مطالعه موردی برای آسیاب پی دی اف

ارزیابی قابلیّت‌ ژئومورفوسایت‌های ناحیه‌ی مرنجاب در توسعه‌ی گردشگﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮ ع و ﻣﺘﻌﺪ دي در دﻫـﻪ . آﺳﯿﺎب ﺧﺮاﺑﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﻪ روش ﭘﺮاﻟﻮﻧﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. او. . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻪ روش ﺟﺎﻣﻊ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ. ي ﻣﻌﯿ ... ﺗﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﭘﯽ ﺟﺎذﺑﻪ.مطالعه موردی برای آسیاب پی دی اف,اصل مقالهﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ! در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ. ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺗﺎ در روﻧﺪ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎ. ﻟﻪ .. ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮدار، ﺷﻜﻞ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ. PDF. ﺑﺎ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. 600. DPI. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ .. از ادﻏﺎم اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﻮاﺑﺮ و آﺳﻴﺎب ﺳﺮان. ) ﻟَﻮ ﻧﺪ وﻳﻞ.مقاله استفاده از تکنیک های جوشکاری در بازسازی چرخ دنده های آسیاب .در این مقاله تکنیک های جوش کاری مورد استفاده در بازسازی و تعمیر سه رینگ دنده با قطرهای . حجم فایل: ۴۰۶.۰۶ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۸ صفحه با فرمت PDF قابل.

طلب الإقتباس

تعليقات

نقش محوری گردشگری روستایی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی .

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي . ﺧﺎش و در ﭘـﯽ آن رﺗﺒـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ. در ﺟــﺬب ﮔﺮدﺷــﮕﺮ در راﺳــﺘﺎي ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدي و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و. ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي. ﻫـﺎي آن .. ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘـﺶ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي در ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ... آﺳﯿﺎب. ﻫﺎي آﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﻨﮕﺎن. 441. 17796. 025. 0/. ﺣﺬف. ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﭼﺎﻫﮏ و ﺳﻨﮕﺎن.

Amirkabir Journal of Science and Technology - Farsi Template

در نظر گرفتن مقدار تخصيص و وسايل حمل متفاوت. : رويکرد مطالعه. موردي. اقدس بدیعی. 1، ... مقاله. ای. دو. روش. تکرار شونده. ابتکاری. را. جهت. حل. مسئله. مکان. یابي. نقاط. انتقال .. مکان به عنوان نقطه انتقال موردنظر )انبار آسياب( تعيين شود،. کروموزوم.

مطالعه موردی سوسک زرد آرد (میلورم) - آبزیان زینتی

نقش حشرات در جیره ی غذایی آبزیان: مطالعه موردی سوسک زرد آرد. (میلورم) .. پوسیدگی و یا آسیاب شده دارای رطوبت را ترجیح میدهند ... ۲ دی اسیل گلیسرول ها ۸۸۷۶.

اصل مقاله (510 K)

9 سپتامبر 2012 . Pinus longifolia Mill. ﺑ). _ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري .. ﺑﺮﺗﺮي دا. ﺷﺘﻪ اﺳﺖ. (. Khorankeh et al.2006,. ). ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﻇﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. 10. ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ . ي آﻫﻜﻲ و اﻓ. ﻖ. ﻫﺎي. C. ﺟﺰو ﺧﺎك. ﻫﺎي. ﺧﻴﻠﻲ آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ اﻓﻖ. ﻫﺎي. A. ﺑﻴﺶ از اﻓﻖ. ﻫﺎي. C .. ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴ. ﺪا ﻛﺮد . داده. ﻫﺎ. ي. ﻛﻴﻔﻲ. از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن. ﻧﺎﭘﺎﻣﺘﺮي. ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي. (. X2. ) ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ.

بررسی مقدار جوش شیرین و نمک در انواع نان در نانوایی‌های استان کردستان

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ. و ﻧﻤﮏ . ﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي د. ارد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻤﮏ، ﻧﺎن، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ : /19. /9 . ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (. 6. ). ﺟـﻮش. ﺷـﯿﺮﯾﻦ در اﺛـﺮ ﺣـﺮارت. ،. ﮔـﺎز دي .. ﺧﺸﮏ و آﺳﯿﺎب ﺷـﺪه ﻧـﺎن را دﻗﯿﻘـﺎً.

اصل مقاله (1855 K)

میکروسکوپی اکسیدهای آهن در معدن سنگ آهن چادرملو در نورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. . انفجار و خردايش مکانیکي )سنگ شکني و آسیا( کند. . بررسی تأثیر درصد مگنتیت بر ویژگی های مکانیکی و لرزه ای کانسنگ های آهن : مطالعه موردی. 60.

(PDF) Enlightening Resistive Production Case. - ResearchGate

Aug 1, 2018 . Full-Text Paper (PDF): Enlightening Resistive Production Case . it is going to have production capacity at investments of 600 milliard dollars in the oil ... در نظر گرفتن اثر حافظه بلند مدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع.

ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﮋوهﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و - Western Washington .

ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﯼ. در ﻧﻴﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ... ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﯽ و روﺷﻨﯽ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ واﺣ. ﺪﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ. -. ﮔﻮﻳﻨﺪ ... وﻟﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ. اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﮕﺮش. هﺎ و ارزش. هﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪﯼ در ﻧﺴﻞ. هﺎﯼ ﭘﯽ. در. ﭘﯽ اﺳﺖ .. Harmony Ideology Works at the Mill. In A. Wolfe.

اصل مقاله (991 K)

)مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه(. آزاده اربابی . ای از گردشگری پایدار، در پی استفاده از جاذبه. ها و لندفرم . یکی از اهداف مهم ژئوتوریسم، در پی توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی. جامعه بومی. می .. های ژئوتوریستی حوزه آسیاب خرابه را با استفاده از روش پرالونگ ارزیابی کرد. در این پژوهش .. دی نسبتا باالیی برخوردار است.

ارزیابی ریسک و تعیین نرخ بیمه به روش FMEA- مطالعه موردی در .

ﻫﺎي ﺣـﻮادث اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺟـﺪاول ﺑـﻮﻣﯽ ﺷـﺪه. و. ﺑﯿﻤـﻪ اي. FMEA. ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. : در. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. و .. آﺳﯿﺎب ﺳﯿﻤﺎن. و. ﺑﺎرﮔﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﯿﻤﺎن اردﺑﯿــﻞ ﺑــﺎ. دﭘﺎرﺗﻤــﺎن. ﺳﻨﮓ.

فصلنامه نظام مهندسي معدن، شماره 35 - Magiran

مشاهده متن [PDF 780KB]. مقاله. كاربرد بهبود دهنده هاي كيفيت در صنايع سيمان؛ مطالعه موردي: بررسي عملكرد چند بهبود دهنده كيفيت در آسياب سيمان شركت سيمان نهاوند و.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ - Bioline International

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ؛. آدرس. : ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻪ اﷲ، واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. E-mail: susan.amir.salarigmail. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﺷﻮﻧﺪ. ]2[. از . دﻳﮕﺮ ﺳﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت و. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮان. دوره. ( 18 . ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را در ﭘﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ]3[ .. ﺳﻬﻢ دا. ﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ. ﻃﺐ ﻛﻮدﻛﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻌﺪادﻣﻘﺎﻻت. درﺻﺪ از ﻛﻞ.

اصل مقاله (6980 K) - نشریات دانشگاه علامه

4 دسامبر 2015 . در این مقاله، قناتهای ایران از زاویهای نو، به عنوان. بخشی از دانش . چنان که روی قنات فین کاشان، هفت آسیاب ساخته شده . پی آمد هوشمندی و. نو آوری،.

آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردشگری مطالعه موردی؛ منطقه .

آﻳﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺣﻮزه. زﻣﻴﻦ ﮔﺮدي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي؛. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻔﺎ. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/12/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻋﻤﺪه. ﺗﺮﻳﻦ .. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺷﻨﺎ ... آﺳﻴﺎب ﺧﺮاﺑﻪ. 1/16. 2. رود ارس. 38/15. 3. ﻛﻠﻴﺴﺎي. ﺳﻨﺖ. اﺳﺘﭙﺎﻧﻮس. (. ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ. ).

توسعه مؤلفه‌های کارآفرینی کارکنان شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری منط

مطالعه. موردی: شهرداری منطقه. 7. تهران(. محمود اكرامي. 1. ثنا صفري. 2. مهان قلمكاري . جامعه آماري اين مقاله شامل تمامي کارکنان اعم از مديران، کارشناسان ارشد و کارشناسان در .. 15- Mill. 16- Pickle. 17- Kiby. 18- Aboud and Hornaday. 19- Borland. 20- Hull.

شهرستان بهشهر - Journal of Research and Rural Planning

هدف ای پژوهش بررسی میزان موفّقیت گردشگری جامعیه. محیور در روسیتای. آسیاب. سر است. روش: . محور، جامعة محلّی، نواحی روستایی، روستای آسیاب. سر. ارجاع: . )مطالعه موردی: روستای آسیاب. سر، شهرستان .. مقاله در پی پاسخ. گویی به .. دا. ریم . شاخص دیگری که در ای پیژوهش میورد بررسیی قیرار. گرفت، مدیریت و رهبیری اسیت.

1103 K - نشریه مهندسی منابع معدنی

هدف اصلی این مقاله، مطالعه تاثیر مقدار خردشدگی ناشی . سنگ خردشده،Mu : بهره وری آسیا،MT : تولید سنگ شکن و تاخیر در سنگ شکن،Cr.P ... pdf/dix12 k71/ Sep, 28.

توسعه مؤلفه‌های کارآفرینی کارکنان شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری منط

مطالعه. موردی: شهرداری منطقه. 7. تهران(. محمود اكرامي. 1. ثنا صفري. 2. مهان قلمكاري . جامعه آماري اين مقاله شامل تمامي کارکنان اعم از مديران، کارشناسان ارشد و کارشناسان در .. 15- Mill. 16- Pickle. 17- Kiby. 18- Aboud and Hornaday. 19- Borland. 20- Hull.

اصل مقاله - نامه معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر

ولي همواره در پي شناخت جامعي از دنیاي جانوران و طبیعت پیرامون بود، نقش مؤثري در. انتخاب تكنیک هاي .. دسته دوم، كه عمدتاً موضوع این مقاله است، به دو دسته دستكند و.

معرفی دو نقشه قدیمی از منطقه لواسان تهران

5 ژانويه 2013 . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .. ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻳﻦ آﺳﻴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﺪ. 10 .. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ اراﺿﻲ ﺷﻮرﻛﺎب، آﺳﻴﺎب و ﻛﺎرواﻧﺴﺮا .. ﻗﺪﻳﻢ ﭼﺸﻤﺔ آب ﮔﻮاراﻳﻲ وﺟﻮد دا . ﭘﻲ. ﻧﻮﺷﺖ. 1 . اﺻﻞ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻟﻮاﺳﺎن ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﺮﻣﺎن. ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. 2 . ﮔﻠ.

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

دقت داشته باشید که مقالات ترجمه شده رایگان به صورت PDF ارائه میشوند. . ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی · کارایی بلند .. ابعاد فعالیت سیستم منابع انسانی و کارایی شرکت در شرق و جنوب شرق آسیا.

بررسی ریسک خطرات و تاثیر جایگزینی حلال . - فصلنامه طب کار

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي. ﺧﻄﺮات و رﯾﺴﮏ. ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ. ي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. ﺳﺎزي. ﺑﺎ( .. ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ. اي ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ . ﺰري، اﭘﺮاﺗﻮر آﺳﯿﺎب، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎر ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ روﻟﯽ. (. ﺳﻪ . ﺪي ﺑﺎ اﺳﺘ. . ﻔﺎده از روش وﯾﻠﯿﺎم. ﻓﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻ. . ﻮرت ﻣﺨﺘﺼ. . ﺮ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺗﻮﺿ. . ﯿﺢ داده. ﻣﯽ. ـﺷ . ﭘﯿ. . ﺎﻣﺪﻫﺎ،. RAC. (Risk Assessment Code). ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات. ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و. J. ﻣﯽ.

صدمات فیزیکی و ریالی به درختان مقطوعه در عملیات قطع (مطالعه موردی .

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در درﺧﺖ ﺷﺪ. ه و ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي. ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺆ. ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. (. 11 .) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... اﻓ. ﺖ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﺮد ﺷﺪﮔﯽ. ﺷﮑﻞ. -2. اﻓﺖ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺷﺪﮔﯽ ورﻗﻪ. اي. ﺷﮑﻞ. -4 .. دا. ﻧﺪ وﻟﯽ از آ. ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻄﻊ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﻓﺮض را ﻧﻤﯽ .. mill, Proceedings of the electronics workshop, Sawmill and plywood clinic.

(PDF) Review of the in-pit crushing and conveying (IPCC) system .

PDF | The material transport system in an open pit mine significantly affects the . tonnes/h and has its own conveypr system transporting ore to the Lornex mill .. مقايسه الگوريتم هاي حل معادلات توزيع زمان ماند، مطالعه موردي: آسياهاي گلوله اي و ميله.

Pre:پلت تغذیه ماشین آلات زیست توده زغال سنگ در فیلیپین
Next:جیوه نقره ای برای طلا در آفریقای جنوبی