سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010

برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از .3 مارس 2016 . این گزارش شامل . غلظت. آلاینده. سیانید. هیدروژن. حاصل. از. فرایند جداسازی. طلا. از. سنگ. معدن. آن،. در. معدن. طلا. در . دستگاه سنگ شکن پروژه راهسازی با استفاده از مدل. AERMOD .. )مرداد(. AUG. )شهریور(. SEP. )مهر(. OCT. )آبان(. NOV. )آذر(. DEC. )دی(. ی. ف شناور ... سلامت را در پی داشته باشد. . 2010;97:124-8. 10.سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010,معدن کلتان و سنگ گوریلیاس - معدن سنگ شکنتانتالیت اکثرا" به همراه کلمبیت در سنگ معدنی به نام کلتان وجود . و یا در سنگ . ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ . تانتالیت . پردازش استخراج و خرد کردن گیاه تانتالم سنگ معدن مس از گیاه استخراج pdf. . فارن پالیسی در گزارش تصویری مفصل لیست کشورهایی را قید کرده است که زندگی در آنها به سخت ترین شکل ممکن می گذرد.سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010,مدل سازي انتشار آالینده های ناشي از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شكن پررا AERMOD بينژوا و همكارانش در سال 2010 عملكرد مدل. در مقياس های زمانی . 2تحقيق آالينده دی اکسيد گوگرد ) . و دستگاه سنگ شكن پروژه راه سازی باند دوم محورسراب-.

طلب الإقتباس

تعليقات

گزارش پروژه سنگ معدن - سنگ شکن مخروطی حسابهای

كارآموزي در معدن سنگصپروژه گزارش کارآموزی مراحل دانلود تحقیق در مورد ایران .. صفحه خانگی; محصول; سنگ شکن معدن پی دی اف گزارش پروژه گزارش پروژه سنگ معدن.

سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010,

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻮر ﮔﻠﻮﺳﺎﻻري - مهندسی معدن

13 ژوئن 2014 . ﭘﺮوژه. ﻫﺎي. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ .1. ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﮐﻢ ﻋﯿﺎر و اﮐﺴﯿﺪي ﮐﺎﻧﺴﺎر دره زار و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﯿﺘﻮژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . ﺧﻮراك ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ اوﻟﯿﻪ. " ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﻬﺎر. 1390 .. Symposium of Mineral Processing, 6-8 October, Turkey, 2010.

اصل مقاله

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری آﺛﺎرﻫﺪف: ﻛﺎﻏﺬی و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه داده .. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺍﺳﺘﻮﺁﺕ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺤﻮﺓ ﺛﺒﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ... HPS1022_AIC_Code_of_Ethics.pdf. . Espinosa, R . (2010). 'Structure .. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺛﺮ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﭼﺮﻭﻙ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺷﻜﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺛﺎﺭ، ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ͧȨƬ,zr0Þ ΃ .. ﺧﻄﯽ D ﭼﺎپ ﴎﺑﯽ D ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ D - ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ .

برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت با استفاده از .

3 مارس 2016 . این گزارش شامل . غلظت. آلاینده. سیانید. هیدروژن. حاصل. از. فرایند جداسازی. طلا. از. سنگ. معدن. آن،. در. معدن. طلا. در . دستگاه سنگ شکن پروژه راهسازی با استفاده از مدل. AERMOD .. )مرداد(. AUG. )شهریور(. SEP. )مهر(. OCT. )آبان(. NOV. )آذر(. DEC. )دی(. ی. ف شناور ... سلامت را در پی داشته باشد. . 2010;97:124-8. 10.

هزینه پروژه سیمان تیپ دی سی - سنگ شکن تجهیزات

طرح توجیهی تولید سیمان استخوانی کلسیم فسفاتی ― فرا سی دی . . دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه سیمان پروژه ها . محاسبه برای آسیاب سیمان پی دی اف.

سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010,

اصطلاحات معدنکاری

سوف اف (ازن ع سوفهای اسا اشد). 3. Advantage Of . اران اس دی. 36. Air Front. ج ه وا (ته ه ). 37. Air Leakage. خارج شدن وا (ل ک شدن). 38. Air Lock. مح م کردن وا از ... سنگ شکن مخرو. 252. Chute ... پروژه ای سا ختما. 425 ... گزارش ام ان سن (اقتصادمعادن). 717 .. منطقه فرسا ش (جیولوج ). 2010. Zussmanite. م ال اسا المون م و وتاش م(جیولو ). 114.

Iran Human rights defenders rerport

12 جولای 2017 . مدافعان حقوق بشری که دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به گزارش ... که طی آن خواستار تحقیق رسمی در مورد اعدام ... Index: MDE 13/062/2010 . wp-content/uploads/2013/11/Iran-Nuclear-Agreement-Joint-Plan-of-Action.pdf .. شکن است. .. به سنگ. سار. محکوم شده بود، بازداشت شد. 8۱. برای اطالع. ات بیشتر در این.

ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻻﻟﻲ - Boland Payeh

ﺧﻴﺰي، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺳـﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟـﺎري، زﻣـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺖ. زاﮔﺮس، آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي، ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻻﻟﻲ. 1. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻲ ﭘﺮوژه ﭘﻞ ﻻﻟﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون،.

تخمين مقدار تغيير شكل در اطراف تونل و تأثير نسبي پارامترهاي .

دریافت مقاله: 6/6. 12/. پذیرش مقاله: /21. /5. 12. چكیده. خصوصیات توده. سنگ یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر نتایج حاصل از آتشباری می. باشد . مواد منفجره استفاده شده، نتایج متفاوتی را در پی خواهد. داشت . Azimi et al., 2010 .( ... شکن اولیه بدسـت آورد ... گزارش نهایی مطالعات ژئوتکنیکی و زمین ساختاری محدوده معدن چغارت.

ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻻﻟﻲ - Boland Payeh

ﺧﻴﺰي، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺳـﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟـﺎري، زﻣـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺖ. زاﮔﺮس، آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي، ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻻﻟﻲ. 1. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻲ ﭘﺮوژه ﭘﻞ ﻻﻟﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون،.

ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﺁﺳ

13 آگوست 2016 . ﻣﺠﺮﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻧ .. ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ ... ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ. ﺩﺭﺷﺖ ﺩﺍﻧﻪ، ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻓﻴﻠﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﻪ. ﺑﻨ. ﺪﻱ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺡ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎﻱ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 3299 .. 97-04. .engburn.edu/center/ncat/reports/rep97-4.pdf.

ﻫﺎ رﺧﻨﻤﻮن اﻟﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ي ﺗﻮده ﻧﻔﻮذ ﯽ ﺳﻨﮕ ي ﺳﺎﺧﺖ و ﺑ - جغرافیایی سرزمین

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارزش ﻋﺪدي. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﯽ رﺧﻨﻤﻮن. واﺣﺪ ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﯽ. ﺗﻮده ﻧﻔﻮذي اﻟﻮﻧﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس . ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ. ﺳﺒﺐ. ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻓﺮآ. ﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻫﻮازدﮔ. ﯽ ﺷﻮ. د (. اُﻟﻮم،. 2010. ، ص. 10. ) .. ﮔـﺰارش. آن، ﺳــﺮي. 1:100000. ،. ﺷﻤﺎره ﺑﺮگ. 5659. ،. ﺳﺎزﻣﺎن. ﯿزﻣ. ﻦ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. و. اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت . ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ي. آذر. ﻦﯾ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮرد. ي. ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ ﺷﻬ. ﺪﯿ. رﺟﺎ. ﯾﯽ. ،). ﭼﻬﺎرﻣ. ﻦﯿ. ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ زﻣـ. ﻦﯿ.

تخمين مقدار تغيير شكل در اطراف تونل و تأثير نسبي پارامترهاي .

دریافت مقاله: 6/6. 12/. پذیرش مقاله: /21. /5. 12. چكیده. خصوصیات توده. سنگ یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر نتایج حاصل از آتشباری می. باشد . مواد منفجره استفاده شده، نتایج متفاوتی را در پی خواهد. داشت . Azimi et al., 2010 .( ... شکن اولیه بدسـت آورد ... گزارش نهایی مطالعات ژئوتکنیکی و زمین ساختاری محدوده معدن چغارت.

گزارش وضعیت اقتصادی واجتماعی ولایت هرات - وزارت اقتصاد

آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر دا ... دراﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ ادارات و ﺳﻜﺘﻮر ﻫﺎ در وﻻﻳﺎت . رﺑﺎط ﺳﻨﮕﻲ. ،. ع. ﻴﻦ ﺧﻄﻮط. 67. د. ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ وﻻﻳ. ﻛﻤﻨﺴﺘﺎن. از. ﻏﺮب. وﻻﻳﺖ. 55868.5. ﻚ ﻛﻬﻨﻪ .. ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻧﻜﺸﺎف و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ را دارا. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ... ﭘﺮوژه. ﺑﻨﺪ. ﭘﺎﺷﺪان. در. وﻟﺴﻮاﻟﻲ. ﻛﺮخ. وﻻﻳﺖ. ﻫﺮات. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. دارد،. ﺑﻨﺪ. ﭘﺎﺷﺪان. دﻗﻴﻖ. اً. در. ﻣﺤﺮاق. ﺳﻪ.

دانلود : Environmental_Requirements.pdf

خاك گرد آوری شده و در نهايت فصل پنجم به قوانين و مصوبات مرتبط با پروژه های بين المللی ... برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهی فنی)حجم كار،زمانبندی اجراء(،اقتصادی، مالی و .. واحد طراحي و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات كوره اي .. هالون ها و تترا كلريد كربن از تاريخ 1 ژانويه 2010 ميالدی به بعد صفر گرديده است .

مدل سازي انتشار آالینده های ناشي از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شكن پر

را AERMOD بينژوا و همكارانش در سال 2010 عملكرد مدل. در مقياس های زمانی . 2تحقيق آالينده دی اکسيد گوگرد ) . و دستگاه سنگ شكن پروژه راه سازی باند دوم محورسراب-.

شماره 4.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

این سنگ. ها معموالً مرتبط با گرانیت. ها و سینیت. ها می. باشند، اما پگماتیت . (2010. (Gill, . یکی از جنبه. های مهم مطالعه پگماتیت. ها تشکیل کانی. های گوهری از جمله ... مکان دیگر در کشور نظیر بافق و تاشک در ایران مرکزی گزارش شده که ضمن نامناسب بودن ... در این مقاله تالش شده است تا با مطالعه ویژگی های کانی شناسی، گوهرشناسی و.

کتاب کارخانه سیمان پی دی اف دانلود

دانلود کتاب و مقاله- کتاب کارخانه سیمان پی دی اف دانلود,دانلود کتاب 100 . فرمت پی دی اف . دانلود رایگان توپ کارخانه آسیاب سیمان (PDF)-سنگ شکن . کارآموزی کارخانه .. دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه سیمان تربت حیدریه واحد . اولین کارخانه.

گزارش آسیب شناسی وضعیت اقتصادی واجتماعی ولایت . - وزارت اقتصاد

گزارش، بیشتر روی رفاه عامه و چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی وال ... کشک رباط سنگی . آزادی خواهانه و استعمار شکن نیز بوده . حکومتداری و همه فعالیتهای حکومت را پی ریزی میکند و برای انکشاف و توسعه نقش ... شوراهاى همبستگى ملى فعالیت دا. رد. .. پروژه. بند. پاشدان. در. ولسوالی. کرخ. والیت. هرات. موقعیت. دارد،. بند. پاشدان.

مهندسي پزشكي- بيوالكتريك - دانشگاه اصفهان

هاي باليني، نوشتن گزارش، مقاله و ارايه سمينار . .7 . ضمن تحويل گزارش تحقيق خود به استاد راهنما، در حضور وي و يکي از اساتيد گروه كه. به. عنوان . ساز قلب. ، ديفيبريالتور، همودياليز، سنگ. شکن، كاربرد ليزر، ابزار جراحي .. Edition, .2010. 9. H. Kantz, T. Schreiber, "Nonlinear Time Series Analysis", Cambridge University. Press.

سنگ شکن پروژه گزارش پی دی اف 2010,

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث رخداده در یک .

29 دسامبر 2014 . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺧﺪﺍﺩﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻯ: ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. . Antonsen 2009; Goncalves Filho et al., (2010 . ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ . ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮﻧﻮﺑﻴﻞ. ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻤﻨﻰ، ... ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﭽﻴﻨﮓ، ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻐﻠﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎﺭ.

اصطلاحات معدنکاری

سوف اف (ازن ع سوفهای اسا اشد). 3. Advantage Of . اران اس دی. 36. Air Front. ج ه وا (ته ه ). 37. Air Leakage. خارج شدن وا (ل ک شدن). 38. Air Lock. مح م کردن وا از ... سنگ شکن مخرو. 252. Chute ... پروژه ای سا ختما. 425 ... گزارش ام ان سن (اقتصادمعادن). 717 .. منطقه فرسا ش (جیولوج ). 2010. Zussmanite. م ال اسا المون م و وتاش م(جیولو ). 114.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎي ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ (۲۰۰ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) ﻭ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﻠﺘﺮ (۱۵۰ . ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۳۹۲/۶/۱۲. ﺁﺩﺭﺱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ . ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻴﺮﮔﻲ [۷ﻭ۶] ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ [۹]، . ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎي ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﻮﻧﻮﺍﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﺩي. ﺍﮐﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻭ ... Conference Geophysics, Iran – Tehran 2010; 221-224.

Pre:برای فروش تراش ترسو عمودی
Next:پایان نامه mtech در ضامن از سنگ شکن فکی