برآورد اندازه ذرات و توزیع فصل 2

پراکندگی نور پویا - باشگاه نانوفصل: سایر روش‌های مشخصه‌یابی . بخش دوم: کروماتوگرافی (2) . یکی از روش‌هایی که بوسیله آن می‌توان توزیع اندازه ذرات را حتی در ابعاد بسیار کوچک نانویی بدست.برآورد اندازه ذرات و توزیع فصل 2,فصل 4-مروري بر مطالعات انجام شده.pdf472.701 KBﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ دوم و ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي ﺗﻐﯿﯿـﺮات رﻓـﺎﻫﯽ .. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺪل، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺶ. ﻫﺎي درآﻣﺪي را ﺑﻪ. ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ . .2. ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه. اي از روش .. ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ رﻓﺎه. ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ... ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ذرات. 20. ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ.برآورد اندازه ذرات و توزیع فصل 2,ﻴﻜﺮوﻣﺘﺮدر ﻣ ﻢ دو ﻧﻴ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑ10 ا کتبر 2012 . 12/2. ﻣﻴﻜ. ﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آﻟﻮدﮔﻲ. ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻠﻮژي، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و ﺑﺮآورد. 1. ... در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ و. ﻫﻮاوﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ.

طلب الإقتباس

تعليقات

علوم و مهندسی خاک - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

28 فوریه 2016 . Page 2 . ۳) برنامه درسی مذکور در سه فصل: مشخصات کلی، جدول واحد های درسی و ... غیر تصادفی روشهای نمونه برداری، امید ریاضی و برآورد پارامترهای توزیع میانگین ها . ذرات بنیادی - مدل اتمی را در فورد - پایداری هسته - تور و ماهیت دوگانه . ۱۰- اندازه گیری سرعت واکنش و تعیین اثر غلظت و حرارت برروی سرعت واکنش.

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺛﺎر ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮآورد ارزش وا - صفحه اصلی

-2. ارزش. ﮔﺬاري ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﺑﺎزاري. 26. ﻓﺼﻞ. دوم. -. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي. ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ. و. ﺟﺎﯾﮕﺎه. آن. ﻫﺎ ... زداﯾﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ (و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﯾﻊ) ﻧﻤﻮدﻧﺪ. .. ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري ا. ز ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . -3. -3. -3. -3. -2. ﮔﺎم دوم: اﻧﺪازه.

Slide 1

شرايط زير بايد براورد گردد : با توجه به . در توزيع كلاسيكي ماكسول – بولتزمان كه شامل ذرات تمايزپذير است هر ذره از. ميتواند بطور . نخست از (تابع پارش بزرگ) سيستم كه در فصل قبل محاسبه شد استفاده مي‌كنيم. كه با متناسب است . حال تعداد كل ذرات درون گاز را محاسبه مي‌كنيم. (1). (2). بررسي انرژي جنبشي يك گاز ايده‌آل. اگر رابطه.

شاخص های توزیع اندازه خاکدانه متأثر از نوع و مدیریت های مختلف بقایای گ

15 فوریه 2017 . واژگان کل. دی. :ی. توزیع اندازه ذرات ثانویه، ساختمان خاک، سوزاندن بقایای گیاهی، ماده آلی. ت1. مقدمه . بر این، توزیع اندازه. ذرات در برآورد ویژگی . MWD. و میانگین هندسععی قطر ذرات خاکدانه. 2. ) GMD. ( را افزایش می. دهد. ) Karami et al.

روش محاسبه آمپر فیوز - آپارات

5 مه 2016 . فیوز در مدار نقش حفاظت اصلی را بر عهده داشته و عدم انتخاب صحیح آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری داشته باشد. در مدارهای تکفاز روش محاسبه ی.

تخمین حالت - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تخمین حالت شبکه توزیع الکتریکی با حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات . تخمین حالت فرایندی است که در آن، مقادیر متغيرهای حالت مجهول یک سیستم، با توجه به اندازه-گیری‌های انجام شده در همان سیستم بدست می‌آید. . فصل دوم به مطالعه توابع ضروري جهت انجام تخمين حالت پرداخته شده است ، در.

سنجش از دور ی ها داده از با استفاده در جو ) ذرات معلق ) تمرکز تخمین .

6 ا کتبر 2015 . در دو فصل تابستان و زمستان. نشان. می. دهد . برای پایش دقیق توزیع ذرات معلق ... (2) α. - βλ. = aer τ. در اندازه. گیری عمق نوری هواویزها توسط نورسنج.

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك

از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﺎ. ﺳﻬﻢ. 4/2 %. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ در رده آﺧﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻛﻠﻴﺪواژه. : آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا؛ ﺳﻬﻢ .. ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ... ﺗﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮآورد ﻛﺮد ﻛـﻪ.

شاخص های توزیع اندازه خاکدانه متأثر از نوع و مدیریت های مختلف بقایای گ

15 فوریه 2017 . واژگان کل. دی. :ی. توزیع اندازه ذرات ثانویه، ساختمان خاک، سوزاندن بقایای گیاهی، ماده آلی. ت1. مقدمه . بر این، توزیع اندازه. ذرات در برآورد ویژگی . MWD. و میانگین هندسععی قطر ذرات خاکدانه. 2. ) GMD. ( را افزایش می. دهد. ) Karami et al.

برآورد مقاومت فروروی با بهره‌گیری از پارامتر‌های فراکتالی توزیع .

اصل مقاله. برآورد مقاومت فروروی با بهره‌گیری از پارامتر‌های فراکتالی توزیع اندازه ذرات و خاکدانه‌ها. محمد جُرِّه، حسین بیات2*، علی اکبر صفری سنجانی3و ناصر دواتگر4.

برآورد تعداد موارد مرگ‌ و بیماریهای ناشی از تماس با ذرات معلق قابل .

ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ذرات رﯾـﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ. /5. 2. PM. ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷـﺪت ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎ . ذرات ﮐﻮﭼــﮏ ﺗــﺮ ﺗــﺎ اﯾــﻦ اﻧــﺪازه ﻗﺎدرﻧــﺪ ﺑــﻪ داﺧــﻞ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎ . ي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي دو ﻓﺼﻞ. (. ﮔﺮم و ﺳﺮد) ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ. از. 2. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ. ﻣﺘﻮﺳﻂ. 24 ... Evaluation of PM2.5 Concentration and Determinant Parameters on its Distribution in Tehran's Metro.

دانلود جزوه خردایش و طبقه بندی دکتر بنیسی

1 فوریه 2017 . بندي: كليات و آشنايی، شكل و اندازه. ي ذرات،. تجزيه با الک يا تجزيه . 2- Komar Kawatra S., Comminution-Theory and Practice, SME, Littleton, CO.

دانلود جزوه خردایش و طبقه بندی دکتر بنیسی

1 فوریه 2017 . بندي: كليات و آشنايی، شكل و اندازه. ي ذرات،. تجزيه با الک يا تجزيه . 2- Komar Kawatra S., Comminution-Theory and Practice, SME, Littleton, CO.

ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دودﻛﺶ ﻛﻮره ذوب و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮر

11 آگوست 2009 . ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دودﻛﺶ ﻛﻮره ذوب و ﺑﺮآورد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. در ﺻﻮرت .. اي، وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﻮا، ﻃﺮاﺣﻲ ﻏﺒﺎرﮔ. ﻴﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪدي اﻧﺪازه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮده. اﺳﺖ. 2(. و. 10. ﺗﺎ. 19. ).

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ روﯾﮑﺮدي ﮐﺎرﺑﺮدي - دانشگاه علوم پزشکی ایران

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ. اﯾﻦ ﺣﺎل در .. ذره. ،). اﻧﺪازه. ﺣﺮﮐﺖ، اﻧﺮژي و زﻣﺎن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و.. ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻼﻧﮏ و. ∆. در رواﺑﻂ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ. اﺳﺖ ... 2. /. 1 α. - z، p. و d. ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ و. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻓﺮﺿﯽ ... ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل؟ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ، ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ.

برآورد اندازه ذرات و توزیع فصل 2,

Untitled - Aquatic Commons

روش اﻧﺪازﻩ. ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺁب ............ .......... ۵٣. -٢. -٢. -٢ ... زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮﺁورد ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﺎدة ﺁﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي .. دﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮن ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﻗﺎدر ﺑﻪ هﻀﻢ ذرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا هﺴﺘﻨﺪ .. ﻓﺼﻞ دوم. روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. -٢. -١. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و .. ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع.

اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی در رودخانه بازفت .

سه فرمول برآورد رسوب معلق توفالتی، انیشتین و بگنولد در این پژوهش به کار رفت. . بعد از این مرحله میزان دقت هر کدام از فرمول ها با سه ضریب Dv ، NS و R2 ارزیابی شد. .. 3000 متر بخش قابل توجهي از بارش در فصل زمستان به صورت برف نازل ميشود. ... معادله 28، براي بدست آوردن دبي رسوب معلق براي اندازه ذرات مختلف به کار ميرود.

۲ ۲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺫﺭﺍﺕ

2 مه 2017 . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ. : ﻛﺎﻫ. ﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. ‐۴. ‐۱. ﺧﺮﺩﻛﻦ ﺩﻳﺴﻜﻲ .. 2-1. وﻳﮋ. ﮔﻴﻬﺎي ذرات. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺫﺭﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﻩ ﻧﻘـﺶ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻭ.

برآورد اندازه ذرات و توزیع فصل 2,

اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی در رودخانه بازفت .

سه فرمول برآورد رسوب معلق توفالتی، انیشتین و بگنولد در این پژوهش به کار رفت. . بعد از این مرحله میزان دقت هر کدام از فرمول ها با سه ضریب Dv ، NS و R2 ارزیابی شد. .. 3000 متر بخش قابل توجهي از بارش در فصل زمستان به صورت برف نازل ميشود. ... معادله 28، براي بدست آوردن دبي رسوب معلق براي اندازه ذرات مختلف به کار ميرود.

ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك در ﻃ - ResearchGate

3 فوریه 2014 . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه رﯾﺰ ذرات ﺧـﺎك. ) ، از دﺳـﺖ . ﺗﺎ 2. 5. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در. 16. ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﻋﻤﺎق. 5-0 ... ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب در ... ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ذرات در ﺑﺨﺸﺸﻦ در ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺮآورد. ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺧﺎک و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺧﺎک ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ . -2. واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک. ،. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺪی،. ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ذرات، ﻃﻮل ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج، ... وم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑ.

اي ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗﻮزﯾﻊ رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﺎك ﺗﺤ - پژوهش آب در کشاورزی

2. 1395. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺗﻮزﯾﻊ رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﺎك ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. SWAP .. ﻃﻮل ﻓﺼﻞ روﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎ. ك. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را. ﺑﻪ .. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد. ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻓﻮق، وان. ﮔﻨﻮﺧﺘﻦ و ﻫﻤﮑﺎران. 1991(. ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. RETC. را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ﮐﺮدﻧﺪ . ﺗﻮزﯾﻊ. اﻧﺪازه ذرات ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﺴﺘﺮﺳﺎﯾﺰ و. روش اﻟﮏ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ . ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﯿﻢ. ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ.

ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي در دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر

-8. -2. ﺣﺬ. ف ذرات ﺟﺎﻣﺪ. 74. ﻓﺼﻞ. 9. –. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺑﺨﺎر. 79. -9. -1. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺮه . ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق. 97 .. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻛﻮره ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ... ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ راﻧﺪﻣﺎن دﻳﮓ ﺑﺨﺎر، ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژي اﺳﺖ.

برآورد بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق کمتر از .

ﺑﺮآورد. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻗﻠﺒﯽ. -. ﻋﺮوﻗﯽ. و. ﺗﻨﻔﺴﯽ. ﻣﻨﺘﺴﺐ. ﺑﻪ. ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮ از. 10. ﻣﯿﮑﺮون. ﻣﻮﺟﻮد. در. ﻫﻮاي .. 2. ﻣﯿﮑﺮون. ﻫﺴﺘﻨﺪ. در. ﺑﺮوﻧﺶ. ﻫﺎ. و. ﮐﯿﺴﻪ. ﻫﺎي. ﻫﻮاﯾﯽ. ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ . ذراﺗﯽ. ﮐﻪ. اﻧﺪازه. اي. آن. ﻫﺎ. ﺑﯿﻦ. /25 .. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ . در. ﻓﺼﻞ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. از. زﻣﺴﺘﺎن. ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . Downloaded from sjimudilam at 11:34 IRDT on Wednesday August 22nd 2018.

Pre:دستگاه های حافظه سنگاپور
Next:عجله طلا 3 اسپویلر