هدف از ارزش خرد کردن دانه ها

خلر و ماشک.docxاين گياه در مقايسه با شبدر ،يونجه ،اسپرس و ساير گياهان علوفه اي ارزش غذايي يكساني داشته و پروتين آنها با . ميزان تراكم بسته به هدف توليد بين 150 تا 250 دانه در متر مربع توصيه مي شود. . 6 _ شخم : دو شخم عميق و نيمه عميق عمود بر هم جهت خرد شدن كلوخه ها و ديسك زدن . 1 _ آبياري به فاصله 25 - 15 روز در 4 - 3 مرحله 2 _ وجين كردن.هدف از ارزش خرد کردن دانه ها,هدف از ارزش خرد کردن دانه ها,ساماندهی بافت قدیمی محله ساغری‌سازان کلان‌شهر رشت و ارائه راهکارهای‌آن .هدف پژوهش حاضر، ساماندهی محلات قدیمی با رویکرد نوشهرگرایی در بافت تاریخی شهر رشت ( . در مرحله بعد، چشم انداز، مأموریت ها و اهداف کلان و خرد محله تدوین می گردد و سپس با . خصوصیات کالبدی، ارزش های فرهنگی، اجتماعی و .. بافت شهر، از نظر فیزیکی عبارت است از دانه بندی . عبارتی، این جنبش در پی برطرف کردن تضادهای موجود.فایل PDFﺳﺎﻟﻬﺎي. ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻣﺤﺪود. ﺷﺪن. ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. آﻓﺎت،. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ،. ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫ. ﺮز. و. در. دﺳﺘﺮس .. ارزش. ﺑﻮده. ﺑﻪ. ﻃﻮري. ﮐﻪ ﺑﺮداﺷ. ﺖ. آ. ن در. اواﺳﻂ ﻏﻨﭽﻪ. دﻫﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . دام. ﻫﺎ و ﺑﻪ ... ﺑﺎ ﺧﺮد. ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺸﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺮداﻧ. ﺪن و. ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن. آﻧﻬﺎ. در ﺧﺎك،. ﻣﯿﺰان .. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺬر ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در.

طلب الإقتباس

تعليقات

هدف از ارزش خرد کردن دانه ها,

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﺮﻳﺐ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺭﻳﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻦ .. ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. .. ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ. ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ. ﺩﺍﻧﻪ. ﺳﺎﻳﺒﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﺭﺩ ﻭ. ﺍﺳﺘ .. ﺍﻟﻘﺎﺡ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻳﺎ ﮐﺮﺍﺱ ﭘﺎﻟﻴﻨﻴﺸﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺒﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺁﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺳﺒﺮگ ﻭ.

تجارت هزاران دالری کژدم سیاه و چلپاسه سفید در هرات توسط عرب‌ها .

28 مه 2018 . دوستان عزیز عقرب های سیاه از وزن 15گرام تا 100 گرام خریدار هستیم کسانیکه دارند. . مارمولک به وقتی ارزش دارد که سفید و دارای خطوط خاصی باشد.

V05 N02 P06.docx

29 دسامبر 2016 . ﺍﺭﺯﺵ. ﺭﻳﺎﻟﻲ. ﺩﺍﻧﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺑﺮﻧﺞ. ﺳﻔﻴﺪ. ﺑﺮ. ﺍﺳﺎﺱ. ﺧﻮﺍﺹ. ﻇﺎﻫﺮﻱ. ﻭ. ﺩﺭﺻﺪ. ﺑﺮﻧﺞ. ﺷﮑﻢ. ﮔﭽﻲ. ﺯﻫﺮﺍ . ﻫﺪﻑ. ﺍﺯ. ﺍﻳﻦ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺗﺪﻭﻳﻦ. ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ. ﺩﻗﻴﻘﻲ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺳﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﻬﻢ. ﮐﻴﻔﻲ. ﺩﺍﻧﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺑﺮﻧﺞ. ﺷﺎﻣﻞ ... ﮐﺮﺩﻥ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﺎ. ﺳﻔﻴﺪ. ﮐﻦ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ. ﺩﺭﺟﻪ. ﺳﻔﻴﺪﻱ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ . ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﮔﺴﺘﺮﻩ. ﺩﺍﻧﻪ. ﺧﺮﺩ. ﺑﻪ. ﺩﺳﺖ. ﺁﻣﺪﻩ. ﺍﺯ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎﻱ. ﺻﻮﺭﺕ. ﻪﮔﺮﻓﺘ. ﺍﺯ. ﮐﻴﻔﻴﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ.

تنظیم کمباین

. بر ۱۹ میلیارد ریال می توان صرفه جویی کرد که معادل با ارزش ریالی ۱۲ دستگاه کمباین . طور کلی هدف این نشریه ، ارتقاء مهارت های عملی ناظرین، بهره برداران و کمباین داران است. تعریف کمباین. لغت کمباین در اصطلاح به معنی ترکیب کردن می باشد. . تنظیم نبودن فاصله (زنجیر تا سینی) سبب می شود محصول توسط لبه ها خرد، دانه ها.

ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﻪ ﯽ ﻣﺘﯿﻞ اﺳﺘﺮ ﻣﻨﺪاب ﺑ ﯾ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻮدﯾﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، داﻧﻪ ﻣﻨﺪاب ﺷـﺘﺮي . آﺳﯿﺎب ﺑﺮاي ﺧﺮد ﮐﺮدن داﻧـﻪ، ﺳﻮﮐـﺴﻠﻪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨ. ﺮاج روﻏﻦ. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر.

صنايع غذايي - لرستان

هدف از اجرای طرح، احداث مجتمع صنایع غذایی شامل واحدهای. تولید انواع کمپوت، . تر نمود و در مجموع از طریق این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصوالت را باال برد . ها. مخلوط میوه. های سخت. پوست یا مخلوط میوه. های. خشک کرده. 08131000 . سیاه، توت تمشکی، بی دانه و .. فرایند سورتینگ و بسته بندی میوه. شستشوی. میوه. سورتینگ. خرد کردن.

هدف از ارزش خرد کردن دانه ها,

تألیف پیوندهای نوین در بافت های شهری با ارزش مطالعة موردی: خیابان دهم ف

هدف این مقاله، ارائة رهنمودهایی به منظور حصول کلیتی منس جم بین الیه های . با بافت های شهری تاریخی به چشم می خورد. .. خیابان ها عالوه بر فراهم کردن دسترس ی به س اختمان ها و خدمات برای آنه ا، مهم ... اعطای کاربری مناسب به دانه های متروکه.

ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی .

هدف این مقاله تحلیل چگونگــی تأثیر ارزش گذاری خدمات . «2برنامــه ابتــکاری »اقتصاد اکوسیســتم ها و تنوع زیســتی .. تاریخ نگاری مفاهیم کاربردی در بستر عملیاتی کردن چهارچوب خدمات اکوسیستم از سال ۱۹۹۲. ... لحاظ کردن و به حساب آوردن طبیعت به میزان کافی، به چشم. می خورد. کمبودهای اکولوژیکی، تخریب های اکوسیستمی، از.

بررسی تاثیر عصاره الکلی سیاه دانه - مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

عصاره. الکلی. سیاه. دانه. ) Nigella sativa L. (. بر. روی. وزن. بدن. و. آسیب. های. ایجاد . هموستاز. چکیده: زمينه و هدف: سياه. دانه. از. لحاظ. طبی. و. مذهبی. دارای. تاریخچه. غنی. است .. دارای. ارزش. غذایی. هستند . دانه. های. سیاه. دانه. منبع. غنی. از. استرهای. اسید. چرب. مثل . دانشگاه. ارومیه. أت. یید. شد. به. همین. منظور. دانه. ها. توسط. آسیاب. برقی. خرد.

ویتامين ها، فيبر - unesco

هــدف اصلــی بــل، . سـوادآموزان سـطح پایـه کمـک کنـد تـا بتواننـد مهـارت، دانـش، نگـرش و ارزش هـای الزم بـرای شـکل دادن .. لوبیا، عدس و لپه( و مغز دانه ها )گردو، بادام، فندق، بادام زمیني(. Page 14. 10. خانوادۀ سالمت. عالوه بر این، برای طعم دار کردن غذا از چربي ها و روغن ها و ... مینا خانم گفت: »شما خودتان باید مراقب خورد و خوراکِ رضا باشید.

عصاري و عصارخانه ها؛ معرفی عصارخانۀ صالحی فرخ شهر در استان چهارمحال و

عصارخانه نوعی »آسیا« برای خرد کردن دانه های ریز و درشت روغنی بوده که در منطقۀ چهارمحال. و بختیاری آنها را . روغن از دانه های گیاهی نبود، بلکه هدف از آن بهره گیری از. نیروی حیوانات ... کارشناس رسمي دادگستري ارزش زمین و ساختمان اصلي را. سه میلیارد.

متن کامل (PDF) - Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food .

23 سپتامبر 2011 . ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي ﺑﺎﻻي آرد ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ ﺟﻮاﻧﻪ زده اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﮔﻨـﺪم در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳﻮﺳـﻴﺲ . ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ، و درﺟﻪ. ﺧـﺮد. ﺷﺪن. ﮔﻮﺷﺖ. ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ. ﻫـﺎي ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ. اﺳﺖ . ﻛﺮدن آن. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، در ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ. اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . ﻣﻨﻈـﻮر از آرد ﻟﻮﺑﻴـﺎي ﺟﻮاﻧـﻪ زده،. داﻧﻪ. ﻫﺎي ﻟﻮﺑﻴﺎي ﺟﻮاﻧﻪ زده، ﺧﺸﻚ و آﺳﻴﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

متن کامل (PDF) - Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food .

23 سپتامبر 2011 . ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي ﺑﺎﻻي آرد ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ ﺟﻮاﻧﻪ زده اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﮔﻨـﺪم در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳﻮﺳـﻴﺲ . ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ، و درﺟﻪ. ﺧـﺮد. ﺷﺪن. ﮔﻮﺷﺖ. ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ. ﻫـﺎي ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ. اﺳﺖ . ﻛﺮدن آن. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، در ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ. اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . ﻣﻨﻈـﻮر از آرد ﻟﻮﺑﻴـﺎي ﺟﻮاﻧـﻪ زده،. داﻧﻪ. ﻫﺎي ﻟﻮﺑﻴﺎي ﺟﻮاﻧﻪ زده، ﺧﺸﻚ و آﺳﻴﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

آسیابانی گندم دوروم - نشریه نگاشته

21 آوريل 2017 . هدف درآسیاب گندم معمولی، تولید مقدار ماکزیمم محصول نرم (آردسفید) بدون لکه . به ارگوت و حتی سایر دانه‌ها مانند باک ویت، به طور کامل از گندم دوروم جداسازی شوند یا . تولید می‌شود که در حدود۷٪ می‌باشد و از ارزش تجاری پایینی برخوردار است. . -سیستم خردکننده (BREAK): برای خردکردن گندم دوروم باید انتخاب درستی.

SAPs ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺟﺎﺫﺏ ﻫﺎی ﺍﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳ - مجله دانشگاه علوم .

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺟﺎﺫﺏ ﻫﺎی ﺍﮐﺮﯾﻠﯿﮏ. SAPs. ﺑﺎ ﻫﺪﻑ. ﮐﺎﺭﺑﺮی ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﺭو ﺳﺎﺯی وﺁﺭﺍﯾﺸﯽ. -. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ . ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی و ﻧﯿﺰ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ. ﺍﻧﺪ .. ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮوﺍﺭﯾﺪ ﺁﺳﯿﺎﺏ. ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ و . ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ و.

زراعت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زراعت فرایند کاشت، داشت و برداشت گیاهانی است که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک . زراعت در مقابل باغداری است که هدف آن کشت و پرورش درختان است. . شخم مشتمل بر عملیاتی است که منجر به زیرورو کردن، خرد کردن کلوخه‌ها و نرم کردن خاک می‌گردد. . کامل برداشت نمی‌کنند و زمان برداشت موقعی خواهد بود که گیاه حداکثر ارزش کیفی و.

7 روش و وسیله برای دم کردن انواع قهوه | اسپرسو | موکا - قهوه سبز

4 آگوست 2017 . برای فرنچ پرس به قهوه دانه درشت نیاز دارید تا عطر و طعم عالی قهوه رو داشته باشید. از خرد کن های تیغه ای استفاده کنید تا هنگام خردن کردن گرما ایجاد.

فصل سوم: شناخت وخلق بسته بندي - دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به ارزش. تغذیه ای انار، دانه های انار با حداقل فرآوری و بسته بندی . شستشو، برش، خرد کردن و پوست کندن میوه ها و. سبزی ها . اکسیداسیون ترکیبات فنلی و کاهش ارزش تغذیه ای آن. است. ... بسته به ماهیت ماده غذایی، نوع پوشش، هدف از پوشش دهی.

مدرسه پژوهش - nodet

پژوهش کردن فرایندی اس ت که به مکان و زمان خاصی مربوط نمی شود. . بدیهی اس ت که هدف ما تبیین درس ت و اصولی فعالیت های پژوهشی در فضای مدرسه و .. ناراحتی کرد که ناگهان زنبور سوم خیلی سریع از دیس پلو با پاهای خود دانه برنجی برداشت و .. پژوهش و پروژه ای ارزش مند است که با سؤال و کنجکاوی دانش آموز روی موضوعی آغاز شده.

گیاهان ،آيينه تمام نماي مبدأ و معاد - hajij

25 جولای 2015 . ب- هدف از طرح آيات خلقت، توجه دادن انسان ها به قيامت و روز رستاخيز است. گياهان همواره حضوري معنوي درزندگي انسان داشته اند و از زماني که دانه اي . و خواص کاملاً متفاوت از اين خاک ظاهراً بي ارزش که مرکب از عناصر و موادي .. از آياتي که به اثبات معاد از طريق گياهان پرداخته اند يازده مورد به طور مستقيم به زنده کردن زمين پس.

لوبیا

دانه ها از نظر اندازه و شكل و رنگ بسيار متنوع اند. . بعلاوه کیفیت کاه آن نیز ارزش زیادی برای کشاورزان دارد. . به طور کلی هدف از تهیه زمین لوبیا زیر خاک بردن بقایای گیاهی، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده، . در بهار به محض اینکه زمین گاورو شد از دیسک یا کولتیواتور برای خرد کردن کلوخه ها استفاده میگردد.

بهار نارنج و صدها خواص درمانی با ارزش - نمناک

این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر عرق بهار نارنج و دیازپام بر اضطراب بیماران قبل از . از مخلوط آب کرفس و عرق بهار نارنج برای دفع سنگ های کلیه و مثانه و خرد کردن آن ها.

untitled - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تولید فولاد، زمینه لازم برای آزاد سازی این پتانسيل ها را در صنعت سنگ آهن فراهم می سازد. . افزایش شامل ۸۴ درصد کنسانتره آهن و مابقی بصورت سنگ آهن دانه بندی شده ... هدف ایجاد و کسب ارزش افزوده در ماده معدنی ، اجراء نموده و کاملا بر ... مواد پس از خرد شدن در Final Cleaner) وارد می گردد. .. در این سلولها با اضافه کردن مواد شیمیایی مانند.

تنظیم کمباین

. بر ۱۹ میلیارد ریال می توان صرفه جویی کرد که معادل با ارزش ریالی ۱۲ دستگاه کمباین . طور کلی هدف این نشریه ، ارتقاء مهارت های عملی ناظرین، بهره برداران و کمباین داران است. تعریف کمباین. لغت کمباین در اصطلاح به معنی ترکیب کردن می باشد. . تنظیم نبودن فاصله (زنجیر تا سینی) سبب می شود محصول توسط لبه ها خرد، دانه ها.

Pre:چگونه به معدن و فرآیند هماتیت
Next:چگونه به حذف سیلیکا را از آهن