سدیم بنتنت فعال و یا فعال سفید کننده زمین

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ و ﺟﻮ - دانشگاه تهراناز اﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﺎﺑﺎن از ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ زﻣﻴﻦ.,. اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .. اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮك ﻟﻮت ﻫـﻢ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﺪ و در . ﺑﺎﻻ ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺧﺎك و ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ .. دﺷﺖ رﻳﮕﻲ ﻳﺎ. REG. ۵. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﺮداﺷﺖ. ۶. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺣﻤﻞ. ٧. ﻣﻨﻈﻢ. ٨. اﻳﻨﺴﻠﺒﺮگ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ... ﻓﻌﺎل. : داراي ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ،ﺑﺴﺘﺮ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت روﺷﻦ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮهﻴﺰ از.سدیم بنتنت فعال و یا فعال سفید کننده زمین,راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ و ﺟﻮ - دانشگاه تهراناز اﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﺎﺑﺎن از ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ زﻣﻴﻦ.,. اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .. اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮك ﻟﻮت ﻫـﻢ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﺪ و در . ﺑﺎﻻ ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺧﺎك و ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ .. دﺷﺖ رﻳﮕﻲ ﻳﺎ. REG. ۵. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﺮداﺷﺖ. ۶. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺣﻤﻞ. ٧. ﻣﻨﻈﻢ. ٨. اﻳﻨﺴﻠﺒﺮگ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ... ﻓﻌﺎل. : داراي ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ،ﺑﺴﺘﺮ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت روﺷﻦ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮهﻴﺰ از.

طلب الإقتباس