐﺮده ﮐﻪ. ﺑﻌـﺪﻫﺎ،. ﮐـﻞ .. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻧﯿـﺰ. ﺑـﺎ. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻣـﺪل ca X100. Came. ﺑـﺎ. ﺟﺮﯾﺎن. 20. ﻣﯿﻠﯽ. آﻣﭙﺮ،. وﻟﺘـﺎژ. 15. ﺗـﺎ. 25. ﮐﯿﻠﻮ ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار دوﺗﺎﯾﯽ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻓﺮﻣﻮل ﮐـﺎﻧﯽ. (. ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﯿﻦ. /98 .. ﭘﺮدازش. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ. ﮐﺎﻧﯽ ﭘﻼژﯾﻮﮐﻼز در ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣـﺲ. –. ﻃـﻼي ﭘـﻮرﻓﯿﺮي داﻟـﯽ. (. ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین .

مطابق نمودارهای طبقه بندی سنگ‌های آذرین، نمونه‌های فلسیک مورد مطالعه گرانیت و . با توجه به نمودار طبقه‌بندی و تعیین سری ماگمایی، نمونه‌های مافیک مورد مطالعه از نوع گابرو و ... نازک هیالومیکرولیتیک پورفیری و هیالومیکرولیتیک پورفیری جریانی است. .. پردازش داده های ماهواره ای ، دگرسانی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی شمشیر آباد.

اصل مقاله (3431 K)

5 ا کتبر 2010 . ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﺗﻨﺎوب ﺟﺮﻳـﺎن. ﻫـﺎي ﮔـﺪازه ... ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻠﺴﻮﻓﻴﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ در ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ... ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ. Minpet. ،. Excel . ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺮاﻧﻴﺖ .. ﻧﻤﻮدار. AFM. ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳـﺮي. ﻫـﺎي. ﺳﺎب. آﻟﻜﺎﻟﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺳﺎب. وﻟﻜﺎﻧﻴـﻚ اﺳـﻴﺪي.

Full Paper-Fa - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی .

Kiyild1 در سال ۲۰۱۴ به مقایسه تاثیر گل سنگ مرمر و گل سنگ گرانیت ، هر یک به . دانه بندی آن نیز در نمودار شماره ۱ ترسیم گردیده است. . نمودار ۱- منحنی دانه بندی ماسه.

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین .

مطابق نمودارهای طبقه بندی سنگ‌های آذرین، نمونه‌های فلسیک مورد مطالعه گرانیت و . با توجه به نمودار طبقه‌بندی و تعیین سری ماگمایی، نمونه‌های مافیک مورد مطالعه از نوع گابرو و ... نازک هیالومیکرولیتیک پورفیری و هیالومیکرولیتیک پورفیری جریانی است. .. پردازش داده های ماهواره ای ، دگرسانی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی شمشیر آباد.

متن کامل (PDF) - مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

پردازش داده های مکانی مختلف است. استفاده از .. شکل3- نمودار جریانی روند پردازش داده ها در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی. Fig 3. ... گرانیت، کوارتزیت، ریولیت.

گرانیت پردازش نمودار جریان,

(Weka) ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﮐﺎ – نرم افزار ریاضی

15 ژوئن 2016 . ﻭﮐﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻭﯼ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ پردازش کزدن ، کلاستر بندی ، طبقه بندی و . قسمت های دیگر نرم افزار شامل یک آزمایشگر ، ﻳﮏ ﮔﺮﺍﻑ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻳﮏ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . . ۵ – ﻧﻤﺎﺩﻳﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺕ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﺮﺩ. . ATTRIBUTE granite NUMERIC.

خریداران سرباره آهن - معدن سنگ شکن

معدن-معدن طلا-معدن سنگ-معدن مس-سنگ آهن-گرانیت-تراورتن . . معدن,سهام معدن,سنگ آهن,سرمته,کرومیت,سرمایه گذاری,مهندس معدن,معدن طلا,گرانیت,سرب,معدن سنگ آهن,معدن آهن . . قبلی صفحه: ابزار اندازه گیری عمودی شفت; صفحه بعد: پردازش سنگ معدن حرارت . سنگ ماشین آلات حفاری و قیمت در نیجریه · نمودار جریان عملیات خرد کننده سنگ شکن.

ﺑﺎد آ ﻫﻼك اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺗﻮده ﺳﻨﺠﯽ و ﭘﺘﺮوژﻧﺰ

22 مه 2013 . اﻧﻮاع دﯾﻮرﯾﺖ، ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺖ و ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ ﺗﺎ ﮔﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ . ﻋﻤـﺪه. ﺗﻮده. ﻫﺎي. ﻧﻔﻮذي در . ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿـﮏ. دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ. -. ﺗﻬﯿﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. رﻗﻮﻣﯽ. زﻣﯿﻦ.

غلظت منگنز چین مغناطیسی - سنگ شکن

جداسازی الکترواستاتیکی مواد معدنی از چین پردازش سنگ معدن منگنز عمده, تولید مواد معدنی, . جریان نمودار سنگ آهن کارخانه سنگ شکنی سنگ شکن فکی چین جداسازی.

فروش تجهیزات معدن، سنگ شکن، سنگ زنی

کارخانه سنگ گرانیت. Road, South Jinqiao Area, Pudong, Shanghai, . کائولن پردازش کارخانه. Road, South Jinqiao Area, Pudong, Shanghai,.

739 K

ﺲ از ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺷﻜﺎل ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ... ﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺧﺴﺎره ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪﻫﺎى ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي .. ﮔﺮاﻧﻴﺖ. _1. _1. 1. 130. ﻣﺘﺎرﻳﻮﻟﻴﺖ. _1. _2. 2. 96. ﮔﺮاﻧﻴﺖ. _1. _1. 2. 353. ﻣﺘﺎرﻳﻮﻟﻴﺖ. _2. _2. 1 . داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد رﻳﺰ داﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻮازدﮔﻲ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

سامانه هشدار زمین‌لرزه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به عنوان مثال: در بستر گرانیتی، امواج P با سرعت ۵/۵ کیلومتر در ثانیه و امواج S .. ایجاد یک جریان الکتریکی شود و تقریباً بلافاصله زنگ خطری را به صدا در آورد. . از آنجایی که «سامانه تشخیص فوری و هشدار» قادر به پردازش گام به گام شکل موج‌ها . نمودار لرزش زمین بر حسب زمان، برای زلزله‌ای در سان فرانسیسکو در سال ۱۹۰۶ میلادی.

واژه هاي مصوب ژئوفيزيک

ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازﻩ. ﮔﻴﺮﯼ. ﺷﺪﻩ ﺻﺪق. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. 31 apparent resistivity curve. ﺧﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋۀ ﻇﺎهﺮﯼ. ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋ . ﭘﺮدازش. ﻣﺎﻧﺪ. اﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘۀ ﻧﺎﺷﯽ از دادﻩ. ﺑﺮدارﯼ ﯾﺎ. دادﻩ. ﭘﺮدازﯼ. 36 aseismic. ﺑﯽ. ﻟﺮزﻩ. روﯾﺪاد ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﯼ .. ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﭘﻮﺳﺘۀ ﮔﺮاﻧﻴﺘﯽ و ﭘﻮﺳﺘۀ ﺑﺎزاﻟﺘﯽ ﺑﺮ. ﭘﺎﯾۀ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖِ ... هﺎﯼ اﻣﻮاج ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮزﯼ در. ﻧﻤﻮدار. زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ. 269 intermediate-focus earthquake. ﻧﻴﻢ. ژرف. زﻣﻴﻦ.

فصلنامه علوم زمين، شماره 95 - Magiran

12 جولای 2015 . تحليل ساختاري سامانه گسلي كوهبنان در حد فاصل تيكدر- گورچوييه، شمال كرمان، ايران مركزي طاهره نادري* ، امير شفيعي بافتي، مجيد شاه پسندزاده ص.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

23 نوامبر 2009 . ﮔﺮاﻧﯿـﺖ. ،. ﻣﻮﻧﺰودﯾﻮرﯾـﺖ. و ﮐﻮارﺗﺰﻣﻮﻧﺰوﻧﯿـﺖ ﻃـﯽ. ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ. ﻧﻔﻮذ. ﮐﺮده ﮐﻪ. ﺑﻌـﺪﻫﺎ،. ﮐـﻞ .. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻧﯿـﺰ. ﺑـﺎ. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻣـﺪل ca X100. Came. ﺑـﺎ. ﺟﺮﯾﺎن. 20. ﻣﯿﻠﯽ. آﻣﭙﺮ،. وﻟﺘـﺎژ. 15. ﺗـﺎ. 25. ﮐﯿﻠﻮ ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار دوﺗﺎﯾﯽ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻓﺮﻣﻮل ﮐـﺎﻧﯽ. (. ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﯿﻦ. /98 .. ﭘﺮدازش. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ. ﮐﺎﻧﯽ ﭘﻼژﯾﻮﮐﻼز در ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣـﺲ. –. ﻃـﻼي ﭘـﻮرﻓﯿﺮي داﻟـﯽ. (. ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1:50000

آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﭘﺮدازش اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎي ﮔﺮد آوري. ﺷﺪه .. ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت و ﭘﺮدازش ﻫﺎي زﻳﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ و رﻳﺰش ﻫﺎي ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ .. ﮔﺮاﻧﻴــﺖ، ﮔﺮاﻧﻮدﻳﻮرﻳــﺖ ..) .. ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ. (. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ. ) زاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ارﺗﻔﺎع ﺷﻴﺐ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ. A. (. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ.

Pre:چگونه به سخت کار کردن کل گیاه
Next:hg endonesia جیوه برای فروش