دستفروشان علف هرز در بنگلور

بررسي کنترل شيميايي و وجين دستي علف هاي هرز پهن برگ در کشت .با توجه به محدود بودن علف کش هاي ثبت شده جهت کنترل علف هاي هرز پهن برگ نخود، شناسايي علف کش هاي موثر با طيف کنترل وسيع علف هاي هرز پهن برگ و سازگار با.دستفروشان علف هرز در بنگلور,بررسي کنترل شيميايي و وجين دستي علف هاي هرز پهن برگ در کشت .با توجه به محدود بودن علف کش هاي ثبت شده جهت کنترل علف هاي هرز پهن برگ نخود، شناسايي علف کش هاي موثر با طيف کنترل وسيع علف هاي هرز پهن برگ و سازگار با.ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺎي ﻫﺮز ﻋﻠﻒ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﭘﺲ روﯾﺸﯽ ﮐﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠ - مطالعات حفاظت گیاهاندر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﺛﺮات. ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﺬر. و. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮔﻨﺪم. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓـﺖ. دو. ﻋﺎﻣـﻞ. ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﺬر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ. (. 180. ،. 200. و. 220. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

طلب الإقتباس

تعليقات

دستفروشان علف هرز در بنگلور,

SID | شناسایی علف های هرز مزارع بادرنجبویه، کدو دارویی، مریم گلی و .

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی شناسایی علف های هرز مزارع بادرنجبویه، کدو دارویی، مریم گلی و نعناع فلفلی و کنترل شیمیایی آنها.

ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺎي ﻫﺮز ﻋﻠﻒ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﭘﺲ روﯾﺸﯽ ﮐﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠ - مطالعات حفاظت گیاهان

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﺛﺮات. ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﺬر. و. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮔﻨﺪم. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓـﺖ. دو. ﻋﺎﻣـﻞ. ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﺬر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ. (. 180. ،. 200. و. 220. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

ﻫﺮز در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻒ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ

ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﺟﻮاﻣﻊ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺳﺎل. 1388. ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺴﺎﺣﺖ. آن. ﻫﺎ. در داﻣﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از. 3. ﻫﻜﺘﺎر،. 3. 5 ﺗﺎ. ﻫﻜﺘﺎر،.

700 ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ( ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿ - پژوهشهای زراعی ایران

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. ،. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﻫﺎ. ﺑﺮ. ﮐ. ﻨﺘﺮل. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ. ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس. 700. ،. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺎل زراﻋـﯽ. 89. -. 1388. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

SID | شناسایی علف های هرز مزارع بادرنجبویه، کدو دارویی، مریم گلی و .

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی شناسایی علف های هرز مزارع بادرنجبویه، کدو دارویی، مریم گلی و نعناع فلفلی و کنترل شیمیایی آنها.

ﻫﺮز در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻒ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ

ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﺟﻮاﻣﻊ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺳﺎل. 1388. ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺴﺎﺣﺖ. آن. ﻫﺎ. در داﻣﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از. 3. ﻫﻜﺘﺎر،. 3. 5 ﺗﺎ. ﻫﻜﺘﺎر،.

Pre:دستگاه سنگ آلمانی
Next:استفاده از آسیاب توپ برای تولید گرانیت شن